Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

ROMEINE – REEKS NO 24 (SLOT)

Romeine 16: 17-27: Geloofsgehoorsaamheid


Wanneer ‘n simfoniekonsert eindig, eindig dit gewoonlik op ‘n grootse & majestieuse toon, sodat die gehoor huistoe gaan met ‘n musikale hoogtepunt wat in hulle ore & harte weerklink.

Dit is hoe die Apostel Paulus sy brief aan die Romeine afsluit – wanneer die mense die perkament (waarop die brief geskryf is) oprol en bêre, moes dit ‘n grootse klank in hulle harte nalaat. Want hy wys hoe majestieus die evangelieboodskap van Jesus Christus is. Dit het hy dwarsdeur die hele brief aangetoon, maar weer so aan die einde.

As ‘n mens mooi kyk, sien jy Paulus eindig waarmee hy begin het. Ongelukkig sien ‘n mens dit nie so goed in die 1983 Afrikaanse vertaling nie, maar in sommige ander vertalings wel, waar die oorspronklike Grieks reg vertaal is. Ek verwys na vers 26 wat inhaak by hfst 1:5. Hfst 16:26 & hfst 1:5 bind aanmekaar. Aan die begin het hy in 1:5 gesê dat die Blye Boodskap aan alle nasies verkondig word, sodat hulle tot “geloofsgehoorsaamheid” kan kom. In 16:26 vind ons dieselfde woorde. Dit omraam die hele brief: die begrip “geloofsgehoorsaamheid”.

Daar is ‘n verruklike wonderbaarlike boodskap wat eeue lank – gedurende die OT tydperk – soos ‘n soort geheimenis nie goed verstaan is nie, maar wat nou – in die NT tydperk – deur die Apostels duidelik en helder verkondig word (vgl vv 25-26). Dis ‘n boodskap wat altyd weer verdraai & vervals word deur mense wat nie werklik die Here dien nie en verdeeldheid veroorsaak en mense afvallig maak van die Waarheid (vgl 17-18). Dis die boodskap wat reeds in die OT op skrif vasgelê is (vgl v 26). Dis die boodskap van God se vrye genade wat sê dat die heerlikheid & eer slégs aan God behoort (vgl 27) en dat Hy vrede gebring het (vgl v 20) en die satan verpletter het & sál verpletter (vgl v 20). Dis die boodskap wat die mag & krag het om mense se lewens te verander sodat hulle sonde begin haat (vgl 19). Dis die boodskap wat sê dat Gods genade werklik bý Sy kinders is (vgl v 20). Dis die boodskap wat sê dat God self Sy kinders laat vasstaan tot die einde toe (v 25).

HIERDIE boodskap skep “geloofsgehoorsaamheid” by mense. As ‘n mens verstaan wat dit beteken, verstaan jy die Romeinebrief (want dit omraam die Romeinebrief) en eintlik die hele Bybel. Om dit by u vas te lê, wil ek hierdie begrip “geloofsgehoorsaamheid” verduidelik aan die hand van ‘n eenvoudige beeld wat ek al in die verlede gebruik het. Die beeld van ‘n ketel & elektriese koord.

Ketel = beeld van die mens/gelowige. Elektriese koord = die Bybel/Woord. Die doel waarom die ketel uit die fabriek gekom het = om water te kook sodat mense tee/koffie kan geniet. Die doel van ‘n gelowige = om aan die kook te wees vir die Here en diensbaar aan naaste.

Die enigste manier hoe ‘n ketel aan die kook kan kom = moet elektrisiteit ontvang. Kan dit net van die koord ontvang. Die enigste manier hoe ‘n mens vir die Here aan die brand kan raak & die Here kan leer ken en met Hom kan leef = moet vryspraak van God ontvang. Moet weet dat hy/sy van alle sonde & skuld vrygespreek ís en in die regte verhouding met God gestel is. Hierdie vryspraak (elektrisiteit) ontvang jy net uit die Woord (koord).

Binne-in die koord is egter twee drade, die een bruin, die ander blou. Die elektrisiteit vloei egter slegs deur die bruin draad in die ketel in. Slegs die bruin draad het lewe. Die blou draad het glad nie lewe nie. Die funksie van die blou draad = hy dra die stroom, wat in die ketel ontstaan deur die elektrisiteit wat van die bruin draad kom, na buite. Die elektrisiteit wat deur die bruin draad in die ketel ingaan veroorsaak stroom. Die stroom moet iewers heen uitbreek. Dit kan nie in die ketel opbou nie. Dit vloei deur die blou draad uit. Die blou draad kanaliseer die stroom na buite. Maar, in homself, bevat die blou draad nie lewe/krag nie. Net die bruin draad bevat krag.

Die hele Woord is ‘n vermenging van twee hoofdele: Die evangelie (bruin draad) en die wet (blou draad). Evangelie = God doen alles, ons doen niks. God red ons met Jesus sonder ons samewerking. Dit word opgesom in die Apostoliese geloofsbelydenis wat ons elke Sondag bely. Wet = mens doen en gehoorsaam. Dit word opgesom in die 10 gebooie.

Ons ontvang die krag/lewe/vryspraak slégs deur die Evangelie (dit wat God gedoen het) en glad nie deur die Wet (wat ons doen) nie. Nié deur die twee te vermeng nie. Slegs die Evangelie wat vir ons wys hoe God ons op die kruis gered het. Toe Jesus op aarde was, het God ons ingereken by Hom en met Sy kruisdood het Hy ons versoen met God en ons van alle sonde vrygemaak en vrygespreek. Dit is die verruklike evangelie/goeie nuus. Die bruin draad van die koord.

Op die ketel is daar ‘n spesifieke plek waar die koord inprop. Kyk ‘n mens mooi daarna, sien jy dat daar koperplaatjies is wat op die koord pas. Een plaatjie pas op die bruindraad en die ander plaatjie pas op die bloudraad. Die plaatjies ráák slegs aan die bruin/blou drade – niks meer nie. Maar, jy kan nie sommer enige plaatjie op enige draad laat pas nie. Die koord kan slegs op een manier in die ketel pas. Slegs een spesifieke plaatjie vir elke kleur draad.

Die koperplaatjies is ‘n beeld van: Een koperplaatjie: glo & die ander koperplaatjie: dankbare gehoorsaamheid. Glo pas slegs op die evangelie en dankbare gehoorsaamheid pas slegs op die Wet. Dis onmoontlik om dit om te ruil – dan sal jy nie die vryspraak ontvang nie. Alles sal dood en koud in jou lewe bly. Jy sal nie aan die brand raak vir die Here nie.

Wanneer die Bybel (koord) die evangelieboodskap (verruklike blye boodskap) van jou redding-op-die-kruis (bruin draad) na jou (die ketel) toe bring, is daar net een koperplaatjie wat daaraan raak – glo! Jy omhels dit, deur dit te glo/aanvaar. Net maar glo/aanvaar. Dan kom die vryspraak/vergifnis in jou in. Jy kry sekerheid, omdat die Here in Sy Woord sê dat Hy jou op die kruis gered het en jy dit omhels. Dit begin jou binneste verander om die sekerheid te hê dat jy nóóit weer in die oordeel van God sal kom nie omdat jy ingesluit is by Jesus wat voor die aardse regter (Pilatus) veroordeel is. Jy word ‘n nuwe mens. Jy begin lewe vir die Here. Die ketel begin kook.

En dit veroorsaak ‘n dankbaarheid in jou binneste wat nou graag God se wil wil doen en plek soek om uit te breek (stroom). Die dankbaarheid soek uiting na buite. Die pad waarlangs die dankbaarheid na buite vloei, is langs die pad wat die Wet (blou draad) vir jou aandui. Dankbare gehoorsaamheid – nie glo nie – is dus die “koperplaatjie” wat aan die Wet raak. GLO raak nie aan/pas nie op die Wet nie. GEHOORSAAMHEID raak nie aan die Evangelie nie. GLO pas op die Evangelie en GEHOORSAAMHEID op die Wet – as ‘n reaksie op die rewolusie wat die Evangelie in jou veroorsaak het. Kyk mooi: Die stroom vloei uit die ketel langs die bloudraad NADAT die elektrisiteit deur die bruindraad in die ketel ingekom en alles warm gemaak het. Die stroom wat uitvloei is die gevolg/resultaat van die elektrisiteit wat ingevloei het.

Dit is wat Paulus met “geloofsgehoorsaamheid” bedoel. Dit is die onderskeie koperplaatjies wat aan die bruin & blou drade van die elektrisiese koord raak. Geloof glo die Evangelie van my kruisredding. Gehoorsaamheid vloei uit dankbaarheid uit my lewe langs die pad wat die Wet aandui. Éérs die evangelie glo, dán dankbaarheidsgehoorsaamheid volgens die pad wat die Wet wys. Saamgevoeg = geloofsgehoorsaamheid. En só is dit ‘n samevatting van die hele boodskap van Romeinebrief & die hele Bybel. Dit wys vir ons hoe die legkaart vd Bybel inmekaarsteek. Jy kan enige gedeelte van die Bybel lees, maar as jy dit lees vanuit die ketel-voorbeeld, sal jy onmiddelik verstaan wat jy lees. Jy sal nie Evangelie en Wet vermeng & verwar nie. Jy sal nie geloof en dankbaarheids-gehoorsaamheid vermeng en verwar nie.

Wanneer hierdie boodskap korrek in ‘n gemeente verkondig word en daar gehou word aan die Skrif soos die profete en Apostels dit verkondig het, kom daar ‘n vrede en eensgesindheid en blydskap binne ‘n gemeente. Maar, wanneer daar afgewyk word en getorring word met die boodskap en die bruin & blou drade (byvoorbeeld) omgeruil word – kry jy opinies & standpunte & verdeeldheid binne ‘n gemeente. Presies net soos Paulus in vers 17 sê.

Die Apostel se taalgebruik in verse 17 & 18 is baie sterk. Hy sê ons moet totaal wégbly van enigiemand wat met die leer vd Skrif (soos dit in Romeinebrief uiteengesit is) torring. Want sulke mense sal jou mislei & afvallig maak. Hulle bring verdeeldheid en onenigheid binne die kerk. Pasop vir sulke mense & bly weg van hulle af. Duideliker kan dit nie wees as in verse 17-18 nie.

U sal altyd sien dat daar getorring word met een of meer elemente van die “ketel-en-koord”. Soms word daar met die koord/Bybel gepeuter en die gesag daarvan aangetas. Soms word die inhoud van die bruindraad/evangelieboodskap aangetas – op vele maniere. Die Persoon en werk en Godheid en mensheid van die Here Jesus word dikwels op allerlei maniere skeefgetrek. Soms word die bloudraad/Wet aangetas. Soms word die bloudraad geminag en die Wet gesien as iets wat uitgedien & onnodig is.

Soms word die funksies van die bruin/blou drade asook die twee koperplaatjies vermeng/omgedraai. Dan word bruin/blou drade met mekaar vermeng en verwar. Die Wet word byvoorbeeld by die geloof ingebring as voorwaardes waaraan ‘n mens eers moet voldoen om gered te word. Die dinge wat onder die bloudraad-met-sy-koperplaatjie tuishoort, word dan verwar met die bruindraad-en-sy-koperplaatjie. Dan word geloof verander in ‘n klomp doen-goed wat gedoen moet word om gered te word. Jy is nie meer op die kruis verlos (om geglo te word) nie, maar jy word verlos nadat jy eers aan ‘n klomp voorwaardes voldoen het. Jy moet eers die Here liefkry, jy moet eers jou hart aan Hom opoffer, jy moet Hom eers innooi in jou hart, jy moet eers Hom eerste stel in jou lewe, jy moet eers met al jou sondes afreken, jy moet Hom eers soek & vind, jy moet eers opregte berou hê, jy moet eers 180 grade omkeer ens. U sien? Sodoende word GLO verander in WERKE. WERKE word dan die koperplaatjie wat op die Evangelie pas, in plaas van GLO. Maar die koperplaatjies kan nie/mag nie omgeruil word nie. Dankbaarheidswerke pas net op die Wet, nie op die Evangelieboodskap nie! Glo pas net op die Evangelie, nie op die Wet nie. Die orde is GELOOFS-GEHOORSAAMHEID. Níé GEHOORSAAMHEIDS-GELOOF nie.

Natuurlik, wánneer die glo-koperplaatjie aan die bruindraad-van-die-evangelie-van-jou-kruisredding raak, sál jou lewensketel begin kook en stróóm sal in jou lewensketel begin opbou en sal na buite begin vloei en dankbaarheids-gehoorsaamheid sal aan die bloudraad-van-die-Wet raak EN DAN sal jy 180 grade omkeer & die Here eerste stel & jou hart aan Hom gee & berou hê & sondes bely. Maar, ons moenie die drade en koperplaatjies omdraai nie. U kan sien watter verwarring inkom wanneer daar met die struktuur vd Skrif getorring word. Dit berokken die kerk baie skade. Daarom sê die Apostel: Bly weg van sulke mense/predikers/leesstof/kerke af.

Dit bring ons aan die einde van ons Romeine-reeks. Hoe wonderlik dat die Here – deur allerlei omstandighede – vir Paulus verhinder het om die gemeente in Rome te kon gaan besoek, sodat hy gedwing was om die brief te skryf. Sodat ons vandag steeds hierdie wonderlike lering kan ontvang.

Vers 27: “Aan Hom, die enigste en alleenwyse God, behoort die heerlikheid deur Jesus Christus – tot in ewigheid! Amen.”

Category Romeine Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)