Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

SAGARIA-REEKS NO 3: STAD SONDER MURE
Sagaria 1:18 – 2:5

Dis die jaar 520vC. ‘n Hele klomp Jode het reeds jare tevore teruggekeer na Jerusalem ná ‘n ballingskap van 70jr in Babilonië. Hulle eerste taak was om die tempel te herstel, maar na ‘n paar maande het hulle die werk laat staan as gevolg van die teenstand van die vyandige mense in die omgewing.

Die Here stuur toe vir Sagaria en Haggai as profete om die Here se mense moed in te praat sodat hulle weer die bouwerk kon hervat. Ook die stad Jerusalem as sulks moes grootliks weer herbou word. Hoewel dit Nehemia se taak was om spesifiek die muur om die stad te herbou.

Sagaria ontvang ‘n klompie visioene/gesigte van die Here. Ons het verlede keer na die eerste een gekyk en ook gesien wat presies apokaliptiek is en hoe dit werk. Hierdie gesigte was apokaliptiese visioene wat ten doel gehad het om die volk van die Here nuwe moed en hoop te gee. Apokaliptiek is ‘n spesifieke literêre genre wat destyds gebruik was om boodskappe van hoop aan sekere mense te gee wat hulle vyande nie kon verstaan nie omdat dit in kodetaal (simboletaal) geskryf is.

Vandag kyk ons na Sagaria 1:18 – 2:5 > Die tweede en derde gesig wat die Here die profeet laat sien het.

VISIOEN NR 2 >> Die profeet sien 4 horings en daarna 4 ambagsmanne. Dieselfde engel wat die eerste visioen vir hom uitgelê het, is steeds aan die woord. Sagaria het al die visioene by een geleentheid gesien.

Die engel verklaar die gesig soos volg:

Die 4 horings het (let op die verlede tyd) Juda, Israel en Jerusalem verstrooi en leed aangedoen sodat hulle koppe hang en hulle moed verloor het en die 4 ambagsmanne kom om die 4 horings met die grond gelyk te vee. Die engel sê dan ook eksplisiet dat die horings NASIES is. En ons weet uit die res van die Skrif dat horings krag en mag versimboliseer.

Die 4 horings is 4 staatkundige magte wat tegelyk uit al vier windrigtings die Here se volk geterroriseer & verdruk het. En kyk ons terug in die geskiedenis weet ons dat dit binne daardie spesifieke historiese konteks die Babiloniërs, Egipte, Assirië en Persië was. Dit stem ooreen met die horings wat ook Daniel gesien het. Dit wys verder as net die staatkundige magte van daardie tyd. Dit wys ook op alle wêreldse magte wat hulleself verhoog teen God se mense – wanneer en waar ookal in die geskiedenis.

Maar moenie dink dat bose magte God se kinders na willekeur kan boelie en daarmee wegkom nie! Die Here stuur 4 ambagsmanne om daardie horings se mag te breek. Die ambagsmanne kom dus tot Israel se hulp. Die ambagsmanne verwys heel waarskynlik na engele/geestelike wesens deur God gestuur. Ons weet byvoorbeeld uit Daniël 10 hoedat geestelike vorste direk by die wel en weë van aardse politieke heersers betrokke kan wees. ‘n Ambagsman is iemand wat bou en nie breek nie. Die Hebreeuse woord wat met “ambagsman” vertaal word, beteken iemand wat metaal of hout met ‘n hamer en beitel vorm gee.

‘n Mens kan verstaan hoe hierdie 2de visioen die Here se mense in Jerusalem moes moed inpraat en visie en hoop gee. Die Here is eintlik self die ambagsman wat Sy volk, Sy kerk/gemeente op so ‘n manier opbou dat geen vyandige magte of kragte dit kan oorkom nie.

Die boodskap van hierdie 2de visioen staan eintlik die hele Bybel vol – regdeur tot by Openbaring. Jesus som dit kragtig op in Matteus 16:18 waar Hy belowe: “Ek sal My kerk bou en die magte van die hel sal dit kan oorweldig nie.” Dis ‘n samevatting van die hele boek Openbaring wat uitbeeld op watter maniere die vyand die kerk van Christus probeer vernietig, maar hoe die Here self – en almal wat in Hom is – as finale oorwinnaar uit die stryd tree. ‘n Oorwinning wat reeds beklink en vooruit gedokumenteer is toe Jesus uit die dood opgestaan het.

Dit is die wonderbaarlike manier hoe die Goddelike Skrif inmekaargeweef is. Of jy nou Sagaria lees of Daniël of Matteus of Thessalonisense of Openbaring – dis een en dieselfde magtige boodskap.

En of jy deel van die veragte Godsvolk in 520vC in ‘n stukkende Jerusalem is en of jy deel is van die Godsvolk in 2020 – wat saam met die res van die wêreld asem ophou oor virus en kiem – die hoopgewende boodskap is presies dieselfde. Want dit is regdeur die eeue EEN lewende God wat EEN Godsvolk bou en dra en versorg en beskerm en van oorwinning tot oorwinning voer. DIT is die boodskap van Sagaria se tweede visioen.

Ja, dis apokalipties, dis in kodetaal geskryf, maar ‘n mens kan nie die boodskap mis nie! Psalm 2 sê God het Sy Koning op Sy heilige berg gevestig en indien die konings van die aarde enige wysheid het, dan sal hulle met Hom vrede maak, hulle sal met Hom versoen – eerder as om Sy kinders te vervolg en bespot en verkleineer en teen hulle te diskrimineer – anders sal Sy toorn teen hulle ontvlam.” Dis die boodskap van Sagaria se tweede visioen.

VISIOEN NR 3 >> In 1:16 het ons reeds gehoor dat die Here beloof dat Hy na Jerusalem sou terugkeer met barmhartigheid – dit sou die mense se bekering vergesel. Die Here sou dus die maatband oor die stad Jerusalem uitstrek. Die 3de visioen wys hoe daardie belofte vervul sal word.

Sagaria sien ‘n man met ‘n maatband wat onderweg is om Jerusalem te gaan meet.

Vraag is: Waarom word ‘n gebou of selfs stad opgemeet? Dis ‘n landmeter se werk ja, maar waarom? Antwoord: Om te bou of te rekonstrueer wat vernietig of vervalle is. Om te behou, te beskerm en te beveilig.

Ons weet dat hierdie visioen sonder twyfel eerstens ‘n direkte boodskap het vir die onmiddelike konteks waar die herbou van die stad reeds vir ongeveer 16 jaar gesloer het. Die fisiese stad van daardie tyd ná die ballingskap moes herbou, beskerm en beveilig word. En die Here kondig aan: “Dis nou die tyd. Ek gaan julle toerus en bekragtig om die werk te doen”.

Waarom Jerusalem en die herbou van die tempel en die beskerming en beveiliging daarvan so belangrik was, was omdat dit die plek is waar die Here Jesus uiteindelik sou kom en sou bedien en waar Hy sou ly, sterf en opstaan. Hoewel die Here eerstens oor die onmiddelike konteks besorgd was, was daar in Sy hart die uiteindelike vervulling van die beloftes aan Abraham. Beloftes wat in die koms van die Here Jesus vervul sou word, maar om dit vervul te kry, moes Jerusalem en die tempel daar wees.

Die man met die maatband was ‘n engel van God. En hoor hoe praat hy in die verlede tyd asof die herstel van die stad reeds gedoen is! So SEKER is dit DAT dit sou gebeur! Iets baie wonderliks gaan gebeur en dit SAL gebeur.

Maar onthou dat dit ‘n apokaliptiese visioen is wat die profeet sien. Dit beteken dat daar nie letterlik ‘n man was met ‘n letterlike maatband wat letterlik fisies oor die vervalle stad gegaan en letterlike opmetings gedoen het nie. Dis kodetaal wat ‘n duidelike BOODSKAP kommunikeer!

Baie eeue later, in Openbaring 11, hoor ons weer dat Johannes die Apostel die opdrag kry om die heiligdom en allerheiligste van die tempel te gaan opmeet. Ons sien dus hoe Sagaria 2 insny in Openbaring. In Openbaring 11 dui die heiligdom van die tempel simbolies op die ware kerk van die Here, die liggaam van Christus, wat beskerm en beveilig sou word teen die vyande van God.

Hierdie opmeetwerk gaan dus oor beveiliging en beskerming en opbou.

Net toe die engel met die maatband weggaan om die meetwerk te gaan doen, kom daar ‘n ander engel met ‘n boodskap vir die vertrekkende engel. ‘n Groot boodskap.

Die tweede engel sê vir die landmeterengel: “Hardloop gou en gaan sê vir daardie jong man (dit verwys na Sagaria): ‘Jerusalem sal soos ‘n stad sonder mure wees! En daar sal reuse getalle mense en vee woon. En die Here self gaan ‘n muur van vuur rondom die stad wees en die Here self gaan die heerlikheid binne-in die stad wees.’”

Sjoe, wat gebeur nou hier? Let nou fyn op:

Met die boodskap van die tweede engel, spring die Heilige Gees ewe skielik vooruit die verre, verre toekoms in en praat van die realiteit van die uiteindelike finale stad van God – die Nuwe Jerusalem – waarvan Openbaring 21-22 berig. Hy spring regoor die Jerusalem waar Jesus se kruis sal staan. Hy spring ook reg oor Pinkster, die uitstorting van die Gees en die glorieryke begin van die NT kerk. Hy spring ook regoor die huidige bedeling (van reeds 2000 jr) van die vormgewing van die kerk. Hy spring ook regoor die tweede heerlike koms van Christus. En hy praat oor die uiteindelike stad. MAAR: En dit is die wonderlike: Die kenmerke van die uiteindelike Nuwe Jerusalem IS NOU REEDS VAN DIE WARE KERK VAN CHRISTUS WAAR! Ons sal dit binne ‘n minuut sien!

Hierdie ge-oorspringery oor tyd en toekoms, dit is presies hoe OT profesie werk. Die profeet spreek iets binne die historiese konteks waarin hy self op daardie oomblik leef en waar die volk Israel hom dan bevind. Maar binne-in daardie woord sit verdere en verdere vervullings verder en verder weg in die toekoms. Gewoonlik het die verdere vervullings te make met die eerste en tweede komste van Christus en die uiteindelike voleinding – soos in hierdie geval. OT profesie is dikwels soos ‘n dubbel (of trippel) dek bus. Verskillende lae van vervulling.

Hoe weet ons dat die tweede engel van die Nuwe Jerusalem praat?

Twee redes: 1 > Dit wat hy hier voorsê, was nooit in die geskiedenis vervul nie. Jerusalem was nooit sonder mure nie en het nooit beleef dat die Here self ‘n muur van vuur rondom en heerlikheid binne is nie. 2 > Die NT bevestig dit wat die tweede engel sê en die NT self maak dit van toepassing op die Nuwe Jerusalem van Openbaring 21-22 maar OOK op kenmerke wat nou reeds van die Bruid van Christus, Sy ware kerk op aarde (onder andere in Kaapstad), van toepassing is.

Wát was dus die Godgegewe toekoms van die aardse stad Jerusalem? Die toekoms van die stad sou nie ‘n fisiese, letterlike stad in die Midde-Ooste wees nie. Dit sou MENSE wees! MENSE wat in Christus verlos is, wat die Gees ontvang het en Sy kerk vorm. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die ewigheid, in die hemel, in God se teenwoordigheid.

DAARDIE Jerusalem sal massief groot wees. Onmeetbaar groot. Dit sal die hele aarde omspan. Dit sal beskermd en veilig wees. Mure en deure sal nie nodig wees nie. God sorg daarvoor. Net soos wat die Here by Sy volk was tydens die uittog uit Egipte in die vorm van ‘n vuurkolom snags. En daar sal geen muur wees nie. Want dis te groot vir ‘n muur. En ‘n muur is nie nodig nie, want die vyand kan nie inkom nie as gevolg van die Here se teenwoordigheid van voor en van agter. Ons sou dink ‘n stad in die ou tyd sonder ‘n muur is uitgelewer en kwesbaar. En dis waar, maar die Godstad het dit nie nodig nie.

Die Jerusalem waarvan die tweede engel praat, is orals waar die Here se verloste mense is. Nou reeds op aarde (waar die strydende kerk sigbaar is) asook daar waar die ontslape gelowiges nou reeds is (die triomferende kerk) asook ná die voleinding, in die ewige teenwoordigheid van God – die paradys, die hemel (die verheerlikte kerk).

Sou ons die NT noukeurig lees, sal ons sien hoe Galas 4:25 en Hebr 12:22 melding maak van ‘n hemelse Jerusalem wat iets anders is as die stad in die Midde-Ooste. Dit is die kerk van ware Christus-gelowiges. Nie ‘n gebou nie, maar ‘n versameling mense wat in Christus Jesus verlos is en in wie die Heilige Gees kom woon het. Die versameling van mense wie se Name in die hemel opgeskryf is (Hebr 12:23).

Van HULLE is dit vandag reeds waar dat die Here soos ‘n muur van vuur rondom hulle is en dat Sy heerlikheid in hulle midde is. Dit wat die tweede engel voorsê het, is alreeds waar en sal waar wees van die uiteindelike tuiste van alle ware Christus-gelowiges. Jesus is self die heerlikheid van God wat binne in die nuwe Jerusalem is. Joh 1:14 sê ons het alreeds Sy heerlikheid gesien. En Hebr 1:3 sê die Seun is God se heerlikheid en die presiese afdruk van Sy Wese.

Ons sien dus dat die kenmerke van die Nuwe Jerusalem wat in die toekoms kom, alreeds reflekteer in die Here se kerk hier en nou. Wie deur die Heilige Gees ‘n Christus-gelowige geword het, IS deel van die Nuwe Stad. Selfs die geringste kind van God reflekteer reeds iets van die Heilige Stad, die nuwe Jerusalem. Ten spyte van swaarkry, moeite, probleme, vervolging, verdrukking – dinge wat moedeloos maak. Daar is soveel klein gemeentes wat stry. Gemeentes wat begeer om getrou aan die Here se Woord te wees. Hulle omstandighede diskwalifiseer hulle nie. Hulle verteenwoordig die Heilige Stad. Die Here is die muur van vuur rondom. Hy is op die Troon. Uiteindelik sal die vyand val. Die heerlikheid van die Here is ‘n realiteit, al kan dit nie gevoel word nie. Die maatband is oor die kerk gespan. Die Here bou Sy kerk. En die magte van die doderyk sal dit nie kan oorweldig nie.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Sagaria

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)