Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

0%

SAGARIA-REEKS NO 13
SAGARIA 9
TEMA: Wees bly! Julle Koning kom!

Daar is ‘n sekere geestelike beginsel wat regdeur die Skrif loop: Die lewende God bring die trotsaard grond toe – maar Hy red en help diegene wat hul hulpeloosheid ken en op Sy bevryding vertrou.

Sagaria 9 illustreer hierdie beginsel baie netjies.

Maar laat ons net bietjie sien waar hoofstuk 9 in die geheel van hierdie profetiese boek – Sagaria – inpas.

Die boek bestaan uit drie dele:
1 → Hoofstukke 1-6 = die 8 visioene wat Sagaria ontvang het in die jaar 520vC om die Jode wat vroeër uit die Babiloniese Ballingskap teruggekeer het, aan te moedig om die herstel van tempel af te handel.
2 → Hoofstukke 7-8 wat twee jaar later God se 4-ledige antwoord aan die afgevaardigdes van Betel verwoord. Hierdie mense het in Jerusalem navraag kom doen oor of hulle moes voortgaan met die jaarlikse vaste.
3 → Hoofstukke 9-14 skuif nog 40 jaar aan. Sagaria is nou reeds ‘n bejaarde man. Die tempel is nou lank tevore reeds voltooi. Maar Nehemia het nog nie die stádsmuur herbou nie. Die volk is steeds swak en kwesbaar en hulle bure glad nie vriendelik nie. Sê nou maar net die vyand kom en neem hulle weer in ballingskap, het hulle gewonder. Dis vir hierdie mense wat die Heilige Gees in hoofstukke 9-14 bemoedig en versterk deur hulle hoop aan God se toekoms te anker.

Hoofstukke 9-14 (God se toekoms) val weer uiteen in twee gedeeltes:

Hoofstukke 9-11 = Fokus op Israel se komende Messias – veral Sy eerste koms en Sy verwerping en lyding wat met Sy eerste koms sou gepaardgaan. Duidelik voorsê.

Hoofstukke 12-14 = Die tweede koms van die Messias en die finale triomf van almal wat Syne is en die finale afrekening met God se vyande. Duidelik voorsê.

Dis so absoluut seker dat die inhoud van hierdie hoofstukke van God self kom, want dit is totaal onmoontlik dat Sagaria – as mens – enigsins die verre toekoms so akkuraat sou kon beskryf. Ons kom later in die reeks hierop terug.

Vandag is ons egter by hoofstuk 9.

Hoofstuk 9 word ook in drie deeltjies verdeel en al drie dele illustreer net een geestelike beginsel naamlik hoe God die hoogmoedige grond toe bring – maar hoe Hy diegene wat hul hulpeloosheid ken en op Sy bevryding vertrou, help en red. Hierdie beginsel moes vir die Here se kerk in Sagaria se tyd moed en hoop gee binne die omstandighede waarin hulle hulself bevind het. En vandag nog steeds so.

Hier is die driedeling van hoofstuk 9:

EERSTENS VERSE 1-8 is ‘n vooruitvoorspelling van iets wat meer as 150 jaar NADAT Sagaria dit uitgespreek het, sou plaasvind naamlik Alexander die Grote van Griekeland se triomftog deur die destydse wêreld – en hoe die Here vir Alexander (wat ‘n heiden was) gebruik het om met Israel se vyande af te reken. En dit spel die beginsel hoe God die hoogmoedige grond toe bring – maar hoe Hy diegene wat hul hulpeloosheid ken en op Sy bevryding vertrou, help en red.

TWEEDENS VERSE 9-10 voorspel die Messias se eerste koms na die wêreld – iets wat 5 eeue nadat Sagaria dit uitgespreek het, sou plaasvind. En dit spel die beginsel hoe God die hoogmoedige grond toe bring- maar hoe Hy diegene wat hul hulpeloosheid ken en op Sy bevryding vertrou, help en red.

DERDENS VERSE 11-17 voorspel hoe die Here in die toekoms vir Sy mense allerlei uitkomste en bevryding sal bewerk en ook dít illustreer die beginsel hoe God die hoogmoedige grond toe bring – maar hoe Hy diegene wat hul hulpeloosheid ken en op Sy bevryding vertrou, help en red.

Kom ons kyk net kortliks na die inhoudelike van elkeen van hierdie drie asemrowende toekomsvoorspellings. Dis asemrowend omdat Sagaria regtig net die mondstuk was waardeur God self gepraat het. Dis asemrowend omdat ons hierdeur besef dat die Here God ‘n realiteit is, Hy bestaan, Hy IS. Dis asemrowend omdat ons hieruit weet dat die Here die toekoms beheers. Hy KEN nie net die toekoms nie, maar Hy beheers dit ook en ALLES wat Hy vooruitgesê het VERVUL Hy tot op die letter. En dit gee ons ontsaglik hoop om te weet dat – OOK wat Hy voorsê het oor Christus se wederkoms, die voleinding, die laaste oordeel, die nuwe hemel en nuwe aarde asook die realiteit van die ewige straf SAL Hy tot op die letter vervul. Ons kan dit weet en ons daaroor baie rustig wees.

KOM ONS KYK NOU:

NOMMER EEN: EERSTENS VERSE 1-8 kyk byna 2 eeue die toekoms in en sien vir Alexander die Grote en die opkoms van die Griekse Ryk wat die Persiese Ryk as wêreldheerser sou onttroon.

Alexander sou in die geskiedenis bekend wees vir die geweldige spoed waarmee hy sy Ryk uitgebrei het. Onder andere het hy suidwaarts beweeg en deur die land Palestina gegaan en al die volke rondom Israel – wat hulle vyande was – geterroriseer en onderwerp. Byvoorbeeld die Siriese hoofstad Damaskus. En die Filistynse stede. En Tirus en Sidon. Hierdie plekke was sentrums van blatante afgodery en sondige versoeking vir God se mense.

Maar by Israel gaan Alexander verby.

Die geskiedenis bevestig wat in vers 8 beloof word. By Jerusalem het Alexander rustig verbygegaan. Toe hy van Egipte weer noordwaarts gaan, het hy die Jode vriendelik behandel. Dit was ongeveer in die jaar 330vC. U kan dit gaan google en kontroleer of ek dit reg het. Alexander DOEN só omdat God deur Sagaria gesê het dat hy presies só sal doen!

Sodoende was Alexander die Grote ‘n instrument in God se hand om God se oordeel oor Sy volk se vyande te voltrek, maar Jerusalem en die Jode is gespaar en bevry. Dit het alles in die geskiedenis presies so gebeur en dit is in hierdie 8 verse so voorsê.

Alexander was hierin – onwetende, maar soos God dit wou – ‘n prentjiesbeeld van Christus wat uiteindelik al God se vyande sal verslaan en onderwerp, maar uitkoms en redding aan God se mense sal gee.

Hier is weer eens ‘n duidelike voorbeeld van hoe God enigeen in Sy diens kan neem – ook ‘n heiden en ongelowige – soos Alexander was. Die Here gebruik hom egter sonder dat hy dit self besef. Hoe groot is die lewende God! En dink daaraan: Indien God ‘n heidense heerser SO kon gebruik, hoeveel te meer sal die ware Messias, die Here Jesus Christus nie oorwinnend wees nie!

Dit illustreer die geestelike beginsel hoe God die hoogmoedige grond toe bring – maar hoe Hy diegene wat hul hulpeloosheid ken en op Sy bevryding vertrou, help en red.

NOMMER TWEE: TWEEDENS VERSE 9-10 voorspel die Messias se eerste koms na die wêreld. Met een asemteug spring die Heilige Gees – deur Sagaria se pen – vanaf vers 8 tot vers 9 nóg 300 jaar verder die toekoms in en beskryf die Messias wat op die donkie die stad inry.

Meteens sien hy Christus se eerste koms na die aarde. Onbeskryflik! Hy spring net eenvoudig 200jaar en dan nog 300jaar toe toekoms in en kyk met verstommende akkuraatheid. Onteenseglik die Heilige Gees wat spreek. Hy neem net eenvoudig Sagaria in diens om Sy Woord weer te gee en ons vind in hierdie twee verse een van die grootste Messiaanse profesieë in die hele OT.

Ons weet uit Johannes 12 en Matteus 21 hoe die Here Jesus ‘n paar dae voor Sy kruisiging Jerusalem binnegery het op ‘n donkie. Terwyl die Jode van daardie tyd ‘n Messias verwag het in die vorm van ‘n magtige politieke bevryder wat Israel sou bevry van die Romeinse oorheersing. Allermins het hulle ‘n hulpelose lydende Messias verwag wat vir die sondes van Sy mense sou sterf. Sy eie dissipels het eers ná Sy opstanding begin verstaan wat Hy lank tevore gepraat het van Sy lyding en sterwe.

Toe Jesus dus op die donkie die stad binnery, het Hy ‘n publieke demonstrasie gegee van wie Hy regtig is en wat Hy kom doen het. Hy sou die nederige en lydende Messias/Gesalfde wees soos wat Sagaria en Jesaja voorspel het.

Konings en soldate ry op perde, nie donkies nie. Alexander die Grote en al die maghebbers van Tirus en Sidon en Damaskus en die Filistyne – almal in die vorige verse genoem – ry op perde en is magsbehep.

Maar ‘n donkie daarteenoor? ‘n Donkie was ‘n pakdier in tye van vrede. Mense van ‘n laer rangorde sou op donkies ry, nie oorwinnaars en vegters nie. Jesus is verag deur die leiers en magshebbers van sy dag. Hy kom om laste te dra. Die sondelas van God se mense. Hy red diegene wat besef hoe hulpeloos hulle is en op Hom hoop vir ‘n uitkoms. Want Hy is Koning. En die oorwinnaar. En Hy is regverdig. Die menslike oog sien in Hom ‘n verloorder. Maar van Godsweë af is Hy presies die teenoorgestelde. Maar dis nie die mens wat grootmeneer op ‘n perd ry wat dit kan raaksien nie. Dis die mens wat besef en erken hoe swak en magteloos in sonde gebind hy is, wat op hierdie Messias sy hoop sal plaas.

En tog sal juis HY die magtige oorwinning bring. Hy sal strydwaens vernietig en perde uitroei en pyl en boog verbreek. Hy sal oor die NASIES heers en VREDE bring en regeer van see tot see – tot in die uithoeke van die aarde. Dit sê vers 10.

Wat gebeur nou skielik hier in vers 10? In vers 9 ry die Verlosser op ‘n donkie. In vers 10 regeer Hy regoor die aarde.

Wel, in vers 10 word daar nóg duisende jare die toekoms in gespring en sien Sagaria die wederkoms van Christus. Die einde van die eeue. Die heerlike voleinding. Die offisiële verskyning van die Koning – op die wolke van die hemel.

Dán sal alle nasies weet en besef WIE hierdie nederige Man op die donkie in werklikheid is! In hierdie een vers word die hele Nuwe Testamentiese leer aangaande die voleinding vd wêreld saamgevat.

Vers 9 se voorsegging is letterlik vervul by Jesus se eerste koms na die aarde. Waarom sal vers 10 nie ook letterlik vervul word nie? Op hierdie oomblik is dit nog nie vervul nie, maar dit is volgende op die hemelse kalender.

Die illustreer net weer die beginsel hoe God die hoogmoedige grond toe bring – maar hoe Hy diegene wat hul hulpeloosheid ken en op Sy bevryding vertrou, help en red.

NOMMER DRIE: DERDENS VERSE 11-17 voorspel hoe die Here in die toekoms vir Sy mense allerlei uitkomste en bevryding sal bewerk.

Hier word ‘n klomp goed gesê van hoe die Here se mense in die wenspan sal wees en Hy vir hulle sal stry. Die lewende God bring die trotsaard grond toe maar Hy red en help diegene wat hul hulpeloosheid ken en op Sy bevryding vertrou.

Dis baie moeilik om historiese gebeurtenisse te kan aandui waar hierdie spesifieke voorsegginge in detail vervul is.

Sommige geleerdes is van oordeel dat dit vervul is in die tydperk tussen die OT en NT – die sogenaamde intertestamentêre tyd – en spesifiek die jaar 167vC toe die Makkabeërs die Grieke verslaan het. Dis is ‘n goeie moontlikheid. Die probleem is net dat die Skrifteks dit nie sê nie.

Wat vir ONS belangrik is, is om die geestelike geloofswaarhede in hierdie verse raak te sien en vir onsself toe te eien. Want ons MAG dit toeëien – al is ons nie Jode nie. Al behoort ons nie tot die etniese volk nie. Die NT is tog immers baie duidelik oor die feit dat die NT-kerk nou die volk van God is. Die vervulling van talle van hierdie OT-profesieë vind plaas in die NT kerk van Christus. En veral by die tweede koms van Christus – die GROOT en finale triomf van God oor al Sy vyande waarvan die boek Openbaring so duidelik getuig.

Ek noem vir u TWEE geloofswaarhede:

EEN: Van Christus-gelowiges is daar ‘n hele klompie dinge waar – net omdat God so sê en dit beloof:

Die Here se mense het hoop. Ware en egte hoop. Ja, ons ervaring is dat ons die gevangenes van baie dinge is. Maar die Here kompenseer vir verliese. Met ‘n Goddelike VERSEKERING daarby. Jy word nie slegs bevry nie, maar jy word vergoed vir wat jy verloor het

Daarbenewens is die Christus-gelowiges nie net saam met Christus meer as oorwinnaars nie, maar die Here hanteer dikwels die gelowiges SELF as Sy wapens waarmee Hy oorwinning voer. Soos ‘n vegter sy swaard hanteer, hanteer die Here Sy kerk.

Wanneer die storms dreig, verskyn die Here God op die toneel bokant Sy kerk, Sy verloste mense. Om uitkoms te gee en te beskerm. Soos Dawid die reus gedood het. Want sien: Sy mense is Sy kudde. En Hy is die herder. Soos wat HY hulle sien, vonkel hulle soos edelstene in ‘n kroon.

HIERDIE DINGE is wat waar is van God se mense. Indien jy ‘n Christus-gelowige is, kan jy dit maar glo, want die HERE het dit gespreek.

TWEE: Op grond WAARVAN is alles wat so pas gesê is – hierdie nuwe identiteit van die Christen – waar? Hoe kan hierdie dinge dan wees? Is dit omdat die Christenmens so oulik is? Omdat hy/sy so geestelik is? Kleef daar iets IN DIE GELOWIGE wat veroorsaak dat God van hom/haar hou?

Die antwoord word in vers 11 gegee:

Die rede waarom geestelike gevangenes hoop het en bevry sou word, is omdat God onfeilbaar getrou bly aan Sy verbond van offerbloed met Abraham (Genesis 15). Wanneer God verlos, is dit op grond van die onskuldige offer wat gesterf het in die plek van diegene wat verdien om te sterf. Dis NIE op grond van enige meriete wat in die skuldiges kleef nie. Niks. Geen. Ook nie hulle geloofsvertroue nie. Dis nie geloofsvertroue wat ons oulik maak en nou hou God daarvan nie. God hou van slegs EEN DING: Die prys wat Sy Seun op Golgota betaal het. Sit jou hand in geloofsvertroue op HOM neer en jy beleef God’s bevryding.

Ons moet in gedagte hou dat die Nuwe Verbond waarin die NT kerk sedert die uitstorting van die Heilige Gees deel, die Abrahamverbond IS – die VERVULDE Abrahamverbond. Die bloedvloeiïng by die sluiting van die Abrahamverbond in Genesis 15 was ‘n vooruitwysing na die bloedvloeiïng op Golgota! Dis op grond van die BLOED wat God gevangenes bevry – vers 11. Die bloed van die kruis het God se mense bevry – almal wat ooit tot geloof sou kom.

Luister net na twee apostoliese uitsprake in hierdie verband: Een van Petrus en een van Paulus:

1 PETRUS 2:24 > Hy het ons sondes in Sy liggaam op die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons vir geregtigheid leef. Deur Sy wonde het daar vir julle genesing gekom.

KOLOSSENSE 2: 14 > God (die Vader) het die skuldbrief met sy eise teen ons vernietig deur dit aan die kruis te spyker het Hy dit vir goed weggedoen.

Waarlik – die bloed van die Nuwe Verbond IS die vaste grond van elke Christus-gelowige se bevryding uit die tronk.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Sagaria

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)