Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

OPENBARING-REEKS NO 14

Babilon die prostituut – Openbaring 17-19


Ons het in die vorige boodskappe gesien dat die boek Openbaring eintlik in 7 dele verdeel kan word. ‘n Mens sou dit 7 rolprente of videos kon noem, want elkeen belig die hele tydperk tussen Jesus se eerste koms en wederkoms – elke keer vanuit ‘n ander hoek gesien.

Die oorhoofse boodskap van die 7 rolprente is om vir ons te wys op watter manier die Here Jesus Christus die wêreldgeskiedenis beheers ter wille van die heil en oorwinning van Sy bloedgekoopte kerk. Die hele geskiedenis draai eintlik om Christus-en-Sy-kerk, maar dit is nie nou al sigbaar nie. Tans lyk dit of die teendeel waar is. Dit sal egter aan die einde radikaal sigbaar word!

Hoofstukke 17-19 vorm die 6de “rolprent”.

In hierdie rolprent word gefokus op Babilon, die ontugtige vrou, die prostituut.

Onthou, die draak (satan) voer oorlog teen Christus en Sy kerk en hy gebruik hiertoe 4 handlangers:

1 Die dier uit die see (alle antichristelike politieke mag & heerskappy wat uiteindelik – net voor Christus se koms – sal kulmineer in ‘n enkele individu genoem die Antichris),

2 die dier uit die aarde (valse godsdiens),

3 al die mense wat die dier se merk dra (alle ongelowiges) asook

4 Babilon die ontugtige vrou.

Wanneer ons verstaan hoe die draak en sy helpers stryd voer teen Christus en Sy kerk, breek dit meteens vir ons die gang van die wêreldgeskiedenis oop.

Dit gaan al die tyd oor die draak en sy 4 helpers in stryd teen Christus & Sy kerk!

Dit gaan oor die slang teenoor die saad van die vrou (Gen 3: 15)!

En eintlik is die vyand (vlgs 17:17) al die tyd besig om die Here se plan uit te voer!! Die draak se helpers dink dat hulle die draak help om Christus te beveg.

Intussen is die Here magtiglik in soewereine beheer. Hy gee Sý gedagte in hulle om uit te voer! Die heerskappy van die dier vind slegs plaas TOTDAT (v.17) die Here se Woord volbring is! Is dit nie verbysterend nie!? God se almag beteken dat Hy selfs die bose gebruik in Sy Raadsplan. Nooit het die bose enige sê van sy eie nie, al kom dit so voor.

Kyk ook na vers 14 – wat ‘n opsomming is van die hele boek Openbaring. ‘n Mens behoort dit dikwels te lees. Hierdie vers gee ‘n samevatting van die hele verborge filosofie van die geskiedenis: Wat agter die skerms aan die gang is en wat die uiteinde van alles sal wees. Dit klink so:

Die draak en sy helpers voer agter die skerms oorlog teen Christus en die kerk, MAAR die Lam SAL hulle oorwin, WANT Hy IS die Here van die Here en die Koning van die Konings!!”

Dis nie net ‘n samevatting van Openbaring nie, maar van die hele Bybel!

En kyk weer hoe word die kerk beskryf: Uitverkies, geroep en getrou! Skitterend. Pragtig! Lieflik! Die kind van God se geloof is aan God se genadige verkiesing te danke. En aan Sy inisiatief. Jou bekering skarnier aan die feit dat HY jou voor die skepping verkies het om Sy kind te wees (Efes 1:1-3). DAAROM roep Hy jou onweerstaanbaar en effektief in die tyd. En omdat Hy jou onweerstaanbaar ROEP, KOM jy na Jesus toe! En dit dra ‘n onvermydelike vrug in die gelowige se lewe: hy/sy leef getrou aan Christus. Dit staan kristalhelder uitgespel in Romeine 8:28-30.

God se genade maak iets los by die gelowige: die gelowige gaan tot dade oor.

Die 6de rolprent (wat oor Babilon handel) word in een teksvers (buite Openbaring) saamgevat te wete 1 Joh 2: 16 & 17:

Die wêreldse dinge – alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit – kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe.”

Wie presies is hierdie prostituut, Babilon – wat tegelyk ‘n “vrou” en ‘n “stad” is?

Nie om dowe neute word sy ‘n “prostituut” genoem nie. Babilon is simbolies van die gees van verleiding wat die tipiese wêreldse klimaat beskryf.

Ja, téénoor die vrou van Openb 12 (die ware kerk van die Here Jesus Christus), staan ‘n ánder vrou: die ontugtige. Die satan se teëvoeter vir Christus se kerk.

En tog is Babilon ook ‘n “stad.”

U sien die simboliek? Net soos die kerk in Open 21 ‘n stad genoem word, maar ook ‘n vrou! Dit gaan oor ‘n vrou/stad wat teenoor ‘n ánder vrou/stad staan. Die KERK vrou/stad word die nuwe “Jerusalem” genoem. En die ontugtige vrou/stad word “Babilon” genoem.

Waarom?

Die wortel word in die OT gevind, waar hierdie twee stede deurgaans opposisiepartye is.

In die OT is Babilon altyd ‘n simbool van opstand teen God. Dink maar aan Gen 11 – die toring van Babel. Babilon is die stad van okkulte en towery en heidendom en die humanistiese ideaal van die méns wat God moet vervang. {Lees gerus Jesaja 13, 14, 21, 47}.

Babilon is ook die plek waar die Here se volk in ballingskap was.

In kort: Babilon vergestalt alles wat die gelowige weglok van God af: kortweg genoem: “die wêreld”.

Dit vergestalt die opeenhoping van die weelde, bekoring, wellus en verleiding van die wêreld. Die begeerlikheid van die vlees en die oë en die grootsheid van die lewe. Die filosofieë, waardes, patrone, denke, leefstyle en sisteme van die wêreld wat lós van die Here staan. ‘n Wêreldsisteem wat oral indring. Al die nasies. “Waters” = nasies.

Babilon versimboliseer alle geestelike prostitusie. Saai ontrou aan God. Dit kan ook goeie dinge wees, maar waarop mense hul vertroue & liefde plaas in die plek van God. Dit deursuur alle strata van samelewing.

Probleem is: Ons oë is nie altyd daarvoor oop nie. Verblinding & misleiding is aan die orde van die dag. Persoonlik oordeel ek dat 90% van die media deur Babilon beheers word en dit oorspoel ons mense se innerlike met die babiloniese gees.


Die vrou ry verder op die rug van ‘n dier. Dit is die dier wat reeds in Openb. 13 sy verskyning gemaak het wat 7 koppe en 10 horings het. Daar is dus ‘n noue verbondenheid tussen hierdie slegte vrou en die dier.

Kortom: die dier is ‘n voorstelling van die gees van die antichris wat deur die eeue manifesteer in regerings en wêreldryke en politieke sisteme wat teenoor Christus staan. Op die rug van hierdie dier ry hierdie ontugtige vrou.


Deur die geskiedenis verander die vorme waarin die dier verskyn, maar sy wese bly altyd dieselfde. Dieselfde geld ook vir Babilon. Hulle het ‘n verlede, hede en toekoms. Daarom staan daar dat die dier “was” en “is nie.” (vers 8). Hy duik dwarsdeur die geskiedenis op. ‘n Mens sien dit ook in die “7 koppe”. Dit dui op 7 berge, maar ook 7 konings. Verskillende verskyningsvorme dus. Die 7 berge dui heel waarskynlik op die tyd waarin Johannes geleef het toe Rome die setel van die Antichris was! Rome is immers op 7 heuwels gebou. Die Romeinse ryk was die gestalte van die dier soos Johannes dit geken het. In sy tyd was Rome die setel van antichristelike vervolging.

Die 7 koppe dui op politieke heerskappye (Dan 2, 7). Dus antichristelike wêreldkoninkryke wat die hele wêreldgeskiedenis beheers. Hulle het baie name – en deur die geskiedenis baie vorme, alhoewel dit in Johannes se tyd Rome was.

Dit help nie om te spekuleer oor wie en wat die 7 konings asook die 10 horings is nie. Die Skrif maak dit nie vir ons oop nie, daarom bly dit net menslike spekulasie en dus ‘n mors van tyd. Die ding wat ons duidelik moet sien is dat die Bybel nie vir ons presies sê wie/wat hulle is nie. Om dus te sê dat dit die huidige Europese Unie is mág dalk korrek wees, maar dit bly spekulasie omdat die SKRIF dit nie aandui nie.

Heel moontlik dui die 10 konings daarop dat daar ‘n federasie van regerings sal wees wat voor die wederkoms saam met die Antichris werk. Ons weet glad nie wat daarmee bedoel word nie.

Maar, al weet ons nie presies nie, is die boodskap glashelder: Die gees/waardesisteme/verleiding van die wêreld is kop in een mus met antichristelike regerings en maghebbers en politieke sisteme.

‘n Mens sien die prentjie só duidelik in Openbaring: Die draak maak gebruik van 1) Antichristelike regerings en maghebbers 2) Valse godsdienste en filosofieë en 3) die gees van wêreldse verleiding en 4) alle ongelowiges – om oorlog te maak teen Christus & Sy kerk.

En al vier hierdie sataniese handlangers is bestem vir ondergang. En die mens wat aan hulle deel het, sal saam met hulle ondergaan. Dit is soos om op ‘n sinkende skip partytjie te hou. Hoe dwaas tog.

Daarom hoor ons die dringende oproep uit die Here se mond in 18:4: “Gaan uit haar uit, my volk, sodat die plae wat oor haar kom, julle nie tref nie.”


U sien, die lewende Here gaan vir Babilon in een oomblik uitwis – vir ewig en altyd. Sy sal NOOIT weer verskyn nie. Dit is waaroor almal so verbysterd is in hoofstuk 18. Dit is iets wat niemand kon dink óóit sal gebeur nie.

Kyk na 18: 9-20: Hier vind ons die drievoudige klaaglied oor Babilon se val: die van konings, handelaars en seevaarders.

Hierop volg die vreugdelied van die hemele.

Eerstens die konings: die mense met invloed. Hulle het toegegee aan Babilon se versoekings en haar weelde geniet.

Tweedens die handelaars: diegene wat hulle hart gesit het op die materiële dinge: die weelde en besittings. Nou ween hulle. Skielik het al hul rykdom waardeloos geword. Sommer oornag. Alles wat vir hul vreugde was en dierbaar was, is skielik tot niet. Niks van die wêreld het regtig blywende waarde nie. Die gedaante en voorkoms van die wêreld gaan tot niet : 1 Kor 7:31.

U sien: Die drie basiese afgode van die mensdom word hier geteken: Mag, geld en vroue. Sien Deut. 17:16-17. Lees dit goed. Die Babiloniese gees sentreer in mag, geld en seks.

Wie fyn lees sal in hierdie lys “handelsware” (verse 12-13) sien dat elke afdeling van aardse bestaan genoem word: die minerale ryk, planteryk, diereryk en selfs die mens self : mensesiele (v 13).

Dus, wanneer Babilon val, is dít waarin die mens sy hoop gevind het, tot niet. En die vernietiging van Babilon sal so blitsig gebeur : binne een uur (verse 10, 16, 19). Niemand sou dit ooit kon dink nie. Dit vang die hele wêreld onkant!


Die persoon wat die val van Babilon aankondig is weer eens ‘n engel. (vers 1). Hy word egter beskryf as “groot van mag” en sy heerlikheid het die
hele aarde verlig! Indien slegs net ‘n engel so lyk, hoe lyk God dan??

Weer eens sien ‘n mens dat ons nie aan engele mag dink in terme van feeverhaaltjiefiguurtjies nie! Hulle is magtige wesens. Vergl Mat 28:4.

Slegs een engel verskyn, maar dit is ‘n sterk engel. Hy tel ‘n meulsteen op en gooi dit in die see sodat dit geheel en al verdwyn. Hy laat dit nie net val nie. Hy gooi dit doelbewus. Dit is ‘n beeld om te bewys hoe radikaal en volledig Babilon se val sal wees. En ook so maklik! VIR EWIG sal die mag van alle wêreldse verleiding vernietig word. Dit sal nooit weer gevind kan word nie. Die woorde “nooit meer” kom 6 keer voor in verse 21-23.

Baie beslis is die boodskap die volgende: die plesiermal verwaande en selfgesentreerde wêreld met al sy verleidelike weelde en genietinge en sy antichristelike filosofie en krioelende menigtes wat God verlaat het en leef volgens die luste van die vlees, SAL VIR EWIG VERGAAN. Dit is nie die moeite werd om daarin te leef nie, nie vir een oomblik nie. Die onbekeerde mens leef dus eintlik in ewige wanhoop terwyl dit uiterlik lyk asof hy baie gelukkig is. Dis die groot ironie van die mens se geskiedenis!

Johannes hoor verskillende groepe die lof aan die Here bring:

Eerstens “’n groot menigte in die hemel” is waarskynlik engele. Hulle skryf ALLE eer aan die Here toe. Dit is wat die hemel hemel maak: Drie-enige God alleen in die sentrum. Dit is ook wat ‘n mens se lewe nou reeds “hemel” maak. Dit is vir die hemele van onberekenbare seën dat Babilon VIR GOED verwoes is. Die feit dat daar NOOIT WEER wêreldse verleiding van enige aard sal wees nie, laat die hemele dreun van lofprysing.

Dit behoort ‘n groot mond vol vir ONS te sê wat daagliks versoek en verlei word en ook ons wat self skuldig is aan die wêreldse gees van verleiding. Dink maar daaroor…! Die hemele is bly omdat alle teenstand teen die Waarheid vir altyd verbreek is en Babilon nooit weer sal opstaan om die gelowiges te kwel nie.


En dan – in hoofstuk 19 – word die magtige wederkoms van die Here Jesus Christus beskryf. Weer eens sluit die video met die wederkoms af.

Johannes sien ‘n Ruiter op ‘n wit perd uit die hemel kom. Sy oë is deurdringend soos ‘n vuurvlam. Hy is verseker die Oorwinnaar, want Hy dra die oorwinnaarskrans. Sy Naam is die LOGOS : Die Woord van God. Dit is ons Here Jesus Christus in persoonlike gestalte.

Maar let daarop: die oordeel het NIE betrekking op die ware gelowiges nie. Hulle vrees nie die wederkoms nie. Dit het betrekking op “die nasies” en die draak en sy helpers.

Nou word die wyn van God se grimmigheid vir hulle ingeskink. Onvermydelik. Dis wyn wat hulle SAL drink!

Dieselfde “oorlog” as wat in sommige van die vorige 5 rolprente ter sprake gekom het, kom hier weer aan die orde: die slag van Armageddon. Interessant is die sobere wyse waarop Openbaring hieroor praat. Christus sal persoonlik verskyn en slegs deur Sy verskyning die Antichris en Vals Profeet verslaan ( 2 Thes 2:8). Die groot betekenis van Christus se wederkoms (volgens Open 19), is dat die invloed van satan en sy vervolging van die gelowiges vir ewig en ewig beïndig sal word. Daaroor is die hemele verheug. Almal wat moeg en sat is vir die chaos van die wêreld, sal hieroor ontsettend bly en dankbaar wees.


Mag dit ook jou vreugde en vooruitsig wees.

En indien jy vermoed dat Babilon invloed op jou uitoefen of jy dalk in haar wurggreep vassit, hoor dan die blye nuus dat Jesus jou klaar daarvan verlos het met Sy kruisdood. Babilon is nie só magtig soos dit vir ons voel en lyk nie. Slegs Jesus se verskyning maak haar tot niet. Dit is veel beter om in Sý greep te leef.

 

Category Openbaring Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)