Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

SAGARIA – REEKS NO 10
Sagaria 6: 9-15
Tema: Die kroon en die tempel

Ons het in Sagaria 6:9-15 gelees van ‘n simboliese daad wat eers later van tyd massiewe gevolge sou hê.

Dis vandag nog so dat ‘n simboliese daad meesal verwys na iets konkreet wat baie groter as die simboliese daad self is.

Toe die Spanjaarde byvoorbeeld die eerste keer by Suid-Amerika aangekom het, het hulle oral Spaanse vlae geplant. Hulle het dus simbolies die gebied vir die koning van Spanje afgemerk. Later van tyd is daardie gebiede deur konflik en oorlog vir Spanje geneem. Die vlagplantery was net ‘n aanvanklike simboliese daad wat veel later enorme gevolge gehad het.

Sagaria SIEN nou nie meer iets verder nie. Hy het immers reeds 8 visioene gesien. Maar nou ONTVANG hy ‘n direkte profetiese woord van God. Hy ontvang ‘n duidelike opdrag van die Here. En dit het só gebeur:

Daar was op daardie moment drie manne wat uit Babel in Jerusalem aangekom het. Hulle was ook van die ballinge wat byna twee dekades tevore saam met ongeveer 50000 Jode na Jerusalem terugkeer het, maar om die een of ander rede was hulle weer terug Babel toe en het klaarblyklik daar ‘n insameling onder die Jode wat in Babel agtergebly het, gaan hou om die Jode wat in Jerusalem gesukkel het om te oorleef, geldelik te help. Hulle het dus ‘n hart vir hulle mede-gelowiges gehad. Hulle het goud en silwer by hulle gehad.

Dit kon ook wees dat hulle dit gereed gehad het om die goud- en silwerware wat aan die begin van die Ballingskap uit die tempel gesteel is (Esra 6:5) te vervang. Ons weet nie die besonderhede nie. Volgens Esra 6:8 het koning Darius uit die koninklike skatkis geld gegee vir die herbou van die tempel. Dit kon ook hierdie geld gewees het wat Geldai, Tobija en Jedaja na Jerusalem gebring het. Die presiese detail is nie so belangrik nie.

Josia, seun van Sefanja, was klaarblyklik ‘n silwersmid en die drie manne het so pas met die goud en silwer by Josia se huis aangekom, toe Sagaria die woord van die Here ontvang om na Josia toe te gaan en van daardie einste goud en silwer te neem en ‘n kroon te laat maak. Josia was sekerlik die persoon wat die kroon moes vervaardig.

En dan volg die simboliese handeling: Sagaria moes dan – in direkte opdrag van God – die kroon op Josua, die Hoëpriester, se kop gaan plaas! En onthou: ‘n KROON is iets wat by ‘n KONING pas. Maar Josua was nie ‘n koning nie. Vreemd, nie waar nie?

Maar wag! Daar is ‘n groot haakplek! Josua KON NIE met ‘n koningskroon gekroon word nie omdat hy ‘n priester was uit die stam van Levi en priesterorde van Aaron was. Geen Israelitiese priester wat tempeldiens verrig en offers bring mog ‘n koning wees nie. Numeri 3:10; 3:38, 16:40. Dit was verbode. Die Here het dit self verbied. Geen koning mog ‘n Aaronitiese priester wees nie. Konings kon nie van Aaron afstam nie. Toe koning Saul byvoorbeeld priesterlike take wou oorneem en offers bring, het die Here hom van sy koningskap onthef. Hy is swaar gestraf.

Hierdie is dus ‘n probleem wat ontknoop moet word. Hoe kan dit wees dat God voorheen verbied het dat konings priesters en priesters konings mag wees en nou is dit hierdie selfde God wat vir Sagaria aansê om vir Josua, die hoëpriester, ‘n koningskroon op die hoof te plaas.

‘n Verdere eienaardigheid: Die kroon moes nie op Josua se kop blý nie. Dit moes op sy kop geplaas word en dan moes ‘n spesifieke profetiese woord uitgespreek word en dan moes die kroon verwyder word en in die tempel geplaas word en daar moes dit dan bly en … so word bygevoeg … dit moes in die tempel bly as gedagtenis aan Geldai, Tobija en Jedaja wat die geld uit Babel gebring het en Josia, die man wat die kroon vervaardig het. Die kroon word dus eintlik aan hulle gegee, maar dit bly in die tempel.

Hoe op aarde moet ons hiervan sin maak?

Kom ons kyk net eers na die profetiese woord wat Sagaria moes uitspreek toe hy die koningskroon op die priester Josua se kop plaas: Dit klink so:

“So sê die Here die Almagtige: Daar is ‘n man met die naam Loot. Hy sal vinnig opgang maak en Hy sal die tempel van die Here bou. Hy sal die mag besit. Hy sal op die troon sit en heers. ‘n Priester sal saam met Hom regeer en daar sal vriendelike oorleg tussen hulle wees.”

Daar is klein probleem met die vertaling op hierdie punt. Hierdie vertaling laat dit klink asof die geheimsinnige man – Loot – op die troon as koning sal sit en dat daar ‘n tweede troon is waarop ‘n priester sit en dat daar goeie samewerking tussen die twee sal wees. Twee verskillende trone en twee verskillende persone dus.

Ander vertalings – soos byvoorbeeld die 1953 Afrikaans en die Engelse King James het die oorspronklike Hebreeus baie beter raakgevat: “Loot sal heers op sy troon en hy sal ‘n priester op sy troon wees.”

Die koning en die priester is dus een persoon! En dis een troon, nie twee trone nie. Dis een persoon op een troon, maar die persoon is beide koning EN priester. En sy naam is Loot.

Dis die presiese rede waarom die koningskroon simbolies op die priester Josua se kop geplaas moes word. Beide koning en priester in een persoon. Josua is een persoon en hy is priester, maar hy ontvang ook ‘n koningskroon! Maar HY is nie Loot nie!

Die wonder is dat Sagaria self baie goed bekend was met hoe verbode dit in Israel was dat ‘n koning ‘n priester kon wees (en andersom) maar dat hy dit nogtans hier in hoofstuk 6 neergeskryf het. Hy het dus iets geskryf wat teen sy eie gryn ingaan. Dit is dus duidelik dat dit ‘n werklike openbaring van God aan hom was. Hy verstaan dit self nie, maar hy skryf dit neer. Want dit kom van God! ‘n Woord wat hy net eenvoudig MOES skryf en ‘n simboliese handeling wat hy MOES verrig – om die kroon op Josua se kop te plaas. Vir hom moes dit bitter verkeerd gevoel het, maar hy doen dit!

Nou is die vraag: Hoe moet ons dit alles verstaan?

Eerstens is die persoon wat LOOT genoem word – en wat beide koning en priester sal wees – nie aan Sagaria se lesers onbekend nie, want ons het Hom elders teëgekom. In Sagaria 3:8 reeds. En ook by Jeremia 23. LOOT is net nóg ‘n Ou Testmentiese profetiese benaming vir die Messias. Die langbeloofde Gesalfde wat God se volk van hulle sondes sal verlos. En Jeremia 23 sê baie duidelik dat hy KONING sal wees. Dat Hy absoluut volkome sal wees. Dat Hy uit Dawid se geslag sal kom.

Ons weet ook dat Josua nie die Messias was nie. Hy was ook nie van die stam Juda nie. Josua was SIMBOLIES van Iemand wat in die toekoms Sy verskyning sal maak. Dit is in ooreenstemming met Sagaria 3 waar daar eksplisiet gesê word dat Josua ‘n simbool van die komende LOOT is. U sien hoe die Skrif die Skrif verklaar. Wat hierdie teks sê is: “Die Messias – wat iewers in die toekoms sy verskyning sal maak – sal koning en priester in een Persoon wees. Hy is die een wat die kroon sal dra. Maar omdat Hy nog nie hier is nie, moet Josua hom simbolies verteenwoordig as Hoëpriester”.

Meer as 500 jaar ná hierdie simboliese kroning, plaas die soldate ‘n doringkroon op die Here Jesus Christus se kop en spotgroet hom: “Gegroet koning van die Jode” (Joh 19:3). Die bordjie bokant Jesus se kop op die kruis het ook gelees: “Jesus van Nasaret, die Koning van die Jode”.

Hy moes die goue kroon van Sagaria 6 ontvang het, toe kry hy ‘n doringkroon. Hy moes die lof van die Jode ontvang het: “Hosanna aan die Seun van Dawid” maar toe hoor Hy “Ons het geen koning nie, behalwe die Keiser”. Hy moes op ‘n troon sit, maar toe hang Hy aan ‘n kruis.

Maar, dis nie die einde van die storie nie.

Ná Sy opstanding is Hy verhoog tot die hemelse troon tot ‘n posisie van absolute mag. Alle mag en heerskappy word aan Hom gegee (Mat 28:18). En in Efes 1:21 en 1 Petr 3:22 word gesê dat Hy ver bo alle heerskappye en gesag en krag en naam is. Tewens ALLES is onder Sy voete. En dit is op hierdie oomblik steeds so!

En dit alles terwyl Hy terselftertyd nog steeds priester is. Die Hebreërbrief maak dit baie duidelik dat Hy Hoëpriester is vir ewig. Priester uit die orde van Melgisedek, sê Hebr 7.

Dis ‘n presiese vervulling van die Godswoord wat in Sagaria 6 tot Sagaria gekom het. Sagaria het op daardie oomblik maar net ‘n simboliese handeling uitgevoer, maar die latere vervulling daarvan is enorm groot. Ons verstand kan dit nie bedink nie.

Kyk na die profetiese woorde uitgespreek en hoe dit honderde jare later presies vervul is, dan sal ons weet dat die lewende God in die kontrolekamer sit, dat Hy Sy Woord hou, dat die Messias priester-koning die Here Jesus Christus is, dat Hy heers en dat Hy weer gaan kom. Onthou: die EINTLIKE volledige vervulling van Sagaria 6 vind plaas by die weerkoms van Christus, die Wittroonoordeel, die aanbreek van die Nuwe Aarde.

Maar kyk ook hierna:

Vers 12b sê dat hierdie man LOOT die tempel van die Here sal bou. Vers 13 herhaal dit. Ja ons weet dat Josua die priester, betrokke sou wees by die herstel van die tempel – binne daardie onmiddelike historiese konteks waarin Sagaria die woorde uitspreek en die werk in die jaar 516vC sou voltooi. Ons het dit by herhaling in hierdie reeks tot dusver gesien.

Die herbou van die fisiese tempel in Jerusalem – waarby Josua betrokke sou wees – word nou ‘n springplank om te praat van die man LOOT wat koning-priester sal wees en ‘n totaal ander soort tempel sal bou. Nie ‘n letterlike tempel in Jerusalem nie. Ons weet tog dat ons Here Jesus nie ‘n tempel van stene en sement gaan bou het nie en dit ook nie in die toekoms sal doen nie.

Wat word dan bedoel met die tempelbou?

Uit die Nuwe Testamentiese getuienis weet ons baie goed wat daarmee bedoel word.

In Matteus 16:16 sê Petrus vir Jesus: “U is die Christus (Messias/Loot) die Seun van die lewende God”. Jesus antwoord hom: “Ek verseker jou: Jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.”

Die tempel wat die Messias bou, is nie van stene en met mensehande nie, maar bestaan uit lewende stene (1 Petr 2:5) – mense van vlees en bloed! Opgebou as ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom (v 5).

1 Kor 3:16-17 is daaroor absoluut duidelik: Die gemeente IS die tempel van die Gees. Voeg daarby die getuienis van Efes 2: 19-22 wat leer dat die gemeente van Christus vergelyk word met ‘n gebou wat besig is om gebou te word, ‘n heilige tempel vir die Here. 1 Petrus 4:17 noem die gemeente (nie die kerkgebou nie!) die “huis van God”. Selfs die liggaam van ‘n Christen is ‘n tempel van die Heilige Gees (1 Kor 6:19).

O Ja! Die Messias is besig om ‘n massiewe internasionale tempel te bou.

En Sagaria 6 vers 15 voeg iets daaraan toe. Hy sê mense sal van ver af kom en aan die tempel van die Here bou. Dit gebeur waar JULLE aan die Here gehoorsaam leef, sê die profeet.

Wat beteken dit?

Eerstens word die kroon wat Sagaria op Josua se kop sit weer afgehaal en dan in die tempel geplaas waar dit moes bly as ‘n sigbare teken vir die verbondsvolk van die feit dat God getrou is en dat Hy sy belofte sal vervul. Hulle kon daarna kyk en daaraan herinner word en daarvan verseker wees dat God die man Loot gaan stuur, dat Hy die Messias is, dat hy koning-priester is, dat hy ‘n totaal ander tempel sal bou – ‘n tempel wat uit mense bestaan – en dat Israeliete/Jode daarvan deel sal wees.

MAAR….. hulle wat ver weg is, sal ook kom en aan die tempel bou.

Wie is dit? Heidene/Nie-Jode? Ja. Dit was ondenkbaar vir die mense in Sagaria se tyd. In Esra 4 lees ons dat hulle geen hulp van die nie-Jode in die omgewing wou aanvaar met die herbou van die tempel in Jerusalem nie. Dit was juis daardie nie-Jode wat vir hulle die lewe onsmaaklik gemaak het.

Maar in die verre toekoms, gaan dinge totaal verander. Dis wat vers 15 sê. Die nuwe tempel wat die Messias gaan bou, sal bestaan uit mense: Jode sowel as nie-Jode. Ja, die tempel sal uit hulle bestaan! Dit gaan ‘n mensetempel wees. Mense sal van ver af kom.

So sien ons in Handelinge hoedat Sagaria 6:15 in vervulling begin gaan het. Op Pinksterdag het die vuurvlamme aanvanklik op ongeveer 120 Jode gekom – Jode wat tot geloof in die Loot, die Messias gekom het. Maar van daar af het die Evangelie vinnig versprei en baie gou is meer en meer nie-Jode (nasies) tot die kerk toegevoeg. En so gaan die proses vandag nog steeds voort. Alle Christus-gelowiges wat nie Jode is nie, is deel van die mense wat “van ver sal kom” van vers 15.

Is dit nie ontsaglik op watter manier die hele Skrif so wonderbaarlik aanmekaargesit is en inmekaarpas nie? Dit is so duidelik dat oor baie honderde jare heen, die Gees van God ‘n spesifieke boodskap kommunikeer. Hy neem vir Sagaria as spreekbuis in diens – meer as 500 jr vC en dan – 5 eeue later – maak Hy dit alles waar. Hy bring dit tot uitvoering in en deur hierdie man, Loot. Die priester-koning vir ewig. Jesus Christus, die Here!

En waar iemand ‘n Christus-gelowige is in die 21ste eeu, kan jy met rotsvaste sekerheid weet dat jy ingesluit is by Hom wat waarlik die Messias is. Wat Koning is. Wat heerskappy voer. En wat Hoëpriester is – wat na jou omsien en wat met jou saamvoel en vir jou intree. Jy kan weet dat jy deur Hom deelgemaak is van die tempel wat Hy besig is om te bou. Dat jy deur Homself daartoe geroepe en uitverkore is. En dat jy bevoorreg is om Sy Naam aan ander mense te mag verkondig met die sekerheid dat Hy mense van ver af as lewende stene wil en sal inbou in die tempel. En dat Hy JOU arbeid daartoe wil en sal gebruik.

Sal hierdie wonderbaarlike Woord ons nie vandag weer opnuut aanspoor nie?

Ja, dis waar dat die huidige pandemie ons koppe in allerhande rigtings laat werk en eintlik ons aandag wegsteel van wat REGTIG saakmaak. Daar was nog nooit so ‘n tyd soos NOU wat almal wat by hierdie Man LOOT ingesluit is, soos met oogklappe aan, doelgerig moet vorentoe beur en absoluut fokus op dit wat ewiglik belangrik is – wat op GOD se kalender en dagboek belangrik is – en nie toelaat dat ons aandag weggesteel word deur die onsekerheid en ellende en sommer alles wat so tipies met ‘n pandemiese gesondheidskrisis gepaardgaan nie. Mag Hy ons daartoe help! Amen

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Sagaria

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)