Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

OPENBARING-REEKS NO 15

Die nuwe aarde – Openbaring 20-22


Hfst 19 het afgesluit met ‘n beskrywing van die wederkoms. In hfst 20 begin daar vir die 7de maal ‘n beskrywing van die hele tydperk vanaf Jesus se hemelvaart tot wederkoms, hierdie keer genoem “1000 jaar” – ‘n tydperk waartydens die satan gebind is!

En tog is dit – wanneer ons rondom ons kyk – duidelik dat – gedurende die hele tydperk vanaf Jesus se hemelvaart tot wederkoms – satan soos ‘n brullende leeu rondloop. 1 Petr 5:8 sê dit prontuit.

Wat op aarde beteken die binding van satan dan?

Mat. 12:29 verduidelik dit: Jesus het gekom en met Sy kruisdood en opstanding die satan “geboei” sodat Hy die satan se “goed” van hom kan wegvat.

Deur Jesus se verdienste op Golgota is die duiwel in díé opsig geboei dat die Here se kerk nou kan uitbrei en die duiwel se goed beroof kan word. Alle uitverkorenes kan en sal gered word. Die duiwel is baie definitief aan bande gelê IN Christus, sodat die uitverkorenes uit elke volk en nasie gered kan word. Die kerk kan dus gevestig word. Die duiwel se invloed is met ander woorde beperk wat betref ‘n definitiewe sfeer van aktiwiteit. Dit is waarom evangelieverkondiging enigins vrug afwerp. Daar is nog tyd.

Daar is nog iets wat gedurende hierdie “1000 jaar” plaasvind.

Die gestorwe gelowiges regeer saam met Christus in die hemel. Die siele van die ontslape geredde mense leef steeds! Daar is besliste lewe na die dood! Hierdie regering vind direk by Hom plaas. “Trone” dui in Openbaring op die hemel. Dit is dus die tussentoestand: tussen ‘n gelowige se dood en Jesus se wederkoms. In hierdie tyd, regeer die gelowige met Christus.

Dit is altyd weer die vraag wat kinders van die Here vra: “Wat gaan met my – as kind vd Here – gebeur ná my dood en totdat Jesus se wederkoms plaasvind?”

Wel, hier die duidelike antwoord.

Wat ‘n vooruitsig! Dit word die “eerste opstanding” genoem. (vers 5). Die eerste opstanding vind by die gelowige se dood plaas wanneer hy/sy oorgeplaas word na Christus. Die tweede opstanding is eers by die wederkoms wanneer die liggaam en siel herenig word.

Interessant: Vers 5 sê ook dat “die ander dooies” nie herlewe het tot die 1000 jaar voleindig is nie. Hierdie “ander dooies” is dus alle ongeredde mense wat geen deel het aan die “eerste opstanding” nie. Hulle is nie by hulle fisiese dood oorgeplaas na Christus se teenwoordigheid nie. Hulle gaan slegs die “tweede dood” tegemoet : die ewige verdoemenis, die vuurpoel, die helse straf.

Let dus op: Sommige mense gaan ‘n EERSTE OPSTANDING beleef – dit is die Christus-gelowiges wat by hulle dood oorgeplaas word na Christus se teenwoordigheid. HULLE sal nooit die TWEEDE DOOD ervaar nie. Dit is die verdoemenis in die hel. Hulle gaan nie soontoe nie. Op diegene wat die eerste opstanding beleef het, het die tweede dood dus geen mag nie (vers 6). Wat ‘n onbeskryflike troos en hoop vir elke mens wat werklik die Here in waarheid ken.


Wanneer die 1000 jaar (die hele tydperk tussen Jesus se eerste koms en wederkoms) verby is (die einde van die tydperk), sal die satan vir ‘n kort rukkie “losgelaat” word. Let op: hy WORD losgelaat : Hy beskik oor geen eie heerskappy of eie s
ê nie!!

Dan vind die laaste erge vervolging van die kerk plaas. Dit is die slag van Armaggedon wat ons reeds in ‘n vorige rolprente teëgekom het. Onthou die ritme waarvolgens die geskiedenis sal afloop – soos Openbaring dit duidelik maak: ‘n Laaang tydperk gevolg deur ‘n baie kort tydjie en dan die wederkoms. ‘n Lang tydperk waartydens die kerk versamel word uit alle nasies gevolg deur ‘n baie kort tydjie waartydens die draak en sy helpers sal poog om die kerk uit te wis en dan die wederkoms van Christus.

Hier word Armageddon die oorlog van “Gog en Magog” genoem. ‘n Duidelike sinspeling op Esegiël 38+39.

In Esegiël verwys Gog & Magog na die mag van die destydse Seleucide en Antiogus Epiphanus (koning van Sirië) se wrede vervolging van die Jode.

In Openbaring 20 word dáárdie tydperk van verdrukking van Gods volk gebruik om te wys op die ooreenkomstige laaste aanslag van Satan op die Here se kerk. Ons mag nie dink dat Gog en Magog na die hedendaagse Midde-oosterse krisis verwys nie. Dit dui eenvoudig op die laaste aanslag van die magte van die Antichris teen Christus en Sy kerk – en ons weet nie uit die Skrif presies HOE dit gaan uitspeel nie. Om daaroor te spekuleer is ‘n mors van tyd. Wanneer die SKRIF nie vir ons iets oopmaak nie, is menslike spekulasie ‘n verkwisting van tyd en energie!

DAT daar egter só ‘n finale verskrikking op aarde wag, staan bo enige twyfel vas en tog word dit so gou en maklik beeïndig deur Christus se koms en die duiwel word finaal in die vuurpoel gewerp waar sy helpers reeds is (soos in die vorige rolprent gesien). So maklik soos dit. Die vyand – wat uit ons oogpunt so oorweldigend lyk – word soos ‘n veertjie verwyder!

Let weer daarop: die duiwel is nie die koning van die verderf nie. Hy word deur God daar geplaas as regverdige ewige straf. En let ook daarop dat die vuurpoel ‘n definitiewe plek is. Dit is nie maar net ‘n toestand nie.


En dan word Christus se koms om te oordeel beskryf deur ‘n verwysing na die groot Wittroonoordeel. Christus sit daar ná Sy koms. So geweldig is dit dat die aarde en hemel “wegvlug” voor Sy aangesig. Die aarde sal letterlik wedergebore word (Mat 19:28). Dit is die her-oprigting van alle dinge (Hand 3:21), ‘n bevryding uit die slawerny van verganklikheid (Rom 8:21).

Johannes sien die “dode klein en groot” voor die Wittroon staan. Elke persoon wat ooit op aarde geleef het, sal daar staan. Daar is dus een algemene opstanding van alle dooies.

Die boeke word oopgemaak (sien Dan.7:10). Waarskynlik simbolies van: Alles sal aan die lig kom.

Wát sal aan die lig kom? Die ongelowiges se dáde wat bewys dat hulle nie geredde Christene was nie. En die gelowiges se náme!

Ongeredde mense sal in daardie uur met alle mag en geweld wil bely dat hulle beslis ook geredde mense was en in die teenwoordigheid van die Here die ewigheid moet deurbring. Maar, hulle dade sal aan die lig kom en DIT sal bewys dat hulle nooit werklik gered was nie.

Daar is dus 2 soorte boeke.

In die Boek van die Lewe staan nét die name van diegene wie die Vader voor die skepping aan Sy Seun gegee het ( Joh 6: 37, 39, 44, 65) en vir wie Jesus gesterf het en wie Hy onfeilbaar saliggemaak het op die kruis: dus alle gelowiges. Hulle name is immers reeds van voor die skepping hier geskryf (Open 13:8).

Let baie mooi hoe die Skrif praat: die gelowiges beërf die nuwe aarde omdat die Here hul name geken het van voor die skepping. Die óngelowiges gaan verlore omdat hulle wérke bewys dat hulle nie die Here geken het nie.

Wat ‘n onuitspreeklike troos vir elke opregte gelowige. En, wat ‘n waarskuwing aan die adres van elke mens wat godsdiens speel en nie werklik leef uit die Here se kruisredding nie en wie se lewe nie onomwonde van wedergeboorte, bekering, redding en heiligmaking getuig nie!


Die laaste 2 hoofstukke van die Bybel sluit weer aan by die eerste 2!! Openb 21+22 sluit aan by Genesis 1+2! Die sirkel word voltooi. Die paradys wat verlore gegaan het deur die sondeval, is volmaak herstel. God laat nie Sy handewerke vaar nie. Hy bly getrou aan Sy plan. Hy voer dit deur.

Vir ‘n tydjie mag dit dalk voorkom asof Sy plan gaan misluk (die tyd waarin ons tans leef), maar moenie glo nie…!!

In Openb 21-22 vind ons ‘n beskrywing van die verloste heelal van die toekoms na afloop van die wittroonoordeel. MAAR: dit het ook ‘n boodskap vir ons vandag: die verloste kerk van die HEDE is immers ‘n VOORAFSKADUWING van dit wat in die toekoms wag! God woon immers NOU REEDS in Sy kerk deur Sy Gees. NOU REEDS is die gemeente die TABERNAKEL (woonplek) van God.

Vanuit die vuur waarmee die ou aarde vergaan, word letterlik ‘n nuwe heelal gebore! Nie vernietig nie, maar vernuut!! Sien Jes 65:17, 66:22, 2 Petr 3:13, 3:10.

Die Griekse woord wat vir “nuwe” (“kainos”) gebruik word, impliseer dat dit ‘n “nuwe” orde is, maar tog nie ‘n “ander” orde nie!! (Dan sou “neos” gebruik gewees het.). Dit is steeds dieselfde aarde, maar nuutgemaak. Die mens is immers geskep om OP HIERDIE AARDE te bly. Nêrens anders sal die mens ooit gelukkig wees nie. Die goeie nuus is: die nuwe aarde sal geen “mensvreemde” plek wees nie. Heel gewoon, soos ons dit ken, maar NUUT.

Die natuur sal weer tot sy reg kom en sy moontlikhede verwesenlik word. Die “ou orde” wat gebuk gegaan het onder die vloek van Gen. 3 (sien Rom 8: 19-22), sal met ‘n nuwe orde vervang word. Die see, soos ons hom ken, sal verdwyn. Die see is in die OT ‘n simbool van onrus en stryd. Dalk word dit hier simbolies bedoel.

Die “nuwe Jerusalem” wat neerdaal, is baie duidelik die verloste kerk van Christus. Die ewige gemeenskap tussen God en Sy uitverkorenes is van so ‘n aard dat Hy as’t ware by hulle in een tent woon! Hierdie ewigdurende gemeenskap word uitgedruk met simbole soos : God vee die trane af, voortdurende aanbidding in Sy tempel, saam sit op Sy troon, saam maaltyd hou ens. Die ou orde het totaal verdwyn. Gods nabyheid is nou alles soos dit in die Tuin v Eden was.

Die dinge wat tot die ou orde behoort soos dood, trane, droefheid, geween, pyn het verbygegaan. Verby is alle pyn en moeite. Die lewe sal nie meer ‘n stuk moeite wees nie!!

Daar is ook mense wat definitief uit die Godstad UITGESLUIT is : vers 8. Die poel van vuur is hul finale bestemming. Dit is die ongelowiges. Almal wat buite Christus was gedurende hul aardse lewe. Wie is hulle? Almal wat lafaards was en die geloof verlaat het, die troueloses.


Die vrou/stad is dus die kerk in die ewigheid.

Die stad word as volg beskryf: DIT DAAL NEER VAN BO. Dit is ‘n gemeenskap van mense wat gemeenskap met God het. Dit is ‘n heilige (afgesonderde) en blywende gemeenskap. Niks in die heelal kan dit oortref nie. Dit is waarvoor die mens oorspronklik geskape was! So bereik die mens sy hoogste skeppingsdoel. Dit daal van die hemel af: dit is die produk van God se soewereine genade.

DIT IS VAN SUIWER GOUD SOOS SUIWER GLAS. Dit is ‘n simboliese beeld van die reine, heilige aard van die gemeenskap tussen God en Sy volk. Kortom: volmaak.

n Mens sien die skoonheid van hierdie simbool ook daarin dat die stad ‘n volmaakte kubus is : 2400 km in elke rigting. Dis nie letterlik bedoel nie, maar simbolies natuurlik. Alles dui op volmaaktheid en afgerondheid.

DIE STAD SE LIG IS DIE HEERLIKHEID VAN DIE LAM. Die heerlikheid van Christus is die stad se lig. Die lamp van die kerk is die Lam. Sien Joh 1:5, 8:12. Alle duisternis vlug gewoon weg van die Lam af! Daarom is daar nie sprake van duisternis (met wat dit alles inhou) nie.

DIE HERE IS SELF DIE STAD SE TEMPEL. Die gelowiges hoef nie na ‘n fisiese tempel te gaan om in verhouding met God te leef nie. Alles wat in die OT in die tabernakel en tempel vergestalt was, is volmaak vervul in die Lam. Geen tempel is nodig nie, want die verhouding met God is direk en oneindig en onmiddelik. Die mens is in die Here se direkte, onmiddelike en liefdevolle en blywende teenwoordigheid.

DAAR IS ‘N MUUR: GROOT EN HOOG. Die gemeenskap met God, beveilig ook terselftertyd die stad. Vergl Sag. 2:5. Die muur van die kerk is die Here self. Geen verdere muur is nodig nie. Sien Joh 10:28. Wat kan heerliker wees as die gevoel van absolute onvernietigbare veiligheid?

DIE MUUR HET 12 FONDAMENTE en dit bevat die name van die 12 apostels. Twaalf is die getal van die volk van God. Die betekenis is maklik om te verstaan: dit was die leer van die 12 apostels wat die inwoners van die stad gebring het tot waar hulle is!! Die Evangelieboodskap dus! Sien Efes. 2:20, 1 Kor 3:9.

Die evangelieboodskap rus op die getuienis van die apostels. Hulle geskrifte en die prediking daarvan het tot die geloof en redding van die inwoners van die Nuwe Jerusalem gelei! Dit beklemtoon weer eens hoe belangrik dit is dat die OORGELEWERDE LEER in die kerk verkondig moet word.

DIE STAD HET 12 POORTE Op hierdie poorte is weer geskryf die name van die 12 stamme van Israel! Die stad is dus die woonplek van die ware Israel, die verloste kerk. Dit beteken nie dat die inwoners slegs Jode is nie! Die feit dat daar 12 poorte is wys weer daarop dat die toegang tot die Godstad ruim en vry is. Vrgl die deur van die ou tabernakel wat 10 meter wyd was.

DIE STRATE IS VAN SUIWER GOUD SOOS DEURSKYNENDE GLAS. Dit dui op die volledige toegang wat daar is tot die troon van God. Daar is voldoende toegang tot die waters van die lewe. Alles is volmaak.

Opsommend: Hoe moet dit alles verstaan word?

Kortom: Die ewige tuiste van die gelowige sal nie iets vreemds wees nie. Nie ‘n plek ver in die ruimte wat mensvreemd is nie. Dit is steeds ‘n lewe OP AARDE, maar wel ‘n nuutgemaakte aarde.

Wat gaan gebeur is dit: die derde hemel (die woonplek van God) en die nuwe AARDE sal EEN WORD. God se woonplek en die mens se woonplek sal verenig. Dit is wat met al die simboliek beskrywe word.

Nie ‘n “hemel” iewers tussen die sterre met goue strate nie, maar ‘n volledig aardse lewe waar God sentraal is en waar die “water van die lewe” vloei. Die rivier vloei uit/van die troon van God. Dit beteken: Die situasie sal een van LEWE wees! Ware, egte LEWE soos God dit oorspronklik bedoel het in Gen.1-2.

En, wat is hierdie LEWE anders as volle gemeenskap met God? Vgl. Joh 17:3, Eseg 47:1, Jes 55:1, Joh 4:10, 7:38.

Dieselfde geld vir die boom van die lewe wat 12 maal per jaar vrug dra en wat se blare genesing bied. Weer eens dui dit op die absolute duiselingwekkende oorvloedige aard van die blywende gemeenskap met God wat al die inwoners van die “stad” sal geniet. Dit wat oorspronklik in die paradys bedoel was en wat deur die sondeval vernietig is, maar wat nou ten volle en blywend herstel word!! Die boom versimboliseer oorvloed en voorsiening in alle behoeftes. Die vloek van God is totaal verwyder. DIT IS DIE EWIGE LEWE!

Maar, waaraan moet die strydende kerk intussen vashou? DIE BRUID MOET CHRISTUS SE WOORD BEWAAR (VERSE 6-11).

In vers 6 sê die engel: “Hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.” Dit is die waarheid, elke woord. Dit kan geglo word. Dit is nie die versinsels van mense nie.

Skielik hoor Johannes dan vir Christus self praat: “Ek kom gou, hou vas aan hierdie woord.” Dit beteken: die kerk moet sy lewe rig na die woorde van hierdie boek. Dit moet net in eenvoud geglo en bewaar word tot versterking en troos. Die kern van kerk-wees moet hieroor gaan.

DIE BRUID MAG CHRISTUS SE LOON VERWAG (VERSE 12-15). Weer eens sê Jesus: EK KOM GOU. Hy voeg nog iets toe: MY LOON IS BY MY. Hier is die wonder: die gelowige volhard met God omdat Hy met hom/haar volhard (Fil 1:6, Hebr 13:21) en tog BELOON Hy die mens wat volhard! Die werke van die gelowige gaan nie by die Here verby nie. Dit sal beloon word. Dit word egter sonder verdienste beloon, want dit is kragtens Sy genade dat daar goeie werke uit ‘n gelowige se lewe voortkom. (Efes 2:10). En die wonder is: daar sal loon wees.

DIE BRUID MOET NA CHRISTUS SE KOMS VERLANG (VERSE 16-21) Kyk hoe noem Jesus Homself hier: “die blink môrester.” Hy is die opkomende helder ster. Na die opkoms van hierdie ster verlang die kerk soos ‘n mens uitsien na die breek van ‘n nuwe dag. Die bruid en die Gees roep na Christus: KOM! (Vgl Hooglied 8:14). Die bruid hoort immers by die bruidegom. Elkeen wat hierdie verlangende uitroep van die bruid hoor, moet ook sê: KOM. Die wat buite staan moet kom saam verlang! Die water van die lewe kan gratis geneem word! Wie dors is, moet die stem voeg by die van die bruid en die Gees.


Ten slotte weer die herinnering wat nooit vergeet mag word nie: EK KOM GOU. Al voel/lyk dit net andersom. Hy kom verseker. Hierop antwoord die kerk: AMEN. Net een ding bly vir die kerk oor: dat die liefde vir Christus in die hart sal brand en daarmee saam die verlange na Sy koms deur dik en deur dun sal voortbestaan.

Category Openbaring Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)