Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

Tema: Van Adullamgrot tot krip
Skrif: 1 Samuel 22: 1-5

Wat dink u: Op watter verhoog sou God die Vader die openingstoneel van die grootste drama van alle eeue laat afspeel? Die verlossingsdrama waarin Sy Seun betrokke is. Wáár gaan die openingstoneel plaasvind?

Sekerlik tog óf in Rome óf in Jerusalem. Rome was mos die destydse politieke wêreldhoofstad en Jerusalem die godsdienstige hoofstad.

Antwoord: Nie een van die twee nie! God die Vader laat die openingstoneel plaasvind in Betlehem, die mees onnoemenswaardige gehuggie. Die profeet Miga het dit al voorspel. Die Seun wat gebore sou word, sou immers die Seun van DAWID wees/ die groter Dawid en Betlehem was die stad van Dawid. Dit was hier wat ’n heidense vrou (Rut) eeue tevore aan Dawid se oupa geboorte gegee het. Betlehem was ook die plek waar Dawid in die grot van Adullam geskuil het en waar hy in die Here se leerskool was vir sy latere koningskap.

Ja, die openingstoneel van die grootste drama in menseheugenis, sou in Betlehem plaasvind. Die ánder groot & belangrike stede word maar net deur die Here gebruik om al die spelers op die verhoog te kry. Hierdie groot stede is maar net pionne. Hou maar dop: Skielik besluit Rome om ’n sensusopname in die hele Romeinse Ryk te hou. Die massiewe wiele van die Romeinse burokrasie begin draai, maar hulle draai net om één Joodse paartjie (Josef en Maria) so ver te kry om van Nasaret af Betlehem toe te gaan ten einde Miga se profesie te vervul.

En terwyl Jerusalem die ene bedrywigheid is en koning Herodes nie ’n antwoord kan vind op sy vraag WAAR die Verlosser gebore sal word nie, kom ’n paar heidene daar aan en kry gou-gou uit een versie vd Bybel (Miga) ’n antwoord en word na Betlehem gelei.
Sien u hoe gebruik die Here die regeringsinstansies en godsdienstige leiers net as chaveurs om sy rolspelers presies op tyd op die verhoog in Betlehem te kry! Hierdie super moonthede is slegs middele wat Hy gebruik.

En, toe die eerste toneel van die hemelse verlossingsdrama begin, toe vind alles in ’n krip plaas. ’n Voerbak vir diere. In alle rus, stilte en eenvoud. Weinig getuies. Geen toeriste wat video-opnames maak. Geen TV dekking. Geen aanlyn stroming. Dis asof die lewende God heilig-skaam is. In alle rus word die Groter Dawid in ’n krip neergelê.

Maar waarom nou juis ’n KRIP?

’n Mens verstaan dit beter wanneer jy raaksien wat ’n verbindingslyn daar is tussen die Betlehemskrip en die Adullamgrot (digby dieselfde Betlehem: vlgs 1 Kron 11:16) waar Dawid baie honderde jare tevore geskuil het. Daar is ’n skitterende verband tussen díé twee. Digby Betlehem skuil Dawid in die Adullamgrot. Baie jare later lê die Groter Dawid in dieselfde Betlehem in ’n krip. Sou daar enige verband wees tussen Dawid-en-die-grot & die Groter-Dawid-en-die-krip?

Vir Dawid was die Adullamgrot ’n simbool van verwerping. Hy skuil juis in die grot omdat hy vir sy lewe moes vlug voor die gekke koning Saul. Hy was tweedens ook daar omdat sy eie mense hom verwerp het. Die enigste veilige plek was ’n eensame grot, digby Betlehem. Koning Saul – wat deur ’n bose gees besete was – het in ’n paleis gebly en Dawid – wat deur die Heilige Gees vervul was – in ’n grot. Die Heilige Gees in Dawid was letterlik ’n bedreiging vir die magte vd duisternis. Indien u weer na 1 Sam 22 kyk, sal u sien dat – net in die volgende toneel – Saul ’n hele dorp (Nob) se priesters doodmaak uit vrees dat hulle moontlik aan Dawid se kant is.

En toe die Groter Dawid in die Betlehemskrip lê? ’n Klein Seuntjie wat ’n bedreiging is vir die duistere magte. Hy moet weggesteek word vir die bose Herodes. Nie lank nie of Herodes laat 1000e babas doodmaak uit vrees dat Jesus dalk een van hulle kon wees. Op die eerste Kersdag het elke huisgesin in Betlehem – waar daar ’n seuntjie was – die boosheid van satan gevoel. Die babaseuntjies is voor die oë van hul moeders doodgemaak. Maar, buite bereik van die bose Herodes en uitgestoot deur die wêreld, is die Groter Dawid beskut in die krip. Die krip was letterlik ’n beskutting teen die wêreld en die bose.

Die grot van Adullam was (tweedens) ook vir Dawid ’n heiligdom waar hy op ’n diepe wyse aan God verbind was. ’n Mens lees dit in Psalm 142, wat Dawid juis skryf vanuit sy ervaring in die grot van Adullam. Lees Ps 142 en u sal sien dat Dawid se verblyf in die grot hom afgesny het van ménse, maar vasgebind het aan God. Dáár het hy geleer wat gebed is. Dáár het hy geleer om méér op God te vertrou as op sy verhouding met ménse. Die Adullamgrot was die plek waar Dawid op ’n besondere manier aan die Here toegewy was.
En die groter Dawid in die krip? Van geboorte reeds is Hy afgesonder vir Sy Vader. Die krip was die plek van afsondering vir God. Later sou Jesus self verklaar dat Hy geen plek het waar Hy Sy kop kan neerlê nie, alhoewel jakkalse gate het en voëls neste. Maar die KRIP was reeds ’n heiligdom waar Jesus afgesonder was vir Sy Vader alleen.

Wat is die VRUG hiervan? Waartoe lei die feit dat die Vader d.m.v. die krip met Jesus gehandel het en Hy beskut was teen bose magte en toegewy is aan God? Dit lei daartoe dat MENSE nadergetrek word. Dit sien ’n mens in die derde plek. Die krip was ook ’n bymekaarkom-plek van mense. Dit klink teenstrydig met die feit dat die krip ’n heiligdom van afsondering van mense was. Nee, dit is nie teenstrydig nie. Juis die Jesus wat in die krip afgesonder is van die wêreld, TREK mense na Homself toe. Herodes – wat Hom wou doodmaak – kon Hom nie vind nie, maar diegene wat Hom wou aanbid, het Hom gevind. Diegene wat gehoor gegee het aan een teksvers uit die Bybel (Miga) het Hom gevind. Die sterrekykers uit die Ooste. Dit was nie so moeilik om die krip te vind nie – jy moes slegs na die Skrifte luister.

Daar was ook skaapwagters wat by die krip versamel is. Dié mense wat uitgestoot was uit die samelewing. Laagste klas. Vuil en onbetroubaar. In die destydse Judea, was daar ’n wet wat skaapwagters verbied het om in ’n hof te getuig. Hulle was beskou as absoluut onbetroubaar. Hulle was bobaas-sukkelaars. Juis húlle word vergader by die krip. Die eersteklas super sondaars. Omdat God Hom so ontsaglik ontferm oor mense wat werklik sóndaars is. Kersfees was die manier hoe God súlke mense begin red het. Kersfees is nie God se beloning vir die vrome heiliges se toewyding & bekerings nie. Die krip is God se redding vir verkrampte sukkelaars – NET omdat Hy hulle jammergekry het. Dis húlle wat rondom die krip versamel word. Die krip is ’n versamelplek vir mense wat verbete sondaars is wat hulleself op geen manier kan verlos nie.

Opvallend wat lank tevore by die Adullamgrot gebeur het.

Saul – wat so verbete (met ’n hele weermag) na Dawid gesoek het om hom dood te maak – kon hom nie vind in die grot nie. Maar, ANDER mense is daar by Dawid vergader. Hulle is magneties aangetrek na hom toe. Wie was dit? Behalwe vir enkele familielede, was dit mense wat uitgestoot was uit die samelewing. Sukkelaars. Verbitterdes. Mense wat in die moeilikheid was en geld geskuld het. En interessant: Hulle het nie na Dawid gegaan om weg te kom van hulle probleme nie. In 1 Kronieke 11-12 word dieselfde verhaal (met meer detail) vertel en dáár sien ons dat dit die GEES VAN GOD was wat hierdie mense se oë oopgemaak het sodat hulle in Dawid die ware gesalfde koning kon sien. In 1 Kron 12: 18 staan daar: “Die Gees het vir Amasia in besit geneem en Amasia het gesê: Vir u Dawid, bý u seun van Isai.” Ja, Adullamgrot en die Betlehemskrip was ’n vergaderplek vir versukkelde sóndaars. Ménse, wat magneties deur die Gees nadergetrek was.

Weet u wat het nóg by die krip gebeur? Vierdens. Dáár is ’n LIEFDE vir Jesus in mense se harte aangesteek. ’n Passie het ontvlam. In watter mense? Juis die armsalige sondaars wat daar opgedaag het.

Dink maar net ’n bietjie wat ’n risiko die skaapwagters en die sterrekykers geloop het om na die krip te gaan. Die skaapwagters was bereid om hulle kudde agterweë te laat en sodoende ook hulle brood en botter. Die sterrekykers was bereid om ’n gevaarlike reis aan te pak – in die wintertyd – om vir die Seun in die krip geskenke te bring. ’n Vlam was in hierdie mense se harte aangesteek. ’n Vlam van verwondering & liefde.

Dit gebeur ook by die Adullamgrot. In 1 Kron 11 berig die Heilige Gees dat 3 van die manne wat by Dawid versamel was in Adullamgrot, bereid was om hulle lewens te waag om vir Dawid water te gaan haal by die Betlehemsput wat deur die Filistyne beset was. Net omdat Dawid so lus was vir dáárdie put se water. Hulle harte was so aan die brand vir Dawid, dat hulle vir hom die water gaan haal het – uit die kamp van die Fillistyne. Dawid het egter die water op die grond uitgegooi as offer vir die Here. Hy wou dit nie drink nie, omdat die manne hulle lewens gewaag het om dit te kry.

Sien u wat ’n betekenis dit het dat Jesus in ’n krip neergelê was? ’n Diepe vreugdebetekenis. God die Vader het d.m.v. die krip vir Jesus beskerm teen die bose magte wat Hom wou verslind. Hy het ook d.m.v. die krip vir Jesus ’n heiligdom gegee waarin Hy vir Jesus afgesonder het NET vir Homself.

Deur dít te doen, het die Vader d.m.v. dieselfde krip iets met versukkelde sondaars gedoen: Hy het reddelose goddeloses by Jesus vergader. Én Hy het in hulle harte ’n liefde vir Jesus laat ontbrand. ’n Passie – wat bereid is om op te offer.

Verstaan u HOE God die Vader d.m.v. die Betlehemskrip met óns werk? Dit is glad nie maar net ’n mooi verhaaltjie wat pragtig pas by Desembermaande nie. Wanneer ’n mens ontdek het dat jysélf ’n reddelose bobaas goddelose IS (en jy is bereid om dit te erken), word Betlehemskrip jou enigste hoop waaraan jy met alle mag vasgryp. Dit dring tot jou deur: Kyk, vir MY het God by die krip versamel. Vir MY het Hy ’n liefde vir Jesus gegee. Dit was nie sterrekykers en skaapwagters nie. Dit is EK. Loof Sy Naam! Nou kan ek uiteindelik voluit begin LEWE!

Category Advent 2020

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)