Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

KOLOSSENSE-REEKS NO 7: Kolos 2:6-7
GEWORTEL IN HOM

Dit is twee verse wat met soveel dinamiet en waarheid gelaai is dat ons ure daaroor kan praat, maar ek sal poog om dit so kort moontlik te sê.

In ‘n neutedop staan daar die volgende:

Indien ‘n mens tot geloof gekom het en Jesus die Here aangeneem/ontvang het, bestaan die res van jou lewe uit ‘n doelbewuste daaglikse lewe van verbondenheid met Christus. Dis al waaroor dit vir jou gaan. So ‘n mens se lewe is ontwrig. Dis of jou lewe skeefgetrek is – dit beur net soos ‘n krap al na die een kant toe. Dis ‘n duidelike teken dat die Here die weergeboorte laat plaasvind het.

En hoe presies lewe jy in verbondenheid met Hom? Deur die lewenslange daaglikse herhaling van VIER aksies oor en oor en oor en oor:

1 Wortel in Hom, 2 bou op Hom, 3 kleef vas aan die Waarheid van die Evangelie soos jy dit van kleins af geleer het en 4 bewys jou dankbaarheid teenoor Hom vir so ‘n groot saligheid!

Dis die 4 goed wat oor en oor gedoen word – en dit is wat verbondenheid aan Hom beteken.

Maar wat is die inhoud van hierdie 4 doen-dinge? Voordat ons daarna kyk, moet ons eers by die begin begin, presies soos die teksgedeelte vir ons die pad aandui. Voordat jy daagliks in verbondenheid met hom kan lewe, moet jy Hom eers deur die geloof as Verlosser leer ken.

Die lidmate van die gemeente in Kolosse het almal vir Jesus die HERE aangeneem/ontvang (Die Griekse werkwoord beteken aanvaar/ontvang – dis meer ‘n aksie van ONTVANG as wat dit ‘n aksie is van AANGRYP).

Die Apostel sê dit presies so: “Soos julle dan Jesus as Here aanvaar/ontvang het”.

Hy is dus oortuig daarvan dat die lede van die gemeente dit gedoen het. Hulle is nou Christene, hulle is geredde mense. Hulle is nie geredde mense op grond van hulle daad/aksie van ontvangs nie. Hulle is geredde mense op grond van dit WAT hulle ontvang het, naamlik die kruisverlossing van die Here Jesus Christus. Kyk of u die groot verskil kan hoor! Dis nie ons AANNEEM van Christus wat ons red nie. Dit is ons aanneem van CHRISTUS wat ons red!

Dit is hoe enige NT gemeente veronderstel is om saamgestel te wees. Al die lidmate is veronderstel om mense te wees wat Jesus die Here in hulle lewens ontvang het. ‘n Gemeente bestaan uit mense wat die Here Jesus Christus ontvang het asook hulle kinders.

Gelowiges se kinders is vanaf geboorte deel van die publieke lewe van die gemeente (Hand 2:38-39). Hulle is nie heidene nie en moet ook nie as heidene hanteer/behandel word nie. As teken daarvan dat hulle deel is van die gemeente word hulle gedoop. Maar hulle moet gehelp en geleer word om self ook die Here te leer ken. Hulle is nie outomaties op pad hemel toe omdat hulle saam met hulle ouers deel van die gemeente/verbond is en gedoop is nie. Hulle moet self ook die Here Jesus in hulle lewens ontvang. En wanneer hulle later self kinders het, word die hele siklus herhaal.

In praktyk werk dit ongelukkig nie so eenvoudig nie, want baie ouers en kinders blyk NIE die Here regtig te ken nie, maar in beginsel behoort dit so wees.

Wat beteken dit om Jesus as Here aan te neem?

Dat Jesus HERE is, beteken dat Hy die hoogste rang in die heelal het. Die absolute heerskappy. Die woord Kurios beteken opperheerser. In die tyd van die Romeinse Ryk is die Keiser ook Kurios genoem.

Ek kan dus nie die Here as Verlosser ken sonder om onder Sy absolute heerskappy ingebuig te wees nie. Ek kan nie vir Jesus en Sy HERE-WEES skei nie. Jesus IS die Here. Indien ek vir Jesus ken, ken ek Hom as Here. Dis twee kante van dieselfde munt. Ek MAAK Hom nie Here in my lewe nie. Hy IS die Here. En wanneer ek vir die eerste keer tot geloof in Hom kom, ontvang ek Hom outomaties ook as Here.

Die mens wat by hierdie punt uitkom, is alreeds deur God die Vader geestelik lewendgemaak soos 2 Kor 4:6 sê. Niemand kan tot geloof kom sonder om eers lewendgemaak te word nie. Want die mens is van nature geestelik dood (Efes 2:1) en kan glad nie God se wil doen nie (Rom 8:7). Niemand kan vanuit daardie doodstaat die Here ontvang nie. Jy moet EERS lewendgemaak word.

Die onvermydelike vrug/resultaat by iemand wat bonatuurlik deur die Gees lewendgemaak is, is dat so iemand onfeilbaar die Here Jesus as Verlosser sal ontvang.

Dit is nie ‘n aksie of daad van die MENS wat dit “laat werk” of suksesvol maak nie. ‘n Mens kan nie sekere dinge reg genoeg doen om “waarlik” weergebore te word nie. Die weergeboorte vind plaas as ‘n magsdaad van God en DAARUIT word die mens geestelik wakker en begeer om Christus te ontvang!

Indien ek dus vir Jesus aanneem/ontvang, OMDAT EK REEDS LEWENDGEMAAK IS, doen ek in beginsel afstand van die sê wat ek van nature oor my lewe het en buig ek onder Sy SÊ, Sy gesag oor my lewe. En dis ‘n proses wat lewenslank voortduur. Dis deel van die proses van heiligmaking.

Ek laat dit wat ek in my hand vashou LOS om Christus voortaan te vertrou. Ek draai 180 grade om. Ek kry berou oor my sonde, my skuld, my selfgesentreerdheid en ek bely dit voor Hom en ek onderwerp my aan Hom. Ek laat die greep wat my hart op wat ookal het, los en ek ontvang CHRISTUS in my lewe! Ek plaas my vertroue oor op Hom alleen vir saligheid.

Dit is interessant dat die NT verskillende woorde gebruik om die aksie van geloof/geloofsvertroue uit te druk.

In essensie & beginsel beteken geloof om God te vertrou: Om – op grond van God se Woord – Christus en Sy kruisdood te begin vertrou vir saligheid. Geloof is vertroue stel in God se belofte.

Maar kyk nou watter begrippe gebruik die NT alles om hierdie aksie van geloofsvertroue-oorplaas te beskryf:

KYK > Joh 3

GLO > talle Skrifgedeeltes

AANROEP > Hand 2:21; Rom 10:13

BELY > 1 Joh 1:9

AANNEEM > John 1:12

KOM > Joh 6:37

AANVAAR > Kol 2:6

OOPMAAK > Openb 3:20

ONTVANG > Kol 2:6

VLUG VIR SKUILING > Hebr 6:18

LEER KEN > 2 Petr 2:21

BEKEER > talle Skrifgedeeltes

GEHOORSAAM > Rom 1:5

INGAAN (by deur) > Matt 7:13

Om op te som: Die Apostel sê dat ‘n verlore sondaarmens wat die knie voor Christus Jesus gebuig het en sy/haar hoop op Christus se kruisdood alleen geplaas het vir saligheid, SO ‘n mens is ‘n Christen en is vir ewig van die gevolge van sonde gered deur Christus se dood en opstanding.

Maar nou: Hoe nou verder vir so ‘n mens? Antwoord: Die geredde mens lewe nou elke dag in verbondenheid met hierdie Jesus. Letterlik: WANDEL/LOOP met Christus. Die vraag is hoe!?

Die Heilige Gees sê (deur die Apostel Paulus) daar is VIER dinge wat gelyklopend en daagliks oor en oor en oor gebeur:

1 Gewortel soos ‘n boom. In die Grieks sien ‘n mens dat dit nie ‘n worteling is wat oor en oor moet gebeur nie. Dis ‘n geworteldheid wat een maal gebeur en afgehandel is. ‘n Boom skiet nie wortels oor en oor nie. Eenmaal en dan is die wortels daar. Die boom is ge-anker. Die reeds-geredde mens moet daagliks fyn let op hierdie geankerdheid. Wees daagliks opnuut daarvan verseker. Herverseker jouself daagliks daarvan. Wat dus herhaaldelik oor en oor gebeur is nie om oor en oor in Hom gewortel te word nie, maar om herhaaldelik oor en oor jouself daarvan te verseker vanuit die Skrif.

2 Opgebou soos ‘n gebou bo-op ‘n fondasie gebou word. ‘n Bouery is ‘n voortgaande proses. Dis een baksteen op ‘n ander. Dis nie eenmaal en klaar nie. Dit is hier waar belangrike dissiplines soos gebed, Bybellees, bywoon van eredienste en ander geleenthede en getuienis na buite ‘n groot rol speel. Want ‘n mens word opgebou deurdat jy groei in kennis en deurdat die Gees met jou innerlik werk deur gebed. En jy asem uit deur met ander te praat oor die Here en sorg te dra dat ander die Evangelieboodskap hoor. Inasem en uitasem.

3 Stewig gevestig in die Waarhede wat jy geleer is. Dis baie belangrik dat ‘n Christen hom/haarself voortdurend moet vergewis van wat die Waarheid van die Evangelieboodskap behels. Moenie afwyk van wat jy geleer het nie. Moenie links of regs kyk nie. Bestudeer dit gereeld. Dis byna onmoontlik om stewig gevestig te wees sonder ‘n oor en oor studie en lees en hoor en kyk na die waarheid! Wanneer die Gees in ‘n mens woon het jy ‘n onversadigbare aptyt daarvoor. Dis ‘n gegewe feit. Indien die Gees nie in jou woon nie, het jy nie die aptyt nie. Deesdae help die internet en die maklike bekombaarheid van inligting ‘n Christen geweldig baie om voortdurend blootstelling te hê.

4 Altyddeur dankbaar. Vir ‘n Christus-gelowige is voortgaande daaglikse dankbaarheid ‘n gewoonte-handeling. Iemand wat nie ‘n diepe besef van dankbaarheid teenoor die Here het nie, is kwesbaar vir twyfel en geestelike onstabiliteit en vatbaar vir verkeerde dinge.

Maar dankbaarheid kom nie noodwendig vanself nie. ‘n Mens moet dikwels kies om dankbaar te wees en jouself herinner aan die feite waarom jy dankbaar behoort te wees.

Daar is die 4 herhalende handelinge wat ‘n Christen in verbondenheid met Christus laat leef. 1 ‘n Herversekering van verankerdheid, 2 ‘n Proses van opbouing 3 ‘n Vestiging in die waarheid en 4 Dankbaarheid

Die ware Christelike lewe bestaan dus uit twee hoofkomponente: 1 –> Om ‘n geredde mens te WORD en 2 –> Om as geredde mens te LEEF. In daardie volgorde soos wat verse 6-7 dit uitstippel. Dit mag nie omgedraai word nie. Ek kan nie as geredde mens probeer leef alvorens ek nie ‘n geredde mens GEWORD het nie.

Binne die konteks van ‘n gevestigde gemeente, kan dit maklik gebeur dat mense nog nie gered is nie, maar hulle as gereddes probeer leef. Veral wanneer ‘n mens van kinds af grootgeword het met die Bybel en gebed en kerk en al die regte terminologie. Jy praat en doen al die regte goed vandat jy jou verstand het.

Dit is waarom almal moet seker maak dat hulle by die regte plek BEGIN het en op die regte plek VOORTGAAN.

Tafelberg Gemeente
Buitenkanstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Kolossense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)