Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

KOLOSSENSE-REEKS NR 2

Tema: Paulus se gebed afgeluister > Kolos 1: 9-14

Die Apostel Paulus het regtig geweet wat ‘n gebedslas is. ‘n Belastheid vir gebed. Intersessie in besonder. Om voor die Here te staan vir die beswil van ander. Om in te tree. Van Jesus self lees ons hoe Hy soms met harde geroep en trane gebid het (Hebr 5:7). En Hy was eerbiediglik onderwerp aan Sy Vader en is verhoor.

Die Apostel Paulus was nie persoonlik betrokke by die totstandkoming van die gemeente in Kolosse nie. Epafras was. Maar vanaf die oomblik wat die nuus Paulus se ore bereik het dat daar ‘n gemeente in Kolosse tot stand gekom het, het hy vir hulle begin bid. Sonder ophou. Dit beteken hy het daarmee volhard en aangehou.

Dit sê ‘n mondvol, want ons almal weet hoe moeilik dit is om met gebed te volhard. Veral wanneer dit lyk of daar geen antwoord van die Here kom nie. Dis beslis die Heilige Gees wat hierdie volhardende gebed in ‘n mens se binneste skep en in stand hou.

Ons kry dus in 1:9-14 ‘n gebed van die apostel Paulus. En dis baie insiggewend, want ons hoor letterlik wat hy gebid het. Ons luister hom af. Ons kry insig in die inhoud van ‘n apostel se gebed. Dink net daaraan!

Wel, wat het hy gebid? Dis waarna ons vanoggend kyk. Ons gaan na die hoofelemente van sy gebed kyk en sien watter rykdomme daarin opgesluit is.

Let eers daarop dat Paulus bid tot God die VADER! Hy bid nie tot Jesus of die Heilige Gees nie. Ja, hy bid wel tot die Here Jesus en die Gees, maar hy adresseer vir God die VADER. Dit is nie verkeerd om die Here Jesus of selfs die Gees te adresseer nie. Alhoewel ons nêrens in die NT ‘n voorbeeld kry van iemand wat die Heilige Gees in gebed adresseer nie. Maar vir die Jesus Christus wel. Dink aan Stefanus – terwyl hulle besig was om hom te stenig: “HERE JESUS, ontvang my gees..”

Maar, streng gesproke bid ons tot die Vader, DEUR Jesus se versoeningswerk in die KRAG en instaatstelling van God die Heilige Gees. Dis presies wat die apostel hier doen. Die Heilige Gees is die Persoon in die heilige Godheid wat die wil van die Vader prakties in ons lewens uitvoer. Hy werk op voetsoolvlak. Byvoorbeeld: Dis die Gees wat wysheid en insig binne in die gelowige gee/werk/skenk (vers 9).

Wat presies bid die apostel?

1 DAT DIE VADER DEUR DIE WERKING VAN DIE GEES AAN DIE KOLOSSENSE WYSHEID EN INSIG SAL GEE SODAT HULLE SY WIL DUIDELIK SAL KAN KEN!

Hierdie “wil van God” het nie te doen met die alledaagse dinge soos “ek wonder wat die Here se wil is: moet ek daardie werksaanbod aanvaar of nie..” of: “is dit die Here se wil dat ek met hierdie vriendskap moet aanhou..?”.

Al hierdie sake is natuurlik belangrik en dit is belangrik dat Christene die Here in alles moet ken. Maar in vers 9 is die “wil van God” ‘n baie breë begrip. Ons sou kon sê dit gaan oor God se totale verlossingswerk in die Here Jesus Christus. Die hele Evangelieboodskap.

Christenwees is nie iets staties nie. Daar is die heeltyd groei en ontwikkeling. En Paulus bid dat die gelowiges in Kolosse ‘n dieper insig en begrip sal ontwikkel in die diepte van die Evangelieboodskap. Kennis en begrip in Christus en wie Hy werklik is en die diepte van Sy verlossingswerk sal peil.

Die dwaalleraars wat die gemeente in Kolosse lastiggeval het, het juis ook daarin geroem dat húlle “dieper kennis” het. Hulle het dit deur spesiale drome en visioene ontvang, so het hulle verkondig. Hulle kon sogenaamd die Here se stem hoorbaar met hulle hoor praat. Hulle het vir die gemeentes vertel dat die Apostels se bediening maar net die BEGIN was, maar nog nie die werklike diepte gebring het nie. HULLE (die dwaalleraars) se bediening was nou kwansuis nodig om die mense verder in meer diepte te lei as wat die apostels se boodskap dit kon regkry. Die apostels se prediking het die Laerskool-grondslag gelê, maar hulle (die dwaalleraars se) prediking is die EINTLIKE opleiding wat vir ‘n Christen onmisbaar is.

Hulle het vir die Kolossense gesê: “Hierdie goedjies wat Epafras julle geleer het is baie mooi en reg en goed. Maar dit kan tog onmoontlik nie die VOLLE seën en volheid van die Here in julle lewe bring nie. Maar ONS het van die Here die geheim ontvang van die volheid. Kom laat ons julle leer. Luister na ons leringe en kyk na ons You Tube videos.

Presies soos sommige charismatiese groepe vandag steeds doen.

Hierteenoor sê Paulus NEE! As julle in Jesus Christus glo HET julle alreeds die volheid en seën! Julle kan nie dieper gaan as wat julle alreeds is deur geloof in Christus en vashou aan die leer van die Apostels nie. Al wat moet gebeur is, die Gees moet julle dieper kennis en insig DAARIN gee! Dis die ware groeiproses van die gelowige.

En daar is absoluut geen ander praktiese manier as deur die beproefde twee metodes van gebed en Bybellees nie! Want onthou: In die Bybel het ons die leer van die apostels. Hulle is dood, maar hulle leer is op skrif. En deur gebed is die kanaal tussen ons en die Here absoluut oop! Te wonderlik vir woorde. So eenvoudig!

2 DAT HULLE TOT DIE EER VAN DIE HERE SAL LEWE DEUR GEHOORSAAM TE WEES AAN WAT HULLE WEET SY WIL IS

Die kennis en begrip wat ons opdoen en waarin ons groei, moet lei tot gehoorsaamheid. Ons moenie dit net hoor en wegloop en vergeet wat ons gehoor het nie. Soos om in ‘n spieël te kyk en weg te loop en te vergeet wat jy gesien het – soos Jakobus sê. Ons moet GEHOOR GEE aan wat ons leer.

Gehoorsaamheid beteken om GEHOOR TE GEE aan iets. Dit is wat dit beteken om tot eer van die Here te leef.

Mense vra soms: “Hoe moet ek tot eer van God leef? Moet ek ophou rook, moet ek my TV uit die huis gooi, moet ek dit, moet ek dat?”

Om tot eer van die Here te leef beteken om gehoor te gee aan die insig en kennis wat jy meer en meer van die Evangelieboodskap ontvang. Namate jy meer lig ontvang, gee jy gehoor daaraan. En so groei jy. En sodoende val die droë blare vanself van die boom af en die groenes bly.

3 DAT DAAR ‘N TOENAME (VERMENIGVULDIGING) SAL WEES IN GOEIE WERKE EN GEESTELIKE VRUG EN KENNIS VAN GOD.

Paulus was nie teen goeie werke gekant nie. Verseker het hy geleer dat geen mens op grond van goeie werke in God se goeie boekies kom (en bly) nie (regverdigmaking) en op grond daarvan gered word en in die regte verhouding met God gestel word nie. Dit gebeur alleen deur geloofsvertroue te stel op Christus se kruisredding op Golgota.

MAAR: Die mens wat weergebore is, SAL vanself (dit is deur die Gees) goeie werke produseer. En daardie goeie werke is terselftertyd die bewys en aanduiding dat die persoon in der waarheid weergebore is. Daar is geestelike vrug sigbaar. En dit neem ook toe. Dis nie staties nie. Daar is groei. Dit is alles duidelike tekens daarvan dat die Gees van God in ‘n mens se hart en lewe ‘n werk kom doen het.

4 DAT GOD VANUIT DIE BRON VAN SY EIE WONDERBAARLIKE KRAG AAN HULLE STERKTE SAL GEE SODAT HULLE IN ALLE OMSTANDIGHEDE MET GEDULD SAL KAN VOLHARD EN AANHOU OM DIE HERE TE DIEN

Ons wil dikwels die krag van die Here vir allerlei redes en in allerlei omstandighede beleef. Maar die Apostel is baie duidelik daaroor dat die bekragtiging van die Here in ‘n gelowige se lewe veral EEN oogmerk het: Om met geduld te kan aanhou en volhard om die Here te dien te midde van die moeilikste omstandighede. Dit gaan oor uithou en aanhou en vasbyt en geduldig wees. Al die goed wat die menslike natuur moeilik vind om te doen. Maar die Here bekragtig ons vanuit ‘n wonderlike bron: SY EIE wonderbare krag. Dink daaraan. Dit is die rede waarom gelowiges deur die eeue staande kon bly in die haglikste omstandighede. Dink aan die martelare byvoorbeeld.

5 DAT HULLE BLYDSKAP EN DANKBAARHEID SAL HÊ OMDAT GOD HULLE LAAT KWALIFISEER HET OM EENDAG DEEL TE HÊ AAN DIE WONDERLIKE ERFENIS WAT ALLE WARE GELOWIGES SE DEEL SAL WEES IN DIE EWIGE KONINKRYK VAN GOD SE LIG

Kyk net wat staan daar! ‘n Gelowige is iemand wat nou reeds met sekerheid weet waar hy/sy in die verre toekoms sal wees! Voorwaar iets om oor bly en opgewonde en dankbaar te wees! Ek gaan en sal in die ewige koninkryk van God wees vir altyd. Net op grond van JESUS se suksesvolle en perfekte verlossing. Niks van myself nie. Dis God self wat my laat kwalifiseer. Dis die beste boodskap ooit.

God laat my kwalifiseer omdat Hy Jesus se perfekte 100% slaagsyfer aan my toegeken/toegereken het die oomblik toe ek geloofsvertroue op Jesus neergesit het.

6 DAT HULLE SAL BESEF WAT PRESIES GOD GEDOEN HET OM HULLE DEEL TE MAAK VAN DIE KONINKRYK VAN SY LIG: HY HET HULLE UIT DIE MAG VAN DIE DUISTERNIS WEGGERUK EN HULLE ONDER DIE HEERSKAPPY VAN SY SEUN – JESUS – GEPLAAS!

Hier spel die Apostel nou uit HOE God Sy mense laat kwalifiseer vir die ewige koninkryk. HOE het Hy hulle eiehandiglik deel gemaak (verlede tyd) van die toekomstige koninkryk. Hulle besit nou ‘n nuwe erfenis. Soos die volk Israel die beloofde land in besit geneem het. En hulle losgekoop was uit die duistere magte van Farao – losgekoop deur die bloed van paaslammertjies. Die erfenis word nie bekom deur menslike pogings nie. God het die Kolossense uit die mag van die duisteris weggeruk (uit gevaar weggepluk) en onder Jesus se heerskappy geplaas. Dis waarom gelowiges veranderde lewens leef en gehoorsaam is – want hulle leef onder die heerskappy van ‘n nuwe koning. WANNEER het God Sy mense uit die duisernis weggeruk? Op die kruis natuurlik. Toe dit rondom Jesus donker geword het. En toe Hy deur die Gees ons tot sondebesef en bekering en geloofsvertroue op Christus gelei en gebring het.

7 DIT IS DEUR JESUS WAT HULLE DIE VERLOSSING VERKRY HET: DIT IS DIE VERGIFNIS VAN HULLE SONDES!

Letterlik: Die losprys is betaal! Soos wat daar in die ou tyd vir ‘n slaaf betaal is. ‘n Nuwe eienaar kom koop vir hom ‘n slaaf los. Hy verlos die slaaf van sy huidige wrede eienaar deur geld te oorhandig. ‘n koopsom te betaal. Dan is die slaaf onmiddelik losgekoop en vry en bevry. Omdat die losprys vir ons betaal is deur Jesus se bloed, is ons vergewe. AL ons sondes is vergewe. Alles. Dit is hoe kragtig die bloed van die Lam is. En as jy vergewe is, is jy bevry en is jy vry. Dit is nie ‘n kwessie van emosies en gevoel om dit te weet nie. Dis ‘n kwessie van om die Here daarvoor te vertrou. Hy gee Sy woord en ek moet Hom daarvoor glo. Dis eers dan wat ons ons vryheid beleef. Ons kan nie eers beleef en dan glo nie. Eers glo en dan beleef. Vergifnis en bevryding is immers onsigbare werklikhede. Jy kan dit nie sien of voel nie. Wat jy wel kan sien is God se beloftewoord. En namate die geloofsvertroue daaraan begin vaskleef, beleef ons ook die bevryding.

Tafelberg Gemeente
Buitenkantstraat 39 Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Kolossense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)