Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

SAGARIA-REEKS NO 1
KEER TERUG TOT MY – Sagaria 1:1-6

Sagaria is ‘n buitengewone profetiese boek. Dit is geweldig hoopgewend vir Christene wat vasgeloop & uitsigloos voel. Die kerk van die Here Jesus Christus deur alle eeue kan grootliks identifiseer met die toestande wat onder die Here se volk geheers het in die tyd wat Sagaria en Haggai as profete opgetree het. Daarby is Sagaria ook gevul met profetiese heenwysings na die koms van die Messias, die Here Jesus. Dis slegs Jesaja wat meer Messiaanse verwysings bevat as Sagaria. ‘n Profetiese geskrif wat sonder twyfel die tydlose Woorde van God is (nie bevat nie, maar IS) en beslis baie te sê het vir ons dag en tyd.

Daarom hoop ons dat die Here ook hierdie reeks studies oor Sagaria sal wil gebruik om vir ons gemeente en almal wat hierna luister tot opbou en stigting te wees.

Luister net vir ‘n oomblik na wat die historiese agtergrond destyds was. Want dit help ‘n mens om die inhoud beter te verstaan. Hierdie profeteboek het nie sommer uit die lug geval nie. Dis die Here se woorde binne ‘n baie spesifieke konteks uitgespreek.

Probeer net om ‘n prentjie in u gedagtes te vorm van die volgende:

Die Here se volk was vir dekades in Babilonië in ballingskap as straf van God op hulle afgodery en goddeloosheid. Want God is nie net liefde nie, Hy is ook heilig en regverdig.

Nou is dit die jaar 538vC. Koning Kores die Grote gee die Jode toestemming om te mag teruggaan na Jerusalem en om die tempel weer te gaan herbou, want toe Nebukadnesar die volk in ballingskap weggevoer het, het hy onder andere die tempel verwoes.

Omtrent 50000 Jode het toe na Jerusalem teruggegaan onder leiding van Serubabel (die goewerneur) en Josua (die hoëpriester).

Daar was egter soveel teenstand en aggressie en onverskilligheid van die kant van die mense wat daar gewoon het, dat die werk om die tempel en stad te herbou tot stilstand gekom het.

Vir ‘n verdere 18 jaar het die tempel so in puin gelê. Geen vordering is gemaak nie.

Toe begin die Gees van God dinge roer. En waar Hy werk, gebeur daar altyd dinge.

Nou is koning Darius in sy 2de jaar as koning van Persië. Dis nou die jaar 520vC. So in Oktober-November van daardie jaar begin die Gees van God met Sagaria (wie se naam beteken “Die Here onthou”) werk. Eintlik ook in Haggai & Esra, want hulle drie was tydgenote. En die Here maak hulle gees lewend sodat hulle na die Jode in Jerusalem kon gaan om hulle aan te moedig en te motiveer om die tempel te herstel en ook om hul geestelike prioriteite reg te kry.

Die Here het dus hierdie profete gebruik om sulke kragtige motivering te gee, dat die mense kon moedskep en die herstelwerk voltooi. Die gevolg hiervan was dat die herbou van die tempel 4 jaar later voltooi is (Esra 6:15).

Op hierdie punt moet ons net in gedagte hou dat die herbou van die tempel nie ‘n doel opsigself was nie, want die tempel het God se woonplek verteenwoordig. Sy gemanifesteerde teenwoordigheid was in die midde van Sy mense – binne in die allerheiligste van die tempel – agter die voorhangsel waar die verbondsark staan.

Die herbou van die tempel het dus in ‘n baie letterlike sin beteken die terugkeer van die fisiese teenwoordigheid van God in die midde van Sy volk. Dit het nie gegaan oor die letterlike gebou nie. Dit het ook nie net gegaan oor die manifestasie van God se teenwoordigheid nie. Dit het daaroor gegaan dat daardie stad, daardie tempel, die plek sou wees waar die Here Jesus se voete 500 jaar later uiteindelik sou moes loop. DAAR moes Jesus die tempel reinig. DAAR moes die voorhangsel skeur. In daardie stad moes die kruis op die Golgota staan. Die stad en tempel MOES net eenvoudig herbou word – geen twee stories daaroor nie. Want die Messias se vliegtuig sou presies daar moes kom land – om dit so te stel.

Nou kan ‘n mens beter verstaan waarom die Gees van God vir Sagaria en Haggai gaan gryp het om Sy profete te wees ten einde die mense weer aktief en aan die bou te kry en hulle van hulle mensevrees en passiwiteit te verlos.

Ons moet darem onthou dat die Jode wat uit Babilonië na Jerusalem teruggekeer het, oor die algemeen arm was, onderontwikkeld, gedemoraliseer, met min kragte. Kry hulle teenstand, gee hulle sommer op. Vraag is: Wie of wat kon hulle weer op die been kry? Antwoord: Slegs die Here self – deur Sy Gees en deur die profete as Sy mondstuk. Dit het wondere verrig.

Wát was dus die heel eerste woorde wat die Here in Sagaria se mond geplaas het om vir hierdie moedelose volk van God te gaan sê? Op watter punt moet hulle pad van herstel en nuwe lewe begin? Wat moet ‘n moedverlore mens hoor om weer nuwe stoom te kry?

Beslis nié dit wat die méns se logika sou dink dit moet wees nie!

Verse 1-6 van Sagaria 1 sê dit begin by ‘n besef van God se toorn en ‘n gevolglike stuk deeglike bekering. TERUGKEER noem hy dit. Omdat God kwaad is, sê die Heilige Gees in hierdie teks.

Wie sou dit ooit kon dink? Wie sou ooit kon dink dat die herstel begin by ‘n besef van God se toorn? Hedendaagse post-moderne leraars wil juis vir ons kom wysmaak dat die Jesus van die Bybel nie mense hartseer en sondig en veroordeeld wil laat voel nie. Dit dra nie by tot mense se welsyn nie, sê hulle.

‘n Mens weet nie wat hulle maak met die Apostel Paulus se uitspraak in 2 Kor 7:10 dat droefheid wat God jou aandoen, tot verlossing lei nie.

Dis van hierdie soort droefheid wat Sagaria 1 praat. Droefheid wat by ‘n mens gewek word wanneer jy iets van God se toorn besef.

In ‘n neutedop sê die Heilige Gees deur Sagaria se mond vir die Jode wat uit Ballingskap teruggekeer het na Jerusalem, maar vasval met die herstel van die tempel:

“Die rede waarom julle voorvaders meer as 70 jaar gelede deur Nekukadnesar na Babel weggevoer is in ballingskap was as gevolg van God se toorn. Dit was God self wat julle in ballingskap laat gaan het. Dit was ‘n stuk goddelike dissipline as gevolg van julle volgehoue afgodery. Dit was die uitvloeisel van Sy toorn. Ja, Hy het profete na hulle toe gestuur om hulle te waarsku en tot bekering te roep, maar hulle het die profete afgelag. En nou? Waar is julle voorvaders nou? Daardie profete se prediking het hulle ingehaal – want alles wat hulle gesê het, het waargeword: Die Here het presies gedoen soos wat Hy gesê het Hy gaan doen. Moet JULLE nou net nie so onbekeerlik soos julle voorvaders wees nie. Bekeer julle, draai terug na My en ek sal weer in julle midde wees. Anders sal ek gedwing word om die hele dissipline-ding te herhaal.”

Dus: Die Here se perspektief werk soos volg: Wanneer Hy begin om ‘n kind van God te mobiliseer tot aksie in die koninkryk, begin Hy by bekering en ‘n besef van die toorn van God. Nee, dis glad nie hoe die mens se logika werk nie, maar dis hoe die Heilige Gees dit deur die profeet Sagaria bekendmaak. Sonder bekering kry ‘n mens met die toorn van God te make en kan en sal jy nooit aktief raak in die koms van God se koninkryk nie. En omgekeerd.

Die kernwaarhede wat ons moet raaksien is die volgende:

1 DIE TOORN VAN DIE HERE IS ‘N REALITEIT EN BEKERING IS NOODSAAKLIK

Dis ‘n waarheid wat hedendaagse post-moderne leraars niks van wil weet nie, maar dit staan die hele Bybel vol. Die Here is ELKE DAG toornig op diegene wat verkeerd leef (Psalm 7:11). Let op: Hy is toornig op die MENSE en nie op wat hulle doen nie. Die sê-ding wat mens dikwels hoor dat God sogenaamd die sonde haat maar die sondaar liefhet, het absoluut geen Bybelse gronde nie. Inteendeel, die toorn van die Here is gerig op die MENS wat in onbekeerlikheid voortleef. Kyk weer na vers 2: “Die toorn vd Here het oor julle voorvaders losgebreek.” Oor die MENSE!

Die probleem is dat ‘n mens hierdie realiteit nie kan voel nie. Daarom kan jy mislei word om te dink dit bestaan nie. “Omdat ek nie so erg sondig voel nie en van God se toorn nie ‘n snars kan ervaar nie, waarom sou ek dink dat dit ooit waar is? Ag nee wat, dis sommer net bangmaakstories”.

Wel, dit IS waar omdat God se Woord dit sê!

God se Woord het dit herhaaldelik aan die ou volk Israel gesê by monde van die profete. Soos Jeremia byvoorbeeld. Herhaaldelik het die Here deur die profete vir die mense gewaarsku dat hulle op ‘n pad van vernietiging is. Hulle was baie godsdienstig, maar ongehoorsaam. Hulle het op vals gode en vals waarhede vertrou. Hulle het hulle Heerlikheid verruil vir waardelose gode (Jer 2:11). Hulle het die Here, die fontein van lewende water, verlaat en vir hulleself putte gaan grawe wat nie water hou nie (Jer 2:13). En vir Jeremia self het hulle vervolg en gehaat en sy geskrifte verbrand.

En tog het God se Woord waar geword. Jerusalem is in 587vC deur Nebukadnesar verwoes en die volk is in ballingskap weggevoer. Dis wat hulle op die ou end ontvang het vir hulle onbekeerdheid.

In die NT is die toorn van God presies net so ‘n realiteit – die Here se konstante vyandskap teen alles wat boos en in stryd is met Sy volmaakte morele wil.

Dink maar aan Romeine 1:18 en 2:5 waar die Apostel waarsku dat God se toorn nie net iets van die toekoms is nie, maar ‘n teenwoordige realiteit en hoe die onbekeerde daagliks toorn opgaar vir die dag van oordeel.

Die probleem is dat die sondaar nie homself hieruit kan verlos nie. Selfs die mens se BESTE goeie werke is vir God soos ‘n vuil lap (Jes 64:6). Selfs jou goeie werke sal tot jou veroordeling lei op die Groot Dag.

Dis baie duidelik dat bekering lewensnoodsaaklik is.

2 WAT BEKERING IS

Keer terug na My (vers 3) en “draai weg van julle verkeerde paaie en praktyke”.

Bekering = Draai
Draai WEG en draai NA/TOT

Dit geld vir die eerste bekering, maar dit geld ook vir die voortdurende bekering van die reeds-bekeerde mens. Hou in gedagte dat Sagaria met mense praat wat bely het dat hulle reeds-bekeerd is. “Belydende Christene” in ons terme. Ook vir hulle geld dieselfde definisie van bekering. Dis juis wat hulle voorvaders – wat ook “belydende Christene” was – nie wou hoor nie en gevolglik in ballingskap beland het. Hoeveel belydende Christene sit nie vandag in geestelike, emosionele en sielkundige ballingskap nie – as gevolg van hulle onbekeerlikheid?

DRAAI AKTIEF WEG van alles wat jy volgens God se Woord (nie volgens wat jy dink en voel nie) weet wat die Gees van God bedroef. Soos die jongste seun aktief moes opstaan en wegdraai van die varke af. Maak dood dit wat uit die vlees is. Die woede, bitterheid, onvergewensgesindheid, onkuisheid, kwaadpraat, gierigheid en afgodery. As jy ongetroud saam met ‘n vrou of man woon en jy WEET wat God se Woord daaroor sê, breek dan onmiddelik daarmee en stap daarvan weg. Doen dit met jou hele hart. Moenie links of regs kyk nie. Draai WEG!

DRAAI AKTIEF NÁ die Here in Sy genade. Jy moenie net ‘n “beter jy” word nie. ‘n Moralistiese regstellinkie of twee baat nie. Jy moet die HERE liefhê en volg en dien. Dink weer aan die verlore seun: “Ek sal na MY PA toe teruggaan”. Die verlossing is by die pa en hom alleen.

Hoe dit gedoen word, word in Hosea 14:2 uitgespel: “Neem woorde op jou lippe en draai na die Here en sê vir Hom: Neem weg my ongeregtighede want net in U vind ek barmhartigheid..”

3 GOD SE GENADIGE VOORSIENING

Vers 3: “en Ek sal na jou terugkeer sê die Here die Almagtige”. Die Here se toorn hou nie aan nie. Nie vir die bekeerde nie. Watter aardse pa of ma sal kwaad bly vir ‘n kind wat in berou terugkeer? Weer eens sien ons dit in die pa van die verlore seun se houding in Lukas 15: toe die kind nog ver aankom het die pa alreeds na hom gehardloop.

Die vergifnis en aanvaarding en herstelde verhouding vind egter NIE plaas op grond van die mens se bekering of berou nie. God vergewe nie maar net omdat Hy so ‘n goeie hart het nie. Tewens, Hy KAN NIE vergewe net omdat Hy ‘n goeie hart het jeens berouvolle mense nie. Hy kan nie vergewe tensy daar eers aan Sy reg voldoen is en die straf op die sonde iewers betaal is nie. ‘n Plaasvervanger het daardie straf op Homself oorgeneem: Jesus Christus op die kruis. Dis wanneer die berouvolle mens homself op CHRISTUS werp, wat God terugkeer na daardie mens.

En hoe duidelik word die Seun van God – die Messias – in die manier waarop Hy met die sonde sou kom handel – nie so helder uitgebeeld as juis in Sagaria nie!

Hierdie Messias sal God self met ons wees (Sag 10,11). Hy sal in die beskuldigdebank staan namens die sondaar (Sag 3:2,8). Hy sal met die sonde handel op een enkele dag (Sag 3:9). Hy sal die sonde vir ewig uitwerp (Sag 5). Hy sal beide priester en koning wees (Sag 6). Hy sal vir 30 silwerstukke verkoop word (Sag 11:13). Hy sal deurboor word (Sag 12:10). Hy sal die fontein van reiniging word (Sag 13:1).

4 DIE DRINGENDE APPÉL

Bekering is nie iets wat ‘n mens vir later kan los nie. Jy weet nie eens OF daar ooit ‘n later sal wees nie.

Die Here is ernstig hieroor. Drie keer noem Hy dit in hierdie paar verse en elke keer koppel Hy Sy Naam daaraan = die Here van die Leërskare.

Indien jy ongered is, kan onbekeerdheid jou die ewige lewe kos indien die Here Jesus se offer met minagting behandel word.

Indien jy reeds gered is, kan onbekeerdheid jou van baie seëninge beroof en jy kan in die verknegting van jou sondes bly sit.

Gryp dan die Here se belofte aan: “Bekeer julle tot My dan sal Ek weer by julle wees” …. (vers 3).

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Sagaria

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)