Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG GEMEENTE

RUT-REEKS NO 1: Hoop op herlewing

SKRIF: RUT 1


Hoe maklik is dit vir ons om ’n oordeel te fel oor Elimeleg & Naomi wat weggetrek het uit Betlehem – in die tyd van erge droogte – om buite die Here se gemeente (in ‘n heidense land tussen ongelowiges) ’n heenkome te gaan soek!

Moes hulle dan nie op die Here vertrou het nie?

Ja, daar wás hongersnood. Maar hulle woonplek was tog “Betlehem” – “huis v brood”. Is die naam “Betlehem” dan nie ’n belofte dat die Here vir Sy mense sal sorg nie?

Daarby beteken “Elimeleg” – my God is koning.

Naomi” beteken “lieflikheid” >>

die-lieflikheid-waar-my-God-Koning-is-en-vir-Sy-mense-sal-sorg!

Het hulle nie alle rede gehad om hulle toevlug tot die Here te neem nie? Nou gaan soek hulle ’n uitkoms by die aaklige Moabiete – buite die kring vd Here se mense – ver weg van die tempel waar daar versoening vir hul sondes was! Die Moabiete was mense wat deur die Here se Wet uitgesluit was uit die gemeente.

Dit wás dalk ’n verkeerde ding om te doen!

Die eienaardige is egter dat ons van geen woord van veroordeling vd Here se kant lees nie. Die teendeel is so waar:

Die boek Rut verkondig die magtige Blye Boodskap dat die God van Israel Hom ontferm oor mense wat in diepe ellende & verbittering buitekant die sirkel van die gemeente sit. Dat Hy herlewing gee in die mees onmoontlike omstandighede! Dat Hý sake kan verander – en gou ook!

Op allerhande maniere roep Rut 1 dit uit – dat die Here Hom uit vrye genade ontferm oor mense, wat ten diepste verdien om veroordeel te word.

Die boek Rut is nie ’n mooi storietjie nie! Dit is magtige evangelieverkondiging. Dit laat ons die ontferming vd Here sien.

Kyk na hfst 1: Naomi verneem meteens dat dit weer gereën het, dat die gemeente weer brood het. Nog meer: ’n Heidense Moabitiese vrou verkry ’n plek in die Here se gemeente (t.s.v. die Here se Wet wat in Deut 23:3 ‘n Moabiet verbied het om deel van Gods volk te word). Daarby verlos die Here vir Naomi van haar bitterheid…

Die feit dat daar geen brood in Betlehem was nie, sê eintlik iets vd geestelike hongersnood vd gemeente vd Here in die tyd vd Rigters, want hierdie verhaal speel af in die tyd vd Rigters.

n Mens moet die boek Rigters lees om ’n prentjie te kry van die toestand vd Kerk in Naomi se tyd. Ons almal behoort iets daarvan te weet – indien ons al die boek Rigters gelees het. ’n Mens voel amper verleë & opstandig wanneer jy Rigters lees om te dink dat dit só sleg kon gegaan het met die Here se verbondsvolk. Lees Rigters 19 en sien hoe Israel soos Sodom & Gomorra geword het.

Waarom?? Omdat daar geen koning was nie. Omdat daar nie ’n koning was wat die heerskappy van die Here weer sigbaar kon laat word nie!

Dít was die dringende nood: Die lieflikheid vd Here se koningskap moes herstel word in die plek vd sondige selfgesentreerdheid wat geheers het. Maar, nou het elkeen gedoen wat reg is in sy eie oë.

En dít is nou juis wat in die boek RUT gebeur!

Te midde van al die ellende kom maak die Here die lieflikheid van Sy Koningskap sigbaar. As ons RUT lees, moet ons ’n oog kry vir die totale oormag vd Here se genade t.s.v. soveel sondige weerstand & verbittering. Ons moenie ons blindstaar teen Naomi se bitterheid & omstandighede vd volk vd Here nie! Ons moet raaksien hoe die Here vrymagtig die magteloosheid & onwilligheid & omstandighede van Sy mense oorwin!


Kyk net ’n bietjie wát word deur die genade vd Here oorwin: Die absolute doodloopstraat waarin Naomi binne ’n ommesientjie sit. Gelowiges wat in Moab sit, ver weg vd Here se gemeente. Drie mans wat kort na mekaar sterf. Naomi, wat nie net ’n weduwee is nie, maar boonop kinderloos. Geen toekoms. Onthou: Vir ’n Israeliet was daar 2 belangrike dinge wat ’n saak van lewe & dood was: 1) Beloofde land Kanaän (sy verloor haar grond) en 2) Nageslag waaruit Messias kon kom (haar nageslag verdwyn soos mis voor die son met die afsterwe van skoonseuns).

NOU: Geen uitsig/toekoms: grond is weg, nageslag is weg. Alle hoop verloor. Sy kon níks doen om haarself te red nie. By dit alles sit sy met 2 Moabitiese skoondogters wat nie in die Here se gemeente mag kom nie, omdat die Here se Wet hulle dit verbied.

Dit is wat ’n mens sien as jy na Rut 1 kyk: Siniese vrou. Verbitterd, sien geen toekoms nie. Vasgevang in selfbejammering. Behep met eie seer. Noem haarself MARA (“bitter”).

Toe Naomi uiteindelik terugkeer na die land Kanaän, was dit geen hartlike terugkeer nie. Ons mag nie Naomi se terugkeer romantiseer asof dit ’n pragtige bekeringsverhaal is nie. Daar was géén hartlike terugkeer by Naomi nie. Totaal verbitterd. Geen oog vir die Here se goedheid nie! Terwyl die gars-oes begin, noem sy haarself MARA. Sy het geen oog vir die herlewing/oplewing/verandering/uitkoms wat die Here onder hulle neuse kom gee het nie.

Wat ons wel moet raaksien: Asemrowende genade van God wat aan die werk is TERWYL Naomi absoluut niks verdien & aan geen voorwaardes voldoen nie ..

Dit is ongelooflik hoe blind ’n mens se bitterheid & seer jou kan maak. Ons, wat in 2015 Rut 1 lees, voel lus om vir Naomi toe te roep: “SIEN jy dan nie die goedheid vd Here nie??” Of ons sou vir haar kon sê: “Dis tog alles jou eie skuld. Waarom het jy en jou man nie op die Here vertrou nie? Waarom het julle die kring van God se kinders verlaat en na Moab gegaan? Julle pluk nou die vrugte van julle kerklike onbetrokkenheid!”

Maar u sien: Só gaan die Here nou juis níé met ons om wanneer ons (deur eie toedoen) in ’n doodloopstraat gekom het nie!!

Rut 1 maak geen uitspraak oor die reg of verkeerd van Naomi se optrede nie. Nee, die Here réd haar (en ook vir Rut) TERWYL hulle in die doodloopstraat sit!

Dit is die vraag: Het Naomi ’n oog & oor gehad om raak te sien dat die Here besig is om IN die doodloopstraat ’n nuwe begin te maak SONDER om eers vooraf vir haar te raadpleeg of aan haar allerlei voorwaardes te stel waaraan sy éérs moes voldoen!! Kon sy dít raaksien??

Ons moet dit duidelik raaksien: In haar ellende, hoor Naomi die verbysterende goeie nuus: Die Here het weer brood gegee in Betlehem. Dit het gereën. Daar kon gesaai word. Daar is ’n oes. Die Here is oor Sy gemeente begaan. Hy gee die kerk weer ’n toekoms. Dit was wat haar laat omdraai & terugkeer het na Betlehem! Nie haar eie wonderlike voornemens nie. Nie haar opregte berou nie! Gód se inisiatief & afgehandelde werk & groot dade het haar laat omdraai.

Die Here het eenvoudig ongevraagd wonderlike dinge gedoen: Teen alle waarskynlikheid in, maak Hy RUT deel van Sy gemeente. Sy mag dit nie geword het nie, sy was ’n Moabiet. Maar, die Here maak haar uit genade deel van Sy kudde. God se genade oorheers Sy eie Wet – wat vir Rut uitgesluit het. Die Here gaan letterlik oor Sy eie Wet en laat Sy genade oor die Wet triomfeer! En Rut word ingesluit! Ons sal volgende week verder daarna kyk wanneer ons op Boas se optrede fokus.

Nog meer: Die Here skakel vir Rut in by die hele proses om die beloofde Verlosser na die wêreld te laat kom: Sy word oumagrootjie van Dawid, en uit Dawid is Jesus gebore.

Sien u en ek die ontferming? Sien ons hoe werk/ywer die Here vir die redding van Sy mense? Rut kry ’n plek as lidmaat.

En, toe hulle in Betlehem aankom, begin die gars-oes. Daar is ’n ryp oes op die lande, waar daar tevore droogte was. Wat ’n ontsettende bemoediging moes dit nie vir Naomi gewees het nie. “Sjoe!! Die Here se genade triomfeer oor al my ellendes!”

Maar nee, sy is blind. Sy sien nie die Here se genade raak nie. Sy noem net haarself Mara. Sy hou aan om haar blind te staar teen haar eie leegheid. Sy glo die Here is téén haar!


Ek hoop daar is van ons wat al tot die besef gekom het hóé desperaat nodig ‘n geestelike herlewing in Kaapstad is. ‘n Bonatuurlike werk van die lewende God is in hierdie plek nodig om die geestelike klimaat omgedraai te kry. Om hoop te bring vir gebroke mense. Ek weet daar is mense wat daarvoor bid.


Maar nou: Die magtigste ding waarop ons ons kan beroep vir herlewing, is die feit dat Hý hartstogtelik begaan is oor mense. Ons kan ons daarop beroep dat níks Hom kan keer as Hy ywer vir die herstel van Sy mense nie. En, Hy doen dit
nie as ’n beloning vir dit wat ons gedoen het nie! Hy doen dit TERWYL ons onsself Mara noem en ons blindstaar teen die droogte. Maar, kan ons ’n oog ontwikkel vir hierdie diepe, diepe genade?

Het ons ’n oog daarvoor dat God die Vader ‘n kosmos se mensdom gered het toe die Groot Nakomeling van Rut – ons Here Jesus Xp – gesterf het op Golgota en uit die dood opgestaan het op Paassondag? Was dit maar net ’n mooi & positiewe gebaar van God se kant af?? OF: HET Hy Sy mense dáár reeds herstel? Het Hy Sy Gees op Pinksterdag net uitgestort as ’n moontlikheid dat ons Hom (Gees) deelagtig sal kan word? OF HET Hy ons die Gees gegee gemaak terwyl ons onsself MARA noem & in droogte sit?

Sien u watter groot hoop het ons dat die Here in ons dag weer ‘n oes/herlewing kan gee in die kerk? En geestelike droogte sal vlug voor die lewende water van Sy Gees? En Sy genade Sy eie Wet oorheers en Hy allerhande soorte mense (wat deur die Wet veroordeel is) in Sy gemeente versamel?

Wat dink u sal die momentum van Jesus Xp se kruisdood, opstanding, hemelvaart & uitstorting van HG verhinder om mense te herstel? Die gebrek aan passie by baie lidmate? Die selfgesentreerdheid van baie lidmate?

Sal énige van hierdie dinge die momentum van die reddende krag van die Here Jesus se verlossing kan stuit? Net so min as wat Naomi haarself kon help, kan óns ons toestand verander! Maar, ons moet ook nie op ’n bondeltjie gaan sit en treur oor ons MARA nie. En ons dáárteen blindstaar nie.


Ons moet juis ’n oog ontwikkel om die ontferming vd Here raak te sien. Sý hartstoglike ywer vir Sy mense. En, dit is nie toekomsmusiek nie. Hy is
besig om te ywer, want Jesus ís gebore in Betlehem, Hy hét die Wet volmaak onderhou, hy hét gely & gesterf, Hy hét opgestaan. Sy Gees is uitgestort. Dit is die enigste betroubare hoop waaraan ons enigsins kan vashou.

Op grond hiervan, kan ons tot ‘n beslissing vir die Here kom – soos Rut so vasbeslote kíés vir die Here wanneer sy vir Naomi sê: “Waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf. Ek lê ‘n eed af voor die Here: Net die dood sal ons skei.”

Category Rut Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)