Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

SAGARIA-REEKS NO 2
DIE MAN OP DIE BRUIN PERD – Sagaria 1:7-17

Minder as 50000 Jode het na Jerusalem uit ballingskap in Babilonië terugkeer in die jaar 536vC (Joodse kalender). Die herbou van die tempel het in 535vC begin, maar na ‘n paar maande het die werk gestop – hoofsaaklik as gevolg van die felle teenstand van die inwoners vd stad – en in die jaar 520vC was die tempel nog steeds nie herstel nie.

Dit is die onmiddelike rede waarom die Here die profete Haggai en Sagaria na daardie Jode gestuur het – om hulle aan te moedig en te motiveer om die bouwerk af te handel. Haggai het hulle in hoofsaak aangemoedig om die fisiese bouwerk te begin en af te handel en Sagaria moes hulle geestelik bemoedig.

In die jaar 520vC (eintlik 519 volgens die Joodse kalender) het Sagaria in een nag 8 visoene gesien. Die een opvolgend op die ander. Nie drome nie, maar apokaliptiese visioene – hy was dus ten volle wakker.

Die doel van hierdie visioene was om te Here se mense op te help. Die lewe terug in Jerusalem was nie maanskyn en rose nie. Dit was geen heerlike nuwe Israel nie. Hulle was arm en swak en die land het in puin gelê. Daarby was hulle omring deur vyandige heidense mense. Hulle het die Here se Woord baie nodig gehad. Dit is waar Haggai en Saggaria se bediening inpas.

WAT WAS DIE EERSTE VISIOEN WAT SAGARIA GESIEN HET?

Hy sien ‘n ruiter op ‘n bruin perd in ‘n diep kloof tussen mirtestruike en agter hom nog drie ruiters op bruin, vos en wit perde. Aan Sagaria se sy is daar ‘n engel van God wat vir hom die visioen interpreteer.

Die ruiter op die bruin perd word genoem “die engel/boodskapper vd Here” – met ‘n bepaalde lidwoord. “Engel” beteken boodskapper. Oral in die OT waar hierdie spesifieke figuur verskyn, is dit die Here Jesus vóór Sy menswording in Betlehem. Immers, voordat Abraham was, is Hy (Joh 8:58). Dit is dus Christus soos wat Hy in die OT-tyd op sekere plekke verskyn het. Hy is altyd gelykstaande aan God en tog ook onderskeie van God. Van geen gewone engel word ooit so iets gesê nie. Nie eens amper sal ‘n engel in die Skrif met God gelykgestel word nie. Maar “DIE Engel vd Here” wel! En tog is Hy ook ‘n Persoon onderskeie van God! Inderdaad ‘n misterieuse persoon.

Ons sien Hom op verskeie plekke in die OT. ‘n Voorbeeld: In Rigters 6:12-16 verskyn Hy aan Gideon. Die Engel/boodskapper vd Here verskyn aan Gideon, maar dan word daar gesê dis die HERE self. Maar benewens in Rigters sien ons Hom ook op talle plekke in Genesis asook in Eksodus en Josua.

Maar waarom staan die bruin perd tussen mirtestruike en in ‘n diep kloof? Dis moeilik om te sê omdat die teks self nie ‘n verklaring gee nie. Mens moet in gedagte hou dat die visioen in simboliek gehul is. Die Here se mense terug in Jerusalem was omring met vyandiggesindes – dis waarom hulle nie die werk aan die tempel voltooi het nie. Sulke tipe boodskappe van God in die vorm van simbole het die funksie gehad om die Here se mense te bemoedig sonder dat die vyand dit kon ontsyfer. Die simbole moes die boodskap versluier sodat mense vir wie dit nie bedoel is nie, dit nie kon misbruik nie. Dis wat ons noem apokaliptiek. Apokaliptiek is ‘n sekere literêre genre wat destyds gebruik was om die Here se Woord aan Sy mense te versluier – veral wanneer God se volk in gevaar verkeer. Die Here se woorde aan die profeet Daniël kom ook gedeeltelik in die vorm van apokaliptiek. In die NT is dit natuurlik Openbaring.

Die interessante is egter dat dit nie nodig is om die regte verklarings van ál die fynere detail te hê ten einde die boodskap te kan verstaan nie. Al weet ons nie presies wat die betekenis van die mirtestruike en kloof is nie, kan ons steeds met gemak weet wat die boodskap van die visioen is.

Dieselfde geld vir Openbaring. Jy mag dalk kopkrap oor wat baie van die simboliek beteken, maar jy sukkel nie om die boodskap te verstaan nie. Die boodskap is helder en duidelik, want dit is wat die Gees wil kommunikeer en wat Hy wil hê die kerk van alle tye moet weet.

Waarskynlik is die mirtestruike ‘n simbool van die Here se volk en die diep kloof ‘n aanduiding van die mense se moeilike omstandighede en vernedering.

Uit Nehemia 8:15 weet ons dat die Jode Mirtetakke gebruik het om hulle tente te bou tydens die jaarlikse Loofhuttefees. Die plant gee ‘n lekker geur af wanneer dit fyngedruk word. Ja, die vyande gee die Jode in Jerusalem teenstand en opdraend, maar moenie bekommerd wees nie, mooi dinge wag in die toekoms. Herstel is aan die kom. Dis wat die mirtestruike sê.

En waarom die perde? In die apokaliptiese literatuur kan perde dinge soos oorlog, vrede, dood, rampe en God se oordeel versimboliseer. Dit is wat ons bv in Openbaring sien.

In hierdie geval lyk dit of die perde doodgewoon boodskappers vervoer. Die gepre-inkarneerde Christus op die bruin perd word “die Boodskapper vd Here” genoem, maar dit is duidelik dat die ander drie ruiters die Here se gestuurdes is (gewone engele) wat oor die aarde uitgaan en terugrapport moet bring.

Dit beteken geensins dat God nie alwetend is en dat Hy engele moet uitstuur om navorsing te gaan doen en vir hom te kom vertel wat gebeur nie! Dis juis die engele op die perde wat God se alwetendheid en almag en soewereiniteit uitbeeld/versimboliseer. Die drie ruiters is ‘n apokaliptiese voorstelling van God se alwetendheid en almag.

Met ander woorde: Die gepre-inkarneerde Christus sit nie regtig letterlik op ‘n letterlike bruin perd tussen letterlike mirtestruike en gee vir drie letterlike engele op drie letterlike perde ‘n opdrag om te gaan kyk wat op aarde aangaan nie.

Dis ‘n apokaliptiese stuk beeldspraak om God se Woord, God se boodskap aan Sagaria oor te dra. Sou die vyandige inwoners van Jerusalem dit hoor, sal dit vir hulle geen sin maak nie. Maar die profeet maak dit vir die Here se mense – vir wie dit bedoel is – duidelik.

Samevattend: Die Here Jesus Christus – wat op daardie stadium nog nie in Betlehem mens geword het nie – kom in sy Ou Testamentiese gestalte na Sagaria en sê vir hom:

“God is oral, Hy is alwetend, Hy is soewerein en Hy weet dat die nasies – veral die Persiese Ryk – rustig en stil en in ‘n valse vrede verkeer. Bedoelende daar is geen politieke lawaai nie, hulle ervaar tans ‘n rustige periode. Dis eintlik goeie nuus, maar in hierdie omstandighede is dit nie goeie nuus nie. Dis iets waaroor ek besorg is. Want hulle weet en besef nie dat hulle die voorwerpe van God se toorn is nie. Hulle is valslik gerus. Hulle ondergang is op pad. Hulle is die verdrukkers van die Here se mense – vir eie voordeel. Maar die Here se toorn oor Sy mense is ná die 70 jr ballingskap verby, Hy is baie begaan oor Jerusalem, Hy kies Jerusalem en die tempel & stad sal herstel word. Op die oomblik lyk dit asof hulle nog steeds onder God se toorn is, maar dit is nie. Die uitkoms is hier!”

In ‘n neutedop is dit die boodskap van die visioen. Dis die boodskap van die simboliek. Dit is wat die Gees sê.

Nog voordat die volk in ballingskap gegaan het, het die Here deur die profeet Jeremia voorsê dat dit sou gebeur en hy het selfs gesê hoe lank dit sou duur naamlik 70 jr (Jer 25:11).

Op die tydstip toe Sagaria hierdie visioen gehad het – die jaar 520vC – was die 70 jaar ballingskap lank reeds verstreke. Want dit het in 605vC begin toe Nebukadnesar die eerste van drie keer Jerusalem binnegeval en Jode in ballingskap weggevoer het – Daniël was onder andere een van hulle. Op die Joodse kalender was dit egter die jaar 604vC want die Joodse kalender begin in September en nie Januarie nie. En die ballingskap het geëindig die jaar 537vC toe Kores die bevel gegee het dat die Jode mag terugkeer na Jerusalem. Op die Joodse kalender die jaar 536vC. Dit is 68 vol jare en 2 gedeeltes-van-jare. Maar die Jode het gedeeltes van ‘n jaar / maand / dag as ‘n volle jaar / maand / dag getel. Dit is hoe die 70 jaar wat Jeremia voorsê het, vervul is. Die 68 vol jare plus 2 gedeeltes-van-jare was vanuit Joodse perspektief 70 volle jare.

Nóú – die tyd toe Sagaria die visioen sien – is dit die jaar 520vC (519 Joodse kalender) en Sagaria ontvang die eerste visioen. Die ballingskap was reeds vir 15-16 jaar verby. Jeremia se profesie is vervul. Maar die Jode wat na Jerusalem teruggekeer het, ervaar nog steeds ballingskaptoestande! Hulle sit nog steeds in verknegting. Ook geestelik. Dis die hele punt waaroor dit gaan. Dis waarom Sagaria en Haggai deur die Here gestuur was. Want hierdie toestande gaan nou gebreek word. Die Here se genade gaan oor Sy mense uitgestort word.

‘n Mens hoor in hierdie visioen die uitroep en die voorbidding van die Engel vd Here vir die volk. Net soos wat die Here Jesus vandag nog vir Sy mense intree – soos Rom 8:34 leer. Hier vra Hy vir God die Vader: “HOE LANK voordat U U weer oor Jerusalem sal ontferm”?

En dan antwoord God – die Almagtige, die Here van die Leërskare – en sê: “Die nasies wat so lekker woon en so rustig en sorgvry is, gaan gestraf word. Hulle lewe in ‘n valse vrede. Hulle het my volk verdruk en kwaad aangedoen. Ook Babilon sal gestraf word vir wat hulle my mense aangedoen het. Want oor Jerusalem is ek diep begaan. Hartstogtelik begaan. Ek gaan my oor Jerusalem ontferm en die tempel gaan herbou word. Die stad sal herstel word. Daar sal weer voorspoed vir hulle wees. Jerusalem gaan weer My woonplek word. Ek gaan weer genade betoon.”

Die mense se ervaring was dus dat die Here hulle vergeet het en hulle die rug toegekeer het omdat die vyand steeds op hulle kop sit en dinge nie beter gaan nie. Kyk, hulle kan nie eens die tempel herstelkry nie. Kinders van die Here ly en ongelowiges het voorspoed. Waarom so? Nugter alleen weet. Dalk is dit ‘n bewys dat die Here se toorn steeds op hulle rus.

Maar in Sagaria se eerste visioen kom sê die Here vir hulle: Nee julle verstaan dit verkeerdom. God is baie begaan oor julle. Julle is Sy uitverkore volk. Uit julle gaan die Verlosser gebore word. Die Here gaan julle seën en julle vyand tref. Maak nie saak hóé suksesvol die vyand tans lyk nie, die Here se mense is in die wenspan.

Dis ‘n boodskap wat vandag nog geldig is en ‘n bemoediging vir die Here se mense.

Maar hoe is hierdie profetiese woord regtig vervul en bewaarheid?

Ja, ons weet dat die tempel toe uiteindelik in 516vC herbou is. Maar vir die volgende eeue was daar nooit tekens van die uitbundige oorvloed waarvan hier gepraat word nie. Dit het eintlik maar baie broekskeur aanhou gaan. Dit was asof die Jode nooit bevry kon word van die GEESTELIKE ballingskap waarin hulle was nie.

Sagaria se visioen het EINTLIK 5 eeue in die toekoms in van die koms van die Here Jesus gepraat. Dit was IN Christus, wat God na Sy tempel gekom het. Jesus het die tempel kom bou: die tempel was Sy eie liggaam. En die tempel is Sy liggaam, Sy kerk wat sedert Pinkster tot stand sou kom. Johannes 1:14 > “Die Woord het vlees geword en tussen ons kom woon. En ons het Sy heerlikheid gesien, die heerlikheid van die Een wat van die Vader gekom het.”

Die visioen kyk ook nog verder die toekoms in. Tot by die voleinding waarvan Openbaring 21-22 berig. Ons weet dat die Nuwe Jerusalem glad nie ‘n tempel sal hê nie, want Christus sal die tempel wees en alle verlostes sal daarin deel hê (Open 21:22). In die Nuwe Jerusalem sal geen son of maan nodig wees nie omdat die heerlikheid van die Here die lig sal verskaf. En die Lam sal die lamp wees.

Sagaria se visioen het dus drie vervullings wat elke keer eeue die toekoms in spring. Vervulling no 1: Die onmiddelike herstel van die tempel in daardie tydsfase. Vervulling no 2: Christus se eerste koms na die aarde. Vervulling no 3: Christus se tweede koms na die aarde.

Die Skrif is voorwaar God se onfeilbare Woord.

Hier is ‘n paar persoonlike vrae wat uit hierdie Skrifgedeelte na ons almal toe kom. Met dringendheid.

1 Is jy in Babilon in geestelike ballingskap? Onder God se toorn? Dalk beleef jy vrede en voorspoed en besef nie die gevaar waarin jy verkeer nie. Wel, kom dan tot die besef en kom uit die ballingskap en sluit aan by die burgers van die Nuwe Jerusalem. Deur jou lewe op die Here Jesus te werp.

2 Is jy reeds deel van die Nuwe Jerusalem? Leef Christus regtig in jou. Jou lewe getuig absoluut daarvan? Maar jy worstel nog met sonde. Jy beleef stryd? Wel, KYK dan en besef dat jy bevoorreg is om die sonde agter te laat en na die Here te keer. Hy het reeds die verlossing volkome afgehandel.

3 Die tempel en Jerusalem wat die Here tans besig is om te bou is almal uit alle nasies wat werklik in Christus is. God se verloste kinders word ingemessel in hierdie geestelike huis. Dit gebeur deur God se genade, maak nie saak hoe baie dit voel of die vyand ruk en pluk nie. Christus tree by die Vader in vir almal wat Syne is. HY bou Sy ware kerk en niks of niemand sal Hom verhinder om dit te doen nie. Die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Sagaria

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)