Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

ROMEINE – REEKS NO 9

Romeine 6:1 – 7:6 – Slawerny tot vryheid


In ons land se politieke geskiedenis is daar ‘n man wat vir baie jare lank op Robbeneiland ‘n gevangene was en toe – letterlik oornag – Staatspresident geword het. Ek kan my goed voorstel dat – wanneer ‘n mens reeds vir dekades lank in die tronk is – jou hele lewe begin lyk/wees soos díé van ‘n gevangene: jou manier van dink, optrede, gewoontes. Die lewenstyl van ‘n Staatspresident verskil soos nag & dag van dié van ‘n gevangene. Wanneer ‘n gevangene skielik koning word – sal hy onwillekeuriglik steeds die mentaliteit van ‘n gevangene openbaar. Dit sal eers baie deeglik tot hom moet deurdring: Ek is régtig vry. Ek is nou Staatspresident. Ek kan/mag/moet begin leef & optree soos ‘n Staatspresident. Ek kan/mag/moet die bindinge vd tronk afgooi. Ek kan/mag/moet soos ‘n vryman begin leef. Ek durf nie in Tuynhuis woon – maar optree soos op Robbeneiland nie! Waarom? Ek het régtig ‘n nuwe status gekry.

Dit is presies die lering wat die Apostel Paulus in Romeine 6 gee. In Rom 1-5 het hy groot moeite gedoen om aan te dui hoedat élke mens op aarde as ‘n gevangene in die wêreld kom. Van nature leef elke mens volgens sy status as gevangene. Dink/praat/leef/doen soos ‘n gevangene.

Vanaf hfst 3 wys die Apostel ons op die wonderwerk wat die Here kom doen het deur Jesus se kruisdood & opstanding uit die dood. Op grond dáárvan kan ‘n tronkvoël oornag tot koningskind verander word. Radikale, totale & integrale verandering in status. Dit gebeur deur die wonderwerk van Golgota en die implimentering daarvan in jou persoonlike lewe deur die Heilige Gees. Waar sonde op sy slegste is, is Gods vrye genade op sy beste.

Logies: mense sal redeneer en sê: “As Gods vrye genade my red en nie my goeie werke nie, waarom sal ek my dan vermoei om ‘n veranderde lewe te leef?” Waarop Paulus antwoord: “NOOIT! As jy dood is vir sonde, hoe kan jy dan nog daarin voortlewe?”

Die lering van hfst 6 = dit is onmoontlik om ‘n koning te wees en steeds voort te gaan met die lewenstyl van ‘n gevangene. ‘n Kind v God het die reg/gesag/keuse om volgens sy/haar nuwe status te leef. Nie net ‘n vae moontlikheid nie. Dis régtig moontlik.

Soms kry ‘n mens die gevoel dat die evangelieboodskap so ver van ons verwyder is. Ja, ons glo alles met die verstand. Maar, dit vat nie regtig grond in ons lewens nie. In die harde lewensomstandighede van Maandag tot Saterdag, wérk die evangelie nie vir my nie. Dán geld ander beginsels. Van Maandag – Saterdag moet ek self die geveg veg en deur my worstelinge worstel. Glo u & ek werklik dat ons ‘n nuwe lewe kán lewe? Dat ons kán lewe vlgs ons nuwe status, al is die lewe hóé fel?? Dis nie net ‘n ideaal/hoop/vooruitsig nie. Indien die evangelieboodskap nie ‘n krag & uitwerking in die alledaagse lewe het nie, beteken dit ‘n ronde nul. Indien ek ‘n bekeerde mens is, maar my praktiese lewe is nie integraal omgekeer nie, is ek besig met ‘n groot klugspel.

Die argument in Rom 6 klink soos volg: Vir die mens wat tot redding gekom het in die Here Jesus, wat in eenheid met Christus gekom het, is dit waar dat God die Vader só iemand 100% identifiseer met Jesus. Sódanig is ek met Hom geïdentifiseer dat dit wat met Jesus gebeur het, met my gebeur het. Daar is ‘n volkome eenheid met Christus. Toe Jesus ‘n volkome lewe op aarde geleef het, het die Vader dáárdie lewe gereken as mý lewe. Toe Christus sterf, reken God dit as mý dood. Toe Jesus uit die dood opstaan, reken God dit as mý nuwe lewe. Dus: ou lewe/ ou mens is saam met Hom in die graf. Nuwe lewe het posgevat. Dis presies wat in die waterdoop uitgebeeld word: Ondergaan in water (dood) en uitkom uit water (opstanding). Identifikasie met Christus.

Dis net logies dat hierdie identifikasie ‘n praktiese uitwerking sal hê.

Luister na die Apostel se taalgebruik:

Vers 2 > Ons wat die sonde afgesterf het, hóé kan ons nog daarin lewe?

Vers 4 > Net soos Christus opgewek is, kán ons in ‘n nuwe lewe wandel.

Vers 6 > Ons weet dat ons ou mens gekruisig IS…

Vers 7 > Wie gesterf het, IS vry van sonde…

Vers 11 > Julle IS lewend vir God…

Klink dit soos net ‘n mooi wens vir die toekoms, of klink dit soos ‘n werklikheid?

Daar is baie Christene wat deur Jesus Christus in Tuynhuis woon, maar leef met die mentaliteit van ‘n gevangene in die tronk. Hulle besef nie dat hulle regtig koningskinders is nie. Dat hulle ‘n nuwe status het nie en dat hulle gevolglik kan/mag/moet ophou met die ou lewe.

Soms het ons die beeld van ‘n kind van God as iemand wat ‘n armsalige ou sondaar is, ‘n geestelike bedelaar wat só swak, só nietig, só pateties, só bloedarmoedig is dat hy eenvoudig móét swig/struikel/val. “Foeitog, ek het nou toevallig 2 nature in my: nuwe natuur en ou natuur. Ek kan niks daaraan doen nie. Ek het 2 meesters wat vir my die heeltyd voorsê. Dán luister ek na die een, dán na die ander. Ek is ‘n geestelike skisofreen. Ek ry heeldag geestelike wipplank.”

Omdat ons só dink, leef ons ook so. Ons ry heeldag wipplank tussen God en satan, oorwinning & sonde, ou natuur & nuwe natuur, lewe & dood, hemel & hel. En tog is dit hoegenaamd nie wat die Woord leer nie. Romeine 6 leer dat ons oue mens gesterf het saam met Christus. Dat die ou bedeling verby is. Dat die dae van gevangenskap verby is. Robbeneiland is vergete. Nou, is ek ‘n koningskind vir ewig. En ek het dit oornag geword – deur Jesus.

Ons probleem is natuurlik dat ons dit nie glo nie. En ons maak verkeerde keuses. Ons besef nie ons mág maar kies teen sonde nie. Ons hoef nie dag in en dag uit met ‘n tronkvoël-mentaliteit te leef nie. Dis presies wat Romeine 6 leer. Paulus sê: Omdat jy ‘n nuwe status hét, rig jou lewe daarvolgens in. Begin vandag, nou. Dis baie duidelik in vv 11, 12, 13 dat die Christen ‘n daaglikse keuse kán uitoefen. Ja, indien die Staatspresident so dom wil wees om op Robbeneiland te sit, dan moet hy dit seker maar doen. Maar dit is baie baie dom. Nee, hy kan/mag/moet met ‘n koningsmentaliteit begin leef. En dit is ‘n definitiewe besluit. Kyk na vers 11: “REKEN dat jy vir die sonde dood is..”. Vers 12: “MOENIE dat die sonde heers nie..” Vers 13: “MOENIE jou liggaam in diens van die sonde stel nie.” M.a.w: MOENIE soos ‘n gevangene leef nie, want jy is dit lankal nie meer nie!

U sien hoe prakties is hierdie gedeelte? Wanneer die gevangenisowerhede aan jou deur klop om jou terug te lei na die tronklewe, moet jy besef: “Hulle het nie meer gesag oor my nie. Hulle het geen reg op my nie en geen krag om my te dwing nie. Ek gaan my voluit wy aan my nuwe taak as Staatspresident.” U sien? Dit is heilig-lewe in die praktyk. Jy weier sonde omdat jy sekerheid het dat sonde nie meer enige mag oor jou het nie. En, jy wy jou doelbewus toe aan jou nuwe Meester.

Indien u & ek ‘n weergebore kind v God is, ‘n Koningskind is, laat ons dit dan WAAG op grond van God se Woord en soos ‘n koningskind gaan leef. Laat ons besef: “Ek kan/mag my vloektong en my onrein hart aflê en neerlê en groet. Ek kan/mag my kritiese gees groet. Ek kan/mag my luiheid en onbetrokkenheid by die koninkryk v God groet. Ek kan die sigarettoppertjie wegskiet en nooit weer een aansteek nie. Ek kan weier dat die neerdrukkende gees van die ekonomie/landsomstandighede/ depressie/ wanhoop my onderkry. Wat anders kon maak dat Paulus en Silas in die tronk lofliedere kon sing? (Hand 16). Hulle het hulle nuwe status besef. En geglo. Sien u die wonderlike lering van die Woord?

‘n Kind v God kán regtig prakties heilig leef in die alledaagse lewe. Want die krag van die Heilige Gees is baie sterker as die suigkrag vd wêreld. Mits so ‘n mens tot die besef kom: “Ek is régtig vry. Sonde/tronk/Robbeneiland se reg/mag oor my IS gebreek. Daarom mag/kan/sal ek NEE sê. Tronkvoël-mentaliteit mag nie meer op my afgeforseer word nie. Ek hoef nie net in te gee nie. Ek kán regtig al my energie insit in die Here Jesus & Sy koninkryk.

Aan die einde vd dag is die klinkklare bewys van die egtheid van jou wedergeboorte níé dit wat jy sê en bely nie, maar jou lewe. Nie jou woorde nie, maar jou lewe. Ons weet almal hoe pragtig die belydenisse & woorde van Christene kan klink. Maar so weinig is daar die sprankelende opgewondenheid oor/brandende liefde vir die Here Jesus – wat in die praktyk ‘n verskil maak.

Dit is die lering van Rom 6:14 – 7:6. As jy ‘n kind v God is, SAL jou lewe volgens die wil van God wees. Soms hoor ‘n mens predikers wat iets sê soos: “Man, sorg net dat jy tot bekering kom. Maak net ‘n keuse vir Jesus. Dit maak nie soveel saak hoe jou lewe lyk nie. Niemand is immers volmaak nie. Moenie so bekommerd voel as jy nie nuut is nie. Almal maak maar foute. En vergeet die 10 gebooie. Dis oudtyds.”

Die waarheid is dat ‘n veranderde, toegewyde, geheiligde, godvrugtige lewe die enigste bewys is dat die wedergeboorte regtig plaasgevind het. As jy ‘n slaaf het, is dit maklik om te weet wie se slaaf hy is. Twee persone gee ‘n bevel. Die een wie hy gehoorsaam, díé se slaaf is hy! As jy sonde/dood/duiwel gehoorsaam, maak jy vergeefs aanspraak op ‘n bekeringservaring van 15 jaar gelede. Jy kan nie maak/doen/leef soos jy wil en jouself troos met “ek hét darem 15 jaar gelede tot bekering gekom” nie. So ‘n bekering is van baie min waarde. ‘n Belydende Christen wie se lewe dit weerspreek, is hoegenaamd nie ‘n Christen nie. Daar is geen middeweg nie. As jy ‘n egte bekering gehad het, sál die Heilige Gees die klimaat van God se Wet in jou lewe begin implimenteer. Jou lewe sal totaal verander. Ja, ons is totaal ontslae van die Wet om dit te probeer onderhou om gered te word. Dis waar. Maar, ás jy deur Christus gered ís, kom die Wet weer terug en jou lewe begin die wil van God uitstraal.

Soos ‘n getroude vrou wie se man sterf. Sy is dan wettiglik vry van die man. Dan trou sy weer en word van harte aan die nuwe man toegewy. Dis die lering van Rom 7: 1-6. In daardie fisiese liggaam van Jesus aan die kruis het God ons ingereken – dit het óns sterwe geword. Nou is ons dood vir die Wet om deur Wetsonderhouding te probeer & probeer & probeer om te verbeter – en te misluk. Ons is ook dood vir sonde. As ons saam met Christus gesterf het vir die sonde, staan ons onder geen verpligting om dit langer te gehoorsaam nie. Ons is bevoorreg om nou van harte toegewy te wees aan ons nuwe Man – ons Here Jesus Christus. Ons passie is Jesus, Jesus. Nie Wetsonderhouding om in God se goeie boekies te bly nie. Nie sonde/wêreld/duiwel nie. Maar Jesus. Hy is nou ons Man aan wie ons verbind is. Halleluja!

Category Romeine Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)