Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG GEMEENTE

RUT-REEKS NO 2: Losser as bloedverwant

SKRIF: RUT 2-3

Met my voorbereiding, het dit my weer eens opgeval hoe wonderlik die Bybel is. Eenvoudig asemrowend aanmekaargesit! Neem maar RUT as voorbeeld. ‘n Klein nietige boekie iewers in die OT weggesteek. Oënskynlik lyk dit soos net maar ‘n stukkie mooi geskiedenis. Tog is dit veel meer as geskiedenis. Meer as ‘n blote verhaaltjie. Die verlossing in die komende Verlosser, wat God die Vader al in die paradys, na die sondeval, aan Adam belowe het (Gen 3:15), is besig om hier wonderbaarlik te ontvou.

n Mens sien dit byvoorbeeld daarin dat die beloofde Messias, Jesus Christus, uit Rut se nageslag gebore sou word. Uit haar seuntjie Obed, sou Dawid gebore word. En ons Here Jesus is uit Dawid gebore. So is die Here besig om Sy oerbelofte waar te maak. Rut is ‘n belangrike skakel.

Maar, moenie miskyk hoedat Rut self opgeneem word in die OT-kerk vd Here nie. Onthou, Sy was ‘n Moabiet. En die Moabiete mag glad nie lidmaat geword het van die Here se OT – kerk nie – selfs tot in die 10de geslag (Deut 23:3). Die Here se eie wet het hulle uitgesluit.

Maar, hier sien ‘n mens die Here se onuitputlike genade in aksie. Die Wet sluit vir Rut uit, maar ‘n losser kom om haar van die wet los te koop. BOAS. Indien Boas nie vir Rut kom vind het nie, sou die Wet haar totaal uitgesluit het uit die koninkryk. Maar, Boas – in die hoedanigheid van ‘n losser – het hom oor haar ontferm.

Geleerdes reken dat Rut eers in die tyd ná die Babiloniese Ballingskap geskryf is. Dit was in hierdie tyd – toe die Israeliete na hul land begin terugkeer het, wat die vraag ontstaan het: WIE mag nou deel van die Here se volk wees? Ander volke wou nou by die Here se kerk aansluit. Maar die Here se wet het sommige uitgesluit – soos byvoorbeeld die Moabiete en Ammoniete. Daarom het die na-ballingskap skrywers in gesprek gegaan met Deuteronomium 23:1-4.

Esra en Nehemia het byvoorbeeld die letter van die wet toegepas en die Israelitiese mans wat met Moabitiese en Ammonitiese vroue getroud was, gedwing om van hulle te skei en die vroue en kinders teruggestuur na hulle eie lande (sien Esra 10; Nehemia 13). Families is uitmekaargeskeur. Hulle toepassing van die wet het ondenkbare hoeveelhede trane en smart tot gevolg gehad. Maar Esra en Nehemia het eenvoudig gesê: “Die Here se Woord sê só…” Hulle fundamentalisme en liefdeloosheid het egter net hartseer en bittere verdriet veroorsaak – so ver verwyder van die ware hartklop van God.


Maar dan kom die skrywer van Rut met ‘n totaal ander aanslag. Ook h
ý tree in gesprek met Deuteronomium 23. Maar hy interpreteer die wet deur die bril van die liefde. Selflose liefde. Liefde vir God en dade wat daarvan getuig. Daarom lewer die boek Rut ‘n kragtige pleidooi om die fokus op ‘n ánder aspek van die wet te laat val. Nie op die letter nie, maar op die ware “gees” van die wet – selflose liefde.

Daarom die skokkende verrassing: Naomi laat ‘n Moabiet toe om saam met haar na Betlehem te gaan en deel van die gemeente te word – teen die Here se uitdruklike wet. Boas aanvaar die Moabiet sonder enige voorwaardes of vooroordele. Dit was totaal teen die letter van die Here se wet. Boas trou boonop met haar. Ook hierdie tipe huwelik was teen die Here se wet. Dit was ontoelaatbaar. Hierdie Moabietiese vrou word verder ingelyf by die koninklike geslag van Dawid. Totaal ontoelaatbaar. Dis teen God se Woord!!


En dan gebeur die ongelooflike: Die Here God neem
dit wat teen Sy eie wet is, en seën dit op so ‘n manier dat Jesus Christus uit die nageslag van Boas en Rut se huwelik gebore word!! ‘n Mens is sprakeloos!

Hier sien ons dít wat uiteindelik met Pinksterdag/uitstorting van die HGees, ‘n volle werklikheid sou word. Dat die Here vir Hom ‘n kerk versamel uit ALLE nasies van mense wat uit Sy genade alleen lewe – deur die geloof. Om te lewe uit Jesus Christus se dood & opstanding alleen. Maar let op: Uit ALLE NASIES. En die wet sluit niemand meer uit nie.

Ja, die Wet hét almal uitgesluit uit die koninkryk, omdat almal oortreders van die Wet is. Maar, Jesus het ons kom loskoop van die vloek van die Wet (Gal 3:13).

Kan u sien hoe verkondig die boek Rut ten diepste vir CHRISTUS. Sonder om ooit Sy Naam te noem, soos die hele OT tewens ook doen.

Ek wil egter u aandag veral vestig op die OT-figuur van die LOSSER (“verlosser/loskoper”) wat ons hier in Rut 2&3 teëkom. In hierdie geval Boas.

Die hele idee van ‘n “losser” was deur die Here aan Sy OT- volk gegee sodat die fisiese grond, die land Palestina, in die volk Israel se besit sou kon bly. Dit was geweldig belangrik dat hulle die fisiese lánd moes behou. Want, dit is op hierdie konkrete grond/ in hierdie land waar die beloofde Verlosser uiteindelik gebore sou moes word. Daarom mag die grond nie uit die hande van die Israeliete wegval nie. Hoe maklik kon ‘n familie van hul grond vervreem word as gevolg van armoede of deur droogtes.

Maar deur die beginsel van ‘n LOSSER, het die Here voorsiening gemaak dat ‘n Israelitiese familie nie die grond verloor nie.

Die losser was ‘n vermoënde bloedverwant/familielid wat die grond kon koop & aan die familie teruggee. Sou ‘n Israeliet dreig om sy grond te verloor, moes ‘n losser kom om hom te red/help/los/verlos deur sy grond terug te koop. Indien daar ‘n weduwee was, met geen seun nie, moes die losser boonop met die weduwee trou en die grond sodoende behou.

Hierdie hele OT “losser-beginsel” is die skarnier waaraan die verhaal van Rut skarnier.

Op ‘n stadium, in die tyd van die Rigters, was daar ‘n geweldige droogte in die streek Juda. ‘n Israelitiese man & vrou en 2 seuns het weggetrek na die land Moab, waar daar genoeg water was. Elimeleg, Naomi, Maglon, Giljon.

In Moab sterf Elimeleg en Maglon en Giljon trou met 2 Moabietiese meisies Rut en Orpa. Nie lank nie, of Maglon en Giljon sterf ook. Naomi bly alleen agter met haar 2 skoondogters.

Ná ‘n tyd het dit egter weer begin om in Juda te reën. Naomi wil teruggaan na haar wettige grond. Orpa sien nie kans om saam te gaan nie, maar Rut wel. In haar hart het die Heilige Gees geloof & bekering laat ontvlam. Geloof in die enigste en ware Here – al sluit Sy wette haar uit! Sy het “onder die vleuels van die Here skuiling gesoek” (2:12). Haar keuse om by Naomi te bly, was ‘n geestelike besluit!

Maar, daar was ‘n yslike probleem. Hoe gaan Naomi haar grond behou? Sy sou haar grond verloor indien daar nie ‘n wettige losser gevind kan word wat die grond kan koop nie. En boonop met Rut trou. Hulle was absoluut afhanklik van ‘n goedgunstige se hulp van buite af. Hoe laag moes hulle moed wees, toe Naomi se heel naaste bloedverwant nie kans sien om as hulle losser op te tree nie (hfst 4).

Maar, Boas het op die toneel verskyn. Hy was die volgende wettige losser op die lys. En, hy was bereid om as losser op te tree. Wat ‘n blye uitkoms!! Sy gesindheid was so positief. Hy was so goedgesind jeens Naomi & Rut. Onthou: in daardie tyd was weduwees verag – veral wanneer hulle uit Moab kom! ‘n Mens sien daarin ‘n weerkaatsing van die gesindheid van die Groot Losser wat sou kom, ons Here Jesus Christus.

Die “voete-lê” prosedure wat Rut – op advies van Naomi – deurvoer, was die tipiese gebruik in oud-Israel, waardeur die weduwee letterlik die bloedverwant-losser se hulp gaan vra. Naomi het geweet hoe dit werk, daarom adviseer sy vir Rut wat om te maak.

Boas was ‘n geslag ouer as Rut – hy sou nie uit sy eie haar opsoek nie. Maar Rut gaan vra hom letterlik om met haar te trou – en natuurlik die grond op te koop. Letterlik: grond VERLOS. Dit beteken: Teen ‘n prys iets koop om joune te word. Teen ‘n prys iemand los te koop uit ‘n benarde situasie.

In hierdie geval, koop Boas vir RUT los om aan hom te behoort.

Wat ‘n skitterende OT-prentjiesbeeld van die loskoop-werk wat Jesus sou kom doen! Die benarde posisie waarin die sondaar verkeer, is baie erger as dít waarin Naomi en Rut was!


Die OT Lossers moes aan VYF vereistes voldoen om losser te kon wees. Sou dit wees dat hulle aan slegs
een van díé vyf nie voldoen nie, kon hulle nie as losser optree nie. Boas moes aan elkeen van hierdie 5 vereistes voldoen.

  1. Hy moes werklik gewillig wees om sy eie posisie & eer prys te gee > Moes liefhê.

  2. Hy moes in staat wees om te los >> Vermoënd genoeg wees.

  3. Moes self vry wees.

  4. Moes die lossingsprys betaal.

  5. Moes ‘n wettige bloedverwant van die betrokkenes wees.

Boas het aan al 5 vereistes voldoen. (Noem hulle weer).

Maar, nou moet ons raaksien dat die OT-losser ‘n heenwysing was na die Verlosser wat sou kom : ons Here Jesus. Soos die hele OT ‘n heenwysing is na Hom.

Maar, kyk hoe wys óók die losser van die OT-tyd na Jesus die Christus.

Ook Jesus moes aan daardie 5 vereistes voldoen – waaraan ‘n OT- losser moes voldoen – om volkome Verlosser te wees: (herhaal dit)

  1. Het Homself gewillig getoon. Hy het vrywilliglik mens geword in Betlehem. Daardeur bewys Hy Sy liefde vir die mens. Die Skrif sê Hy het ons liefgehad tot die einde toe.

  2. Hy was in staat. Hy is immers self ook God. Niemand anders kon die boekrol neem nie (Openb 5).

  3. Hy was self vry. Vry van sonde. Hy het nie self ‘n verlosser nodig gehad nie.

  4. Hy het die volle losprys betaal. As Middelaar. 1 Tim 2:5, 1 Kor 15:3.

  5. Hy het ons bloedverwant geword. Hebr. 2:17. Deur Sy menswording op Kersdag in Betlehem. Ons volle bloedverwant.

Dit wat met Kersfees gebeur het, haak in by hierdie VYFDE voorwaarde, waaraan ‘n OT-losser moes voldoen. Met Kersfees het Jesus ons bloedverwant geword. Hy is as ware méns gebore. Ons bloedverwant.

Sien u tot in watter detail vervul Christus die OT-profesië?

Naomi het ‘n bloedverwant gehad. Op Kersdag het óns ‘n bloedverwant gekry wat as wettige Losser vir ons kon loskoop. Hebreers 2: 14-15.

Verstaan u waarom móés die groot Geboorte plaasvind? Geen toevallige mooi ietsie wat 2000jr gelede in Betlehem plaasgevind het nie!! Alles volgens ‘n briljante super-intelligente plán. Pas presies inmekaar soos legkaart. Tot in die fynste detail moes Jesus aan elke deel vd OT beantwoord. Presies vervul. Jesus moes selfs aan al 5 vereistes van OT- losser voldoen. Ook bloedverwant. Op Kersdag vervul.

Waarom dit alles? Sodat ons absolute onwrikbare sekerheid kan hê dát ons perfek verlos is. Deur die geloof in Sy onfeilbare Woord alleen. Want deurdat Hy ons bloedverwant geword het uit die maagd Maria, het Hy óns skuld met Sy onskuld bedek. Onthou: Die Vader het ú & my ingesluit by Jesus se geboorte. Só het Hy ons saak met Homself wonderbaarlik reggemaak. U & ek moet dit in die geloof ontdek en ons hartgrondiglik bekeer – dit beteken omdraai na Hóm toe!

Dink vir ‘n oomblik daaraan: In die Tuin van Eden wou die mens God word en het hy verlore gegaan. In Betlehem word God mens en red hierdie verlorenes daadwerklik. Is dit nie sielsaangrypend nie?!

Mag ek u vra: Wat was dit wat vir Boas gedryf het om Naomi se losser te wees? Wat het veroorsaak dat hy homself verloën het? Hy het hierdie Rut, wat deur die Wet uitgesluit was uit die volk vd Here, liefgehad. Daarom kon hy sê: “Kos wat dit wil, ek sal hierdie Rut loskoop”.

So LIEF het God die wêreld gehad, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het…”

GEBED

Here, U Woord is absoluut super-intelligent saamgestel. Verbysterend. ‘n Meesterbrein het die legkaart van die Woord uitgepak. Dit kon geen mens gewees het nie. Ons bely dat ons glo dat dit U Gees was wat die Woord ingegee het. Ook hierdie wonderlike OT-skadubeeld van die komende Christus : Die familielid-losser. O Here Jesus, ons is alles aan U verskuldig. U het aan al die vereistes van ‘n losser voldoen. Ja, U het ook ons bloedverwant geword in Betlehem. Ons is ons ganse verlossing daaraan te danke. Dat U bereid was om ‘n mens te word. Om in ons skoene te kom staan. Ons sien dat Rut, die Moabiet, wat deur die losser Boas se toedoen, volwaardig opgeneem is in U kerk, ‘n vooruitwysing was van dit wat vandag gebeur. Dat mense soos ons, wat uitgesluit moes wees, nou ingesluit mag wees, danksy ons Losser, Jesus Christus. Dit gee ons almal die moed om met groot vrymoedigheid na U te kom in volle oorgawe en geloofsekerheid.

Category Rut Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)