Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

SAGARIA – REEKS NO 17
Sagaria 13
Tema: FONTEIN TOT REINIGING

Niemand sal tog skoon klere wil aantrek sonder om eers te bad nie! Eers moet die sweet en vuilheid tog afgewas word. Dán kom die skoon klere.

In Eseg 16 sê die Here van Sy verbondsvolk: Met water het ek jou gebad en met fyn linne geklee. En in hierdie einste Sagaria het ons reeds in hfst 3 gesien hoe die Here Josua die Hoëpriester se vuil klere met nuwe klere vervang – simbolies van die verwydering van sonde en die bekleding met God se geregtigheid.

Die hele menslike ras dra die stank van die vuilheid van sonde en rebellie teen God, maar ruik nie hulle eie stank nie. Almal ruik dieselfde. Meeste gaan hulle hele aardse lewe deur sonder om ooit hulle behoefte diepgrondig te besef aan reiniging. Ander dink hulle goeie werke sal die stank van sonde bedek. Hulle trek nuwe klere aan sonder om éérs te bad.

Binne hierdie chaos, het God genadiglik ‘n fontein laat uitborrel waar verlore Wetsoortreders (sondaars) gewas kan word en Sy geheiligde mense kan word.

DIT is die boodskap van Sagaria 13 – wat verbind is aan hfst 12 waar God beloof om Sy mense te red en op hulle ‘n gees van smeking en genade uit te stort sodat hulle hulle hoop sal plaas op die Een vir wie hulle deurboor het. Hierdie deurboorde Een sou Jesus van Nasaret wees. HY is die fontein van wassing waarvan hfst 13 praat. Dit is 100% in Christus Jesus vervul.

Sagaria 13 val uiteen in vier hoofgedagtes:

1 ONS ALMAL BENODIG GOD SE FONTEIN – OM ONS VAN SONDE EN ONREINHEID TE REINIG (Vers 1)

Ja, hier word gesê dat dit vir die koningshuis van Dawid en inwoners van Jerusalem is – maar ons moet hierby alles in aanmerking neem wat ons in vorige studies geleer het van hoe nie-Jode ook by die Nuwe Verbond ingesluit is en die NT-kerk die nuwe Israel van God is. Word hier van Jerusalem gepraat, moet ons daar inlees die NT Kerk wat bestaan uit verloste Jode sowel as Nie-Jode (heidene). Sagaria 13 se praat van Jerusalem is ‘n Ou Testamentiese manier van profeties te verwys na die toekomstige kerk van Christus wat uit gereinigde Jode sowel nie-Jode sal bestaan.

Hoewel die Skrif sê dat ALLE mense gesondig het en Gods heerlikheid verloor het (Rom 3:23) (en dus buite die paradys is) dink geen mens dat hy/sy nou juis SO erg vuil is nie. Meet ek myself aan myself, vertoon ek okay – dink almal. Meet ek myself aan die kriminele in die tronk of die dronkes in die kroeg of my buurman wat nie kerktoe gaan nie of die skynheiliges in die kerk, vertoon ek eintlik heel goed. Ja, ek hét my foute, maar VUIL is ek beslis nie. Dus, waarom sal ek God se fontein nodig hê? SO vuil is ek beslis nie. En iemand wat dink hy is nie té siek nie, sal nie die dokter gaan sien nie, sal nie behandeling verlang nie. Dit is die EEN groot rede waarom mense nie vlug na die Here Jesus nie, want hulle dink dat hulle nie EINTLIK ‘n Verlosser nodig het nie.

Een van die heel eerste tekens dat die Heilige Gees besig is om ‘n genadewerk in iemand se lewe te doen, is dat so ‘n persoon meteens of geleidelik bewus word van: Ek IS vuil. Só vuil, dat ek in die ewige hel sal beland indien ek vandag moet sterf. Die mens wat dit begin besef, verkeer onder die genadige werk van die Heilige Gees.

Soos Jesaja wat ‘n gesig van sy eie hart gesien het – soos GOD dit sien – en toe roep hy uit: “Dis klaar met my”. TOE is hy ‘n kandidaat om God se reiniging te ondervind. Voor dit, was hy nie ‘n geskikte kandidaat nie. Die mens wat reken dat hy okay is, sal nooit gereinig word nie. Nooit. Maar waar die Heilige Gees met ‘n innerlike operasie besig is, kom die sondebesef en verlorenheidsbesef meteens na vore (Joh 16:8). So ‘n mens VRA dan na God se fontein.

Let op die drie kenmerke van God se fontein van reiniging:

A GOD SE FONTEIN VAN REINIGING KOM OP VANUIT SY VRYE GENADE > Die daarwees van hierdie fontein hou op geen manier enige verband met enige meriete wat in die mens kleef nie. Wat die mens gedoen het, was om die Herder te deurboor – soos hfst 12 leer. Al wat die mens tot die saak bydra is sonde en vuilheid – soos vers 1 dit stel.

Die wortelbetekenisse in die Hebreeus vir hierdie twee woorde beteken onderskeidelik “om te mis” (soos om ‘n teiken mis te skiet) en “dit waarvan weggevlug moet word”. Laasgenoemde verwysende na die periodieke seremoniële onreinheid van ‘n vrou.

Dit is die mens se bydrae tot sy verlossing: Hy skiet God se standaard totaal mis en is daarom afstootlik. SO iemand kan geen bydrae lewer om ‘n fontein vir reiniging op die been te kry nie. AS daar so ‘n fontein is, kom dit 100% net van God se kant af. Dit kom 100% net uit God se vrye guns en genade voort. En dit is presies waarvan Sagaria 13 so pragtig getuig.

B GOD SE FONTEIN VAN REINIGING IS ONUITPUTLIK > Die begrip FONTEIN wys op ‘n waterbron wat net aanhou vloei en vloei. Dis ‘n oneindige stroom. Die vuilste mens kan nie die vloei stop nie. Die vloei stop juis die vuilheid. God se genade is baie oorvloedig (1 Tim 1:15).

Niemand kan en mag en hoef te dink: “Ek kan nie bad nie, want ek is te vuil” OF “ek moet dalk eers myself ‘n bietjie skoner kry voordat ek na die fontein gaan”. Beide sulke argumente is ongeldig. Hierdie fontein is groter as al ons sondes. Dit sluit ALLES in (1 Joh 1:9). Soos Dawid se owerspel en moord. En Manasse se okkultisme en duiweldiens. En Paulus se laster en geweldadige vervolging van Christus se gemeente.

C GOD SE FONTEIN VAN REINIGING MOET INDIVIDUEEL AANGEWEND WORD > Geen fontein kan jou baat deurdat jy net daarna staan en kyk en dink watter goeie ding dit sal wees as jou vrou en kinders net daar kan gaan bad nie! Of jy staan en kyk en dink hoe lekker verkwiklik dit sal wees om daar in te duik, maar kom nie sover om dit te doen nie.

Om die krag van God se fontein te beleef, moet ‘n mens tot die waaragtige besef en erkenning kom van jou verlore toestand en jou vertroue daadwerklik na Christus oorplaas. Want HY is die fontein. Sy kruisbloed, Sy kruisdood is die krag tot reiniging.

2 VALS LERAARS WAT NIE GEREINIG IS NIE SAL GEOORDEEL WORD (Verse 2-6)

Die absolute haat wat God het vir vals profesie, vals lering, vals leraars, kom weer eens in hierdie verse na vore. Vals leer produseer afgodery, want dit gee ‘n wanvoorstelling van die ware God en dit verdraai Sy waarheid. Dit doen geweld aan die 1ste gebod. ‘n Vals jesus word dan AS die ware Jesus gedien, gepredik, aanbid. Dis afskuwelik. Alle afgodsdiens, vals lering en die onreine gees wat agter vals lering skuil, sal eens en vir altyd uitgeroei word, beloof die Here in hierdie Godspraak in verse 2-6. God sal die skip laat sink en diegene wat op die skip is, sal daarmee saam ondergaan.

En die Here God sal dit op DAARDIE DAG doen. Weer eens die DAG waarvan hfst 12 gepraat het. En ons weet uit ons studie van hfst 12 dat dit dui op Christus se eerste koms na die aarde sowel as Sy wederkoms. Toe Jesus gesterf het en wanneer Hy weer kom as Regter om te oordeel – TE SAME – dit is die Groot Dag waarvan die Here deur Sagaria se pen praat.

Laat ons maar baie goed daarop let – veral in ons dag waar ook die NG Kerk gebuk gaan onder vals leraars en vals leer, wat die gevaar stel dat ‘n vals jesus vanaf sommige kansels en sommige kateders van Teologiese Seminariums verkondig kan word.

God verklaar in verse 2-6 hoe afskuwelik Hy dit vind en dat Hy hierdie skip sal laat sink. Om uit die Bybel leuens te verkondig in die Here se Naam, is ‘n ernstige misdaad wat met die ewige dood gestraf gaan word. En ons moet hierdie waarskuwing laat hoor! Sonder vrees!

Vals leer gaan nie oor kleiner teologiese verskille en misvattings oor sekere aspekte van die leer van die Skrif nie. Mense wat verskil oor die doop of hoe presies die wederkoms van Christus sal plaasvind of oor die gawes van die Gees, sal nooit mekaar van vals leer beskuldig nie. Dit bring nie wie God is en kernaspekte van die verlossing of Skrifgesag en Skrifbeskouing in gedrang nie.

Maar, lering wat byvoorbeeld die Evangelieboodskap aantas of die sondeleer of Skrifgesag of wat God se karakter en wese aantas – dit is ‘n ander saak, want dit lei tot afgodery – om God te aanbid vir wie Hy NIE is nie, ‘n god wat volgens die mens se begeertes en verbeelding ontwerp is. Byvoorbeeld ‘n god wat liefde is, maar nie heilig nie. ‘n God wat goed en vergewend is, maar nie Regter is nie. ‘n God wat nie Drie-enig is nie. ‘n God wat alle sondaars onder Sy vleuels versamel sonder eise en sonder lewensverandering. ‘N god wat eintlik maar op die einde van die dag alle mense hemel toe sal neem. ‘N god wat nie sonde SONDE noem nie, maar eerder iets soos onkunde en verwardheid. ‘N god wie se woord eintlik maar net ‘n versameling mensewoorde is. ‘N god wat okay is met die mens in sy sonde.

Enige god wat nie is soos wat die ware God homself in Sy Woord en in Sy Seun Jesus Christus bekendgemaak het nie, is ‘n afgod.

En vals leer plant hierdie idees in gemeentes se koppe. ‘n Afskuwelike misdaad in God se oë. Maar Hy het ook daarvoor ‘n fontein van reiniging op Golgota se kruis gestel. Ja, vals leraars kan gereinig word en kan omdraai en verander.

Maar God sal vals leer en onbekeerde vals leraars finaal vernietig by Jesus se terugkoms. Vals leer is NIE net ‘n ander manier om na Bybelsake te kyk nie. Dit is nie om net vanuit ‘n ander hoek te kyk nie. Dit is ewiglik destruktief vir gemeentelede se sieleheil.

Deesdae hoor ons mense sê dat doktrine (suiwer leer) net Christene verdeel. “Kom ons verenig liewer rondom sake waaroor almal saamstem en ons vergeet die goed waaroor verskil word. Christene word mos geken aan hulle liefde, nie hulle doktrine nie”.

Dis die hedendaagse uitroepe.

Maar wat sê die Heilige Gees? Kyk na vers 3. Iemand wat ‘n leraar/profeet probeer wees en vals leer bring se eie ouers sal vir hom sê: “Jy moet dood. Want jy praat leuens en gebruik die Here se Naam om dit te doen.”

Dit was in lyn met Moses se opdrag in Deut 13:6-11.

En dan sal die vals leraar se ouers hom doodsteek.

Dit sal gebeur op die Groot Dag (en ons weet nou waarna die Groot Dag verwys) wanneer die Here ‘n einde aan vals leer maak en vals leraars rooi van skaamte en in ‘n groot verleentheid sal wees wanneer die Here hulle wandade openbaarmaak.

Hulle sal dan sê: “Here nee, ek was nooit ‘n proféét nie. Ek was ‘n boer wat op die lande gewerk het.” Maar dan sien iemand die stukkendplekke op sy bors – want die vals profete het dikwels hulleself in hulle waansin pyniging toegedien (1 Kon 18; Jer 47:5; Jer 48:37). Maar hy sal sê: “Nee, iemand ánders het my so lelik bygekom”.

Die een verskoning op die ander – wanneer God oordeel.

Hierdie kru voorbeelde moet nie letterlik verstaan word nie. Dis nie letterlik so dat – op die laaste dag – ouers hulle seuns wat vals leraars was sal doodsteek nie. Dis nie letterlik so dat mense met wonde op die bors voor die troon sal staan nie. Wat die Here met hierdie voorbeelde kom wys, is hoe letterlik DIE SAAK is! En hoe letterlik die Here se gevoel hieroor is. En hoe letterlik Sy oordeel sal wees. DIT is wat letterlik is.

Dink net vir ‘n oomblik nugter en helder: Sien in jou geestesoog ‘n pa en ma wat ‘n mes neem en hulle geliefde seun doodsteek omdat hy ‘n vals leraar is. Waarom sou Moses dit in Deut 13 gesê het? Wat was die intensie daaragter? Wat moes die Godsvolk daaruit leer?

Hulle moes diepgrondig besef hoe afskuwelik vals leer is en hoe beslis God se oordeel daaroor is. ‘n Onberouvolle vals leraar is die dood skuldig – so eenvoudig soos dit.

Maar daar is inderdaad hoop en uitkoms, want die Here Jesus Christus het ook daardie dood op Homself geneem in Sy eie liggaam op die kruis. Daardie messteke waarvan Moses in Deut 13 gepraat het, het op die ou end die Here Jesus deurboor! Ja, God was baie ernstig oor daardie ouers wat die seun moet deurboor – want God het vooruit geweet dat Sy eie Seun die messteke op Homself sou neem – in Sy eie liggaam. Die baie messteke wat God beveel, ontvang Hyself. Hy het dit al die tyd op Homself beveel!

Die baie doodstrawwe en oordele waarvan ons in die OT lees, het alles op Christus neergekom. God het dit baie ernstig bedoel, maar Christus het dit gesterf.

Dis waarom ‘n vals leraar in 2020 steeds gered en bevry en verlos kan word. Want die fontein van reiniging is daar!

3 GOD IS SELF DIE ENIGSTE EEN WAT ‘N FONTEIN VIR REINIGING KAN GEE EN HY HET DIT GEDOEN DEUR DIE DOOD VAN DIE HERDER (Vers 7)

Ons het reeds in hfst 11 van die vals herders en die goeie Herder gelees. Nou wys die Heilige Gees deur Sagaria hoe dit juis die dood van die Goeie Herder sal wees wat die fontein van reiniging is. Net soos die vals leraars mense laat wegdraai van die ware God, so bring die Goeie Herder mense ná die ware God.

Dit ego gedeeltes soos Jesaja 53 en Psalm 22 wat praat van die Messias wat deur God getref en verbrysel sal word. Toe Jesus in Getsemané bloed gesweet het, het Hy hierdie vers 7 van Sagaria 13 aangehaal – net voordat die dissipels Hom verlaat en gevlug het (Mat 26:31). “Tref die herder sodat die skape verstrooi kan word.” Ons weet dus dat die herder van wie Sagaria 13 praat sonder twyfel Jesus is.

Dis wonderlik hoe God (die Vader) in vers 7 na die Herder verwys as “die man wat so ná aan my is”. Dis ‘n uitdrukking wat eintlik beteken dat die Herder self ook God is en tog ook onderskeie van God is. Hy sal ‘n man wees. Dus ‘n mens. En manlik. Maar Hy sal ook MEER as ‘n mens wees. Hy sal soos die Vader wees. Hy is mens en God in een Persoon. Dit wat vaag is in die OT, kom sê die NT prontuit. “Ek en die Vader is een” het Jesus later van homself gesê (Joh 10:30).

Ons weet dat dit ménse is wat uiteindelik die Goeie Herder getref en doodgemaak het. Dit was die Jode se wens en die Romeine het dit uitgevoer. Maar, onwetende, het hulle God se ewige raadsbesluit uitgevoer (Hand 2:23; 4:27-28). Dit was dus eintlik God self wat Sy Seun geoffer het sodat Hy almal wat op Christus begin vertrou, op ‘n regverdige manier kan vergewe en vryspreek. Hy vee niemand se sondeskuld onder die mat in nie. Hy vergewe nie sonder om te straf nie. Hy straf dit in Christus EN vergewe dit omdat dit gestraf is. Omdat Hy regverdig is, kan Hy nie vergewe sonder om te straf nie – net soos enige aardse regter ook nie kan doen nie. Daarom straf God CHRISTUS in ons plek en vergewe ons op ‘n regverdige manier wanneer ons ons hoop op CHRISTUS plaas.

4 DIEGENE WIE GOD REINIG VAN SONDE WORD GELOUTER DEUR DIE VUUR VAN AANVEGTING (Verse 7-9)

Die dood van die Herder het tot gevolg dat die skape verstrooi word. Ons het reeds gesien dat dit aanvanklik vervul is in Jesus se dissipels wat gevlug het ná Sy arres. Dit is ook verder vervul toe die Joodse nasie oor baie lande heen verstrooi is nadat die Romeine die tempel in 70nC verwoes het.

Maar die Here God hou Sy hand oor die oorblyfsel van hulle wat uit genade onder Sy uitverkorenes tel. Dis die “kleinstes” na wie vers 7 verwys.

Ja, die Herder se dood het tot gevolg dat God se volk uitmekaar gejaag word. Maar die Here hou Sy hand oor diegene wat besef hoe klein hulle is en hulle toevlug tot Hom neem. Vers 8 & 9 wys duidelik hoedat dit ‘n OORBLYFSEL is en nie almal nie. Dit is volledig in lyn met die getuienis van die res van die Skrif. Vanuit die Godsvolk, word nie almal gered nie. Net ‘n oorblyfsel. En dit is vandag steeds so wat betref die NT-Godsvolk, die kerk van Jesus Christus. Baie behoort tot die sigbare kerk, maar nie almal behoort by die oorblyfsel nie.

En dan die skokkende vers 9: Van diegene wat wel tot die oorblyfsel behoort, is dit waar dat die Here hulle louter soos silwer in die vuur gelouter en gesuiwer word. Soos goud gesuiwer word. Maar hierdie loutering is nie straf of oordeel nie. Dit is dissipline. Dis om hulle nader te trek en hulle aan die Herder vas te bind. Hulle is waarlik die Here se mense. En Hy is hulle God. En hulle is aan Hom verbonde deur dik en dun en deur alle lyding en beproewing heen.

Beproewing is nie aangenaam nie, maar ALTYD tot die ware Christen se beswil en heiliging. Dit verdiep jou fokus, bring ‘n verdieping in jou toewyding, jou gebedslewe, jou toespitsing op God se Woord. Dis juis die bewys dat jy waarlik deel van die oorblyfsel is wat die Here vir Homself bewaar.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Sagaria

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)