Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

KOLOSSENSE-REEKS NO 8
Kolos 2: 8-10: Die volheid in Christus!

“Pasop dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is alles dinge wat berus op die oorlewering van mense – op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In HOM is die volle wese van God beliggaam. En in verbondenheid met Hom deel julle in Sy volheid. Hy is die hoof oor al die bose magte!”

Daar bestaan slegs TWEE godsdienste op aarde: Die EERSTE is uit die mens & al sy afgode. Die TWEEDE is uit die ware God. Daar is niks tussen in moontlik nie. Kom ons noem dit “Godsdiens no 1” en “Godsdiens no 2”. Ek wil graag – streng vanuit die teks – vir u die kenmerke van hierdie twee godsdienste noem.

Maar eers moet ons sekermaak dat ons weet met watter tipe dwaalleer die gemeente in Kolosse gekonfronteer was. Onthou dat ons in die eerste boodskap gesien het dat die gemeente – reeds op daardie baie vroeë stadium van die Christendom – te kampe gehad het met die subtiele invloed van dwaalleer. Vals leraars het die mense beïnvloed. Dit is deels waarom die Apostel Paulus hierdie brief vir hulle skryf – om hulle te waarsku teen die dwaalleer en vir hulle te onderrig in die ware leer.

Ons weet nie presies watter dwaalrigting hier aan die werk was nie, maar dit is duidelik dat dit een of ander mengsel was van ‘n tipe Judaïsme wat van die mense die onderhouding van goed soos die besnydenis en die onderhouding van die Saterdag-Sabbat geëis het. En hierdie Judaïsme was vermeng met ‘n goeie skoot Gnostisisme wat geleer het dat daar ‘n goddelike vonk in elke mens is – die mens moet net sekere dissiplines volg en engele vereer en ‘n spesiale soort kennis van God kry – ‘n insig wat niemand anders besit nie – om hierdie innerlike vonk te ontsluit en dan kan die mens byna ‘n soort godjie word.

AL hierdie dwalinge het EEN ding gedoen: Dit het die heerlike Persoon en werk van die Here Jesus Christus afgeskaal en verklein. En dit het die godsdienstige MENS op die voorgrond gestel. Die MENS wat dinge moet doen en sekere goed nie moet doen nie, om sogenaamd geestelik te vorder.

Wat ons egter moet raaksien is dat – of dit nou eerste eeuse Judaïstiese Gnostisisme is en of dit 2019 se godsdienste en filosofieë is: ALLES resorteer onder wat ons noem “godsdiens no 1”. Die godsdiens wat uit die MENS en sy afgode opkom. En dit het op geen manier enige raakpunt met “godsdiens no 2” – die godsdiens wat uit die ware God opkom – nie. Die twee is ligjare van mekaar verwyderd. Maar, omdat “godsdiens no 1” so eie aan die gevalle natuur van die mens is, is die mens so maklik vatbaar daarvoor.

GODSDIENS NO 1: Kenmerke:

1 As buit wegvoer > In plaas daarvan dat die mens gered word vir die ewige lewe, word die mens onwetende as prooi of gevangene meegesleur – letterlik ontvoer. Jy word ontvoer deur vyandelike magte. Dis altyd die tragiese van vals godsdiens: Die mens DINK hy is op ‘n goeie en regte pad, maar is in werklikheid verlore en steeds in die greep van satan. Die pad wat die mens DINK hom in die hemel sal bring, eindig in die hel. Dit is wat alle vals godsdiens met die mens doen. En NIEMAND kan so iemand oortuig nie, slegs die Gees van God. Dis menslik onmoontlik om self jou oë oopgemaak te kry.

2 Wegvoer WEG van Christus af > Dit mag wees dat die Here Jesus wel op die een of ander manier in hierdie godsdiens funksioneer of ter sprake kom. En die mens mag dalk dink dat hy/sy op een of ander manier ‘n volgeling van die Here Jesus is. Maar die werklikheid is dat die persoon WEGGEVOER word van Christus af.

‘n Mens dink byvoorbeeld hier aan die uiterste misleiding van die sogenaamde “siener” wat onlangs op KykNet te sien was. Die man is uit en uit ‘n demoniese medium, maar omdat hy so mooi praat en bid en Jesus se naam gebruik en so saggeaard is, mislei hy duisende mense om te dink dat hy een of ander gawe van God het. Intussen is hy ‘n medium wat sy inligting van demone ontvang. Maar mense dink dat omdat die inligting wat hy ontvang so akkuraat is, MOET dit mos van God kom! Presies wat die Skrif ons verbied in byvoorbeeld Deuternomium 8 en Jesaja 8. Gaan lees dit gerus. Maar Godsdiens Nr 1 beloof aan die mens ‘n hoër vlak van geestelikheid as net die elementêre goedjies wat die Apostels leer. Dis presies wat die vals leraars die Kolossense wou wysmaak: “Die apostels het vir julle die ABC geleer en dis reg en goed, maar ONS sal julle in die dieper geestelike waarhede inlei. Kom woon ‘n paar van ons seminare by en julle sal nie kan glo hoe julle geestelik groei nie.”

3 Misleidende argumente > Alle vals godsdiens bestaan uit argumente en redenasies wat uiters geestelik aantreklik klink en voel, maar dit MISLEI die mens onwetende. Niks is meer gevaarlik en meer tragies as iemand wat mislei is nie, want so ‘n mens is houtgerus en besef glad nie in watter tipe gevaar hy eintlik verkeer nie.

4 Uit die MENS > Die bron van alle vals godsdiens is die mens self – bedoelende die gevalle menslike hart & natuur van die mens. Dit is die rede waarom die mens self so baie in die fokus is: JY moet dit en dat doen. JY moet dit en dat nie doen nie. JY, JY, JY. Die MENS die MENS… Alles is so menslik. Mens dink onwillekeurig aan die Islam se leer dat die mans wat dalk die hemel sal haal – veral diegene wat selfmoordbommers was – 70 maagde in die hemel sal geniet. So uit die mens gebore. Maar dan is daar ook hedendaagse vals leraars wat onder die vaandel van die gereformeerde geloof vaar en wat Sondae oor lewensvaardighede vir hulle gemeentes preek – dis presies wat een so ‘n leraar onlangs op die lug gesê het. Nie die bloedwarm evangelie van Jesus Christus nie, maar hoe die post-moderne mens lewensvaardig kan wees. Die MENS is altyd in die fokus van Godsdiens nr 1.

5 Godsdienstige reëls > Letterlik: “elemente van die heelal”. In die Grieks verwys die woord “elemente” na die volgorde waarin die letters van die alfabet geskryf word. Mensgemaakte godsdiens lyk en voel altyd baie eg en oortuigend omdat dit so gevul is met ‘n paar spesiale goed wat nagekom en gehoorsaam moet word om in die hemel te kom. Dit maak dat die mens heimlik trots is op homself – want hy kom ‘n paar goed na wat sy god absoluut waardeer dat hy dit doen. Mens dink aan sommige Sewende Dag Adventiste se onderhouding van die Saterdag-Sabbat. Of mense wat heimelik dink dat een of ander manier van waterdoop hulle in God se goeie boekies plaas. Voorbeelde is legio.

6 Bereik nooit die volheid nie > Vals godsdiens stel hoë eise aan die mens, maar die mens het nooit sekerheid dat hy die volheid reeds besit nie. “Iets” ontwyk hom die heeltyd. Daar is ‘n innerlike lugleegte, ‘n ruimte, ‘n honger wat nie gevul is nie. Sekerheid van vergifnis van sonde en versoening met God en vrye toegang tot God, ken Godsdiens Nr 1 eenvoudig NIE.

7 Vrees vir die bose > Omdat ‘n diepe stuk onsekerheid so aan Godsdiens Nr 1 kleef, is daar altyd ‘n onderliggende vrees teenwoordig. Niemand sal dit seker wil erken nie, maar tog is dit daar. Die bose MOET NOG reggesien word – wanneer ek my pligte reg genoeg nagekom het (wat nooit gebeur nie!). Die oorwinning MOET NOG kom. Maar vir die huidige, is ek onseker..

GODSDIENS NO 2: Kenmerke: (Luister of u die totaal ander “klimaat” kan hoor)

1 Gaan oor ‘n PERSOON: Christus Jesus > Die ware godsdiens verskil 100% van alle vals godsdiens in veral een groot opsig: Die waarheid handel volkome oor ‘n Persoon. Maar dis nie “koning mens” nie. Dit is die Here Jesus Christus! Dit gaan oor Sy realiteitsverhouding met jou en jou geloofsverhouding met Hom. Dit gaan oor Hom in wie jou volle vergifnis en versoening en herstel en wedergeboorte is.

2 Volheid is in Christus > Alles alles alles alles waaraan die sondaarmens nou en tot in ewigheid behoefte kan hê, is BUITE die mens IN die Here Jesus geleë. Dit is een van die moeilikste waarhede om te snap, want die inherente instink van elke mens is om SELF die bron van volheid te wil wees.

Hierdie volheid word ook in Hebreërs 10 beskryf en indien ons die gedeeltes met mekaar vergelyk, sien ons wat met “volheid” bedoel word. Dit kom neer op volkome VERSOENING met God, op volkome VERGIFNIS van sonde en volkome vrye TOEGANG tot Hom. Dit is hierdie drie dinge wat Jesus se dood en opstanding vir die kind van God waarborg – 24/7 en onder en in alle omstandighede. Die Christus-gelowige besit te alle tye ‘n stuk VOLHEID! Volheid in versoening, vergifnis en toegang!

3 IN HOM > Dit beteken die Christus-gelowige mens is INGESLUIT in Christus. ‘n Uiters wonderlike begrip. Dis ‘n baie besondere kenmerk van iemand wat sy/haar geloofsvertroue daadwerklik oorgeplaas het op die 100% suksesvolle meriete en verdienste van Christus se dood en opstanding. So iemand is INGESLUIT by Christus. Dis nie ‘n insluiting wat die MENS bewerk het nie, maar wat GOD bewerk het en daarom slaag dit volkome. Daarom werk dit en daarom is dit wonderlik. Dit beteken dat die Christus-gelowige 2000 jaar gelede reeds deur God ingereken was by Jesus se geboorte, Sy gehoorsaamheid, Sy lyding, Sy onskuldige veroordeling voor Pilatus, Sy kruisdood, Sy opstanding, Sy hemelvaart, Sy troonsposisie. ALLES wat Jesus gedoen het en ALLES wat Jesus is, TEL vir die gelowige. Die meriete daarvan is oorgeboek op die gelowige se rekening sodat die gelowige nou skoon en vrygespreek voor God staan. Dit is die rotsvaste basis vanwaar ‘n gelowige elke dag behoort te funksioneer.

4 Christus is die hoof oor alle bose magte > ‘n Baie wonderlike aspek van ware suiwere Christus-gesentreerde godsdiens is die feit dat vrees verdwyn het. Alhoewel die bose ‘n realiteit is, is die gelowige nie meer bang nie en voer nie heeldag ‘n onsekere stryd teen die duiwel en sy demone nie. Die mens-in-Christus ken die waarheid: Christus het die vyand 100% suksesvol verslaan. En die mens wat in Christus is, DEEL (vandag reeds) in daardie oorwinning. Die Christen leef VANUIT die oorwinning en nie OP PAD NA die oorwinning nie!

5 Die gelowige besit ALREEDS die volheid > In aansluiting by die vorige punt: Die Christen leef VANUIT die volheid wat hy/sy alreeds in Christus besit en leef nie OP PAD NA die volheid nie. Valse godsdiens het altyd ‘n vakuum wat nog gevul moet word – mits die mens dit en dat doen. Ware godsdiens = die vakuum is gevul en die mens leef VANUIT ‘n onuitputlike rykdom. Elke mens wat in Christus is, besit dus alreeds die volle volheid en streef nie na “iets” wat nog kortkom nie.

Leef en beleef u en ek die ware godsdiens van dag tot dag. Dis ons voorreg om dit te mag geniet!

Tafelberg Gemeente
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Kolossense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)