Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

ROMEINE – REEKS NO 1

Romeine 1: 1-17: Geen greintjie skaamte


Romeine-brief (Die apostel Paulus se brief aan die gemeente van Jesus wat in 55nC in Rome gewoon het) word beskou as die “juweel van die Bybel”. In die hele Bybel is dit slegs Romeine-brief wat stap vir stap uitspel wat presies die sentrale boodskap vd Bybel is. Dis ‘n saak van lewe en dood om te weet wat hierdie boodskap (evangelie=blye boodskap) is. Waarom is dit nou juis so ‘n blýe boodskap? Hoe pas die legkaart inmekaar? Wel, dis die Apostel se oogmerk om met hierdie brief aan die volgelinge van Jesus in Rome uit te spel wat die kernfeite vd evangelieboodskap is. Want u sien, hy het nie die gemeente in Rome geplant nie. Die gemeente in Rome het tot stand gekom deurdat gewone gelowiges hulle vriende en familie na Jesus gelei het. Omdat omstandighede Paulus verhoed het om hulle te kon besoek, skryf hy vir hulle ‘n brief. En sodoende kan óns in 2011 dit nog lees. Indien hy hulle wél kon besoek het, sou die brief nie daar gewees het nie. So sien ons hoe die Here die omstandighede beskik het.

In die Rome-gemeente was daar spanninge tussen die gelowiges uit die Jodendom en gelowiges uit die nie-Jode. Aanvanklik het die gemeente uit bekeerde Jode bestaan, maar Keiser Claudius het die Jode laat verwyder. Toe het die gemeente uit bekeerde nie-Jode bestaan. Later het Keiser Nero weer die Jode teruggenooi. Só het bekeerde Jode en nie-Jode sáám in die gemeente geleef – met sekere spanninge. Paulus skryf eintlik sy brief om juis dít aan te spreek. Hy wil vir sowel bekeerde Jode as nie-Jode wys dat hulle op dieselfde manier gered is, dat hulle almal in God se goeie boeke is deur Jesus, dat hulle deur dieselfde Gees beheers word ens.

So kosbaar in 1:1-17, is die bruising wat ‘n mens in Paulus se bloedstroom kan aanvoel. Wanneer hy die evangélie deel, is daar ‘n opgewondenheid, liefde, passie, vuur, vlam, lewendigheid. En dit is so waar van alle, alle, alle volgelinge van Jesus – ook in hierdie diens – dat níks jou meer opgewonde maak, jou meer aan die praat kry, meer gloed in jou siel bring, as die evangelieboodskap van Jesus Christus nie! En dit is die Persoon vd Heilige Gees wat dit doen. Mens sien hierdie gloed so duidelik by Paulus. ‘n Opgewondenheid en passie. Hy kan ast’ware nie wag om die evangelie te deel nie. En hy skaam hom nie ‘n greintjie vir hierdie Boodskap nie. Hy beskou homself as ‘n skuldenaar teenoor alle mense, m.a.w. hy voel hy skuld die wêreld die Boodskap van bevryding. Presies dit is waar van elke ware volgeling van Jesus wat hier sit. Want dieselfde Heilige Gees woon, werk, brand in ons. Dis die eerste groot waarheid waarop man & muis vanoggend moet let. Die HGees teken met gesag in vv 1-17 ‘n skets van dít wat van elke Christen waar is omdat één Gees alle ware volgelinge van Jesus deursuur (1 Kor 12:13). Indien u in hierdie kerkgebou vanoggend sit as Geesbeheerste kind v God, sal vv 1-17 se profiel u pas.

Wat sê Paulus van homself en van die volgelinge v Jesus in Rome vir wie hy skryf?

Die heel eerste is: Word deur God liefgehê (v 7). Onvoorwaardelike liefde. Voorwerpe van liefde ten spyte van foute & skete. Dit is van ú waar. U kan daarom u minderwaardigheidsgevoel vaarwel toeroep.

Tweede: Deur God geroep (vv6-7). Diegene vir wie God liefhet, roep Hy na Homself toe. Die evangelieboodskap is in Rome gepreek. Almal se ore het dit gehoor. Sommige se harte het oopgegaan en Christus ontvang. Hulle is opsygesit vir die Here alleen (v 1). Ook dít is vir ú waar as u vanoggend waaragtig kind van God is. U eie lewenskoninkrykie tel nie meer soveel punte nie.

Derde: Tot geloof gekom (v 5). Dit beteken die daadwerklike aanneem vd Boodskap. Daadwerklike roekelose oorgawe aan Jesus. Die vertroue op Jesus se kruisdood vir redding & verlossing. Vers 5: Gehoorsaamheid. Geloof & gehoorsaamheid is absoluut sinoniem.

Vierdens: Oral waar Paulus gekom het, het mense oor die Romeine se geloof gepraat (v 8). Nie ‘n persoonlike saak. Nie deel van “privaat-lewe” nie. Onmoontlik om stil te bly. Soos lig bo-op ‘n berg. So is ú: U hart loop oor, u mond loop oor, almal weet van u toewyding aan die Here Jesus Christus.


Dit wat Paulus van sy lesers sê, sê hy ook van homself. In kort: Hy is ‘n slaaf/dienaar van Christus (v1). Hy is uitverkoop aan Christus en Sy saak. Hy is ten volle tot beskikking van Jesus Christus. Hy is ‘n “skuldenaar” (v 14). Dit beteken hy voel homself onder ‘n verpligting om die evangelieboodskap oral bekend te maak. Hy bly altyd in die skuld by almal. Hy skuld almal die Boodskap. Dis ‘n skuld wat nooit finaal afbetaal kan word nie.

Al hierdie dinge het een magtige gevolg in die apostel se lewe: Ek is trots op die evangelieboodskap (v16). Ek skaam my nie vir Christus nie. As daar één ding is waarvoor ek níé skaam is nie, is dit die evangelie van die Here Jesus Christus. Waarom?? Omdat dit ‘n stuk goddelike dinamiet is. Die krag van God (v 16). By magte om enige mens splinternuut te maak. ‘n Krag van God tot redding. Dink u ‘n land wat kernbomme het, sal bang wees vir ander? Bang vir oorlog? Vrees niks & niemand! Elke kind van God sit met ‘n goddelike kernbom in sy skoot: Die evangelieboodskap. Dis ‘n krag van Gód. En wie kan vir God stuit en keer? Vers 16: “Ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dis ‘n krag van God tot redding van elkeen wat glo.”

Ek het eenmaal gehoor van ‘n man in Pretoria – ‘n doodgewone NG lidmaat. Eenmaal bel iemand hom, maar dis ‘n verkeerde nommer. Net daar begin hy doelbewus ‘n geselsie met die ander persoon. Dis nie lank nie, toe maak die persoon ‘n oorgawe aan die Here Jesus – net daar oor die telefoon!! Wat ‘n krag! Wat ‘n krag. Die evangelie is ‘n kragbom!

Die woord “redding” is nie ‘n woord wat net Christene uit pinkster- en charismatiese kerke mag gebruik nie. Somtyds dink ons net mense van pinksterkerke mag met gloed van hul persoonlike redding getuig! Nooit!! Dis ‘n BYBELSE woord en dit word in 13 verse in Romeinebrief gebruik. Dis ‘n saak van lewe en dood. Jou ewige saligheid hang daarvan af of jy – hierdie kant van die graf – gered was. Gered. Gered.

Ook sg. “verbondsmense” moet gered word. Ook mense wat binne die kontoere van ‘n gemeente en die kontoere van Christelike opvoeding grootgeword het, moet gered word en moet ‘n duidelike heldere onomwonde getuienis van redding hê. Daarom sê die Apostel in v 16: “Eerste vir die Jood”. Hierdie redding is eerste vir die besnedenes.

Die Here het nie vooroordele in Sy hart nie. “ELKEEN wat glo…” Indien ‘n mens uitgesluit voel, het jy jouself uitgesluit.

Die groot vraag is egter: Wáárom is die Evangelieboodskap so kragtig? Baie duidelike drieledige antwoord:

EEN: Vers 1: DIE EVANGELIEBOODSKAP IS NIE ‘N MENSLIKE UITDINKSEL NIE. Dis “van/uit God”. Nie ‘n uitvindsel van ‘n mens nie. En dis rotsvas geanker in die ganse Ou Testament (v 2). Daar is nie één boodskap in die OT wat verouderd is of wat ánders is as die NT nie. Presies dieselfde plofbare boodskap van Genesis 1:1 – Openb 22:21. Dis “van God.” Daarom is dit so kragtig.

TWEE: Vers 3: DIE EVANGELIEBOODSKAP IS ‘N PERSOON. Dit ís ‘n Persoon. Nêrens op Gods aarde is daar nog so iets te vinde nie! Die evangelieboodskap is kragtig omdat dit Jesus Christus self is. Die Evangelieboodskap is nie godsdienstige reëls en wette en moets en moenies nie. Dis Jesus self. Dis die plofkrag. Want dit gaan oor ‘n Persoon wat werklik lewe! Hy is ‘n Man (v3). En Hy is God (v4). Deur Sy opstanding uit die dood is Hy met krag verklaar as die Seun van God! Niks verhinder Hom om in 2011 lewens totaal óm te keer nie.

DRIE: Verse 16-17: DIE EVANGELIEBOODSKAP BEVAT GROOT VOORDELE VIR MENSE WAT EINDE TEN LAASTE HULLESELF AS VERLORE SONDAARS ONTDEK HET! Dit gaan nie net oor wie/wat Jesus is nie. Dit gaan ook oor wat Hy vir ons doen. Vv 16-17: Sondaars wat die ewige hel verdien, kan nou regkom met God/ kan in God se goeie boekies kom! ‘n Gebroke verhouding kan regkom. ‘n Sondaar kan volkome aanvaar word deur God. Dinge kán regkom. Só regkom, dat jou lewe permanent verander word. Dit is die Godswonder wat geen menslike brein kan verklaar nie. Naamlik dat, as ‘n verloregaande sondaar deur geloof (ja, van voor tot agter en van begin tot einde GELOOF – v 17) ‘n lewende Here Jesus omhels, val kettings & boeie af, val verlorenheid af, val bindinge af. Geen menslike brein kan dit verklaar nie. Dis ‘n Godswonder. Dis soos twee elektriese drade wat kontak maak.

Indien u iets van die rilling van hierdie boodskap kan aanvoel, verstaan u meteens verse 1-17 (en die hele Romeinebrief).

Paulus sê: Die atoomkrag van die evangelie van Jesus het my tussen my twee oë getref. Ek was verlore en sonder hoop, maar God se genade het my ingehaal. God se genade-bom het my verander van ‘n helleling na ‘n hemeling.

En nou het dit ‘n skuddende gevolg in my lewe:

a. Vir so ‘n kragtige boodskap skaam ek my nie.

b. Ek skuld nou hierdie Boodskap aan alle mense. Daarom kan ek nie anders nie: Ek het ‘n skuld wat ek nooit finaal afbetaal sal kan kry nie.

Van elke volgeling van die Here Jesus in hierdie kerkgebou, is hierdie dinge magtiglik waar.

Category Romeine Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)