Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

Klein Profete Reeks: Die boodskap van Nahum

Skriflesing: Nahum 1-3

Hoe voel ons oor die toorn/woede/gramskap van God? ‘n Mens wil nie eintlik iemand saamnooi kerk toe as jy weet HIERDIE tema sal aan die orde kom nie. Of jy voel om ‘n besoeker so gou moontlik ná die diens te gaan paai: “dit gaan darem nie élke Sondag só nie. Meerendeels gaan dit darem oor die liefde & vergifnis van die Here. Kom tog asb net weer…”

Of dalk is ú iemand wat vanoggend vir die eerste keer hier is. En nou hoor u dat hierdie God wie se Woord u moet aanhoor, ‘n God van toorn/woede en wraak/gramskap is. U voel dalk u is op die totaal verkeerde plek.

Ja, wanneer ons van die toorn van God hoor, is ons natuurlike reaksie altyd om dit te wil balanseer, nie waar nie? “Jaaa, Hy ís dit, maar Hy is eintlik ‘n God van liefde…”

Ons spring nie rond en bont in die Bybel met ons prediking nie, maar probeer om die volgorde van die Skrif self te volg. Daarom, in ons huidige studie van die “klein profete”, is Nahum vandag op die agenda en daarom die tema van die toorn van God, soos die Heilige Gees deur Sy profeet spreek. En dit wat die Gees praat, kom hier aan die orde.

Onbeskryflik belangrik, want namate ‘n mens die toorn van God Bybels-korrek verstaan, verstaan jy meteens ook Sy barmhartigheid & genade reg. God se toorn/gramskap is byvoorbeeld ligjare verwyderd van óns woede en kwaadwees. Ons moet versigtig wees om nie óns soort woede op Hom te projekteer en te dink dat Hy ook so is nie. God se toorn beteken nie dat Hy op Sy perdjie raak, die stoel skop, sekere dinge doen/dink/sê waaroor Hy later spyt moet wees nie. Sy woede beteken nie dat Hy allerlei selfgesentreerde konklusies maak nie. Sy toorn is absoluut suiwer en regverdig.

Om dit alles vir ons verstaanbaar te maak, is Nahum ‘n belangrike boek in die Bybel.

Eintlik is daar in Nahum niks moeilik om te verstaan nie. Die Here gebruik Nahum se pen om die finale oordeel oor Ninevé uit te spreek en terselftertyd Sy vertroosting oor almal wat Hom met hart & siel dien. Ja, dit gaan oor presies dieselfde Ninevé as waar Jona gaan preek het. Die goddelose Assiriese stad in – wat vandag bekend staan as Mosoel – die noorde van Irak.

Nahum leef wel 100jaar ná Jona (ongeveer 630vC). In die tyd van Jona het feitlik die hele stad tot geloof en omkeer gekom, maar ‘n 100 jaar is ‘n lang tyd. Nuwe geslagte het gekom en die vorige goddeloosheid het teruggekeer (3:1, 3:4, 3:18, 3:19). Deur Nahum verklaar die Here dat Hy die stad sal vernietig. So erg was die verval, dat almal wat sou hoor dat Ninevé verwoes is, sou handeklap (3:19).

Dit het presies só gebeur in 612vC toe die Babiloniese koning Nebukadnesar die stad met die grond gelyk gemaak het. Soveel so, dat die ruïnes van Ninevé eers 161 jaar gelede (1847) herontdek is en vandag staan die moderne stad Mosoel daar – op die wesoewer van die Tigris in noord-Irak.

Wat moet ons nou sê van God se wraak & toorn?

Sommige dwase mense reken dat dit tipies OT is. Die God vd OT is die God van toorn & wraak – sê hulle. In die NT is dit heel anders: In die gestalte van Jesus, is die God vd NT gaaf & vergewensgesind.

Hierdie siening is natuurlik ‘n absolute dwaling. Die OT & NT vorm ‘n naatlose eenheid. Tewens, in die hart van die OT vind ‘n mens die ontferming & liefde van God, selfs binne-in Nahum! (1:2). In die hart vd NT vind ons die wraak van God. Het u geweet dat ons Here Jesus – vlgs Matt, Mrk, Lk – byna nooit oor die hemel gepraat het nie, maar aanhoudend oor die komende verderf? Dink ook aan Romeine 1: 16,18. Te veel voorbeelde om te noem.

U sien, ‘n groot misverstand in baie mense se gemoed is die idee van: God is liefde en Sy geduld duur vir ewig en daarom – indien ek darem redelik goeterig geleef het – sal Hy my darem sekerlik tog vergewe. Sy werk is mos om te vergewe, of hoe? Ek kan dus onbekeerd leef en my eendag net op Sy liefde beroep. Wat ‘n grusame verrassing wag op derduisende misleide mense!?

Waarom kan God nie ewiglik geduldig wees en waarom kan Hy nie vir Jan Rap en sy maat wat in ongeloof geleef het en hulle in die oordeel op God se liefde beroep, vergewe nie?

Antwoord: As gevolg van Sy volmaakte karakter.

Behalwe dat Hy liefde ís, ís Hy ook heilig (perfek) en 100% regverdig. Interessant: Ons wil eintlik hê Hy moet heilig en regverdig wees, want iemand soos byvoorbeeld Hitler wil ons darem nie graag in die hemel sien nie en in die geval van die skurke wat altyd met alles wegkom moet daar darem reg en geregtigheid geskied. Daarom klap almal hande wanneer Ninevéverwoes word, want almal wil hê reg & geregtigheid moet geskied. Net soos almal daarna smag dat reg & geregtigheid in Zimbabwe moes geskied en ook nader aan huis!

Dis ‘n geweldige troos om te weet dat die lewende God heilig & regverdig is. Dis ‘n troos om te weet iemand soos Adolf Hitler voor God sal staan. En so ook die man wat by jou huis ingebreek het en jou rot en kaal gesteel het – al het die polisie hom nooit vasgetrek nie. Of die moordenaar wat nooit vasgetrek kon word nie.

Behalwe dat God liefde is, is Hy ook heilig & regverdig. Dis Sy wese.

Wat gebeur egter wanneer hierdie heilige & regverdige God met sondaars in aanraking kom? Mense wat nie met Hom lewe nie? Eindige wesens wat hulle duisende kere gedurende hulle aardse lewens aan die Oneindige vergryp het?

Ja, Sy liefde wil hul behou en omhels. Dis waar. Maar wat doen Sy heiligheid & reg? Stoot hul weg. Dis onmoontlik dat Hy nooitwraak uitoefen nie, want wat word dan van Sy heiligheid en reg? Dan moet Hy sê: “Jou een miljoen oortredings teen My Wet maak nie saak nie” (en dan is Hy onregverdig). Of: “Jou een miljoen sondes is okay” (dan is Hy onheilig). Verstaan u waarom móét Hy ‘n God van wraak wees. Dit is ook die rede waarom daar ‘n ewige verderf IS.

Die vraag is nou: wat dan van God se liefde? Sy vergifnis? Die aanneem tot kind? Omdat ons almal deurtrapte sondaars is (nie net die Nineviete nie), staan niemand mos ‘n kans by die heilige en regverdige God nie. God se heiligheid en regverdigheid sal ons vir ewig uitsluit uit Sy teenwoordigheid. Sonder twyfel. Ons sal almal die pad van Ninevé moet loop. Hy kan mos nie Sy heiligheid opsy skuif sodat Sy liefde ons kan ontmoet nie? Waar Sy heiligheid ons onheiligheid ontmoet, ontstaan Sy toorn & gramskap. Wie het dan ‘n kans? Sien 1:6. Sien ook Rom 3:23.

Net wanneer jy wil sê: dis goed dat God se gramskap teen die Nineviete woed, ontdek jy jyself is ook daarby ingesluit.

Dis eers wanneer ‘n mens hierdie krisis aanvoel, wat jy begin verstaan wáárom die Here Jesus Christus na die aarde gekom het en waarom Hy – as sondelose mens – so ‘n vreeslike kruisdood moes sterf.

Dis sodat God se liefde onheilige mense kan aanvaar sónder dat Hy Sy heiligheid & regverdigheid prysgee/ophef.

Want, kyk nou wat gebeur: God se gramskap/woede/wraak/toorn op sonde, val nou op Jesus (die middelman/ middelaar /plaasvervanger) terwyl Hy óns plek inneem. Onthou: Waar God se heiligheid met ons onheiligheid konnekteer, ontstaan Sy toorn. En net daar, waar dít gebeur, skuif ons Here Jesus se offerdood tussenbeide!

God se toorn tref Hóm. En Hy is mý & jou Middelaar. Hy staan tussen-in. Hy neem ons plek. Sodat, wanneer ek einde ten laaste op die punt kom om my persoonlike verlorenheid te besef & erken & besef dat ek absoluut geen hoop het om by God se heiligheid verby te glip die hemel in nie – want my onheiligheid is ‘n feit, dis ‘n werklikheid. En ek dán CHRISTUS ontdek. Hoe Hy my plek geneem het toe die volle toorn van God op Hom afgekom het op die kruis. En ek besef, IN HOM breek God se liefde deur en vergewe Hy my! En ek dan vir Hom daarvoor begin glo/vertrou.

Sien u? Wanneer die heilige God my – 100% onheilige – volkome aanneem IN Christus die Middelaar, dan offer Hy nie Sy heiligheid/regverdigheid/gramskap op sodat ek die ewige lewe kan verkry nie! Nee, Hy hándhaaf Sy heiligheid. Want Sy heiligheid het JESUS getref. En nou omvou Sy liefde my – in/deur Jesus. Hy sien nie op ‘n onregverdige manier my sondes deur Sy vingers en maak of dit nie so erg is nie. Nou hoef Hy nie Sy eie karakter van heiligheid te verander om ‘n sondaar in die hemel te kry nie. Nee, my sondes is regverdiglik ten volle gestraf – in Jesus.

Verstaan u waarom niemand ooit buite-om JESUS die ewige lewe sal kan ontvang nie? Want buite Jesus moet die sondaarmens sélf teen God se heiligheid staande bly en dit is vir niemand moontlik nie (sien Rom 3: 10-18). Daar is net één plek waar God se liefde ‘n sondaarmens omvou/insluit – en dit is IN CHRISTUS, want slegs Hý het God se regverdige gramskap (wat óns toekom) deurstaan op Golgota.

O, hoe vreeslik dat mý goddelose onheiligheid die sondelose Seun van God sóveel lyding/smart/vloekdood besorg het! Die grootste bewys dát God se toorn ‘n werklikheid is en dát daar ‘n werklike plek is soos ‘n ewige poel van vuur, is juis die kruis op Golgota. Waarom sou die kruis nodig wees indien die Bybelse leer van ‘n ewige verderf net ‘n fabel en feeverhaaltjie is?

Nee, álles waarvan Nahum in sulke skerp taal téén Ninevé praat, fokus vooruit na die Seun v God op die kruis. Byvoorbeeld: rukwind & storm (1:3), berge wat bewe (1:5), wêreld wat terugdeins (1:5), gramskap soos veldbrand (1:6), rotse wat uitmekaar breek (1:6), vloed wat meesleur (1:8), duisternis (1:8), stoppels wat verbrand (1:10), afgemaai word (1:12), kaal geplunder/leeggedra/verniel/verslae/geknakte knieë/krampe in die onderlyf/bleek van skrik (2:10), hope dooies (3:3), aan minagting oorgegee (3:6), in gevangenskap weggevoer (3:10), vuur verteer sluitbalke (3:13), met die swaard uitgeroei (3:15), dodelik verwond (3:19).

Dit alles is nog kinderspeletjies teenoor die ewige lyding wat verlore mense in die hel sal ondervind. En dit is kinderspeletjies in vergelyking met die lyding wat ons Here Jesus getref het. Die gramskap wat Ninevé getref het, is maar net ‘n voorloper van wat kom.

Maar daar is ook ánder woorde van Nahum wat vooruit fokus op die kruis, naamlik dit wat bekeerde mense beleef wat die Here glo en vertrou vir saligheid. Dinge soos: intens begaan oor julle (1:2), lankmoedig oor julle (1:3), die Here is goed (1:7), Hy is ‘n toevlug (1:7), Hy sorg (1:7), die juk wat op jou was, is verbreek (1:13), die bande wat jou gebind het, is verbreek (1:13), ‘n boodskapper hardloop en bring goeie nuus: Vier jou feeste (1:15), jou verdrukker is verslaan! (1:15), jou eer is herstel (2:2). Dit is alles is nog maar kinderspeletjies in vergelyking met die ewige saligheid wat wag vir elkeen wat in Christus Jesus geleef en gesterf het.

Sien u hoe help Nahum ons om die ewige evangelie helder te verstaan?

O, moenie tevrede wees met ‘n lamlendige lewe van “50% van my hart is hier en 50% is dáár en ek hoop regtig die Here sal my darem eendag genadig wees, want Hy ís mos darem ‘n God ‘n liefde” nie. O nee. Sien raak dat God se gramskap jou buite-om Jesus sal verteer. Sien ook raak hoe God se liefde jou ín Sy Seun insluit en omhels. En dat jy bevoorreg is dat 100% van jou hart aan Hóm mag behoort. Só kan jy met absolute sekerheid weet dat jy God se gramskap & toorn nooit sal smaak nie! Want dit was volledig op Christus. Wat ‘n salige bevryding! Amen.

Dr Chris Saayman

Category Klein Profete Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)