Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

ROMEINE – REEKS NO 12

Romeine 8: 18-39 – Wie sug kan sing


‘n Christen is ‘n dubbelslagtige wese: sug en sing gelyktydiglik. Voortdurend in ‘n spanning. Onderworpe aan 2 spanningspole: a) Dit wat jy alreeds in Jesus is/het – oorwinningslewe deur die Heilige Gees en die sekerheid vd toekomstige heerlikheid wat die Here sal bring b) Pyn van dit wat jy nog nie is/het nie. Pyn van aardse realiteite.

Rom 8: 18-39 is ‘n briljante beskywing van hierdie spanningsituasie waarin ‘n kind v God gewikkel is. Daar is vandag kerkgroepe & predikers wat vir hulle mense preek & leer dat, as jy ‘n Geesvervulde Christen is, dit met jou voorspoedig sál gaan. Jy sal welvaart beleef – veral ook materieël. Jy sal probleme oorkom. Jy sal breed glimlag. Hierdie teologie is lynreg in stryd met die Woord v God.

Natuurlik ís dit so dat – vir die Geesbeheerde mens – die Here Jesus Christus ‘n werklikheid is en die Heilige Gees in krag teenwoordig is. Soveel so dat Hy beleef kan word. Daar ís blydskap en oorwinning en ‘n totaal ander uitkyk op die lewe as wat die deursnee ongeredde mens het. Romeine 8 is vol daarvan. Die Geesvervulde Christen is ook seker oor die toekoms & die heerlikheid wat God in die toekoms sal laat aanbreek.

En tóg is die Woord (en Rom 8 in besonder) absoluut realisties daaroor dat die Geesbeheerde Christen steeds in ‘n gevalle wêreld leef. Die wedergeboorte is nie ‘n soort helikopter wat jou oppik net voor die moeilikheid toeslaan nie. As ‘n mens deel het aan die Here Jesus se opstanding, sál jy ook deel hê aan Sy kruis en lyding. Dis ‘n vasstaande feit.

Eugene Marais snap dit so goed wanneer hy dig: “’n Druppel gal is in die soetste wyn. ‘n Traan is op elk vrolik snaar. In elke lag ‘n sug van pyn. In elke roos ‘n dowwe blaar.” (Skoppensboer).

En tog – geweeg op ‘n skaal – kan die lyding van nou, glad nie opweeg teen die heerlikheid wat in die toekoms wag nie! Dit wat kóm, oortref dit wat ís, by verre.

Dit is hoe wonderlik realisties die Bybel is. Ons sien in Rom 8 die oorwinningslewe van ‘n kind van God wat hom/haarself doelbewus onder beheer van die Heilige Gees stel – maar ons hoor ook ‘n sug. Ons hoor eintlik DRIE sugte: a) skepping wat sug, b) volgeling van Jesus wat sug, c) die Heilige Gees wat sug. Hierdie 3 sugte is die bewys dat alles nie vir altyd só sal bly voortgaan soos dit tans is nie. Daar is ‘n reikhalsende uitsien na die terugkeer van Christus. Daar is ‘n sug van verlange na die koms vd Seun v God. Die skepping en die Christen en die Heilige Gees sien daarna uit dat God ‘n algehele herstel sal bring. Volgelinge van Jesus is altyd heimweë-mense. Nie soseer na dit wat verby is nie, maar na dit wat kom.

Eerste sug is die sug van die skepping: Die hele skepping gaan gebuk onder die effek vd mens se sondeval. Daarom sug die skepping. ‘n Mens kon die skepping letterlik hoor sug toe die onlangse ramp in Japan plaasgevind het, nie waar nie? God het ‘n vloek oor die skepping uitgespreek ná die val (Gen 3). Die gevolge van daardie vloek word eers by die wederkoms van Christus algeheel vernietig. Intussen rek die skepping as’t ware sy nek om te kyk wánneer die Here Jesus kom sodat die vloek finaal vernietig word en die Here finaal kan openbaar wíé presies Sy kinders was. Intussen sug die skepping (in pyne van verwagting) onder lyding, siekte, dood, droogtes, rampe, vloede, tsoenami’s, aardbewings… Die volgelinge van Jesus voel die slaankrag hiervan net so erg as enige ander mens. Die Geesvervulde Christen is nie verhewe bó die slaankrag van die vloek wat op die skepping rus nie.

Tweede sug is die sug van die kind v God: Dis nie waar dat die Geesvervulde mens ‘n brawe mens moet wees nie – iets soos ‘n sterk krag-mens wat enige probleem kan oorbrug nie. Nee. Selfs die vroomste godsmanne/vroue deur die eeue ervaar die pyn van swakhede, bekommernisse, vrese en frustrasies. Beleef die gebrokenheid vd aardse lewe soos misverstande, wrywing. Ook die Geesvervulde Christen se karakter/persoonlikheid het haakplekke. Vers 23> “Ons, wat die Gees ontvang het, sug ook.” Die “hê vd Gees” sluit die noodwendig die “sug” uit nie, maar juis ín! Baie maal kleingelowig soos Petrus op die water en die dissipels op die skuit. En Elia wat onder die besembos sit en sug. Tewens, hoe het Jesus self nie geween by sy vriend, Lasarus, se graf nie?! Al hierdie dinge laat die kind vd Here sug en verlang na Jesus se koms.

Derde sug is die sug van die Heilige Gees: So wonderlik om te besef dat die lewende God saam-sug. Die mens in wie die Gees woon, het as’t ware ‘n deposito ontvang van wat nog sal kom. Die deposito is die eerste paaiement wat verseker dat die res beslis volg. Die deposito is die Heilige Gees self. Klaar reeds ‘n stukkie vd hemel. Die bedeling soos dit tans nog is, is vir Hóm (Gees) ook onhoudbaar. Daarom sug die Gees ook. Met Sy sug, vang Hy ons sugte op en klank dit oor, om dit so te stel. Hy onderskraag in krag ons swakhede. Veral in gebed – want dit is een area waar volgelinge van die Here Jesus dikwels sukkel en ‘n stryd het. Wanneer die kind vd Here nie weet hoe/wat om te bid nie, tree die Gees self in met onuitspreeklike sugtinge, en God die Vader verstaan dít baie goed. Dit slaag altyd. Dit kan nie misluk nie. Dis in elk geval ook Hý (Gees) wat die intense verlange na God in ons binneste opwek. Dis Sy inwonende krag wat versterk. Ons behoort baie méér te maak van die wonder van die inwonende Heilige Gees! Dit is die inwonende, lewende Persoon van God die Heilige Gees wat die groot wonderwerk moontlik maak – ‘n wonderwerk wat slegs ‘n kind v God kan ervaar – naamlik dat tegelyk met die sugte, daar ook lofsange is. Dis ‘n wonderwerk. ‘n Mens wat die Here Jesus nie werklik ken nie, kan absoluut niks daarvan verstaan nie. Vir so ‘n mens is dit dagdromery, kerkstorietjies, prakties onmoontlik.

Maar, kán dit dagdromery & mens-uitgedinkte storietjies wees wat kan maak dat ‘n man hom mateloos verbly in die Here binne-in ‘n tronk – en dit terwyl hy onregverdiglik en onskuldig daar sit en nie weet of die doodvonnis hom te beurt sal val nie?? Presies dit was die geval met Paulus in die Filippense-brief. Hy sit onskuldiglik in die tronk – net omdat hy ‘n vurige Christen is. Hy weet nie of hy dalk doodgemaak sal word nie. Sy groot werk staan stil terwyl hy in die tronk sit. Hy het alle rede om negatief te wees. Hy het alle rede om depressief te wees. Hy skryf Filippense-brief vanuit hierdie situasie. En tog is die brief deurdrenk met blydskap. Hy gebruik die tronk-situasie om die Evangelie te verkondig. Is dit ‘n wolhaarstorie wat die krag het om dit te kan doen? Is dit ‘n wolhaarstorie wat jou kan laat sing terwyl jy sug? Dis nie ‘n wolhaarstorie nie. Dis die lewende Here Jesus Christus wat deur die Heilige Gees regeer.

In Rom 8:28 e.v. verklap Paulus sy geheim. Hy sê: Die teenswoordige lyding kan nie opweeg teen die heerlikheid wat kom nie. Dit kan nie opweeg nie, omdat God anders werk met die mense wat Hom liefhet. Alles wat in hulle lewens gebeur, gebruik Hy ten goede om hulle al hoe meer gelykvormig te maak aan die Here Jesus. Hy omskep die vloek in ‘n seën. Die seën is nie net “goedgaan” nie. Dit is Christusgelykvormigheid. Dis die mikpunt waarheen die Vader met Sy kind beweeg. Alles wat gebeur, wend Hy aan om dáárdie doel te verwesenlik. Dit wat benadeel, word uiteindelik ‘n voordeel. Sug word sang. Hoe dit moontlik is, kan ons nie logies verklaar nie. Dis maar net hoe die Here almal behandel wat Hom liefhet.

Nog meer: Dis absoluut rotsvas-seker dat elke kind van God uiteindelik verheerlik sál word. Ten spyte van aardse realiteite, is dit absoluut seker dat die kind van God ‘n toekoms by God het. Wat onwankelbaar is. Elke mens wat uitverkies is, is geroep en word gered en SAL verheerlik word. Let op die verlede tydsvorm van die werkwoord: HET Hy verheerlik. Dit is toekoms, maar staan in die verlede tyd – só seker is dit!

Nog meer: As God VIR ons is/ aan ons kant is, wie/wat kan dan teen ons wees? Wie/wat kan vir Gód oorweldig? Die hele evangelieboodskap is die bewys dat Hy VIR ons is. En, hoe weet ons so seker dat God aan ons kant staan? Moet ons dit kan voel? Hy het Sy beste gawe aan ons gegee: Sy Seun. Moenie na jou eie innerlike/omstandighede/wat in wêreld aangaan kyk om te sien of God VIR jou is nie. Kyk hoe Hy Sy Seun gegee het.

Nog meer: al voel dit soms so, is daar in werklikheid níks wat ‘n mens, gered deur Jesus se bloed, kan skei van God se liefde nie. Dood, lewe, engele, demone, teenswoordige dinge, toekoms, krag of mag. NIKS. Die mens in wie die Heilige Gees woon, oorwin letterlik binne-in al hierdie omstandighede. Nie KAN oorwin nie, maar oorwin VERSEKER (v 37). Jesus waarborg dit. Daarom: méér as oorwinnaars.

Sien u die 6 redes waarom ‘n volgeling van Jesus kan sing terwyl hy/sy sug?

1 Alles wat met my gebeur word deur God gebruik om my meer gelykvormig aan Jesus te maak (8:28)

2 Ek is beslis op pad om verheerlik te word. Dis my gewaarborgde toekoms (8:30)

3 God is vír my – Hy staan aan my kant (8:31)

4 My Vader sal niks van my weerhou nie. As God Sy beste gawe reeds vir my gegee het (Sy Seun) dan spreek dit vanself dat Hy niks anders van my sal weerhou nie. Alle ander dinge, selfs die hemel, is mínder/kleiner as wat Hy reeds gegee het (8:32)

5 Ek is nie meer veroordeel nie, kan nie veroordeel word nie en sal nie veroordeel word nie (8:34)

6 Hy het my geweldig lief en niks kan my daarvan skei nie (8:37).

Category Romeine Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)