Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

KOLOSSENSE – REEKS NO 15
Kolos 3:18 – 4:1

Tema: Evangeliese Metamorfose

Dis altyd interessant om te sien op watter manier die meeste NT briewe saamgestel is. Daar is altyd ‘n sekere basiese struktuur.

Nooit sal dit begin met instruksies en opdragte nie. Dit begin altyd met die Goeie Nuus van die genade van God in Christus – die verlossing in Jesus en die Christus-gelowige se eenheid met Jesus – ja die nuwe lewe wat die kind van God as ‘n gratis geskenk van God ontvang het – deur deur geloofsvertroue God se belofte daarvan te omhels.

Dán volg die oproepe, die instruksies, die appèl wat op die sekerheid van verlossing gebou word. Die uitvloeisel van die redding-uit-genade is dat jou praktiese lewe so-en-so sal begin lyk…

Indien die volgorde nie op hierdie presiese manier werk nie, en instruksies of ‘n appèl eerste sou kom, sou ‘n mens kon dink dat daar sekere goed is wat ‘n sondaar moet/kan doen om in God se goeie boekies ingesluit te word of in Sy goeie boekies te BLY. En dan was ons pens en pootjies weer terug by ‘n verdienstegodsdiens.

Maar nee, Paulus is duidelik: Die verlossing in Jesus se kruisdood is uit genade, sonder menslike verdienste. En, uit dankbaarheid vir hierdie verlossing, kom die LEWE van gehoorsaamheid (vanself) voort.

In die eerste gedeelte van Kolossense het die Apostel dus die GENADE uitgespel. En nou – gebaseer daarop – kom hy met praktiese sake. Dit gaan veral oor hoe ‘n Christen se praktiese lewe lyk in teenstelling tot die mens wat nie in die Here Jesus gered is nie. Hoe lyk REEDS-geredde mense se huwelik, die rolle van man en vrou onderskeidelik. Hoe lyk kinders-ouers verhouding? Hoe lyk die verhouding tussen slawe en eienaars (eintlik: werknemers-werkgewers in vandag se idioom)? Want Christene se huwelike en gesinslewe en werknemer-werkgewer- verhoudings is ANDERS as ongeredde mense s’n. Die evangelie het ‘n transformasie, ‘n metamorfose meegebring.

Die kern van die verskil tussen die onverloste mens en die mens wat die Heilige Geesgewerkte metamorfose ondergaan het, is duidelik in hierdie paragraaf. En dit word in die volgende VIER waarhede uitgespel in verse 23-25:

1 WAARHEID NO 1: “Wat julle ookal doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie” >>

Die ongeredde mens se totale lewe is primêr self- en mens- en wêreldgefokus. Die geredde mens se fokus het in beginsel omgeswaai en het Christus- Woord- en waarheidgefokus geword. Die ongeredde se innerlike hart vra sonder ophou: “Wat van MY en wat van HULLE”. Die geredde se innerlike hart vra: “Wat van HOM”? Dit gaan vir die kind vd Here eerstens oor die Here en nie oor mense en hulle opinies nie.

2 WAARHEID NO 2: “Julle sal van die Here as beloning kry wat Hy beloof het” >>>

Die Here sal almal wat aan Hom behoort, beloon. Dit staan die hele Bybel vol. Die beloning is om te hoor “mooi so, goeie en getroue dienskneg/diensmaagd”. Om lof uit Sy mond te mag ontvang terwyl miljoene toekyk. Hierdie toekomshoop dryf ons aan. Ons het ‘n toekoms om voor te leef. Die Here is getrou, Hy sal woord hou. Daar wag genadeloon.

3 WAARHEID NO 3: “Christus is die Here en julle is in SY diens” >>>

Die Christus-gelowige is iemand wat ‘n lewensdoel het. ‘n Sinvolle lewe – vol betekenis. Waarom? Want jy is voltyds in die diens van die Here van die here en die Koning van die konings. Jou lewe is nie meer ‘n sinnelose lewe wat net om jouself en die tydelike aardse lewe draai en doodloop in jou dood en eindig in die hel nie. Jy is losgekoop van hierdie tipe sinnelose bestaan (1 Petrus 1:18). Jy is vir ewig van ‘n sinlose, depressiewe aardse bestaan verlos. Dink net hoe reusagtig GROOT en lewensimpakterend hierdie waarheid is.

4 WAARHEID NO 4: “Die Here het nie witbroodjies nie. Daar wag straf vir wie onreg pleeg.” >>>

Nie straf in die sin van die ewige helse verdoemenis nie. Paulus praat hier met en van Christus-gelowiges wat verlos is van die helse straf en veroordeling.

Met “straf” bedoel die apostel nie veroordeling nie, maar tugtiging en dissipline. Soos wat enige goeie pa en ma hulle kind sou dissiplineer wanneer nodig.

Indien ‘n ware kind van God onreg pleeg of selfgesentreerd leef of in watter sondetoestand ookal en daar is nie bekering en wegdraai van die sonde en toekeer tot die Here nie, sal die Here dit nie net laat voortgaan nie. Hy sal dissipline toepas.

En wanneer ons nou die lig van hierdie 4 waarhede op die verhouding tussen huweliksmaats en gesinslede en werkgewers-werknemers laat val, dan het dit die volgende uitwerking:

1 MAN-EN-VROU in die huwelik: Die een stel die ander BO hom/haar self! Dit beteken dat die man die vrou se belange BO sy eie kan stel en dat die vrou die man se kapteinskap in die huwelik volg.

Die huwelik is soos ‘n sportspannetjie waarvan die deelnemers op dieselfde vlak is, maar een is die kaptein wat leiding neem. Die Here het bepaal dat die man in die huwelik/gesin dit moet doen. En die vrou moet dit eerbiedig. Maar dis nie vir haar ‘n pyn nie, want haar man stel mos haar belange eerste! (uitgespel in Efes 5:22-33)

2 KINDERS-EN-OUERS-IN-DIE-GESIN: Pa en ma stel die kinders BO hulleself en die kinders stel hulle ouers BO hulleself. Dit het tot gevolg dat die kinders hulle ouers gehoorsaam en die ouers nie die kinders onderdruk of verkleineer of afkraak en moedeloos maak nie.

3 WERKNEMERS-WERKGEWERS: Hou in gedagte dat die slawe van destyds beroepe beoefen het. Ja, hulle het aan eienaars behoort en is deur hulle versorg, maar hulle was onderwysers, opsigters, klerke ens. Die probleem is dat baie eienaars hulle slawe baie sleg behandel het. Maar tog was dit steeds ‘n werkgewer/werknemer verhouding.

Maar kyk nou hoe werk die Here se Gees:

Die Christenwerknemers wat onregverdig behandel word, moenie opstandig word nie, maar hulle werk pligsgetrou doen en hulle eienaars/werkgewers gehoorsaam wees en hulle werk uit eerbied vir die Here doen en nie om deur mense geprys te word nie.

En die Christeneienaars weet en besef dat hulle self aan ‘n hemelse Eienaar behoort wat hulle regverdig en billik behandel en daarom sal hulle hulle slawe op dieselfde manier hanteer. Hulle sal teenoor hulle slawe optree op die manier waarop hulle Hemelse Eienaar hulle hanteer.

Sien u hoe totaal ANDERS word dinge wanneer ‘n mens innerlik getransformeer is deur die almagtige Heilige Gees van God?

Vergelyk nou wat hierbo gesê is met algemene wêreldse standaarde van vandag vir huwelik, gesin en werkgewer/werknemer verhoudings. Dis ligjare van mekaar. Die wêreld lag vir die Bybelse standaarde. Hulle lag vir die nuwe lewe wat die Here skep. Maar daar waar die Gees woon en werk, vind ‘n metamorfose plaas wat alles ánders maak.

Christenwees is ‘n bonatuurlike saak. Christenwees is ‘n baie praktiese aangeleentheid. Dis onmoontlik om ‘n Christen te wees en jou praktiese lewe bly onaangeraak.

Tafelberg Gemeente
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Kolossense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)