Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

PINKSTER 2019 NO 1
Skrif: Handelinge 1
Tema: God’s meesterplan ontvou

Handelinge is eintlik deel 2 van die Lukas-Evangelie. Beide word deur Lukas aan ene Theophilus gerig en berus op noukeurige navorsing (Luk 1:3). Lukas-evangelie beskryf ons Here Jesus se heilswerk tot by Sy hemelvaart en Handelinge beskryf die uitstorting van die Gees en hoe die verhoogde Christus Sy kerk uitbou vanaf Jerusalem verder en verder tot by die (destydse) verste nasies – byna soos ‘n waterrimpeling wat uitkring. Eintlik beskryf hierdie boek nie die handelinge van die apostels nie, maar van die verhoogde Christus deur Sy Gees.

Die eerste hoofstuk open met ‘n toneel in Jerusalem, waar die opgestane Jesus nog by die dissipels is. Hy het met vele onbetwisbare bewyse getoon dat Hy lewe! En nou maak Lukas ‘n aantekening van Jesus se laaste woorde aan Sy dissipels wat uiters kragtig en gewigtig is. Jesus openbaar God se plan vir die wêreld. Hy gee vir hulle die kronologie/tydsverloop van die laaste periode van wêreldgeskiedenis – vanaf die oomblik wat Hy met hulle daar staan en praat tot by die voleinding – ‘n tydperk wat nou reeds meer as 2000 jaar beloop.

Wat die Heiland hier doen is om die groter prent te gee van wat God se plan met hierdie 2000 jaar (en meer) is – wat Sy hartklop is en wat Hy besig is om te doen én wat die konsekwensies daarvan vir óns is.

Indien jy dít verstaan, weet jy waar jou eie persoonlike lewe inpas asook wat ons gemeente se rol behoort te wees. Dis nie nodig vir ‘n gemeente om maande lank te worstel om uit te vind wat sy visie & missie moet wees nie. Die rol wat die gemeente in 2019 moet speel en die manier waarop jy persoonlik lewe en die keuses wat jy maak, moet inpas binne die groter prentjie wat in Hand 1 ontvou – naamlik: God se kronologie vir die laaste dae. Sy hartklop/plan vir die wêreld. Hierdie kronologie bestaan uit 3 fases.

Die EERSTE is die gawe van die Gees. Sien vers 4. Dit beteken nie dat die Heilige Gees nie voorheen bestaan het en tóé eers na die wêreld gekom het nie. God was immers altyd die Drie-enige en die Gees was vanaf die skepping werksaam (Gen 1:1) en so-ook dwarsdeur die OT-tyd. In die OT-tyd het Hy veral individuele gelowiges toegerus vir spesifieke take en deur die profete gespreek.

Wat het dan op Pinksterdag so uniek gebeur? Wat sou nou ánders word as voorheen?

Twee dinge: Eerstens – die Gees neem nou Jesus se verlossing na alle nasies regoor die wêreld en bou die koninkryk en red alle uitverkorenes ver buite die grense van die volk Israel. Die kerk word nou ‘n internasionale aangeleentheid. Tweedens – die Gees rus élke gelowige toe met krag om by hierdie aksieplan ingeskakel te wees. Lees vers 8: “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal My getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria tot by die uiteindes van die aarde.” Dit is die sleutelvers wat die boek Handelinge ontsluit, want Handelinge is die getuienis van hoe die Pinkstergees juis presies dit begin doen het – soos waterrimpels wat uitkring is die evangelie verder en verder verkondig en grens na grens oorsteek. Daar is nie in Jerusalem vasgesteek omdat daar nog soveel werk in Jerusalem was nie. Terwýl die werk in Jerusalem voortgaan, is die Woord na verdere onbereikte areas geneem.

Élke mens wat tot Christus bekeerd is, ontvang die Gees as blywende Gawe én die toerustende krag wat Hy gee. Alle mense, van alle nasies, wat ná Pinksterdag tot geloof in Christus kom, déél outomaties in die gawe van die Heilige Gees – dit beteken Sy blywende teenwoordigheid en Sy toerustende krag om deel van God se wêreldaksieplan te wees.

So iets was vóór Pinksterdag totaal onbekend. Ons – wat ná Pinkster leef – hoef m.a.w. nie meer te wag op die toerusting van die Gees nie. Hy IS gegee – eenmalig en finaal. Net soos Jesus eenmalig & finaal gesterf en opgestaan het. Dit beteken dat almal wat tot lewensvertroue in Jesus se dood en opstanding kom, deel ook outomaties in die gawe van Pinkster.

Dit is eerste fase van God se kronologie: Die gawe van Sy Gees.

Die TWEEDE fase van God se meesterplan is die verkondiging van die evangelie. “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sál My getuies wees.” Dit is wat gebeur ná die uitstorting van die Gees (waarvan Handelinge getuig) dat die Gees die gelowiges mobiliseer om die Boodskap te gaan verkondig – tot ver buite Jerusalem.

Aanvanklik het die elf dissipels gedink die koninkryk is ‘n fisiese politieke koninkryk wat onmiddelik sou aanbreek – ‘n politieke verlossing van die Romeinse juk. Ons sien dit in die vraag wat hulle die Here vra: “Here gaan U nóú die koninkryk vir Israel oprig?” M.a.w.: “noudat U uit die dood opgestaan het, gaan U sekerlik met die Romeinse oorheersing afreken en ons Jode bevry?”

Hulle verstaan egter die saak verkeerd. Die finale koninkryk, waar God se heerskappy alle menslike politieke heerskappy vervang, sal eers by die voleinding aanbreek. Hulle was te haastig.

Verder het hulle die aard van die koninkryk verkeerd verstaan. Die koninkryk kom nie deurdat ‘n weermag opruk en ‘n pad oopskiet nie. Die koninkryk kom deurdat gewone swakke mense in die wêreld uitgaan en die Goeie Nuus van Christus gaan verkondig!

Só antwoord Jesus hulle vraag: “júlle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal My getuies wees.”

Sien u die werk van die Gees? Hy bekragtig swak mensies om getuies van Christus te wees.

Hoe dikwels hoor ‘n mens hoedat mense só verkeerd oor die Heilige Gees en Sy werk praat. Hulle maak die Gees lós van Christus. So asof God die Vader en Jesus Christus begaan is oor die verlossing van die mens, maar die Heilige Gees ‘n soort byvertoning opvoer. Hy stel daarin belang om ons gevoelens op te sweep en ons bonatuurlike ervarings te gee.

Maar die Skrif skei nie die werk van Christus en die werk van die Gees nie. Die Gees doen nie vreemde goed nie. Sy taak is om van Homself af weg te wys na Christus toe. Sy taak is om nietige mense toe te rus met die krag om Christus te verkondig aan alle nasies.

Is dit nie ondenkbaar dat ons Here Jesus, ná Sy kruisdood & opstanding & hemelvaart, net ‘n handjievol gewone mensies in Jerusalem agterlaat met die opdrag om te gaan preek & praat nie? Dis al. Dis Sy wêreldplan. Toe Hy wegvaar, staan daar net 11 mense op die Olyfberg wat die belofte vashou dat die Gees hulle sal bekragtig. Dis Sy enigste wêreldplan. Daar is nie ‘n “Plan B” nie. Indien “Plan A” sou misluk, sou alles misluk.

En toe gebeur die wonder (waarvan Handelinge getuig): Die Gees gebruik daardie groepie om die hele destydse wêreld om te keer en ‘n groot kerk (liggaam van Christus) ontstaan en begin groei. Soos waterrimpels wat uitkring: Jerusalem, Judea, Samaria – tot by die uithoeke.

Vandag, ná 2000 jaar, bely bykans 30% van die wêreldbevolking die Here Jesus. Met die verloop van tyd het die rimpels ook tot hier aan die voet van Tafelberg uitgekring. En dit is altyd weer die Heilige Gees wat ‘n gemeente DRING om die boodskap tot aan die uiteindes van die aarde te neem. Want groot dele van die wêreld is nog totaal onbereik met die evangelie. ‘n Mens dink veral aan die Midde-Ooste en Ooste. In ‘n land soos Saudi-Arabië is die kans byna 100% dat ‘n babatjie gebore word en ná 70 jaar nooit eenmaal in aanraking met die evangelieboodskap was nie. Maar ook in Milnerton hoor ons dikwels tydens ons straatprediking mensê wat erken: “Nee, ek het nie ‘n Bybel nie. Nee, ek weet nie waaroor dit gaan nie.”

U sien dit is die Gees wat gelowiges onrustig maak en mobiliseer om sorg te dra dat die Boodskap op sulke plekke uitkom. Dis die Gees wat ‘n mens laat sug: “waarom mag sommige mense die evangelie tweemaal hoor terwyl ander dit nog nie eenmaal gehoor het nie?” (Oswald J Smith). Dis die Gees wat in Tafelberglidmate se harte ‘n stuk omgee bewerk – om om te gee vir verloregaande mense wat die Boodskap desperaat moet hoor. Dis die Gees se werk.

Die DERDE fase in God se meesterplan is die terugkoms van die Heiland. Vers 9-11: Nadat Jesus opgeneem is, staan die elf en staar na die wolke. Meteens staan daar twee witgeklede mans by hulle wat sê: “Waarom staan en kyk julle so na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is, sal net so weer terugkeer as wat julle Hom sien gaan het.” Hoor u dit?

Dit is hoe die legkaart inmekaar pas. Die Heilige Gees kom met toerustende krag. Die gelowiges dra die Boodskap na alle nasies. Wanneer ál Gods uitverkorenes die Boodskap gehoor het en tot geloof gekom het, dan keer Jesus in heerlikheid terug.

Dis asof die engele vir die elf sê: “moenie so staan en kyk nie! Gaan, daars werk!” En hulle kry die boodskap, want die volgende oomblik vind ons hulle saam met ongeveer 100 ander in ‘n gebedsbyeenkoms.

En ons sien hoedat hulle ‘n apostel kies in Judas se plek. Want onthou, daar moes 12 wees. Want die nuwe Israel, die NT-kerk, is gebou op die apostels se getuienis. Nes die OT-kerk op die 12 aartsvaders gebou was. En hierdie apostels moes OOGgetuies wees van Jesus se aardse bediening en Sy opstanding uit die dood. Daarom was daar nie weer apostels ná Johannes se dood nie. Hul bediening was uniek. Hulle was ooggetuies. Hulle woorde het unieke gesag gedra. En ons besit dit steeds (al is die apostels dood), want dit is in die Skrif opgeteken.

En dit is hierdie apostoliese woorde wat ons moet gaan verkondig onder die mense – in die krag van die Gees terwyl ons absoluut vas glo aan die Goddelike gesag van die Skrif. Ja, dat die Heilige Gees spreek by monde van – wie ookal die menslike bybelskrywer is (vers 16). Dawid het Psalm 69 geskryf, maar Petrus sê dit is die Gees wat deur Dawid se mond spreek! Dit is d.m.v. hierdie werksmetode – dat gelowiges in die krag van die Gees die gesaghebbende Woord gaan verkondig, wat die Here Sy kerk tot stand laat kom.

Daar sien ons nou God se hartklop. 1 –> Hy het Sy Gees in toerustende krag aan alle gelowiges gegee. 2 –> Die Gees bekragtig hulle om die Boodskap te verkondig. 3 –> Die voleinding is op hande.

VRAAG: Watter konsekwensies het dit vir óns? Ons hoef nie daaroor te bespiegel nie, want dit staan alles in Hand 1.

Daar is drie konsekwensies:

NOMMER 1: Indien ons die Here ken en vaskleef aan Sy kruisverdienste op Golgota, ís die Gees met ons, want ons leef ná Pinkster.

En daarom sál ons sorg dra dat die Boodskap verkondig word – hier in ons eie Jerusalem, Kaapstad, maar ook wyer tot by die nasies en onbereikte lande. Nie nét in Kaapstad totdat die werk hier voltooi is en dán verder nie (want dit sal nooit HIER voltooi wees nie), maar oral tegelyk: hier én daar! Ons sal die een doen sonder om die ander na te laat.

NOMMER 2: Die bekragtiging tot hierdie taak besit ons reeds, want dit gebeur deur die Gees. Dáárom is die onmoontlike moontlik en dáárom slaag dit en dáárom skep ons nuwe moed en kan ons nie agter ons swakhede skuil as verskoning vir ons passiwiteit nie.

NOMMER 3: Gebed. Dit is die tweede hooftema wat dwarsdeur Handelinge loop: die gelowiges bid.

Ons sien dit in hoofstuk 1: hulle bid by die kies van ‘n plaasvervanger vir Judas. Hulle bid saam in afwagting op Pinkster.

U sien: gebed is die uitdrukking van swakke afhanklikheid van God. Hoe sterker en hoe meer selfgenoegsaam ons is, hoe flouer die gebedsdrang. Hoe minder selfgenoegsaam ons is, hoe sterker die gebed. Dit is ‘n geseënde mens & geseënde gemeente wat nie baie selfgenoegsaam is nie.

Graag wil ek by u daarop aandring dat ons erns sal maak met twee dinge:
a)saamspan om die Boodskap uitgedra te kry tot by onbereikte mense terwyl ons nie die plaaslike werk afskeep nie –

en b) erns te maak met gebed.

Maak gerus gebruik van ons pogings om deurnag te bid en laat ons die Here vra om ons harte brandende te maak om die Woord tot by onbereikte nasies te neem. En onthou: dis nie onmoontlike sake nie, want dit is die Gees wat toerus en élkeen wat die Here ken ís met die Gees toegerus.

Tafelberg Gemeente
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)