Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

OPENBARING-REEKS NO 1

WAT GOU MOET GEBEUR – Openb 1:1-8

Byna onmiddelik nadat die sondeval plaasgevind het, het God ‘n radikaal-genadige belofte gemaak (Die sogenaamde “moederbelofte” in Gen. 3:15). Hy het beloof dat daar ‘n manlike persoon uit Eva se geslag sal kom wat die slang se kop sal vermorsel, alhoewel die slang Hom in die hakskeen sal byt. Daar gaan ‘n “hy” kom, wat gaan seëvier! Ja, die slang sal verwoed te kere gaan, maar gaan uiteindelik nie seëvier nie.

Dáár (in Gen 3:15) is die uiteindelike finale uitslag van die geskiedenis alreeds vasgelê. Die uitslag van die geskiedenis van die mens is bepaal nog voordat die geskiedenis begin het! Want jy sien, die lewende GOD het dit gesê!

Alhoewel die slang ‘n verwoede stryd voer en byte in alle rigtings gee, ís sy kop reeds vermorsel deur die Here Jesus Christus se kruisdood en opstanding. Só sal die huidige geskiedenis van die mensdom uiteindelik ook eindig: ‘n vermorselde slang en God se beloofde Man wat heers. En álmal wat aan hierdie Jesus behoort is in die wenspan saam met Hom. So eenvoudig soos dit. Hierdie eindoorwinning is aan die begin van die Skrif in Genesis 3:15 beloof en dit word in die laaste boek van die Skrif in detail uitgespel.

Dit is die boodskap van Openbaringboek, soos reeds in ‘n neutedop in die moederbelofte gegee. Dis die onthulling (openbaring/bekendmaking) van God se plan met die geskiedenis van die wêreld EN VERAL die plek wat Sy kerk hierin het. Die geskiedenis van die mensdom gaan eintlik oor die kerk! Anders gestel: God bestuur die geskiedenis van die skepping & mensdom SODAT Sy kerk kan voordeel trek en seëvier. Die blote oog kan dit nie sien nie. Daarom moet dit GEOPENBAAR word, onthul word! Vir die blote oog lyk die geskiedenis van die mensdom maar baie deurmekaar en sonder enige planmatigheid! Maar, Openbaring onthul die geheim agter alles: God se plan sal seëvier, want Hy is God. En Sy plan het slegs Sy bloedgekoopte kinders in die oog. Sy geliefde bruid. Die ewige bruilofsfees van die Lam > dis al waarop die hele geskiedenis afstuur!

Kyk net mooi: Openbaring is ‘n openbaring van wie/wat JESUS is (v.1). Die boek (eintlik ‘n brief) kom van Jesus, ja inderdaad, maar dit openbaar ook Wie Hy is. Dit is nie Johannes se openbaring nie! Dis God die Vader wat dit aan die Here Jesus gegee het. Jesus bring God se Raadsplan in die geskiedenis tot praktiese uitvoer.

En dan stuur Jesus weer ‘n engel om die openbaring aan Johannes te gee. Hy gebruik hoofsaaklik visoene en simboliese taal om die hoofbestanddele van God se Raadsplan aan Johannes deur te gee.

En Johannes gee dit op sy beurt weer aan sy lesers deur – waaronder ons! Sy eerste lesers was sewe gemeentes in die destydse Klein-Asië (moderne Turkye). Daar was natuurlik baie meer as 7 gemeentes, maar hierdie 7 is verteenwoordigend van die hele kerk van Christus deur al die eeue. Wat die Here vir hulle sê, sê Hy vir ons almal. En almal wat dit lees, word “salig” genoem, dit is gelukkig. Letterlik staan daar: “die een wat dit hardop lees”. Dit verwys na die destydse voorlesers wat die Apostels se briewe aan die gemeentes voorgelees het. Dit beteken nie óns moet dit spesifiek hardop lees om geseën te word nie! Nietemin, gelukkig is julle, Tafelberg Gemeente, wat hierdie brief lees (hardop of sag) in die regte gesindheid van hart. Julle is gelukkige mense!

Openbaring is dus ‘n getuienis van wie DIE HERE JESUS is (v.2) en daarby is dit God se eie Woord én dis ‘n profesie (v.3).

Sien u watse soort ding is ‘n profesie? Dit is die getuienis van Jesus! Profesie het nie eerstens te make met toekomsvoorspelling nie! Geen ware profeet was nog ooit ‘n toekomsvoorspeller nie. Die OT profete (wat geleef het in die tyd VOOR Christus se koms) was verkondigers van die Christus wat sou kom! Daarom het hulle toekomstaal gepraat. Net so vandag: God se ware profete is Christusverkondigers. Elke keer wanneer enige gelowige die suiwere boodskap van die Here Jesus met mense deel, is dit profesie.

Daarom is Openbaring ook nie ‘n boek wat toekoms voorspel en misterieuse geheime openbaar nie. Dis nie ‘n bangmaakboek nie. Dis ook nie ‘n boek waarmee ons berekenings kan maak van wanneer die wederkoms sal plaasvind nie. Openbaring handel ook nie oor die tydjie net voor die wederkoms nie. Ja, dit gaan oor die eindtyd, maar onthou: Die eindtyd het reeds met Jesus se éérste koms begin! Die eindtyd is die héle tydperk tussen Jesus se eerste koms en Sy wederkoms. Openbaring sluit dus die wederkoms IN ja, maar handel eintlik oor die hele tydperk vanaf Jesus se eerste koms tot by Sy tweede koms.

Onthou net wánneer het die gelowiges – aan wie Johannes hierdie brief in die eerste plek geskryf het – gelewe! Ja, 95 nC. Net 50 jaar ná Jesus se hemelvaart. Wat sou die brief vir húlle beteken het indien dit eintlik sou handel oor die tydjie net voor die wederkoms?! Antwoord: niks!

Nee, Openbaring is net so aktueel vir hulle wat in 95 geleef het as vir ons in 2016, want dit onthul aan ons hoe die hele wêreldgeskiedenis sentreer rondom ons Here Jesus Christus en dat die uitslag van die wêreldgeskiedenis reeds vasgestel is en dat Sy kinders al die pad in die wenspan is. Gelowiges is nie op pad na ondergang nie, want alhoewel die slang byt, ís sy kop vermorsel. God sal weer by Sy mense woon. Dis so seker soos môre die heeldag!

Nou kan ons verstaan waarom Openbaring begin op die manier waarop dit in hoofstuk 1 begin – met ‘n sterk fokus op die majesteit van die Here Jesus Christus. Die Heilige Gees laat ons in hoofstuk 1 sien hóé groot die Here Jesus in werklikheid is. Want dít bring die hele lewe in die regte perspektief. Wanneer jy Christus reg sien, ontvang jy ‘n ongekende blydskap wat standhou deur dik en dun (v.3).

Jy besef/ontdek ook die sin van jou lewe. Jy kom agter wat die doel is waarvoor jy eintlik op aarde is. Jou lewe is nie die produk van blinde noodlot en toevallighede nie. Jy weet presies waarheen alles op pad is. Die skepping dryf nie maar sommer net blindelings rond en is nie maar net uitgelewer aan klimaatsveranderinge nie, maar is doelgerig oppad iewers heen.

Daarom is jou eie persoonlike stryd nie totale chaos nie, want die lewe beweeg nie self nie. Dit wórd beweeg, deur Iemand wat ‘n doelgerigte plan het waarheen Hy alles stuur > en Hy stuur dit met EEN doel: vir die voordeel van diegene wat aan Hom behoort, die uitverkorenes, diegene wie se name in die Boek van Lam staan van voor die skepping af (Op 13:8).

Geen wonder dat vers 9 sê dat, terwýl ons ly & stry, ons deel het aan die koninkryk nie! Klink soos ‘n weerspreking, maar nee, die twee gaan hand aan hand. Lyding en koninkryk! Daarom kan ons te alle tye geduldig bly en uithou en aanhou (v 9c).


Wanneer en hoe gaan al hierdie dinge vir ‘n mens oop? Wanneer jou oë oopgegaan het vir hóé groot die Here Jesus in werklikheid is. Johannes het soos ‘n dooie neergeval toe hy dit ontdek (v.17). Daarom begin hoofstuk 1 juis dáár.

Kyk na die seëngroet: Genade (God se guns vir diegene wat dit glad nie verdien of vra nie) en vrede (die weerkaatsing van God se glimlag in die hart van die mens wat met Hom versoen is) word deur die Vader voorsien en deur die Heilige Gees uitgedeel en deur die Seun verdien!

Hy wat IS, wat WAS, wat KOM! Dit dui op die onveranderlikheid van die lewende God! Hy omvou alle tye! En die sewe Geeste voor Sy troon (7 = die volmaaktheid van die Heilige Gees = Hy woon in jou, maar is terselftertyd aan die Troon verbind!) en Jesus Christus die getroue getuie (wat Hy praat is uiters betroubaar), die eersteling uit die dood (Hy was eerste en almal wat aan Hom behoort sal ook opstaan), die owerste oor die Konings van die aarde (bo alle aardse heersers en leiers staan SY gesag!).

Slegs die blote NOEM van Jesus se Naam in die seëngroet lei tot spontane lof. “Aan HOM wat ons liefgehad het en ons van ons sondes verlos het en ons konings en priesters vir Sy God en Vader gemaak het.”

Dit is ‘n enorme mondvol!

Sonder enige sweempie van twyfel het Hy ons lief en Sy liefde is die basis en grondslag van alles. Daarom HET Sy bloed ons van ons sondes bevry en verlos. Verlede tyd. Dis totaal afgehandel. As jy Sy kind is, IS jy verlos en bevry en alles is aan Sy bloed te danke. Jy behoort aan ‘n Vader wat alle heerlikheid besit en aan wie ALLE heerskappy toekom! En hierdie Vader het ons konings en priesters gemaak. Dit is hoe die Here se OT volk genoem was, maar nou word die NT kerk-uit-alle-nasies so genoem. Israel leef dus in die NT-kerk voort. “Konings en priesters” beteken dat ons in Sy Naam tegelyk heers EN dien! Geen versoeking, sonde, wêreld of duiwel sit vir ons ore aan nie. ONS heers! Nie die vyand nie! En terselftertyd DIEN ons soos priesters. Ons maak opofferings, ons gee om vir mense, ons doen voorbidding, ons tree vir mense in voor die Here.

Nou vir die deurslaggewende punt: HIERDIE JESUS, wat ons liefhet en ons bevry het van ons sondes en van ons konings en priesters gemaak het, HY gaan weer na die aarde terugkeer in heerlikheid en majesteit!! (vers 7).

KYK! Hy kom met die wolke! Nie: Hy SAL kom nie. Wel: Hy KOM! Die teenwoordige tyd (profetiese teenwoordige tyd) word gebruik vir iets wat in die toekoms sal gebeur omdat dit so seker is dat dit sal gebeur!

Daar bestaan geen twyfel nie: Jesus gaan weer kom. Met die wolke – soos Daniel 7:13 al gesê het. Die wolke is simbolies van heerlikheid (Dan 7:13) & oordeel (Sef 1:15; Ps 97:2). Hy gaan met heerlikheid & oordeel kom! Dis die weergalose hoop van alle ware gelowiges. En dit is die bittere ontsteltenis van die ongeredde mens.

En let nou op: ALMAL sal Hom sien. Dit maak nie saak waar op aarde jy is nie. Dit maak nie saak of jy duisende jare tevore gesterf het nie. Daar wag ‘n besliste afspraak op ELKE mens wat ooit geleef het. Dit is nie iets wat jy kan uitstel of afstel omdat jy kleinkoppie trek nie.

Selfs diegene wat Hom deursteek het, sal Hom sien. Dit verwys eerstens na diegene wat Hom letterlik deurboor het met staalpenne en spies toe Hy gekruisig is. Dit verwys ook na die Joodse nasie wat Hom verwerp het. Maar dit verwys ook na alle mense wat Hom met ‘n onbekeerde en ongehoorsame lewe deursteek het. Dit is ‘n uitdrukking wat aan Sagaria 12:10 ontleen is.

Daardie dag sal daar trane vloei soos nog nooit tevore in die mens se geskiedenis nie. Alle, alle, alle ongeredde mense uit alle stamme en nasies sal oor Hom huil en ween. Oor Hom rou bedryf! Hulle sal eenvoudig meteens weet dat hulle onherroeplik verkeerd was. Verkeerd in hulle standpunte, verkeerd in hulle houdings, verkeerd in hulle sienings, verkeerd in hulle teologie, verkeerd in hulle selfregverdiging, verkeerd met hulle godsdienste.

Sagaria 12:10 sê hierdie miljoene der miljoene mense sal huil soos ‘n mens huil oor ‘n eersgebore kind. Mense wat al by ‘n kind se graf gestaan het, sal weet wat daardie huil beteken.

Dit kan nie met woorde beskryf word HOE ontnugter miljarde mense sal wees wanneer hulle binne ‘n minuut besef: “Die Bybel se boodskap was al die tyd die waarheid, ek was mislei en verkeerd en nou is ek buite Christus verlore in my sondes”! En dit lei tot ‘n ewige geween en gehuil. ‘n Bittere, totaal wanhopige gehuil, skree, kla, roep.

Hoe beskryf ‘n mens so iets! Dis eenvoudig ondenkbaar!

Maar, daar is – Goddank – ook mense wat hulle huil betyds gehuil het. Dit is die bekeerde mense wat betyds tot inkeer gekom het. Die mens wat betyds sy/haar sondeskuld en verlorenheid beween het en die toevlug tot Christus geneem het. Wat heerlik en lieflik gered is. Wie se hele lewe omgekeer het. BETYDS! Vir só ‘n mens is Jesus se koms die grootste hoop denkbaar.

Dit is die mens wat in vers 8 troos vind en die Gees hoor sê: “Skep moed my kind! Ek is self die Ewige, van begin tot end. En ek is die Almagtige! Skep moed, jou vyand kan nie jou Here vernietig nie”.

En dit is ‘n opsomming van Openbaring se boodskap: Kind van God – niks kan jou Verlosser vernietig nie. Jy is in die wenspan!

 

Category Openbaring Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)