Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

ROMEINE – REEKS NO 14

Romeine 9:30 – 10:21 – Goeie nuus vir die hele wêreld


Hoe maklik is dit om jou blind te staar teen die mense van nie-Christelike godsdienste & kultusse se geweldige erns & toewyding en dan te dink: hoe kán hulle almal verlore wees? Sal God dan nie hierdie mense se opregtheid & erns & goeie bedoelings & toewyding op ‘n manier in aanmerking neem nie?

‘n Mens sien hoe lede van ‘n bepaalde kultus in reën & storms met toewyding van huis tot huis loop en boekies verkoop. Of jy sien hoe miljoene lede van ‘n sekere godsdiens ten duurste pelgrimsreise onderneem en weke lank vas. Of in eie geledere dink ons: “so-en-so is sekerlik ‘n geredde mens, want kyk hoe woel & werskaf hy/sy in die gemeente”. Hoe kán iemand verlore wees/onder die oordeel van God wees, indien daar soveel opregtheid en toewyding is?

Is dit nie dalk tóg so dat al die godsdienste vd wêreld maar net verskillende paaie is wat uiteindelik na dieselfde God/hemel lei nie? En dat dit net afhang van hoe opreg & toegewyd die

Christen/Moslem/Hindoe/Boeddis/Jood/Jehowa-Getuie/Mormoon/New Ager/Taoïs sy godsdiens bedryf nie? Sal God dan só onregverdig wees om mense wat hulle godsdiens – watse godsdiens dit ookal mag wees – opreg bedoel het en goed probeer leef het, weg te wys?

Dalk het u al hierdie trant van logika by mense gehoor? Dis een van die mees subtiele en tog dodelikste leuens waarmee satan mense mislei en verblind. Hierdie demoniese verblinding hou miljoene mense gevange in duisternis én dit hou die kerk vd Here Jesus effektief weg van passievolle sending- en evangelisasiewerk. Ons het die helder lig van die Waarheid nodig om die leuens van satan te verbreek en ons vry te maak.

Slegs die Waarheid maak vry (Joh 8:32) en waar hoor mens dit beter as in Rom 9:30 – 10:21 waar die Apostel Paulus na die Jode kyk en sien met hoeveel ywer hulle die lewende God probeer dien volgens die Wet – en tog is hulle verlore en Paulus treur daaroor. Hy sien hoe die Joodse volk val & struikel oor die groot klip: Jesus Christus. Almal wat op grond van eie werke & toewyding & prestasies in God se goeie boekies probeer kom, stamp hulle teen Christus en val oor Hom. Almal wat egter hulle vertroue plaas op Christus se kruisverdienste, vind in Hom die vaste rots. Party stamp hulle teen die Rots. Ander bou op die Rots. En só is daar net twee godsdienstige sisteme in die wêreld en Jesus Christus is die waterskeiding tussen die twee. Díé vir wie Jesus ‘n struikelblok is en dié wat op Hom bou.

In die wêreld is daar slegs twéé godsdienste. God het, van Sy kant af, die enigste manier voorsien waardeur mense vrygespreek & gered word EN die mensdom het sý eie manier om die vryspraak te probeer verkry. Daar is dus: a) God se manier en b) die méns se manier.

Die mens se manier is: Jou god gee vir jou die voorskrifte van hoe jy moet maak en hoe jy nie moet maak nie en jy probeer – met sy hulp natuurlik –om dit so goed as moontlik na te kom. En dan – eendag – sal jou god ‘n skaal hê waarop jou probeerslae geweeg word en as dit swaar genoeg weeg, kry jy hopelik toegang tot die geluksaligheid.

Dit is min of meer hoe alle mense – by wie die lig vd evangelieboodskap nog nie deurgebreek het nie – redeneer & dink & glo. Mense dink dat – om nié verlore te gaan nie – moet jy ‘n skoon lewe hê. Hulle verstaan dat – waaroor die prediking in die kerk eintlik gaan – is dat ‘n man op ‘n preekstoel raas & skel oor alles wat verkeerd is en verder almal aanmoedig om goed te leef.

Mense dink God is ‘n goedige oupatjie wat omtrent nie kan wag om 98% vd mensdom in die hemel te ontvang nie. “En ék – wat darem regtig probeer beter leef as die deursnee mens – sal tog sekerlik nie weggewys word nie.” Ja, ‘n baie groot % mense loop met die vae idee in die agterkop dat hulle ná hulle dood heel goed daaraantoe sal wees.

Wat ‘n grusame verrassing wag op miljoene misleide mense wat eendag gaan ontdek dat God al die tyd níé was wat hulle gedink het Hy is nie! Wat gaan ontdek dat Hy heilig is en dat – indien Hy mense op die heilige nuwe aarde moet toelaat op grond van húlle erns & probeerslae & goeie werke – daardie goeie werke 100% volmaak moes wees – want Hy is volmaak en kan met niks minder tevrede wees nie. Elke, elke, elke, elke mens is gevolglik volkome ONDERDEUR, want wié se werke is volmaak en wié is nie met sondeskuld besmet nie?! Hoe vroom en toegewyd ookal.

Soos Cornelius – in Hand 10 – ‘n man wat altyddeur in gebed was, aalmoese gegee het, gevas het en ernstig was met godsdiens. En tog was hy verlore en moes Petrus pertinent na Cornelius gaan om die evangelieboodskap aan hom te verkondig sodat hy gered kon word. Die méns se manier om vryspraak te kry, loop uit op die ewige dood. En tog het God – in Sy onverklaarbare goedheid – 100% van Sý kant af – die enigste geldige manier om vrygespreek te word voorsien.

God se manier is: Hy het self – in die gestalte van Jesus Christus – die mense se skuld, sonde, veroordeling, ewige dood kom dra op die kruis v Golgota. Ja, dit klink té goed om waar te wees, maar Hý het self alles tussen Hom en die verlore mense kom regmaak – uit pure guns alleen. Versoening bewerk. En hierdie afgehandelde perfekte versoening géé Hy nou as ‘n geskenk d.m.v. ‘n beloftewoord aan elkeen wat ore het en dit kan hoor.

Wanneer die belofte jou ore bereik, is God se verlossing só naby aan jou – in jou mond en in jou hart. Dis fenominaal binne jou bereik. Dis aan jou toegesê. Jy hoef nie op te klim hemel toe om dit in die hande te probeer kry nie. Jy hoef nie daarna te soek asof dit iewers weggeraak het nie. Jy moet dit net glo met hartsvertroue en dit met jou mond vir Hom sê, wetende dat níémand wat op Jesus hoop ooit teleurgestel sal word nie. Niemand nie. Niemand nie. Hy seën almal wat Hom aanroep ryklik. Hy het Hom dan by jou doop daartoe verbind om dit te doen, hoe sal Hy dit dan nie doen nie?!

Só kan elkeen wat bereid is om van die méns-se-manier-om-vrygespreek-te-word af te sien, en wat hul vertroue op God se belofte van Jesus se verlossingswerk plaas, onmiddelik volledig vrygespreek word & God as Vader ontvang & in ‘n persoonlike verhouding met Hom kom. Volkome sekerheid van wat die uitslag by die oordeelsdag gaan wees. Daar is geen teleurstelling moontlik nie. Geen veroordeling. Hierdie versoening dryf die geredde mens tot dankbaarheid en ‘n passie om Hom beter te ken en Hom met alle mag te dien in volle toewyding & oorgawe.

Daar het ons nou die méns se manier om vrygespreek te kom & Gód se manier om mense vry te spreek. Net die twee maniere, net die twee godsdiens-sisteme op aarde.

In sy dag, kyk die Apostel Paulus eers na die Jode en dan na die Here Jesus se kerk wat bestaan uit Jode en nie-Jode/nasies – en hy sien hoe hulle hierdie twee godsdiens-sisteme (wat vandag nog net so by ons is) verteenwoordig: Die Jode is vol ywer en hulle is ernstig en hulle wil God dien – maar buite-om die manier wat Gód voorsien het om vrygespreek te word. Hulle wil die Wet nakom en prestasies behaal, omdat hulle nie die regte insig het nie (10:2). Hulle steur hulle nie aan die vryspraak wat God voorsien het nie. Hulle wil dit op hulle eie manier doen (10:3). En sodoende, val hulle hulle morsdood oor die groot klip – Jesus Christus. Hulle struikel oor Hom.

Dit wat Paulus hier van die Jode sê, geld vandag nog vd Joodse nasie en geld netso ook van die miljoene der miljoene mense wat vasgevang sit in nie-Christelike godsdienste & kultusse & filosofieë. Dit geld ook van almal wat jarelank binne Christelike gemeentes is, maar steeds nie verstaan dat Jesus Christus die einde is van alle menslike probeerslae om God se vryspraak te verdien nie. Jesus is die einde van wetsonderhouding om God se guns te wen. En Hy is SELF die perfekte vryspraak. Maar soveel mense wat van kindsbeen af in gemeentes sit, verstaan daarvan nie kop of stert nie en daarom blink hul oë nie.

Maar kyk hoe wonderbaarlik is die vrymakende evangelieboodskap: Niemand hoef goed genoeg te wees om vrygespreek te word nie. Almal mag kom. Bedelaars mag kom en die rykdomme van die Koning ontvang.

Ons moet mooi let op hoe die Apostel hier praat. In die vorige paragraaf (verlede week se boodskap) het hy vir ons vertel hoe die uitverkiesing werk en hoe God se genadige verkiesing die anker is ágter die gelowige se verlossing.

En tog, kyk hoe sê hy nou dat God se belofte dáár is vir ENIGEEN om aan te gryp. Die uitverkiesing belemmer nie Paulus se ope, vrye uitnodiging aan álmal nie. Hy sê nie: “Dit lyk vir my of hierdie man nie uitverkies is nie, dus gaan ek nie langer met hom sukkel/vir hom bid nie.” Hy sê nie: “Jong, julle moet eers wag vir ‘n teken van die Here se kant af om te sien of julle uitverkies is alvorens julle die belofte kan glo” nie. Nee. Hy sê: “Ek bid vir al die Jode, dat hulle gered kan word.” Hy sê: “NIEMAND wat in Hom glo, sal teleurgestel word nie.” Hy sê: “Die Here seën álmal wat Hom aanroep.” Hy sê: “ELKEEN wat die Naam vd Here aanroep sál gered word.”

Presies soos Jesus self gesê het in Matt 11:27: “Niemand kan die Vader ken nie behalwe díégene aan wie die Seun hom wil bekend maak.” (uitverkiesing). Dan vers 28: “Kom na My toe álmal wat uitgeput en oorlaai is en Ek sal julle rus gee.” (ope vrye uitnodiging).

Die evangelieboodskap is nie net wonderlik nie, die belofte mag/moet aan álmal sonder onderskeid verkondig word. Dis dringend en dis noodsaaklik en ernstig. Daar is miljoene mense wat op pad is na ‘n verlore ewigheid omdat hulle volgens die ménslike manier probeer om gered te word. Hulle moet dringend hoor van Gód se manier in Christus Jesus. Dis desperaat dringend. Dis ‘n saak van lewe en dood. Maar, die Here gebruik nie engele om hierdie boodskap te verkondig nie. Hulle moet die boodskap in verstaanbare taal hóór. En daartoe moet die kerk/gemeentes mense stuur en met alle mag help.

As die bedelaar nie glo dat die koning aan ‘n bedelaar se versoeke aandag gee nie, hoe kan hy die koning vra om hom ryk te maak? En, hoe kan hy dit glo as hy nog nooit eers van so ‘n koning gehoor het nie? En hoe kan hy hoor as niemand hom vertel nie? En hoe kan iemand hom gaan vertel as niemand hom/haar stuur om dit te doen nie?

U sien? Geloofsbekering is absoluut ‘n gawe van God, maar nie só dat jy een oggend daarmee wakker word nie. Die manier hoe Hy dit gee is deurdat Hy jou die Woord laat hoor. Deur die Woord wat jy hoor, skep Hy die geloof. Só noodsaaklik is dit, dat ‘n mens aanhoudend die Woord moet hoor. En VERSTAANBAAR hoor.

‘n Mens sou van die verharde volk Israel kon vra of hulle dan nie gehoor het nie – of dalk nie verstaan het wat hulle hoor nie (10:18-21). Volgens die OT, hét hulle, maar het ongehoorsaam gebly. Nou wend die Here Hom tot die nie-Joodse nasies om vir Hom ‘n bruid te versamel. Daarom moet die Woord oral op aarde gehoor word.

Maar, om die Woord te kan hoor, moet verkondigers gestuur word. Nie vryskut selfaangestelde predikers, wat deur niemand gestuur is en aan niemand verantwoordbaar is nie, maar mense wat deur gemeentes geïdentifiseer & gestuur en gedra word. Eers moet gemeentes onder die diepe indruk kom van die verlorenheid van almal buite Christus. Dan moet gemeentes besef hoe groot die nood in werklikheid is. En dan moet daar tot aksie oorgegaan word en sendelinge gestuur en ondersteun word. En die hooffokus behoort te wees dié wêrelddele waar die evangelieboodskap die minste gehoor is. Onbereikte gebiede. Wat is ‘n onbereikte gebied? Dit is waar ‘n mens gebore word en 70 jaar oud word sonder dat jy een maal die evangelieboodskap behoorlik kon hoor. Is daar sulke plekke? Ja, daar is. Die amptelike syfer is 41.2%. Van die 6.8 biljoen mense op aarde is nog sowat 2.8 onbereik. Dit is 41.2%. Meer as 2000 jaar ná Pinkster, is nog net meer as helfte van die wêreld se mensegroepe met die evangelieboodskap bereik. Daar is 16700 mensegroepe op aarde waarvan 6933 nog onbereik is. Dit is 41.5%.

Met die begrip “mensegroep” word bedoel ‘n groepering soos byvoorbeeld die Jawo’s wat in midde-Afrika in die suide van Malawi en in Tanzanië woon en byna 100% Moslem is. Transwêreld Radio saai Dinsdagaande ‘n 15 minute program na die Jawo’s uit wat volledig deur ons gemeente geborg word.

Tog is daar soveel meer wat ons kan doen en waarby ons betrokke kan raak. Die maklikste ding op aarde is om só betrokke te wees slegs by jou eie gemeente en omgewing en omstandighede – dat die onbereikte wêreld vergete raak.

Tog bly dit waar: die geloof kom deur die hoor vd prediking. Nie net moet onsself Sondag na Sondag alle erns maak met die prediking nie, maar ons moet besef dat die onbereikte mense op aarde die prediking nodig het en dat dit ‘n saak van lewe en dood is. Een klein gemeente, kan ‘n groot verskil maak. Kom ons probeer om ons geloofsbelofte-offers te vergroot en meer projekte aan te pak. Kom ons besluit om daagliks die 6-8 gebedsinligting in gebed te gebruik – waar daar dikwels inligting oor wêreldsending verskyn. En laat ons passievol wees oor die wonderbaarlike unieke manier wat Gód voorsien het waardeur mense vrygespreek word.

Category Romeine Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)