Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

OPENBARING-REEKS NO 13

Skale van grimmigheid – Openbaring 15-16


Niemand van ons is lief om waarskuwings te hoor nie. Veral wanneer dit iets is wat ons nie wil hoor nie.

En tog kan ‘n waarskuwing lewens red.

Indien ‘n mens teen ‘n erge spoed met jou motor ry, is dit nie lekker om waarskuwingstekens te sien nie, maar dit is dwaas om dit te verontagsaam en nie spoed te verminder nie. Dit kan jou lewe kos.

Openbaring 15-16 is ook só ‘n minder aangename teken – maar wat lewens kan red.

Vir die 5de keer, belig die Heilige Gees (deur Johannes) die hele tydperk, vanaf Jesus se eerste koms tot by Sy wederkoms. Ons sou dit ‘n vyfde rolprent of video kon noem.

Hy bou voort op die inhoud van die vorige 4 rolprente, maar gee weer eens ‘n ánder perspektief. Weer eens gaan dit nie nét oor die tydjie vlak voor die wederkoms nie, maar die héle tydperk – wat nou reeds 2000 jaar beloop. Dit belig die wêreld waarin ons leef, maar ook die wêreld waarin die eerste lesers 2000jr gelede geleef het.

Die kernboodskap van hierdie 5de video is :

dat God heilig en regverdig is,

dat Hy sonde haat en

dat Hy voortdurend oordele op aarde uitstort,

wat ten doel het om die goddelose mensdom te oordeel

omdat daar nie reaksie is op Sy waarskuwings en die prediking van die Evangelie nie

en veral óók as weerwraak op gelowiges se bloed wat vergiet is – hoofst 16: 5-6.

Elke druppel Christenmartelaarsbloed wat deur ongelowiges vergiet word, word in die hemel aangeteken. Elke druppel bloed oor 2000 jaar heen. Elke druppel bloed van elke Christen-gelowige wat deur ISIS in 2017 vergiet word. Dit is ‘n baie baie ernstige saak voor die Here. Gelowiges wat gemartel word of gespot of verguis word is so goed of dit aan God self gedoen word.

Onthou Jesus se woorde aan Saulus: “Waarom vervolg jy MY?” (Hand 9:4).

U moet net ‘n bietjie kyk na die ooreenkomste tussen hierdie rolprent en die 3de rolprent waar die 7 trompette blaas as waarskuwings. Nou word die bakke uitgegiet as oordele omdat die trompetwaarskuwings verontagsaam is. In die 3de rolprent = waarskuwings. In die 5de rolprent = oordele.

Maar dit het absoluut niks te make met ‘n wrede bloeddorstige God wat net wil straf nie. God het die sonde van Sy mense (alle mense wat ooit tot geloof en bekering sou kom) kláár gestraf op Golgota. “Dit is volbring”. Dit gaan nie hier oor haat of woede of wreedheid nie. Dit gaan oor suiwere, skone heiligheid wat in botsing kom met ‘n goddelose mensdom – byna soos vulkaanlawa wat die see tref en ‘n kokende, stomende, ontploffende reaksie tot gevolg het.

God se reine heiligheid is gekoppel aan Sy volmaakte universele Wet (soos opgesom in Eksodus 20) en wanneer dit in kontak kom met die bose onbekeerlike goddeloosheid van die mensdom, het dit oordele tot gevolg wat die mensdom wil dwing tot inkeer en indien daar nie inkeer kom nie – die finale oordeel in die verderf.

Daarom sien Johannes ‘n tempel in die hemel en hy sien hoedat spesifiek die “getuienis” (Grieks) oopgemaak word. En vanaf die Getuienis gaan die engele uit na die aarde met die 7 wraakbakke.

Die “Getuienis” was – in die OT tempel – die Wet, die 2 kliptabelle met die Wet. Die Wet is die “getuienis” genoem omdat dit teen die sondige mensdom – wat oortreders van die wet is – getuig. Dit was die getuienis van God se absolute heiligheid teenoor die mens se absolute onheiligheid. Met een konklusie: skuldig!

Dit beteken nie dat daar nog steeds ‘n tempel en kliptafels in die hemel is nie, maar dit waarvoor die Tempel en Getuienis gestaan het, bestaan nog steeds! Dit bestaan in die hart van God – vir ewig.

Maar kan u sien: Met God se volmaakte standaard vir menslike lewe as uitgangspunt (die Wet/Getuienis), gaan die engele uit na die aarde met hulle wraakbakke. God se 100% kristalheldere regverdige heiligheid is die uitgangspunt. God oordeel nie die wêreld ónregverdig nie, maar volgens ‘n rotsvaste getuienis. Nie EEN onbekeerde sondaar sal ooit tot in ewigheid sy/haar vinger teen die Here kan oplig en Hom weerspreek of teëspreek of verkeerd bewys of homself/haarself verontskuldig nie. Want daar is ‘n “Getuienis”!

‘n Mens sien dit ook in die simboliese see van glas-gemeng-met-vuur wat Johannes gesien het. Simbolies van kristalskone heiligheid.

‘n Mens sien dit ook in die lied wat die gelowiges sing. {Opvallend dat God se oordele iets is om oor te sing – wat die gelowiges betref.}

Maar, hoor waaroor sing hulle: “Here Ú dade is regverdig.” ‘n Mens sien dit ook in die bakke wat die engele op aarde uitgooi: Hulle is van suiwer goud gemaak. En die engele self dra spierwit linne met goue bande om die bors. Dit is binne die kontoere van hierdie suiwere regverdige heiligheid, wat God die aarde met oordele tref.

Dit is so wonderlik om te sien hoedat die uitstort van die wraakbakke eers voorafgegaan word deur ‘n visie op die triomferende kerk – die triomferende menigte wat Johannes sien sing.

Hulle sing die lied van Moses. Ons vind dit in Eksodus 15 waar die volk Israel hierdie lied gesing het, pas nadat hulle droogvoets deur die Rooisee gegaan het en gesien het hoe die Egiptenare verdrink het. Dan sing hulle hierdie oorwinningslied. Dit gaan dus oor die triomf van God oor die vyande van Sy kerk.

Die destydse oorwinning van die Israeliete oor die Egiptenare en die wonderwerk van die opgedroogte Rooisee, was dus al die tyd ‘n prentjiesbeeld van die uiteindelike oorwinning van Christus & Sy kerk oor die draak & sy helpers. Die uitgieting van die 7 wraakbakke is God se triomf, net soos Hy met die Egiptenare gemaak het. Tewens die inhoud van die wraakbakke stem baie ooreen met die plae wat die Here oor die Egiptenare uitgestort het (Eks 8-9).

Maar ons moet verder sien dat hierdie plae/oordele FINAAL is. Dit word genoem “laaste” plae. Dit beteken nie dat dit dinge is wat net twee maande voor die wederkoms sal gebeur nie. Dit beteken wél dat God se oordele in die geskiedenis ‘n afsnypunt het. Hierná sal daar nie meer tyd oor wees nie.

Die mensdom mag dalk nie dink dat God dit regtig bedoel nie en dat daar nog baie tyd is. Maar dis nie waar nie. Daarom wil Hy nie hê dat die mensdom vir ‘n oomblik mag dink dat God met bangmaakstories besig is nie. Ná hierdie plae, sal die deur beslis gesluit word. Presies soos die Ark se deur finaal gesluit was in Noag se tyd en nádat Noag se prediking voleindig was. Tóé kon niemand meer in die Ark ingaan nie en het die 40-dae lange reën begin.


Dis opvallend hoe hierdie 5de rolprent ooreenstem met die 3de rolprent (7 trompette). Beide tref die aarde in die volgorde: die aarde, die see, die hemelliggame, die waterbronne en die satan se ryk. Dan volg die oorlog van Armageddon en dan die finale koms van Christus. Beide eindig ook met donderslae, aardbewing en hael – die bekende tekens van Christus se wederkoms (vgl Mat 24).

Dit lyk byna soos ‘n herhaling van die 3de rolprent. Tog is dit nie ‘n herhaling nie.

Die 5de rolprent wys iets meer as die 3de rolprent.

Die 7 trompette is waarskuwings. Die 7 bakke is méér as waarskuwings. Dit is oordele.

Daarom dat die 7 trompette slegs ‘n derde van alles tref. Die 7 bakke is finaal. Eintlik moet ons die 7 trompette en 7 wraakbakke sáám lees. Onthou: die 7 rolprente speel almal gelyktydiglik af gedurende die hele tydperk tussen Jesus se eerste koms en Sy wederkoms. Dit vorm één prentjie om te wys hoedat die Here waarskuwend én oordelend met die onbekeerde mensdom werk dwarsdeur die geskiedenis. Presies dieselfde middele wat Hy gebruik om mee te waarsku, gebruik Hy om mee te oordeel indien daar nie inkeer kom nie.

Hy gebruik die natuur – waarskuwend én oordelend. Hy gebruik die hemelliggame – waarskuwend én oordelend. Hy gebruik ook die ryk van satan – waarskuwend én oordelend. U sien die duidelike patroon wanneer ‘n mens die 3de en 5de rolprente sáám lees: Die aarde/skepping word waarskuwend én oordelend getref. Die see word waarskuwend én oordelend getref. Die hemelliggame word waarskuwend én oordelend getref. Die waterbronne word waarskuwend én oordelend getref. Die ryk van satan word waarskuwend én oordelend getref.

En dit alles loop uiteindelik uit op die slag van Armageddon en dan die finale koms van Christus.

Die Here gebruik letterlik elke afdeling van die skepping en heelal om die onboetvaardige mensdom te waarsku én te oordeel. Wie weier om gewaarsku te word, word uiteindelik vernietig – omdat God regverdig is. En dit alles loop uit op die persoonlike wederkoms van Christus. Dit is die klimaks waarheen alles opbou.

U sien, selfs God se oordele bring nie noodwendig inkeer by die mensdom nie. Pleks van inkeer, is die goddelose mensdom – wat in die wurggreep van die draak en die 2 diere sit – tot op die laaste oomblik bereid om teen God oorlog te maak.

Die draak gebruik bose geeste/demone wat die mensdom mislei met leuens. Dink maar weer aan die 10 plae, hoedat die Egiptiese towenaars die tekens wat Moses gedoen het hom nágedoen het – sodat God en Sy waarheid wegverklaar/weggeredeneer kan word.

U sien, onder invloed van misleidende geeste, het die mensdom ‘n verklaring/slim antwoorde vir al die plae waarmee die Here die wêreld tref. Met een doel: Sodat hulle nie die Here as ware God hoef te erken nie. En onder leiding van hierdie misleidende geeste, is die mensdom tot op die laaste oomblik bereid om teen God oorlog te maak. Hulle sal Christus wéér kruisig soos 2000 jaar gelede. Dit wys vir ons die onbeskryflike verdorwenheid wat in ons gevalle menslike natuur sit – ALLE MENSE se gevalle natuur sit.

Indien die Here self nie ‘n mens lewendmaak nie, kan die mens onder geen omstandighede aan die Here die eer gee nie. Dis gewoon onmoontlik.

Nou kan ons beter verstaan wat met “Armageddon” bedoel word. {Ons sal die oorlog van Armaggedon weer in die 6de rolprent (19: 19) en 7de rolprent (20: 7-10) raakloop}.

Maar, wat is Armageddon?

Die Hebreeuse woord beteken “berg van Megiddo” en verwys na die vlakte by Megiddo waar die Israeliete destyds in veldslae betrokke was en die Here die oorwinning gegee het. Veral Rigters 4-5.

Armageddon het die simbool geword van situasies waar gelowiges verdruk word en die nood op sy hoogste is en die Here self dan Sy mag openbaar in belang van Sy volk.

Armageddon is dus ‘n “veldslag” wat dikwels in die geskiedenis afgespeel het. Ook in individuele gelowiges se lewens.

Openbaring maak dit egter duidelik dat al die Armageddons van die geskiedenis sal uitloop op ‘n finale botsing by die wederkoms van Christus, wanneer Hy die ganse goddelose mensdom finaal sal verslaan. Dit lê dus nog in die toekoms.

Openbaring maak dit duidelik dat die tydperk tussen Jesus se 2 komste, volgens ‘n bepaalde ritme verloop: ‘n Lang periode gevolg deur ‘n baie kort periode en dan die wederkoms. Die kort periode is die sogenaamde “kort tydjie van satan” net voor die wederkoms. Die kort periode loop uit op die persoonlike wederkoms van Christus.

Ons het Armageddon reeds in die 3de video raakgeloop toe die Here se 2 getuies deur die dier verslaan is en hulle lyke in Jerusalem se strate lê, maar die Here hulle na ‘n paar dae lewendmaak en opneem hemel toe! Die 2 getuies is ‘n simbool van die kerk – wat vir lang tydperk die Woord verkondig, vir ‘n kort tydperk stilgemaak word (dit is Armageddon) en dan vind die wederkoms plaas. U sien die ritme: Lang tydperk gevolg deur ‘n kort tydjie en dan die wederkoms!

Armageddon hou spesifiek verband met die satan se kort tydjie!

Dit is die tyd waar die kerk se invloed byna uitgewis is en die ongelowige mensdom op die piek is van opstand teen die Waarheid, die Bybel en die ware God. Demoniese magte mobiliseer wêreldleiers teen die Here se kerk (16:13-14).

Hieroor is die Bybel geweldig duidelik: die onbekeerde mensdom en die satan sal ‘n finale aanslag loods om die kerk te vernietig. Christus self gryp dan in en vernietig die vyand slegs met Sy verskyning.

Christus se koms op die wolke vind dus plaas wanneer die kerk se nood op sy hoogste is.

Die Eufraatrivier was van ouds af die grensrivier wat Israel afgegrens het van die nasies. Indien hierdie grens verbreek kan word, kan die magte van buite dus instroom. Die rivier verteenwoordig dus Assirië en Babilon, dus die goddelose wêreld van destyds wat Israel bedreig. Droog die rivier op, word die weg gebaan vir die anti-christelike magte om die kerk te oorrompel.

Dit gaan dus nie om die letterlike rivier nie. Dit gaan om dit waarvoor die rivier simbolies was. Dit is presies wat hier uitgebeeld word (16: 12).

Die Here laat toe dat die satan en sy helpers volle slaankrag op die kerk uitvoer. Dit lyk asof daar geen God meer is nie. Die Eufraat droog dus op!! Dit is Armageddon. Dit is geen spesifieke letterlike oorlog iewers in die Midde-Ooste nie, maar dit versimboliseer die internasionale opstand teen die Waarheid/Bybel/God gedurende die kort tydjie net voor die wederkoms.

Dit is ook al wat die Bybel hieroor vir ons oopmaak.

Dit is dus uiters gevaarlik om te gaan spekuleer oor hoe en waar en wanneer so ‘n botsing sal plaasvind. Ons moenie ons tyd mors met spekulasies oor hierdie “oorlog” nie. Ons moet net die basiese gegewens wat die Bybel gee, aanvaar. Dit is genoeg om te weet.

En dan die 7de skaalbak.

Die 7de skaal is die finale ingryping van God self. Soos die Here op die vlakte van Megiddo ingegryp het in Rigters 5, sal Hy nou in wêreldgeskiedenis ingryp. Hyself beëindig Armageddon. Hyself tree op teen die Draak en sy helpers. Christus verskyn skielik self! Soos ‘n dief in die nag.

Die 7de skaal word uitgegiet en daarmee kom die finale oordeel wat geensins in die hand van die draak lê nie, maar in God se hand. Die totale anti-christelike koninkryk van die draak en sy helpers word vernietig en verdoem.

Vers 17 maak dit duidelik : DIT IS VERBY!! Die 7de skaal bring ons weer eens by die voleinding (en dus die einde van hierdie video).

Al die bekende tekens van God se oordeel wat ons in die 3de rolprent by die 7de trompet gesien het, kom weer na vore: donder, aardbewing en reuse hael. Sien 11:19.

Die Here verwoes egter nie maar net om te verwoes nie. Die 7de rolprent sal aantoon hoedat Hy vanuit hierdie verwoesting ‘n totaal nuwe aarde skep waarop geregtigheid sal woon. Sien Openb 21. En dit is die gelowiges se vooruitsig.

Wat ‘n heerlike wete: Óns hoef nie wraak te neem nie. Ons kan ons vyand iets te drinke en te ete gee. Die Here sal self sake op ‘n regverdige wyse afhandel. Laat ons ons mateloos in Hom verbly en verheug.

Category Openbaring Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)