Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

OPENBARING-REEKS NO 8

Die getroue gemeente – Openbaring 3:7-13

Bestaan daar iets soos ‘n volmaakte Christen of volmaakte gemeente? Antwoord: Nee.

Maar ten spyte daarvan, is dit moontlik om ‘n Christen/gemeente te wees wat volhard en die Here behaag en getrou en gehoorsaam is en daarom onder die waterval van die Here se seëninge leef.

Hiervan was die destydse gemeente in Filadelfia ‘n voorbeeld.

Die gemeente was baie klein in getal. Hulle “krag was min” – hulle was klein in getal. Die “min krag” verwys nie na die een of ander sonde in hulle geledere of ‘n gebrek aan die Heilige Gees nie, maar doodgewoon die feit dat hulle klein was. Maar hulle behaag die Here Jesus Christus. ‘n Mosterdsaadjie kan immers ‘n berg skuif, nie waar nie? Hulle was verbonde aan die Here se Woord en gedetermineerd om Hom gehoorsaam te wees – wat altyd die teken is van ware kindskap (Joh 14:15).

Ons hoor dus geen vermaning of tug of waarskuwing of oordeel van die Here se kant af nie. Van die 7 gemeentes aan wie daar geskryf word, is dit slegs Filadelfia en een ander gemeente op wie die Here geen kritiek aanmerk nie.

Ons weet dat die eintlike Skrywer van hierdie briewe die Here Jesus self is. Hy praat deur die Apostel Johannes en Hy adresseer dit aan die leraars van die 7 gemeentes in Klein-Asië.

Aan elke gemeente stel die Here Homself op ‘n unieke manier voor.

Aan Filadelfia stel Hy Homself voor as: die Heilige, die Waaragtige, die Een wat die sleutel van Dawid het, wat oopsluit sodat niemand kan toesluit nie en wat toesluit sodat niemand kan oopsluit nie. Die “heilige en waaragtige” is OT-terme wat slegs op God van toepassing is. Hier sê Jesus dit van Homself – wat ‘n duidelike aanduiding van Sy eie ewige Godheid is.

Geweldige woorde! Dis ‘n beskrywing van wie die Here Jesus is wat presies pas op ‘n gemeente soos Filadelfia wat gehoorsaam en getrou was.

1 DIE HEILIGE > “Heilig, heilig, heilig is die Here van die leërskare” hoor Jesaja die cherubs onophoudelik uitroep in Jesaja 6. En wanneer Johannes 12:41 daarna terugverwys, word daar gesê dat Jesaja eintlik vir JESUS gesien het! Hý is die Heilige vir wie Jesaja in 800vC in die visioen gesien het! Ook die demone roep dit uit in Markus 1: “Ons weet wie U is, die heilige van God”. HEILIG beteken dat Hy die gans-andere is. Dat Hy apart-staan van veral sonde.

2 DIE WAARAGTIGE. Die waarheid. Die Griekse woord beteken: eg, outentiek – teenoor vals, namaaksel. Jesus is die ware God en Here – nie ‘n vervalsing nie. Hy is die “genuine” Een. In Sy karakter, wese, spreke, handelinge is Hy waaragtig, die egte. Wie Hy is, is sinoniem met absolute waarheid.

3 DIE EEN WAT DIE SLEUTEL VAN DAWID HET > Dit beteken Hy is die wettige, ware Messias uit die lyn van Dawid gebore. Hy is die gesaghebbende Messias. Die langverwagte Gesalfde. Hy is deur God die Vader gesalf om die Verlosser van die skape te wees. ‘n Sleutel is die simbool van gesag en beheer oor al God se skatte. Hy kan oopsluit en uitdeel soveel Hy wil en aan wie Hy wil en wanneer Hy wil. Hy het die sleutel. Hy het toegang tot die kern van die hemel self. Soos Efesiërs 1 stel dat die kind van God geseën IS met AL die geestelike seëninge in die hemele IN CHRISTUS. Die Sleuteldraer het vir ons die skatkamer oopgesluit.

4 WAT OOPSLUIT EN NIEMAND SLUIT TOE NIE EN WAT TOESLUIT EN NIEMAND SLUIT OOP NIE > Die Heilige, Waaragtige en Soewereine Here is ook die Een wat die koninkryk vir sondaars oopsluit kragtens Sy eie soewereine keuse. Dis NIE die mens wat besluit om ‘n sleutel te draai en in te stap in die koninkryk nie. Dis NIE die mens wat soewerein is nie. By die tyd wanneer jy en ek tot die ontdekking kom dat ons redding desperaat nodig het en dat ons aan die Verlosser wil behoort, is dit omdat HY al lank tevore die sleutel gedraai het! Geen wonder dus dat Jesus sê: NIEMAND kan na die Vader kom, behalwe deur MY nie (Joh 14:6).

En nou is dit hierdie Heilige, waaragtige, soewereine sleuteldraer wat vir die gemeente in Filadelfia in vers 8 kom sê: “Ek ken julle werke. Ek weet dat daar niks is waaroor ek julle hoef te vermaan nie – al is julle ‘n klein gemeentetjie wat min krag het, maar tog het julle aan My getrou gebly. Daarom wil ek hê dat julle met hierdie versekering die toekoms moet ingaan: Ek het voor julle ‘n deur oopgemaak wat niemand kan toemaak nie”. Waarmee Hy sê: “Ek het die koninkryk vir julle mensies oopgemaak en Ek het vir julle volle toegang tot die skatte van die koninkryk gegee. En NIEMAND kan julle tot in ewigheid daarvan beroof nie.”

Die “oop deur” beteken egter iets meer. Dit verwys ook na die geleenthede vir evangelieverkondiging wat die Here aan die gemeente gegee het. Veral in Paulus se briewe sien ons hoe hy telkens van die geleenthede vir evangelieverkondiging wat hý ontvang het, praat as “oop deure”. Bv 1 Kor 16, 2 Kor 3, Kolos 4.

Wat presies die oop deure was, weet ons nie, maar ons weet dat daar ‘n belangrike handelsroete deur Filadelfia geloop het. Dit was dus ‘n deurpad vir baie mense en die gemeente het waarskynlik die geleentheid aangegryp om mense aan die Evangelieboodskap bekend te stel. Die gemeente was sending en evangelisasiebewus, sou ons kon sê. Hulle het die oop deure aangegryp. Hulle was passievol vir mense se redding. Hulle wou bitter graag sien dat die hel ontvolk word en die hemel bevolk word. Dis iets wat veronderstel is om van alle Christene en alle gemeentes waar te wees.

In verband hiermee, gee die Here vir hulle ‘n baie spesifieke belofte (vers 9): “Ek sal maak dat diegene wat aan die sinagoge van die satan behoort – dit is die Jode in julle stad wat sê dat hulle Jode is, maar lieg omdat hulle dit nie is nie – dat hulle by julle voete kniel en erken dat Ek julle liefhet.”

Wat ‘n interessante en unieke belofte!

In Filadelfia was daar dus ‘n Joodse bevolking wat groot genoeg was dat hulle ‘n eie sinagoge kon hê.

Maar, in ‘n geestelike sin, in ‘n geloofsin, was hulle nie werklik Jode nie. Hulle was Jode as gevolg van etnisiteit ja, maar hulle was dit nie geestelik nie, omdat hulle Christus se verlosser verwerp het en sodoende hulle eie verlossing verwerp het en dus eintlik aan die duiwel behoort het.

Dis presies wat Jesus vir die Joodse leiers sê in Johannes 8: “Julle behoort aan julle vader, die duiwel”. Hulle was teen Hom, as Messias, in opstand. Daarom was God nie hulle vader nie, maar satan.

Die Apostel Paulus bevestig dit in Romeine 2:28 waar hy die bekende woorde stel: “As jy uiterlik ‘n Jood is of uiterlik besny is, is jy nog nie ‘n Jood nie. Die mens wat regtig ‘n Jood is, is die mens wat dit innerlik is, wie se hart besny is deur die Heilige Gees.”

Nou kan ‘n mens verstaan waarom die eerste Christene grootliks deur die ongeredde Jode vervolg is. Want hulle het die Here self vervolg. En hulle behoort tot die sinagoge van satan. Satan self het hulle aangevuur teen die Waarheid en teen die Here Jesus. Die vroegste kerk het die vyandskap van die Jode baie tasbaar beleef.

Maar in Filadelfia het iets wonderlik gebeur. Die Here beloof dit vir hulle met Sy eie mond. Hy sê: “Ek gaan maak dat hierdie Jode doen wat onmoontlik is. Hulle gaan na julle – as heidene (nie-Jode) – kom en neerval by julle voete en erken dat julle My geliefdes is. Ek gaan maak dat hulle buig – soos ‘n oorwonne vyand doen.”

Wat beteken dit in gewone Afrikaans?

Die Here beloof aan die gemeente van Filadelfia dat die Jode tot bekering en redding gaan kom. ‘n Redding wat HY gaan bewerk. Want as HY dit nie van A-Z bewerk nie, sal dit nooit gebeur nie. Eerstens omdat ‘n Jood op geen manier ‘n nie-Jood (heiden) in die hemel wil sien nie en tweedens omdat ‘n Jood op geen manier vir Jesus as Messias wil erken nie en derdens omdat alle mense dood is in sonde en op geen manier uit eie beweging na die Here toe wil of sal of kan kom nie!

DAAROM is die Jode in Filadelfia se redding en neerval op die grond voor die Here se gemeente, ‘n Godswonder. Net soos wat dit vandag steeds ‘n Godswonder van genade is.

Stel jou voor: ‘n Gemeente van Christus wat uit nie-Jode en Jode bestaan! Die wonderlikste iets! Eintlik die normale!

Stel jou voor: ‘n Gemeente met ‘n Godgegewe oop deur. ‘n Deur wat benut word!

Vers 10 bevat ‘n verdere wonderlike belofte, maar wat ons nie met 100% klaarheid verstaan nie.

Dit klink so: “Omdat julle aan die boodskap van My volharding in lyding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewonders van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie.”

Nou kyk, hierdie belofte is wonderlik, maar ook moeilik om te verstaan.

Kom ek sê eers waarom dit moeilik verstaanbaar is. Antwoord: Ons weet nie na watter wêreldwye beproewing die Here hier verwys nie. Dit is baie duidelik nie iets wat net destyds daar in die Filadelfia area sou plaasvind nie. Dit raak die hele wêreld. Daarom is talle Skrifverklaarders dit eens dat dit na die tydperk van Groot Verdrukking verwys. Die tyd van die Antichris, net voor die wederkoms van Christus. Later in Openbaring sal ons die Groot Verdrukking weer teëkom.

Die probleem is: Die gemeente van Filadelfia het 2000jr gelede bestaan. Dis hoogs onwaarskynlik dat die lidmate nog sou leef wanneer die Groot Verdrukking aanbreek. Duisende jare sou verloop. Tog sê die Here Hy gaan HULLE (die gelowiges in Filadelfia van 2000jr gelede) bewaar UIT die groot beproewing wat oor die wêreld gaan kom. Nie IN nie, maar UIT (Grieks). Hy gaan hulle so bewaar, dat hulle glad nie deur die beproewing sal gaan nie!

En tog, wanneer die Groot Verdrukking aanbreek – sal die gemeente van Filadelfia nie meer daar wees nie! Niemand leef so lank nie!

Ons moet dus in alle nederigheid sê: Ons weet nie waarna die Here in vers 10 verwys nie.

Maar dit beteken nie dat die BEGINSEL wat die Here hier stel nie wonderlik is nie! Naamlik: Hy weet hoe om Sy getroue kinders vas te hou in tye van beproewing. Selfs UIT tye van beproewing!

Die Blye Boodskap is dat die Here Jesus self – toe Hy op aarde was – onder beproewing en lyding VOLHARD het en Sy oog op Sy Vader se plan gehou het! En daardeur het Hy Sy mense verlos en bevry en gered en vergewe! En ONS volhard in ons beproewing wanneer ons aan die boodskap van SY volharding-in-beproewing vashou!

En die uiteinde van die pad van volharding, is ‘n kroon! Hy sê dit in vers 11: “Hou vas wat julle het sodat niemand julle kroon wegvat nie”. Die kroon verwys nie na die ewige saligheid nie. As die Heilige Gees in jou en my menslike gees kom inwoon het, kan niks of niemand ons ewige saligheid wegvat nie. Maar baie mense wat in die ewige saligheid sal wees, sal hulle beloning verbeur. Die kroon is nie die hemel nie. Dit is ekstra beloning vir mense wat volhard het onder beproewing en lyding omdat hulle aan die Boodskap van Jesus se volharding vasgehou het!

Wanneer ‘n mens uit die Here se hand ‘n beloning ontvang, sal jy nooit spyt wees dat jy vasgebyt en deurgedruk het gedurende jou aardse beproewing nie! Wat ‘n heerlike aansporing. Hier op aarde is die loon nie altyd daar nie. Maar eendag wel. Dit is wat hy beloof het.

Die laaste vers se beloftes het WEL met die ewige saligheid te doen. Hier – nie beloning nie – maar die ewige saligheid.

Luister net hierna:

1 Ek sal jou ‘n pilaar in die tempel van my God maak

2 En jy sal vir altyd daar bly

3 Ek sal op jou die Naam van my God skryf

4 Ek sal op jou skryf die naam van die stad van My Vader – Die nuwe Jerusalem

5 En ek sal my eie nuwe naam op jou skryf.

As jy enigsins kan hoor, LUISTER dan wat die Gees vir jou sê!

Wat beteken dit? Dit is duidelik beeldspraak. Maar dit sê iets geweldig. Vir die mens wat in Christus Jesus is en wie se lewe dit bewys deurdat jy end-uit getrou bly – selfs in lyding en beproewing – wag die volgende:

Ek sal jou ‘n pilaar in die tempel van my God maak en jy sal vir altyd daar bly” – Dit beteken jy gaan permanent en altyd in die hemel wees. So eenvoudig soos dit.

In die ou tyd was die pilare in die belangrikse tempels altyd aan een of ander bekende of beroemde persoon gewy. Hulle name was op die pilare geskryf. Dit was algemene gebruik in daardie tyd.

Die kind van God se naam sal uitgekerf wees op die pilare van die hemelse tempel – om dit so te stel.

‘n Naam wat op iets geskryf is, dui op eienaarskap. “Dis myne”.

Die kind van God sal vir ewig DIE VADER S’N wees (Ek sal op jou die Naam van my God skryf) asook vir ewig BURGERSKAP van die hemel besit (Ek sal op jou skryf die naam van die stad van My Vader – Die nuwe Jerusalem. En ek sal my eie nuwe naam op jou skryf).

As die naam OP JOU geskryf is, beteken dit eienaarskap.

Maar het Jesus dan ‘n NUWE NAAM? Wat beteken dit? Antwoord: Ons weet nie! Ja, ons weet dat – toe Jesus uit die dood opgestaan het – die Vader aan Hom ‘n Naam gegee het wat BO alle name is (Filip 2:9). Maar WAT daardie Naam is, weet ons nie. En ons bekommer ons ook nie daaroor nie. Want daar sal ‘n dag kom wat ons wel sal weet! En ons – elkeen wat werklik deur die Gees wedergebore is – sal Syne wees! Dit is ‘n vertroosting ver bó wat ons ooit kan bid of dink.

Category Openbaring Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)