Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

KOLOSSENSE – REEKS NO 5 : Die geheimenis
Kolos 1: 24-29

Die lewe en ervaring van ‘n wedergebore mens in wie die Heilige Gees woon en werk, is darem maar net totaal vreemd.

Kyk nou watter twee woorde plaas die Apostel Paulus langs mekaar in dieselfde sin: BLYDSKAP en LYDING! Kan jy dit glo?! “Ek is bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur”. Hoe kan ‘n mens bly wees oor lyding? Wel, dit is presies wat die Heilige Gees doen. Onthou: die Christelike lewe is ‘n bonatuurlike lewe.

Paulus was natuurlik nie bly oor die lyding as sulks nie. Hy was bly omdat die lyding wat hy verduur het: 1) lyding in diens van die Here en ter wille van die Here was en 2) sy lyding die Evangelieboodskap kon bevorder.

Dis byna asof Jesus se lyding nie gestop het toe Hy op die kruis gesterf het nie, maar deur die eeue beleef Sy kinders steeds lyding en ontberinge ter wille van Sy Naam. Veral diegene wat openlik opstaan vir die Here se saak en Sy Waarheid. Dis asof Sy lyding steeds voortgaan. Want wanneer Sy kind ly, ly Hy ook. “Saul, Saul, waarom vervolg jy MY?” (Hand 9:4)

2 Tim 3:12 > “Wie ookal Godvrugtig vir die Here wil lewe, SAL vervolg word”.

Te same met ‘n gelowige se diepe toewyding aan die Here en liefde vir die Here en verkondiging van Sy Naam en Sy Woord, kom die weerstand van die ongeredde Christuslose wêreld byna outomaties. Hierdie weerstand het eintlik sy ware oorsprong by die bose magte in die lug (Efes 6:12).

Op ‘n misterieuse onverklaarbare manier stort die Heilige Gees BLYDSKAP in die kind vd Here se hart uit wanneer daar op hierdie manier tot eer van die Here gely word. Dit is presies wat die Apostel hier sê. Dis niks anders as ‘n bonatuurlike, Goddelike misterie nie! Dit kan nie verduidelik of verklaar word nie. Dit kan net BELY word.

Dit is darem maar wonderlik dat die groot Apostel homself nie as belangrik beskou het nie. Hy was net ‘n dienaar, ‘n dienskneg, ‘n slaaf in diens van die Meester VIR DIE BESWIL van die Here se gemeente. Dis al. Hy was nie ‘n grootmeneer nie. Hy was nie ‘n meneer IEMAND nie. Hy was ‘n dienskneg. Dis al. In 2 Kor 12:11 sê hy: “Ek staan niks terug vir al die vals apostels nie – en dit terwyl ek niks is nie.” EK IS NIKS sê hy van homself.

En Paulus het ‘n spesifieke opdrag van die Here gehad. Die apostels het ‘n amp beklee wat heeltemal uniek was. Dit kon ook nooit weer herhaal word nie. Daar was nooit weer apostels ná die apostels nie, want hulle was die egte en enigste ooggetuies van Jesus se lewe en opstanding. Al was hulle diensknegte, het hulle ‘n gesag gehad wat niemand ná hulle weer sou hê nie. En hulle opdrag was om die fondasie vir die kerk te lê (Efes 2:20). ‘n Fondasie van ware, korrekte, suiwere LEER en voorbeeld van optrede en gedrag. En ons almal weet tog dat ‘n fondasie slegs een keer gelê kan word. En dan moet daar OP die fondasie gebou word.

Met ander woorde: Ten spyte van die onophoudelike lyding wat die apostel Paulus ter wille van Christus deurgegaan het, was hy passievol om net twee goed oor en oor en oor en oor te doen:

Om die gemeentes van Christus te DIEN en om die unieke BOODSKAP te verkondig, die grondslag te lê.

Dit was ook die geval met Petrus, Johannes en al die ander. En so het almal geweet dat hulle Christus se ware apostels was! Dit was duidelik sigbaar vir diegene in wie die Gees gewoon het.

Sien in jou geestesoog die Apostel Paulus: Altyd, soos ‘n rysmier, besig om net een ding oor en oor en oor te doen. Sonder om moeg te word en onophoudelik. Met alle wysheid, met alle moontlike insig, met alle moontlike krag, onderrig en leer hy die mense – oor en oor en weer en weer. Alle mense. Almal wat bereid is om te luister. Hy span hom in. Hy beywer hom. Want hy het een oogmerk: Om almal tot geestelike volwassenheid in Christus te bring. Dit is almal in wie die Here kies om te werk natuurlik!

ALMAL bedoelende dus nie alle mense (alle individue) nie, maar almal wat iewers langs die lewenspad tot nuwe lewe in Christus en redding, bekering, geloof, en Geesvervulling in Jesus Christus gekom het. Dis die ware kerk van Christus, die ware liggaam van Christus. HULLE moet tot geestelike volwassenheid gebring word. HULLE is die “almal” van wie hy praat. En vir hierdie doel span die Apostel hom in.

Maar moenie dat dit vir een oomblik klink of hy uit sy EIE energie ge-arbei het nie. So wonderlik stel hy dit dat dit CHRISTUS se energie was wat DEUR hom gewerk het! Die Here se krag werk kragtig in/deur hom en DAAROM kon hy (wat Paulus is) ook werk!

En het u geweet dat dit vandag nog net so waar is van ELKE MENS wat in Christus ingesluit is?

Indien jy vandag ‘n kind van God is, dan is dit ‘n gegewe feit dat die Here se krag deur jou werk. Klaar uit en verby – dit IS net so! En dis ‘n stuk goeie nuus! En dat u vir Hom kan werk in SY eie krag. Dis eenvoudig te wonderlik vir woorde. Die energieke innerlike aansporing om passievol in Christus se diens te wees – WAAR kom dit vandaan? Is een persoon beter as ‘n ander? Of gaan dit oor persoonlikheidsverskille? Nee. Dis Christus se eie energie!

DIT IS DIE REDE waarom ons aangaan en voortgaan terwyl ons menslike krag lankal reeds moes ingee, waarom ons deur dik en dun kan volhard in Christus Jesus. Dit is die rede waarom ons die onverklaarbare energie en deursettingsvermoë het en die blydskap onder beproewing en swaarkry, wat menslik onverklaarbaar is. Die Apostel vertel vir ons in hierdie verse presies wat die geheim daarvan is. Halleluja – aan Hom die eer!

Maar kyk nou mooi: Nou kom die hoogtepunt van hierdie paragraaf. WAT presies is die Boodskap wat die Apostels verkondig het en wat die hele destydse wêreld verower het en wat harte en lewens nuutgemaak het?

Let nou fyn op:

Paulus sê: Dis ‘n boodskap wat voorheen (dit is in die OT tydperk) verborge was. Met ander woorde: Die volheid daarvan was nooit verstaan en begryp nie. Hierdie boodskap was in die OT tydperk soos ‘n geheimenis/misterie. Bedoelende in die tyd VOOR Jesus se koms na die wêreld, VOOR Sy menswording in Betlehem.

Maar nie langer nie. NOU is die geheimenis bekendgemaak!

Wat bedoel hy met NOU? NOU dat Jesus gesterf en opgestaan het en die Heilige Gees uitgestort is en die Apostels begin preek het en die kerk begin gestalte kry het. NOU is die Boodskap helder en duidelik vir/in almal wat aan die Here behoort. Nie aan ALLE mense nie, maar almal wat die Heilige Gees in hulle lewens ontvang het.

Dis ‘n boodskap wat nie meer net vir die volk Israel bedoel is nie, maar vir die nasies! Vir elke mens – uit watter nasies ookal – wat tot geloof in Jesus Christus as verlosser kom – is hierdie Boodskap wat eens ‘n geheimenis was, nou ‘n heerlikheid en ‘n baie groot seën.

En nou: WAT is die boodskap?

Die boodskap is nie ‘n stel doktrines nie. Nie ‘n klompie leerstellings nie. Dis nie ‘n dogmatiekhandboek nie. Dis ‘n Persoon wat leef. Dis Jesus!

En Hy is regtig IN elke mens wat uit Hom geestelik weergebore is. En HY wat IN elke kind vd Here is, is tegelyk hulle sekerheid dat die toekoms vir hulle fantasties/heerlik sal wees. Hulle het so ‘n sekere hoop op die toekoms. Die ewige toekoms. Daardie toekoms gaan hulle huidige bietjie lyding en swaarkry VER te bowe. Dit kan nie eens beskryf word nie. Waarom? Want daar is ‘n lewende PERSOON reg binne-in hulle lewens teenwoordig en lewend en werksaam!

Dit beteken nie FISIES binne-in nie – soos wat jou hart fisies letterlik binne-in jou fisiese borskas is nie. Dit is nie die manier waarop Christus in Sy mense is nie.

Dit beteken wel dat Hy deel is van Sy bloedgekoopte kind se lewensbestaan. Nader aan jou as wat jou eie asem is. Hy woon in die kern van jou bestaan. Hy is daar! En jy is ingesluit by Sy dood en opstanding, Sy hemelvaart. Sy dood is jou dood. Sy lewe is jou lewe.

Christus Jesus se inwoning IN Sy mense deur Sy Gees geskied deur geloofsvertroue gebaseer op Sy beloftewoord sê Efes 3:17. Dis nie ‘n FISIESE/LETTERLIKE/LIGGAAMLIKE inwoning nie. Dis ‘n inwoning in jou lewensbestaan wat jy SLEGS kan en mag ken deur middel van om God se Woord daarvoor te begin glo!

Dis eenvoudig ‘n wonder waaroor die Apostel nooit kon ophou praat nie. Dit het hom aangedryf en aangevuur tot die dag wat hy die marteldood tot eer van Sy Heer en Heiland gesterf het.

En mag dit ook so wees met elkeen van ons en almal wat na hierdie boodskap luister. Die Here help ons daartoe!

Tafelberg Gemeente
Buitenkantstraat 39 Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Kolossense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)