Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

ROMEINE – REEKS NO 16

Romeine 11: 16-36 – Net omdat Hy ons jammergekry het


Stel uself voor: dis ‘n gewone dag soos enige ander dag. Kom ons sê ‘n Dinsdag. Skielik, binne ‘n breukdeel van ‘n sekonde,
verdwyn ‘n sekere % van alle mense op aarde – almal wat werklik volgelinge vd Here Jesus is – van die aarde af. Weg, totaal weg. Plotseling. Wêreldwyd. Dink aan die chaos. Bv. waar ‘n Christen-vlieënier verdwyn en die vliegtuig gewoon neerstort. Pandemonium. Wat niemand besef nie, is dat dit die Wegraping was. Christus het in die geheim gekom en Sy kinders vd aarde af weggeraap. En elke ongeredde het armsalig agtergebly! Dit was die eerste fase van Sy terugkoms na die aarde.

In die maande & jare ná hierdie vreeslike gebeurtenis kom alle Jode oral op aarde tot bekering – gedurende ‘n periode van 7 jaar. Waartydens ‘n bose wêrelddiktator die wêreld regeer en die Jode swaar verdruk & uitmoor. Die Antichris. Die ganse volk Israel kom tot bekering. Ná die 7 jaar verskyn die Here Jesus sigbaar op die wolke vd hemel en Hy lei ‘n periode van 1000 jaar in waartydens Hý sigbaar op aarde as Vredevors regeer. ‘n Letterlike vrederyk van 1000 jr. Eers hierná breek die eindoordeel aan en daarná die Nuwe Aarde en die ewigheid.

‘n Groot persentasie van Christene verstaan dat dít (soos hierbo beskryf) die manier is hoe die wederkoms van Christus sal plaasvind. Daagliks word daar mense vanuit alle nasies (nie-Jode) op aarde volgelinge vd Here Jesus Christus. Almal wie God uit genade verkies het, kom tot bekering. Daagliks. En dan, op ‘n sekere dag & moment, wanneer die laaste persoon (vd getal wat God bepaal het) tot geloof gekom het, verskyn die Here Jesus – onsigbaar – en Hy raap al Sy kinders vd aarde af weg. Sy totale kerk verdwyn eenvoudig. Op aarde bly net die ongereddes oor asook die Joodse volk. En dan, kom die Joodse volk se geleentheid om tot bekering te kom. ‘n Massiewe volksbekering vind plaas.

Die Christene wat die saak só verstaan, beroep hulle op Romeine 11! Dit staan tog daar! Vers 25: Die geestelike verharding & verblinding lê op die Jode TOTDAT die volle getal van nie-Jode die koninkryk ingegaan het. Dán (eintlik: só) sal die hele volk Israel (al die Jode) gered word.

U moet baie mooi luister, want hierdie is die siening wat ‘n mens in baie boeke raakloop. U sal dit ook hoor in baie preke op geestelike TV kanale. Onlangs is daar weer ‘n klompie flieks op TBN uitgesaai wat hierdie selfde beskouing huldig en die boek Openbaring só interpreteer dat dit ‘n aksie-riller word. Terwyl ek nie bewus is van ‘n bybelboek wat meer troos as juis Openbaring nie! Wanneer u hierdie siening teëkom moet u weet wat aangaan en u nie laat mislei nie.

U moet egter weet dat daar ook ‘n groot persentasie vd Christendom is wat die wederkoms van Christus (en alles wat daarmee gepaardgaan) op ‘n baie meer sobere en Bybelgetroue manier verstaan. Naamlik dat Sy terugkeer ‘n eenmalige gebeurtenis is, wat onmiddelik vir alle aardbewoners duidelik sal wees en wat ‘n einde sal bring aan die geleentheid vir enige mens om nog gered te word – Jode sowel nie-Jode. Ja, daar ís ‘n volle getal/volheid van uitverkorenes wat gered sal word – uit Jode sowel as nie-Jode. Maar dit is ‘n langdurige proses (wat nou reeds 2000jr duur) wat plotseling beëindig sal word deur die Here Jesus se verskyning. Wanneer hierdie volle getal (nie die hele etniese volk Israel nie, maar die uitverkorenes uit Jode én nie-Jode) tot geloof gekom het, is “al” die nie-Jode en “al” die Jode gered! Dan is Christus se bruid volledig en kan die bruilofsfees vd Lam in aanvang neem! Dit is – in breë trekke – wat werklik in Romeine 11 staan.

U sien, die Apostel Paulus skryf die Romeinebrief in 55 nC vir die Rome-gemeente waar daar spanninge tussen die gelowiges uit die Jodendom en gelowiges uit die nie-Jode was. Aanvanklik het die gemeente net uit bekeerde Jode bestaan, maar Keiser Claudius het die Jode uit sy Ryk laat verwyder. Toe het die gemeente uit bekeerde nie-Jode bestaan. Later het Keiser Nero weer die Jode teruggenooi t.w.v. ekonomiese gewin. Só het ‘n mengsel van bekeerde Jode en bekeerde nie-Jode sáám in die gemeente geleef – met allerlei gepaardgaande spanninge.

Indien ‘n mens hierdie agtergrond verstaan, kan jy verstaan waarom Paulus drie hoofstukke aan hierdie saak spandeer – waarin hy eintlik spesifiek vir die gelowiges uit die nie-Jode één pertinente ding wil sê. En dit is: “Moenie julle verhef oor die Jode nie. Nie oor die bekeerde Jode wat saam met julle lidmate van een gemeente is nie en ook nie oor die verlore verharde volk Israel nie. Want onthou net: húlle is van nature kinders van Abraham en het “eerste voorkeur” om hul Messias en Verlosser te mag leer ken. Hulle kan vergelyk word met ‘n mak olyfboom. As hulle tot geloof in die Here Jesus kom, is hulle volwaardige kinders v God, want dit was nog altyd God se bedoeling. Dis maklik om afgebreekte takkies (die verharde Jode) weer in te ent op die mak olyfboom.

Daarenteen was júlle (nie-Jode) van nature níks! Heidene. Uit pure genade het God julle deel gemaak van Sy kerk – net omdat Hy julle jammer gekry het. Julle kan vergelyk word met ‘n wilde olyfboom – want julle was van nature nie deel van die Godsvolk nie. Uit genade het God julle egter ingeënt op die mak olyfboom. Maar as daar van julle nie-Jode in die Here se gemeente rondhang sonder om werklik tot geloof te kom, sal Hy julle afkap van die boom net soos die ongelowige Jode afgekap is. Moenie julle verhef bó die Jode nie. Alles wat julle is/het het julle ontvang. Alles gaan oor Christus. Hý is die wortel wat die boom met al sy takke dra. Fokus op Hom! Wie op Hom fokus word ingeënt op die mak olyfboom. Of jy nou oorspronklik deel van die boom was (Jode) of nie (nie-Jode). Wie op Christus hoop, is ingeënt. Wie met Hom kat en muis speel, sal afgekap word. Hý is die wortel van die boom. Vergeet van onderlinge stryd binne die gemeente tussen wie van nature Jode is en wie nie is nie. Almal (Jode en nie-Jode) wat vandag glo, was voorheen in ongeloof. Wat julle vandag is, is slegs daaraan te danke dat God julle voor die skepping reeds jammer gekry het. En, álmal wat Hy jammer gekry het – Jode en nie-Jode, sal uiteindelik die koninkryk ingaan. Dis ‘n proses wat sal aanhou tot by die wederkoms van Christus.”

Saamgevat, is dít die punt wat die Apostel in die tweede helfte van Romeine 11 maak.

As ons egter mooi kyk, sien ons kosbare algemene geestelike beginsels wat ingeweef is in hierdie gedeelte. En dit is wat ek vanoggend kortliks vir u wil uitlig.

GEESTELIKE WAARHEID NO 1 > Die verbondstruktuur waardeur die Here mense na Hom toe trek. Met verwysing na v 16: “As die wortel vd boom aan God gewy is, dan is ook die takke aan Hom gewy.” Wonderlik hoe God te werk gaan om mense aan Hom te knoop. Binne die gemeente werk Hy d.m.v. ‘n struktuur: Indien een persoon tot redding kom, dan trek die Here ook die lede van die huisgesin in. Almal kom onder die atmosfeer van die werking van die Gees en kom binne ‘n dampkring waar hulle 1000 keer meer binne bereik van die Evangelieboodskap is as daarbuite. 1 Kor 7:14: “Die ongelowige man is geheilig deur die band met gelowige vrou en die ongelowige vrou is geheilig deur die band met die gelowige man. Anders sou julle kinders heidene wees, maar nou is hulle geheilig.” Dit is waarom Hand 16:15 sê dat toe slegs Lydia tot geloof kom, haar hele huisgesin onmiddelik ingetrek word. ‘n Mens sien dit byvoorbeeld in die praktyk waar ‘n man en sy vrou en kinders ongered is. Dan kom die man en vrou tot redding, maar nie die kinders nie. Maar wat gebeur? Die man en vrou begin intensief vir hulle kinders bid en begin hulle bearbei en die Woord met hulle deel. Onmiddelik word die kinders ingetrek in die dampkring van die Here God se verbond. Die sfeer vd werking vd Heilige Gees. En nie lank nie of die Gees keer ook die kinders se lewens om. ‘n Mens sou die beginsel ook kon uitbrei na die breër samelewing byvoorbeeld ‘n kantooropset. Tussen talle personeel maag daar dalk net een Christen in ‘n kantoor wees en daardeur trek die Here die ander in die kantoor in by ‘n sfeer van beïnvloeding en voorbidding.

GEESTELIKE WAARHEID NO 2 > Die kern-sonde wat álle mense van die Here weghou en van mekaar weghou, is hoogmoed & trots. Vers 18: “Moet jou dan nie bó die ander takke verhef nie. Moenie jou verbeel jy is iets nie. Dis nie jy wat die wortel dra nie. Die wortel dra jou! Moenie hoogmoedig wees daaroor dat jý glo en die Jode nie” (v 20). Dis die éíntlike ding wat die Apostel aanspreek in hfste 9-11! En dit is belangrik om te verstaan dat die probleem wat altyd ágter enige tipe sonde lê, hoogmoed is. Dit geld van élke mens. Niemand is uitgesluit nie. Eiewaan. Selfgenoegsaamheid. Onafhanklikheid. Dit is wortel van alle verhoudingsprobleme. Spreek dít aan en kyk hoe vinnig word krisisse opgelos. Ook in jou eie verhouding tot die Here God. Want dit is hoogmoed wat ‘n muur tussen ‘n mens en God bou en jou geestelike sig vertroebel. Dis pynlik om dit in jou eie hart te sien én te erken, maar dis ook geweldig genesend en bevrydend om hieroor eerlik te word. En te besef dat – waar Jesus op die kruis gestroop was van alles – óns/mý trots dáár gebreek is. Dáár is ek verlos.

GEESTELIKE WAARHEID NO 3 > “As God ‘n mens eenmaal geroep het en Sy gawes gegee het, trek Hy dit nooit weer terug nie” (v 29). Letterlik: “Hy kry nooit later weer berou dat Hy jou geroep het en dat Hy aan jou dinge beloof het nie.” Sy roeping en wat Hy beloof het, bly van krag. Dit is die enigste rede waarom die Messias uiteindelik uit die volk Israel gebore is! Indien dit van húlle toewyding moes afhang, sou die beloofde Verlosser nooit kom nie! Ongetwyfeld een van die kosbaarste verse in die hele Bybel. Al gaan jou lewe deur berge en dale – God handhaaf dít wat Hy aan jou naam vasgeknoop het. Jy hoef Hom nêrens te gaan soek asof Hy iewers weggeraak het nie. Dis Hy wat jou lankal gevind het! Ons ontrou kan nie Sy trou tot niet maak nie (3:10). Jy mag tot rus kom in Hom.

GEESTELIKE WAARHEID NO 4 > Natuurlik, die laaste paar verse van die hoofstuk: “O, die diepte vd rykdom & wysheid & kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is Sy oordele, hoe onnaspeurlik Sy weë! Wie gee Hóm raad? Wie bewys Hom ‘n guns sodat Hy verplig is om iets terug te doen? Nooit. Nooit. Dis dan juis uit Hom, deur Hom, tot Hom, wat álle dinge is. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid!”

‘n Lofuiting wat eintlik al 11 hoofstukke afrond & alles opsom. Dit sê so baie, want dit wys hoe die ware godsdiens van alle kante af oor GENADE gaan. Die enigste verduideliking vir dit wat in die 11 hoofstukke gesê is, is dat dit van A-Z oor God se vrye guns gaan. ‘n Mens se verstand kan dit nie deurgrond nie. Jy kan net neerval en aanbid & ontvang & probeer dankie sê & probeer dankie leef. Jy kan oor niks trots wees nie, want jy staan aan die ontvangkant. ALLES is uit/deur/tot Hóm. Indien ALMAL van nature in verharding en ongeloof geleef het en die ewige dood verdien, hóé kan dit dan gebeur dat daar voortdurend ‘n stroom mense uit die Jodendom én nasies tot kennis van die lewende God kom & in al die voorregte van die Here begin deel? Net een verklaring: genade, jammerkry, guns alléén.

Mense wat iets daarvan begin verstaan, word vervul met liefde/dank/diens.

Category Romeine Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)