Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

PINKSTER 2019 NO 4
Skrif: Handelinge 4: 1-31
Tema: Die geheim van krag

Wanneer ‘n mens die eerste drie hoofstukke van Handelinge lees, kan jy dalk moedeloos voel, want alles gaan so buitengewoon goed. Dit is asof óns vandag so ver ágter is by daardie eerste gemeente. Ons het dit in die vorige 3 studies gesien: Binne ‘n ommesientjie groei die gemeente met 5000. En dit was waarskynlik net die mans. Die Woord versprei soos ‘n veldbrand.

Dit lyk so maklik: die apostels gaan gewoon net en verkondig Christus as gekruisigde & opgestane Here en die mense roep uit: “wat moet ons doen om gered te word?” Die bekerings vind so maklik plaas. Daarby word siekes wonderbaarlik genees. Dit lyk asof genesings die in-ding is. Ook dit gebeur so maklik. Soos bv. die oombliklike genesing van die kreupelgeborene van wie ons gister in hfst 3 gelees het.

Nou kan ‘n mens mismoedig word en dink: “dis nie hoe dit met mý/ons gemeente gaan nie. Oor die algemeen sukkel ek/ons maar. Ek moet baie moed bymekaarskraap om met iemand oor Christus te praat en ás ek praat…. reageer die meeste glad nie so positief nie. En kyk na die gemeente: dis aanhoudende Woordbediening met oënskynlik min resultate. So min mense se lewens word nuut. By straatprediking kom daar nie hope mense tot bekering nie – nie waarvan ons weet nie…”

Daarom is Handelinge hfst 4 so kosbaar, want dit gee beter perspektief: alles gaan nie altyd so voor die wind nie.

Die toneel is steeds dié van die kreupel man wat genees is en rondspring. Petrus het pas klaar aan die mense verduidelik wat gebeur het. Daarna het ons gisteraand gekyk.

En nou meteens doem die eerste teenkanting & bedreiging vir die voortgang van die Woord lewensgroot op. Skielik lyk alles nie meer so rooskleurig nie. Teenkanting & vervolging laai op. Net nadat Petrus klaar gepraat het en die evangelieboodskap impak gemaak het, marsjeer die Joodse godsdienstige leiers daar in. Ook sommige Saduseërs – die mense wat nie geglo het aan die opstanding van die dooies nie. Summier word die twee apostels gearresteer en in ‘n tronksel gegooi, want hulle verkondig mos ‘n gevaarlike boodskap.

Dink net hoe moes Petrus & Johannes gevoel het: verskrik, verward, gespanne, bang, gedisoriënteerd. Onthou hulle was net gewone mense. Onthou ook dat daardie godsdienstige leiers dieselfde mense was wat enkele weke tevore die Here Jesus aan die dood oorgegee het. Hulle het mag & invloed gehad. Hulle sou gewis dieselfde met Petrus-hulle doen. Hulle lewens was dus in gevaar.

En tóg gebeur die wonder: hulle behou ‘n stuk moedigheid & getrouheid aan die Here om duidelik en helder vír die Here se saak op te staan. Soveel so dat die Joodse leiers gedwing word om dit raak te sien:

vers 13: “hulle het Petrus & Johannes se vrymoedigheid gesien en besef dat hulle maar net gewone ongeleerde mense was – en hulle was verbaas daaroor.”

Eintlik het hulle nie geweet wát om met die twee apostels te maak nie, want dát daar ‘n geweldige wonder gebeur het, kon niemand ontken nie. Die geneesde man het immers ook daar gestaan. Tog was hulle vasbeslote om te keer dat die Boodskap verder versprei.

Daarom ontbied hulle die twee uit die tronksel en vermaan hulle om voortaan stil te bly oor Jesus. ‘n Mens sou dink dat Petrus-hulle van verligting sou sug en dink: “sjoe, dit was amper. Byna was ons ook gekruisig nes ons Meester..” Tóg hoor ons hulle in vers 19 sê: “julle moet maar self oordeel wat reg is: om júlle te gehoorsaam óf om God te gehoorsaam. Maar wat óns betref: ons kan nie anders as om te praat oor wat ons gesien & gehoor het nie.”

Wat ‘n onbeskryflike vrymoedigheid! Vers 31: “hulle is vervul met die Gees en het die Woord met vrymoedigheid gepreek.” Bang, maar vol moed & trou aan die Here!

Tussen hakies: hier sien ons iets van die egtheid & waarheid van die evangelieboodskap. Die evangelieboodskap was nie ‘n storie wat opgemaak/versin/uitgedink is deur Jesus se volgelinge nie! Want wat sou dit hulle daarby baat om so iets te versin? Hulle sou net vervolg word en doodgemaak word! Nee! Terwyl hulle tronkstraf & dood in die gesig staar, bly hulle getrou aan die Here! Want wat hulle gesien & gehoor het, was die absolute waarheid en realiteit. Hulle kon nie ánders nie. Hulle móés praat.

Nou die vraag: wát was Petrus & Johannes se geheim? Hulle was tog net swakke mense. Dink maar hoe het Petrus enkele weke te vore die Here verloën. Absoluut swak.

Hulle geheim was: hulle het hulle God geken! Hand. 4 gaan nie primêr oor groot moed & getrouheid & vrymoedigheid t.m.v. vrees & vervolging nie. Dit gaan oor ‘n groot God!

Uit Hand 4 blyk dit dat hulle drie dinge van God geken het: 1) Die soewereinteit van God 2) Die verlossing van Jesus en 3) Die krag van die Heilige Gees.

1. Die soewereinteit van God: Dit beteken: Hy het die kontrole/beheer. Ten volle. Alles! Niks/niemand kan Sy plan in die wiele ry nie.

Hoe maklik kon die apostels nie daaraan getwyfel het toe hulle skielik in die tronk beland nie! Skielik lyk dit asof als skeef loop en of die duiwel/mense beheer oorgeneem het.

Maar let op die wonderlike vers 4: Te midde van die feit dat Petrus & Johannes vervolg word, groei die gemeente : nóg 5000 kom tot geloof! Die Woord word nie gestuit deur vervolging nie. God bly in beheer. Die Woord bly bó. Die Woord oorwin t.s.v. teenstand. Dit is wat Petrus & Johannes geglo het. Dit is hoe hulle die Here geken het: as die Soewereine.

Daarom kon hulle vir die magtige Joodse leiers in hul gesig sê: “hóé kan ons júlle bó die Here gehoorsaam wees??” (v 18).

Dit beteken nie dat hulle gesagsinstansies/owerhede blatant ongehoorsaam wou wees net omdat hulle met hulle verskil nie. O nee! Romeine 13 is duidelik: “onderwerp julle aan alle gesagsinstansies & owerheid.” En onthou wátter owerheid was destyds aan bewind: die goddelose Romeine ryk!

Maar, wanneer die owerheid eise stel wat in botsing is met die Woord, moet die Woord seëvier. Dit is wat hier gebeur.

Dit is wat Daniël gedoen het toe die koning hom verbied om die Here te aanbid. Toe gaan bid hy 3 maal per dag voor ‘n oop venster – dat almal kon sien.

Dit is wat steeds daagliks regoor die wêreld gebeur, waar Christene vervolg word. Onthou: die normále toestand – dwarsoor alle eeue – was/is vervolging & lyding. Die vryheid wat ons tans geniet, is abnormaal. Maar, wanneer ons vervolg word t.w.v. Christus, ontvang ons die vrymoedigheid & krag om aan Hom getrou te bly omdat ons Hom ken as die Soewereine. Kyk mooi: Petrus & Johannes was bereid om te sterf vir die Naam van Jesus. Want hulle het Hom geken as die Een wat in beheer is.

‘n Mens sien dit ook so mooi in hulle gebed ná hul vrylating (v 24). Ongelooflik dat hulle onmiddelik ‘n gebedsbyeenkoms hou. En wat ‘n gebed is dit nie!

“Soewereine Here”, bid hulle, “dit is U wat hemel & aarde & see gemaak het..”

Sien u? Indien Hy die soewereine Skepper is, is Hy die soewereine HERE oor alles. Groot, invloedryke mense hou geen bedreiging vir die Here in nie. Daarom kwoteer hulle – in hul gebed – Psalm 2, naamlik dat die Here LAG vir die nasies wat so woel & werskaf teen Hom en Sy Christus. Hy SPOT met hulle, dáár van die troon af. Net soos die Joodse leiers saamgesweer het teen Jesus en nou weer teen Sy volgelinge. Eintlik is hulle onwetende besig om alles te doen wat Hy lankal vooruit beskik & besluit het (v 28). Is dit nie ‘n magtige gebed nie?

Sien u hoe ken hulle die Here as die soewereine. Sy planne was nie eens in gevaar toe die mense Jesus aan die kruis opgehang het nie! Daarom kan NIKS Hom verhinder om Sy plan uit te voer nie. Ook nie vervolging & tronkstrawwe nie.

Ja, dit mag dikwels lyk & voel asof die Here aan die verloorkant is. Soos daar in 1949 net 1,8 miljoen Christene in China was en hulle sedertdien swaar vervolg is. Alle sendelinge is in 1949 uit die land geskop. Dit het gelyk asof die Here Sy kerk in China vir die wolwe gooi. Toe gebeur die wonder. Die Here stuur magtige herlewing in China sodat daar teen die jaar 2000, 70 miljoen Christene is. Die Here is soewerein!

2. Die verlossing van die Seun: Jesus: Die tweede ding wat Petrus & Johannes gehelp het om moedig & getrou te wees te midde van vervolging, is die feit dat hulle Jesus se verlossing geken het. Hulle het geweet dat dit ‘n eksklusiewe verlossing & Verlosser is.

Dit beteken: daar is niemand/niks naas Christus waardeur/deur wie ‘n mens gered kan word nie. Alle ander moontlikhede is uitgesluit. Alle ander godsdienstige filosofiese sisteme is uitgesluit. Slégs in Jesus van Nasaret het God die mense se sondeskuld versoen. Slégs in Hóm kan ‘n heilige God onheilige mense by Homself inneem. Geen ander godsdiens weet raad met die sondekrisis wat die ganse mensdom aankleef nie.

Daarom praat Petrus aanhoudend van Jesus. Hy praat nie oor die genesingswonder nie. Hy praat oor Jesus. Hy konfronteer die Joodse leiers trompop met Jesus. Vanuit Psalm 118 sê hy dat Jesus die klip is wat deur die bouers verwerp is, maar deur God die hoeksteen van die gebou gemaak is. Die Joodse leiers het Hom op die vullishoop gaan neergooi, maar God het Hom tot die hoogste posisie verhef. Hy alleen is die langverwagte Verlosser. Daarom is verlossing by niemand/niks ánders te vinde nie.

Vers 12 is ‘n goue teksvers in die Bybel: “Die verlossing is in niemand anders nie en daar is geen ander naam onder die hemel aan die mensdom gegee waardeur mense gered word nie.” Glad nie gewild in vandag se wêreld nie, maar absoluut waar!

Sien u wat het die apostels gedryf? Hulle het geweet die verlossing is net in Christus. Geen wonder dat hulle in vers 20 sê: “Ons kan nie verhelp om te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie!” M.a.w.: “Ons ken Jesus! Ons het Hom ná Sy opstanding uit die dood gesien. Hy is die Messias. Julle mag ons dalk in die tronk sit en selfs doodmaak, maar dit gaan ons nie stop nie! Dis so dringend dat die boodskap moet uitgaan!“

Sien u? Die eksklusiewe verlossing deur Jesus, was die brandstof wat die apostels aangevuur het.

3. Die krag van die Heilige Gees: Die 3de faktor wat aan die gelowiges soveel moed gegee het te midde van teenspoed, was die krag van die Gees.

Ons het vroeër daarvan melding gemaak dat Petrus eintlik ‘n lafaard was (soos ons almal is), verwysende na hoe hy die Here 3 maal verloën het, slegs enkele weke tevore.

En tog vind ons vir Petrus hier met soveel oortuiging & moed & passie. En dit voor die neuse van húlle wat vir Jesus laat kruisig het! Skielik is Petrus bereid om tronk toe gaan en selfs te sterf vir hierdie Naam. Daar is geen teken van ‘n bewerasie & kouekoors soos weke tevore voor ‘n diensmeisietjie en ‘n daaropvolgende verloëning van Jesus nie. Inteendeel!

Hoe verklaar ‘n mens die groot transformasie wat hierdie man ondergaan het? Die antwoord is in vers 8 & 31: “Vervul deur die Gees het hulle….”

Onthou Jesus se belofte in 1:8 – “julle sal KRAG ontvang…” Wel, die Gees hét gekom en Sy mense hét krag ontvang. En saam met die krag kom oortuiging & moed, ten spyte van dreigemente, trane en tronke. En dieselfde Gees is steeds met ons.

‘n Klein seuntjie het eenkeer vir ‘n seiljagvaarder gevra: “Oom, wat se ding is wind?” Waarop die man antwoord: “Wat wind is, weet ek nie. Maar wat ek weet is: ek kan die seil span.”

Ons moet ook erken dat ons min verstaan van die werk van die Heilige Gees. Maar ons kan ons seile hys en bid: “O Gees, bekragtig my asb”.

Ons staan nie een tree agter by die eerste Christene nie. Ons het nie ‘n agterstand by Petrus & Johannes nie. Ons ken ook die soewereiniteit van God, die eksklusiewe verlossing van Jesus en die krag van die Heilige Gees. Dit is die rede waarom ons teenstand & probleme kan vat en aan die Here getrou bly met moed – ook al lyk/voel dit asof Hy effens beheer verloor het. Dit is waarom ons ‘n dringendheid ervaar om die Boodskap van Goeie Nuus te laat weerklink. Daarom hoef ons nie in vrees te leef nie. Ons hoef nie terug te deins om in 2019 met volle oortuiging volgelinge van Jesus te wees nie. Want ons ken Hom as die soewereine. Ons ken die eksklusiewe verlossing in Jesus en ons ken die Gees se krag.

Tafelberg Gemeente
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)