Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

Die doop en vervulling deur die Heilige Gees

Skrif : 1 Kor 12:13, Efes 5:18


Twee sake waaroor daar altyd maar weer onduidelikheid by Christene is, is die doop & vervulling deur die Heilige Gees.

Dis byvoorbeeld ‘n baie belangrike saak in alle Pinkster/charismatiese kerke. Doop & vervulling = Noodsaaklike ervarings om geheel en al ‘n werklike gelowige te kan wees.

Die verwyt word soms voor die deur van gereformeerde kerke gelê: “Julle preek nie die VOLLEDIGE Evangelie nie. Julle steek dinge vir julle lidmate weg. Daarom het julle lidmate sulke vlak geloofslewens. Daarom opereer die GAWES van Gees nie in julle kerke nie. Daarom dat julle nie die volle gloed het soos wat ons het nie. ONS praat maklik oor Christus, ons het ‘n warmte en blydskap, ons het ‘n ywer vir die Koninkryk, ons het oorwinning oor sondes. Maar kyk hoe lyk julle: julle het langgesigte / julle is traag om na kerkdienste te gaan / julle gee nie om vir verlore mense nie / julle is kragteloos. WAAROM?? Julle glo nie in die doping & vervulling met Heilige Gees nie.”

Wanneer ‘n mens sulke dinge hoor, begin jy ernstig wonder : IS daar nie dalk iets wat ons misloop nie?? Is ons boodskap van GELOOF ALLEEN & Christus alleen dalk nie genoegsaam nie? Mis ons nie tóg nog iets van die Heilige Gees nie?? Anders sou ons mos ook daardie lewenskrag gehad het wat ons Charismatiese vriende het.

Kom ons bekyk eers die kwessie van die DOOP deur die Gees (nie waterdoop).

Hoe sien die Charismatiese groepe die sg. “doop met die Gees”?

Hulle verwys na Handelinge 2: die uitstorting van die Gees. Dáár is sprake van mense wat alreeds kinders vd Here is en DAN die HG ontvang. En dan praat hulle in vreemde tale. En hulle het groot vrymoedigheid om oor die Here te praat. Dit moet mos vandag net so werk. Ook vandag is daar 2 klasse / soorte gelowiges in gemeentes. Sommige: Wedergebore en ken die Here, maar hulle is nog nie gedoop met HG nie. Ander egter het OOK tweede ervaring gehad. Hoe het hulle dit gekry?? Hulle het ernstig daarop begin wag. Baie baie daarvoor gebid. Hard geglo en vertrou. Bewuste sondes bely en laat staan. Toe die een of ander ervaring gehad. En die GEVOLG?? Nou het hulle baie meer liefde vir die Here, groot vrymoedigheid, krag om vir Chrisus te leef, oorwinning oor sondes, aan die brand vir die Here. In baie gevalle word die herdoop of die waterdoop ook hieraan gekoppel.

Die vraag is: wat sê die Skrif?

Die Skrif praat beslis van die DOOP met die HG. Maar wat beteken dit?

Een ding is doodseker: Die NT maak nêrens ‘n onderskeid tussen verskillende soorte Christene nie. Al onderskeid in die Bybel is: geloof en ongeloof. Nie verskillende soorte gelowiges nie – so asof sommige die doop vd Gees besit en ander nie. Dit is regtig ‘n onbybelse gedagte.

Verder: Wat presies gebeur in Handeling 2? Dit is Pinkster. Uitstorting vd HG. Maar, is dit iets wat presies só met elke gelowige moet gebeur? Nee, wat hier gebeur is die eenmalige voltooiing van dit wat Jesus eenmalig kom doen het: Geboorte/ kruis/ opstanding/ hemelvaart/ uitstorting van HG. Net so min as wat Jesus se opstanding weer en weer herhaal kan word, net so min kan die uitstorting van die HG herhaal word. Op Pinksterdag is die HG eens en vir altyd aan die kerk gegee. Waarom? Sodat ELKE MENS – deur alle eeue heen – onmiddelik, ten volle, in die volheid vd HG deel kan verkry wanneer so ’n persoon tot geloof in Jesus Christus kom.

DIT is die doping met die HG.

Die doping met die HG beteken die ONTVANGS vd HG.

En, wanneer gebeur dit? Wanneer ontvang ‘n mens die HG? Eers 2 jaar nádat jy die Here leer ken het?? Nee, op dieselfde tyd wanneer jy Christus in jou lewe ontvang. Wanneer is dit? Die oomblik wanneer jy tot geloof & bekering kom. Die begin van my nuwe lewe in die Here Jesus is óók die tyd van die doop met die Gees. Dán word jy die tempel vd HG. Romeine 8:9: Wie die Gees nie het nie, behoort glad nie aan Christus nie. Die inwoning vd HG is die deel van ALLE gelowiges. In Johannes 7:39 > Elkeen wat tot geloof in Christus sou kom, sal die Gees ontvang.

Nou kan ons onmiddelik 1 Kor 12:13 verstaan. Paulus praat met die gemeente in Korinthe in sy geheel. Hy sê: “Ons IS almal deur een Gees gedoop tot een liggaam, ons is almal van een Gees deurdronge.” NEE: Kyk die duidelike taal: ALMAL. Bedoelende ALMAL wat aan die Here behoort. Wát is wáár van díé “almal”? Almal GEDOOP met een Gees. GLASHELDER in Bybel: Doop met Gees IS deelkry aan Pinkster – ten volle!!!

Is dit nie ‘n wonderlike boodskap om te hoor nie?? Dis ‘n groot ontdekking om te maak uit die Woord van God: Ek, eenvoudige mensie, ek wat volstrek WEET dat ek tot geloofsbekering en kennis vd Here gekom het, ek is NIE ‘n tweedeklas gelowige nie. Ek hoef nie terug te staan vir sommige “superheiliges” nie. EK IS GEDOOP MET DIE HG. Dit beteken: Ek HET Hom werklik ontvang. Hy het mý ontvang. Ek is deurdronge van Hom – nie fisies nie, maar deur die geloof.

O ja, dalk beséf ek dit nie regtig nie. Dalk was ek nog al die tyd onkundig daaroor. Dalk leef ek nie daaruit nie. Dalk twyfel ek daaraan. Dalk leef ek ongehoorsaam. Dalk akkommodeer ek geheime sondes in my binneste – wat die Gees aanhoudend bedroef. Daarom voel dit asof ek ‘n tweedeklas gelowige is wat ekstra bietjie skop nodig het of ‘n ekstra “stukkie” HG nodig het.

NEE! Ek moet besef en ontdek en glo WAT EK HET. En ophou om in ongeloof en in minderwaardigheid te leef. Ophou om kompromieë te maak met goed wat die HG bedroef en blus. En begin LEEF met Hom. Ek moenie sit en wag vir ‘n groot gebeurtenis totdat ek ook ‘n gawe ontvang nie. Veel eerder moet ek begin leef uit wat ek ontvang HET.


Nou kan ons ook verstaan wat
VERVUL deur die Heilige Gees beteken: Dit is om doelbewus prakties te gaan leef uit dit wat jy reeds ontvang het. DOOP met die HG = Ontvang Hom in jou lewe. VERVUL deur die HG = Lééf doelbewus vanuit Sy volheid. DIT is NIE van alle Christene waar nie! Ja, alle ware Christen IS verseël & gedoop met die Gees, maar nie noodwendig VERVUL nie. Verseël = eiendomsmerk en beveiligingswaarborg (gister se boodskap). Gedoop = ontvangs van die Gees.

DOOP moet dus onderskei word van VERVUL.

Waarom? Omdat die Bybel daarvan praat dat mense wat reeds kind v God is, dus reeds gedoop is met die HG, NIE NOODWENDIG VERVUL is nie!

Efes 5:18 is die klassieke voorbeeld.

Hier word dus van ‘n ander aspek van die werk vd HG gepraat. VERVULLING. Wat sou dit kon beteken? Definitief is dit nie iets wat slegs eenmalig plaasvind nie. Die werkwoord (in die Grieks) = dui op ‘n aanhoudende handeling.

DUS: Paulus sê: “Laat julle voortdurend vervul…” Dit is ook duidelik ‘n OPDRAG wat aan die gelowige gegee word. Dit is die Gees wat dit doen, maar nogtans het die gelowige die verantwoordelikheid om nie die werk van die Gees te blokkeer nie. Gehoorsaamheid word gevra.

As ons die woord “vervul” hoor dink ons outomaties aan VOL WORD. Soos ‘n drinkglas wat ‘n bietjie water bevat en wat tot oorlopens toe vol moet kom onder die kraan.

Dit is hoe sommige mense Efes 5:18 lees. Ek is 100% ‘n gelowige, ek is gedoop deur die Gees, MAAR ek besit nie die Heilige Gees TEN VOLLE nie. Slegs gedeeltelik. Ek het nie die VOLHEID van die Gees nie. Soos ‘n drinkglas wat nog nie VOL is nie. Daarom is my geestelike lewe so mankoliek. Daarom swig ek so maklik voor versoekings. Daarom is ek nie lus vir kerkdienste nie. Daarom is ek bang om te getuig. Wat ek nodig het is om MEER vd GEES te bekom. Ek moet VERVUL word. Ek moet VOL raak vd Gees. Ek moet net eenvoudig MEER vd Gees in die hande kry.

‘n Sekere prosedure is nou nodig om meer vd Gees te kry: sommige kerke skryf so ‘n prosedure voor : ‘n sekere metode : ‘n aantal aksiestappe wat gevolg moet word.

Elke kerkegroep se voorgeskrewe prosedure lyk egter anders.

Die mees algemene prosedure is gewoonlik : 1 Ek moet van harte begin dors en verlang na die VOLHEID vd Gees. Dit erg begin soek. Erns maak met die Here. 2 Alle sondes bely. 3 My totaal geheel en al oorgee aan die Gees. Sorg dat absoluut niks NIE oorgegee is nie. 4 Neem/vat dit dan in geloof.

Die ernstige probleem met hierdie voorstelling is egter die volgende: Dit alles impliseer dat ‘n gelowige minder of meer van die Gees kan besit. Dit is egter onmoontlik omdat die Gees ‘n PERSOON is soos die Vader en Seun. Indien Hy ‘n PERSOON is, beteken dit dat Hy OF geheel en al buite jou lewe is, of geheel en al binne jou lewe is. Of jy besit die Gees nie, of ten volle!! En dit is presies hoe die Heilige Skrif die saak vir ons leer.

VERVUL beteken nie “vol word” soos ‘n drinkglas vol water word nie.

Paulus praat met die gelowiges in Efese in wie se lewens die HG rééds woon – omdat hulle die Here reeds ken (gedoop met Gees). Die PERSOON vd Gees woon ten volle in hulle. MAAR: Nogtans beveel Paulus hulle dat hulle VERVUL moet word met die Gees. Nou wat op aarde sou dit kon beteken? As dit nie beteken dat EK meer vd GEES moet kry nie, wat beteken dit dan?

Dit beteken gewoon: Die Gees moet meer van MY in die hande kry!!

Die Persoon vd HG woon ten volle in my, maar die vraag is: Hoeveel van MY is onder SY invloed? Hoeveel van MY staan onder die Woord (want die Gees werk deur die Woord). Hoeveel dinge akkommodeer ek in my lewe wat die werk van die Gees blokkeer en Hom bedroef?

Vervul met die Gees beteken beheers deur die Gees. Dis soos ‘n graaf wat ‘n mens net met een hand probeer hanteer om ‘n gat te spit. Jy kry dit beswaarlik reg. Totdat die graaf in beide hande beland! Dan waai die grond!

Kyk mooi na die vergelykende beeld wat Paulus gebruik: “ Moenie dronk word van wyn nie….” M.a.w: “moenie onder drank se invloed/beheer kom nie, maar kom onder die invloed van die HG”.

Dis ’n OPDRAG. Iets wat DAAGLIKS moet gebeur. Dit is nie ‘n kitsreseppie wat ek kan uitpluk om al my geestelike probleme uit die weg te ruim nie. Dit is nie ‘n kitservarinkie wat ek gou kan opdoen en wat my vir die volgende 20 jaar op ‘n geestelike hoogtepunt sal hou nie. Aanvaar maar vanaand die feit dat die Bybel geen kitsresep gee wat van my oornag ‘n geestelike volwasse mens sal maak nie. Dit is nie die boodskap vd Bybel nie.

Wat IS die boodskap vd Bybel?

Ek kan/mag/moet myself daagliks oorgee aan die volle invloed/ heerskappy vd Gees wat reeds my lewe vul. Ek hoef Hom nie ver te gaan soek nie. Ek hoef nie 10 dae te gaan afsonder in die berge nie. Ek kan deur geloofsvertroue myself beter en beter aan Christus oorgee.

Onthou: Die Heilige Gees bind ons aan CHRISTUS. Die ernstige dors en strewe om hegter en hegter aan CHRISTUS verbonde te leef elke dag, bring ook meer en meer die GEES se volheid in my lewe SIGBAAR na vore.

Wanneer ’n mens doelbewus ontslae raak van dinge in jou lewe wat die Gees bedroef en jy onderwerp jou aan die Woord en jy GLO dat Jesus al jou sondes/mislukkings op Homself neem en aan jou die seën gee wat Hom toekom – dan leef jy onder die Gees se invloed.

Wat is die vervulling?

Meer vd Gees kry? Nee.

Dis beteken wel: Hy moet meer van MY kry! Hoe? Eenmaal en klaar? Nee: Daagliks. Hoe? Myself weggee. Myself doelbewus in gehoorsaamheid onder Sy beheer plaas.

Die gevolg? Hy SAL definitief Sy invloed begin uitoefen. Dit is Sy belofte. As jy jou doelbewus aan Alkohol oorgee SAL die alkohol sy invloed/beheer sigbaar in jou lewe wys. HOE gee ‘n mens jou aan alkohol se beheer oor? Jy drink en drink en drink en drink. AS jy jou doelbewus aan Christus weggee, SAL die Gees Sy invloed/beheer sigbaar wys. GOE gee jy jouself weg? Jy drink en drink en drink en drink meer en meer. HOE drink jy van Hom? Jy vul doelbewus jou daaglikse lewe soveel as moontlik met dinge wat oor Hom gaan. Dis ‘n doelbewuste wilskeuse en besluit van elke dag.

En wanneer ‘n mens jou ten volle oorgee aan die Gees se heerskappy, bid en vra jy tog duidelik iets wat absoluut volgens God se wil is. En die Skrif beloof dat, wanneer ookal ‘n Christen iets van die Here vra wat volgens Sy wil is, dan HET so ‘n mens dit wat hy/sy gevra het ontvang!

Kyk na 1 Johannes 5:14: “En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat Hy ons gebede verhoor as ons iets só vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van Hom vra”.

Wanneer ek myself aan die beheer van die Gees oorgee, moet ek God glo dat ek dit ontvang het – al voel/beleef ek niks daarvan nie.

By die huis het ek ‘n video met ‘n kort getuienis van Ds Tienie Prinsloo wat jare gelede predikant was in Vryheid, Natal.

Hy vertel van iets wonderlik wat destyds in Vryheid gebeur het.

Hy het eenjaar ‘n kamp gehou vir finalejaar katkisante. Op die kamp het hy toe ook met die jongmense gepraat oor die vervulling deur die Heilige Gees.

Na afloop van die praatjie kom daar toe ‘n jong meisie wat baie baie dorstig is om ten volle deur die Gees beheers te word. Sy is seker dat sy alreeds ‘n kind vd Here is en dus reeds met die Gees gedoop is, maar nie vervul nie.

Oom Tienie vra haar toe of sy bereid sou wees om tot die uiterste toe aan die Here gehoorsaam te wees – om ten volle tot Sy beskikking te wees. Selfs al roep Hy haar om in China sendingwerk te gaan doen en lewenslank ongetroud en kinderloos te bly. Ja, sy is, antwoord sy.

Toe help hy haar om dit in gebed vir die Here te sê. Om vir Hom te sê dat sy ten volle tot Sy beskikking wil wees en beheers te wees deur die Here Jesus.

Nadat hulle gebid het, vra hy haar toe of sy nou sekerheid het dat sy vervul is deur die Gees. Nee, antwoord sy. Waarom? Sy voel/ervaar niks.

Oom Tienie wys haar toe op 1 Joh 5:14.

Skielik snap sy dit! Sy HET mos nou iets gevra wat die Here se wil is. Daarom HET sy ontvang wat sy gevra het! Skielik begin sy die Here met oorgawe loof en prys. Haar gesig blink soos ‘n engel, sê hy.

Toe sy by die ander kinders kom, was die verandering in haar lewe so geweldig dat hoeveel van hulle ook onder oortuiging kom en ook begin smag na die vervulling deur die Gees. Een vir een kom hulle na oom Tienie vir gebed.

Die uiteinde van die verhaal is dit: Daardie jongmense is terug na hulle skool en huise en was so borrelend en kragtig in die Here dat hulle groot getalle van hulle skoolvriende, onderwysers, ouers, broers en suster na die Here Jesus gaan lei het. Onderwysers het op hulle beurt kinders na die Here gelei. Die skool was in vlamme vir die Here. Oral in Vryheid se strate, in winkels, by braais – letterlik oral het mense net oor die Here en die Evangelieboodskap gepraat. Gebedsgroepe het opgeskiet. ‘n Buur gemeente se predikant het vertel dat letterlik al die kinders in sy belydensklas die Here voluit dien en dat dit een spesieke juffrou by die skool was wat hulle na die Here gelei het.

‘n Absolute, egte herlewing!

En alles die gevolg van een jongmens wat dit gewaag het om in die geloof uit te stap en die vervulling deur die Gees in geloof GENEEM het. En die Gees het baie baie duidelik Sy invloed sigbaar en tasbaar gemaak! God is getrou!

 

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)