Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

SAGARIA – REEKS NO 14
SAGARIA 10
TEMA: Die Goeie Herder & die tweede Uittog

In ‘n neutedop gesê, is Sagaria 10 ‘n Goddelike bestraffing asook ‘n asemrowende belofte.

Die Here praat deur die mond van Sy profeet Sagaria en Hy bestraf die mense van Juda – veral hulle leiers – omdat hulle hulle wysheid en advies by afgode gesoek het. En dit terwyl die Here self hulle Herder is. ‘n Herder is iemand wat voorstap en die kudde volg hom. Die Messias sal die uiteindelike Herder-Koning wees. Soos Dawid ook herder-koning was. Maar, in die profete word die Messias ook soms as die groot Herder-koning uitgebeeld – byvoorbeeld in Eseg 34 en Jeremia 23.

Hier is dus die hoofstuk in ‘n neutedop: Die Here sê: “Julle doen bitterlik verkeerd deur by afgode wysheid te soek. Maar NOGTANS is my antwoord aan julle DIT: Ek gaan die groot Herder-koning laat kom. HOM gaan julle volg en geseën word.”

Is dit nie onbeskryflik ANDERSOM as wat ons as mense se koppe werk nie? Duisendmaal andersom! ONS sou dink die Here sou in Sagaria 10 Sy mense bestraf en sê: “Omdat julle by afgode wysheid soek, skei ek my van julle af, klaar uit en verby! Gáán dan na die gode toe as julle so graag wil.”

Maar nee, wat sê die Here? “DIT is die manier hoe ek julle gaan korrigeer en ophelp uit julle dwaling en afdwaling en verdwaling. Ek gaan uit suiwere onverdiende guns alleen vir julle die langbeloofde Herder-koning stuur. Die Herder wat sal voorstap en vir julle die pad sal wys.”

Hoe absoluut aanbiddelik lofwaardig heerlik is die Here God nie? So totaal die Gans Andere. Sy hart klop net eenvoudig so totaal anders as ons s’n, maar juis daarin is ons heil te vinde, ons hoop, ons verwagting.

Ons vind in Sagaria 10 ‘n klassieke voorbeeld van hoe die Here vir Israel toekomsbeloftes gee wat uiteindelik vervul word NIE in die letterlike etniese volk Israel nie, MAAR in die NT Kerk wat uit alle in-Christus-verloste-Jode-sowel-as-Nie-Jode bestaan.

Hier word ‘n klomp geweldige dinge vir die Jode – vir Israel – beloof wat nooit in die geskiedenis presies so vervul is nie. En hou in gedagte dat die Noordelike tien stamme – wat in die Assiriese Ballingskap weggevoer is en nooit weer herstel is nie – ook bygereken word by dit wat in Sagaria 10 beloof word. Ons weet dat daardie tien stamme eintlik verdwyn het – hulle het deelgeword van die volkere van die wêreld. Die Samaritane – in die tyd van Jesus – was byvoorbeeld gebasterde lede van daardie tien stamme – in hierdie hoofstuk genoem EFRAIM.

Nadat die noordelike stamme na Assirië in ballingskap weggevoer was (ongeveer 740vC), het hulle dus nooit weer teruggkeer nie en slegs Juda en Benjamin (suidelike stamme) het oorgebly. Ook HULLE is later na Babilonië in ballingskap weggevoer, maar is ná 70 jaar herstel in die land Palestina. Wanneer ons van die “Jode” of selfs “Israel” praat, dan verwys ons spesifiek na die suidelike twee stamme wat uit die Babiloniese Ballingskap teruggekeer het. Dis ook uit JUDA wat die Here Jesus gebore sou word. Dis juis met hierdie klompie teruggekeerde Jode wat Sagaria nog al die pad praat.

MAAR: In Sagaria 10 kom maak die Here toekomsbeloftes aan AL 12 STAMME, want Efraim word by Juda ingesluit! Die noordelike 10 stamme is weg, hulle het verdwyn, maar skielik – hier in Sag 10 – is hulle weer terug en is hulle deel van die beloftes… Hoe werk dit? Hoe moet dit kleingekry word?

En die Here sê boonop die vreemdste dinge. Hy praat van goed wat tot vandag toe nog nooit in die Jode se geskiedenis vervul is nie. Hy sê onder andere dat hulle sal terugkeer vanwaar hulle was as gevolg van die feit dat God hulle voorheen verwerp het. Hulle sal herstel word. Efraim ingesluit. Hulle sal as magtige oorwinnaars uit oorlogskonflik tree. God sal hulle weer bymekaarmaak en red en hulle getalle vermeerder. Hulle was verstrooi onder die volke, maar sal terugkeer na Palestina en na God. Uit plekke soos Egipte en ook uit Assirië sal die Here hulle laat terugkeer. Hulle sal – soos die volk deur die Rooi See – deur die gevaarlike see trek en die golwe van die see oorwin en die Nylrivier sal opdroog. En so sal die Assiriese en Egiptiese koninkryke tot ‘n val kom.

WANNEER het hierdie dinge ooit gebeur, wil ‘n mens vra!

Nou moet ons mooi verstaan: Sagaria kommunikeer hierdie dinge met die Jode in Jerusalem ongeveer 5 eeue voor Christus se geboorte. Gedurende die eeue tot by Christus se koms en die 2000 jaar sederdien tot vandag in 2020, het genoemde dinge nie met die Jode gebeur nie! Die Assiriese ryk het ongeveer 100 jaar tevóre reeds tot ‘n val gekom. Nooit was daar ‘n tweede Eksodus (uittog) waar die Jode deur ‘n see getrek het nie.

Hoe moet ons dan hierdie hoofstuk verstaan?

‘n Groot persentasie van die hedendaagse kerk verstaan dit só dat dit alles beloftes is wat by die wederkoms van Christus letterlik vervul sal word.

Met ander woorde: Voordat Jesus verskyn, sal God alle Israeliete versamel vanuit alle nasies waar hulle verstrooid is – OOK diegene wat afstam van die Noordelike tien stamme wat ná die Assiriese Ballingskap tussen die nasies vermeng geraak het, want Hy weet immers wie hulle is en waar hulle is. God sal ALMAL versamel en laat terugkeer na die land Israel en hulle sal dan – by Christus se wederkoms – as totale volk tot bekering kom en dan sal Sagaria 10 se beloftes vervul word.

Persoonlik dink ek die veiligste roete om te gaan, is om te kyk hoe die Nuwe Testament oor hierdie saak dink en praat. En veral Romeine 9-11 waar die Apostel Paulus in geen onduidelike taal nie uitspel wat die Jode se toekoms behels.

In ‘n neutedop leer Romeine 9-11 die volgende:

Nie almal wat fisies/etnies tot die volk Israel behoort is die WARE Israel nie, maar slegs diegene wat in Christus uitverkies is en ware gelowiges is. En dieselfde geld vir die nie-Joodse nasies. Deur ‘n eeuelange proses van ENERSYDS die versagting van sommige se harte en ANDERSYDS die verharding van ander se harte, is God onophoudelik besig om Sy ware kerk, Sy ware volk – bestaande dus uit Jode sowel as nie-Jode – in Christus te verlos en te versamel.

Word alle etniese Israeliete van al 12 stamme by die wederkoms gered? Nee. Is dit dan nou neusie verby vir alle Jode? Nee, almal wat in Christus verkies is, die oorblyfsel wat God vir Homself laat oorbly, kom beslis tot redding. En wat van die nie-Jode? Almal wat in Christus verkies is, die oorblyfsel wat God vir Homself laat oorbly, kom beslis tot redding.

Wie is dus vandag die Godsvolk? Almal wat tot redding in Christus kom: Jode sowel as nie-Jode. En wie is dit wat tot redding in Christus kom? Diegene wat daartoe verkies is – dit is die “volle getal nie-Jode” en die “hele Israel” waarna Romeine 9-11 verwys. “Volle getal” en “hele” beteken nie kop-vir-kop elke individu nie, maar wel die volle getal deur God bepaal. Gaan lees gerus Romeine 9-11 en u sal dit sien.

Waar en in wie word Sagaria 10 se beloftes dus vervul? In die NT Kerk – alle in-Christus-verlostes uit Jode en nie-Jode. En dit word nie in een moment by die wederkoms vervul nie. Dit word deurlopend dwarsdeur die kerkgeskiedenis vervul – sedert Christus se opstanding en tot by Sy wederkoms. Die proses is reeds 2000 jr aan die gang en Sag 10 se beloftes word vandag steeds vervul.

Daar is ‘n baie belangrike SLEUTEL in Sagaria 10 wat die betekenis van die hoofstuk oopsluit. En ‘n mens kyk dit maklik mis. Kom ons volg net die profeet (die Here se) argument en dan sal u sommer maklik die sleutel ontdek.

In ‘n semi-woestynklimaat was God se volk baie afhanklik van reën – veral vir landbou. En die versoeking was altyd daar om na die afgod Baäl te gaan vir hulp. Baäl was die god van fertiliteit en wat sogenaamd weerstoestande beheer het – so het die heidene geglo.

Dikwels was die Here se volk deur hulle eie leiers (konings, profete, priesters) in die versoeking gelei om by Baäl hulp en wysheid te soek. Veral wanneer die Here nie vinnig genoeg uitkoms gee nie. Of wanneer die Here nie aan hulle verwagtings voldoen nie. Vals herders dus. Nie net geestelike vals herders nie, maar ook staatkundige leiers.

Daar rus ‘n baie groot verantwoordelikheid op die voorbokke – die leiers. Die Here sê Hy sal rekenskap van hulle eis. Want Sy kudde is vir Hom uiters kosbaar. Wie die kudde verniel en mislei en in die afgrond lei, sal met die lewende God te doen kry – dis net ‘n kwessie van tyd.

Daarom bestraf die Here Sy mense en sê: Julle moet vir MY vir reën vra. Wat die afgode sê, is bedrog. Waarseêrs sien leuens. Dis demone wat deur hulle werk en praat. Hulle troos met ‘n troos wat glad nie bestaan nie. Dis soos wind. Ellende is die gevolg hiervan. Dis okkultisties. Bose geeste werk deur die afgode en laat julle sonder hoop, sonder ‘n toekoms. Soos ‘n kudde sonder herder. Weë die vals herders wat God se kudde (onder die mooiste voorwendsels, natuurlik) aan hierdie invloede blootstel.

Om geeste te raadpleeg om vir jou wysheid te gee of die toekoms te voorsê, word ten strengste in Deut 18:9-14 verbied. Dis sonde. Ware wysheid kom van die Here (Spr 1:7).

Dit is nou binne hiérdie konteks wat vers 4 ‘n verrassende wending bring. Skielik kom God NIE met dit wat almal verwag nie – naamlik oordeel nie. Hy kom inteendeel met ‘n belofte: Uit hierdie einste Juda sal die hoekklip (die steen wat die gebou op die fondasie anker) kom. Die tentpen. Die pyl en boog. Alles beelde wat verwys na die komende Messias. In Jesaja 28:16 is Hy reeds voorsê as die Hoekklip en die NT bevestig dit in 1 Petr 2:6-8. Jesus is inderdaad die hoekklip waarna die OT verwys het. En Hy HET uit die stam van Juda voortgekom (Hebr 7:14).

Hierdie vers 4 is die skarnier waaraan die res van die hoofstuk skarnier. Want wat beloof die Here God hier? Hy sê: “Julle herders het julle op ‘n dwaalweg gelei, maar ek gaan die Goeie Herder stuur. Die Messias. Die hoekklip, die fondasie waarop die koninkryk rus. Alles hang aan Hom, soos ‘n tentpen”.

Hierdie belofte is 5 eeue later vervul toe die Kindjie in die krip in Betlehem lê. En die res van die woorde in verse 5-12 word vervul in almal wat op hierdie Hoekklip bou – die afgelope 2000jr reeds en verder die toekoms in – hoe lank dit ookal God in God se Raadsplan beskik is!

U sien, die koms van die Hoekklip verander die hele karakter van die res van die hoofstuk – wat die volgende beloof:

“Wie hierdie ware Herder – die Hoekklip – volg, sal soos ‘n oorlogsperd wees, soos ‘n vegsman wat die vyand op die vlug jaag. Wie hierdie Herder volg, is die mense wat uit al die windrigtings na God toe terugkeer. Hulle sal wees soos mense wat nooit verlore was nie. God is hulle God en hulle gebede word verhoor. Daarom besit hulle blydskap en ander mense sal dit sien en nadergetrek word. En hulle gaan groot in getal wees. Soos die sterre in die hemel – soos God al aan Abraham beloof het. En hulle kinders gaan daarby betrek wees, want dit is alles steeds die vervulling van My verbond. Hulle kinders sal saam juig en saam met hulle versamel word. Ek sal BY hulle wees. Hulle sal in My naam leef. Ek sal hulle sterk maak. Hulle sal mense wees wat letterlik uitgered is – soos wat die antieke volk uit Egipte deur die Rooi See heen uitgered is uit die hand van Farao. Ja, wie die ware Herder volg, die Hoekklip, die tentpen, die pyl en boog, die Messias, die Christus, sal uitgered wees uit die kloue van die vyand. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees.”

Hierdie woorde is die presiese beloftes vervat in verse 5-12. En hoor ‘n mens dit só, besef jy meteens: “Dit is alles waar van die ware kerk van Jesus Christus hier en nou! Wonderlik! Dit is nie beloftes wat apart gehou word, op ys gehou word, vir EENDAG in die toekoms vir die Jode alleen nie! Dit is beloftes wat hier en nou JA & AMEN is IN CHRISTUS en vir alle Christus-gelowiges! Almal wat hulle lewe op die Hoekklip begin bou het. Wat rus op die tentpen. Wat onder die beskermende krag van die pyl & boog leef. Dit is Christus, die Messias. Jesus van Nasaret.”

Dit is hierdie kragtige evangeliese beloftes wat Christene in 2020 moet versterk in die stryd teen die versoeking om by afgode hulp en raad te soek. Asook die stryd teen vals herders. Dis die twee sake wat die Heilige Gees in verse 1-3 aan die orde stel.

Eintlik loop die invloed van vals herders en die dien van afgode hand aan hand. Want die vals herder wyk af van die ware Woord van God en veroorsaak dat die kerk op onwaarheid vertrou en bou. En dit het tot gevolg dat ‘n vals Christus in die plek van die ware Christus inskuif. Die kerk DINK hy volg die waarheid en die ware leer en die ware God, maar intussen is dit ‘n afgod. Vreesaanjaende gedagte, maar dis presies wat gebeur.

Bevestig die Nuwe Testament hierdie waarheid? Ja!

In sy stryd teen vals leraars en vals apostels, roep die Apostel Paulus die gemeentes in Galasië asook in Korinthe toe en sê: “Waarom het julle na ‘n ANDER Evangelie gedraai? ‘n Vals evangelie wat in kontras staan tot die Evangelie wat EK aan julle verkondig het. Terwyl daar geen ander is nie. Weet julle nie dat selfs indien ‘n engel iets anders verkondig hy vervloek is nie? Dis ‘n ANDER Jesus en ANDER gees en ANDER evangelie wat aan julle verkondig is – net soos die slang vir Eva mislei het.”

Die gevolge hiervan is deur die eeue altyd dieselfde: Kerkmense gaan soek leiding en raad by afgode. Ons het dit in hierdie tyd van inperking gesien hoe Christene – omdat eredienste gesluit was – eenvoudig enige soort video aanlyn kyk wat enigsins “reg” lyk en klink. En daarmee in baie vangstrikke beland het. Dit lyk of min mense waarheid kan onderskei. Hulle slurp glanspredikers se inhoude op – veral wanneer dit is wat hulle graag wil hoor.

Ons sien in hierdie dae hoedat mense se gemoedere knak omdat hulle beleggings en geld kwyn en hulle juis daarop hulle vertroue gebou het. Mense neem dan hulle toevlug tot enigiets en enigiemand wat hulle dink kan help en advies gee. Enigiets wat hulle dink hulle lewens beter kan maak in hierdie tyd van pandemie.

Soms vertrou hulle op die humanistiese beginsels wat hulle by sommige tipe sielkundige raadgewers kry – sonder om Christus se lewensverandering te ondergaan en met sonde te breek. Hulle wil advies en hulp hê, sonder bekering en sonder om aan die Hoekklip oor te gee. God en Jesus word dikwels gerieflike huisgode – tot wie ek kan bid wanneer ek so voel. Huisgode wat prettig is en my kan laat goed voel. Christus Jesus word verlaag tot ‘n Baälafgod wat moet sorg dat ek voorspoedig kan wees. Hy moet voorsien, anders los ek hom en soek iets anders. Of ek word sommer ‘n ateïs. En die voorspoedspredikers op YouTube verkondig skaamteloos hierdie Baälgodsdiens en versterk liggelowiges in hulle kwaad.

Sien wat gebeur in die 21ste eeu wanneer vals herders hulle kudde aan die wolwe oorgee?

‘n Nuwe EKSODUS is nodig. ‘n UITTOG uit Egipte, ‘n Godgewerkte bevryding uit die greep van Farao, ‘n deurtog deur die opgedroogte see, ‘n intog in die beloofde land. Ja, vers 11 van Sagaria 10 sinspeel hierop. Die Messias sal dit doen, beloof hy. Want in die plek van die afgodery en invloed van vals herders kom stel God die Hoekklip – die ware Christus.

Wat natuurlik ook in Sagaria 10 beloof word, is dit wat die uiteindelike uitkoms van alles aan die einde van die tye sal wees. Ons weet nou reeds wat die voleinding sal behels. Die hoekklip, die tentpen, die boog sal as oorwinnaar staan en almal by/in/met Hom wie Hy uitlei in die finale uittog uit hierdie gevalle wêreld. Dink net daaraan: Indien jy op die hoekklip bou, weet jy reeds die toekoms vooruit!

Niemand wat die Skrifte ondersoek en liefhet en trag om daarop te bou en ware Herder te volg, sal ooit daaroor spyt wees nie. Dis waar en dis seker!

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Sagaria

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)