Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

 

HET GOD REGTIG DIE WÊRELD SO LIEF… Joh 3:16

Tradisioneel word daar dikwels op ‘n sentimentele manier oor Kersfees gedink. Alles gaan oor die mooi en die sagte en die strelende. En die liefde van God staan meesal voorop in meeste mense se denke. Veral ‘n vers soos Joh 3:16: “So lief het God die wêreld gehad, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.”

Die idee wat baie mense gevolglik het, is dat God alle mense op aarde op dieselfde manier liefhet met ‘n sentimentele tipe positiewe hartstogtelike emosie en dat Hy hoop ‘n hele klompie sal darem daarin slaag om die verlossing in Christus aan te gryp.

Hierdie mense voel hulle kan enigiemand op aarde gaan verseker dat God hom/haar verskriklik liefhet en ‘n wonderlike plan vir sy/haar lewe het.

Dis ‘n groot misverstand.

‘n Tweede misverstand – wat hieraan gekoppel is – is dat ons geneig is om te dink dat God die sonde haat maar die sondaar liefhet. Mens hoor baie dat mense dit sê, terwyl dit nêrens in die Skrif staan nie. Maar hierdie idee is gebaseer op die eerste misverstand, nie waar nie.

Die Bybel leer dat God met die sonde ‘n probleem het EN met die sondaar!

In Psalm 5:5 staan daar Hy haat almal (dis die mense) wat in die sonde leef. “Haat” bedoelende: Sy aangesig is teen hulle gedraai. Soos wat Hy vir Jakob liefgehad het, maar vir Esau gehaat het (Rom 9:13). Trouens, in die OT het die Here hoofsaaklik net een enkele volk liefgehad: Israel (Deut 7:7) en ook nie eens almal in Israel nie, want die Skrif leer dat nie almal wat Israel was, wérklik Israel was nie (Rom 9:6). In 1 Petr 3:12 staan daar duidelik dat Sy aangesig gekeer is TEEN die MENSE wat in sonde leef. Nie teen die sonde nie, maar teen die mense!

Hierdie waarheid behoort enigiemand wat nog nie met God versoen is nie, bang te maak en uit te dryf om die Here se aangesig desperaat te begin soek. “Die Here se aangesig is nie net teen my sonde gedraai nie, maar ook teen MY!” Teen MY!

Die mens wat in sonde & sondeskuld buite Christus verlore is, is dus nie die voorwerp van een of ander soort sentimentele liefdes-emosietjie by God nie. God se aangesig is regtig TEEN diesulkes gekeer. Om dus te beweer dat Joh 3:16 beteken dat God vir alle mense op aarde ‘n sagte en emosionele liefdesgevoeletjie koester, is ‘n mite! En om dan nog hierdie mite op Kersfees van toepassing te wil maak!

Die begrip “wêreld” word op minstens TIEN verskillende maniere in Johannes-evangelie gebruik. ‘n Mens moet dus versigtig wees om nie die begrip “wêreld” te lees en dan te dink dit beteken sonder meer alle mense op aarde of die hele kosmos nie.

Twee primêre maniere waarop Johannes die woord “wêreld” gebruik is eerstens om aan te dui dat die Evangelie in die Nuwe Verbond nie meer net hoofsaaklik op die Joodse nasie – die volk Israel – fokus nie, maar op gelowiges uit alle nasies regoor die wêreld. En tweedens dui dit op die boosheid en sondigheid van die mensdom buite Christus. Nie noodwendig op hoe baie mense nie, maar op hoe erg hulle geestelike toestand is soos God dit sien.

Dis op hierdie twee maniere wat die woord “wêreld” in 3:16 gebruik word. God het elkeen wat deel is van die sondige wêreld, en nie noodwendig net van Israel is nie, maar wat tot geloof in Jesus Christus kom, SO LIEF dat hulle nie verlore sal gaan nie. Sy liefde is dus nie ‘n algemene sentimentele liefdes-emosietjie nie, maar spesifiek toegespits op diegene wat in Christus inkom deur geloofsvertroue & bekering.

Hoe moet ons dus die liefde van God verstaan? Wat leer die Bybel vir ons?

Die Skrif maak TWEE duidelike onderskeide:

1 God het ‘n goeie en barmhartige hart teenoor alle mense op aarde in welwillendheid en voorsienigheid. Vir dieselfde verloregaande mense teen wie Sy aangesig gekeer is, voorsien Hy op allerlei maniere – want soos Rom 2:4 sê – Sy goedheid lei tot bekering.

Sy hart is vol van ‘n algemene soort liefde (goedgesindheid) en voorsiening wat Hy baie graag op alle mense uitstort. Hy is onbeskryflik goed! Selfs die ISIS terroriste in die Midde-Ooste geniet van hierdie goeie sorg van Bo. Luister hoe stel Jakobus dit in 1:17: “ELKE goeie gawe kom van Bo, van die Vader van die ligte..” As die ISIS terroris lekker eet, kom dit van Bo. As hy asemhaal, kom daardie lewensasem van Bo. ELKE goeie gawe. Jesus sê in Matteus 5:45 dat God Sy son laat skyn en reën gee vir alle mense: regverdig en onregverdig. Mens sou dit God se “algemene liefde” vir alle mense kon noem.

2 God het egter ook ‘n besondere liefde wat net sekere mense insluit en ander uitsluit. God die Vader het naamlik ‘n besondere liefde vir die Here Jesus Christus én vir alle mense wat IN die Here Jesus is.

Luister hoe stel die Here Jesus dit in Johannes 17. “Vader U het my liefgehad voor die grondlegging van die wêreld en U het hulle lief net soos U my liefhet” (vv23-24). Dit is die sogenaamde AGAPE-liefde waarvan 1 Kor 13 praat. Die “hulle” is natuurlik diegene wie die Vader aan die Seun gegee het (v 20) – geredde gelowiges in Christus.

Die Apostel Paulus bevestig dit in Efes 5:25 waar hy sê dat Christus spesifiek die KERK liefgehad het en Sy lewe vir die kerk afgelê het. Die kerk/gemeente is almal wat in Christus is. God het ‘n besondere toegespitste liefde – toegespits op die kerk van Christus.

Indien ‘n mens dus wil weet dat jy persoonlik die voorwerp van God se besondere liefde is, moet jy in Christus wees. So eenvoudig soos dit.

Ons gaan dus nie uit na verloregaande mense toe en vertel vir hulle links en regs hoe lief God vir hulle is nie. Dit sou wees om God se besondere liefde toe te pas op plekke waar Hy dit self nie toepas nie! Om die kar voor die perde te span!

Nee, wat ons vir verloregaande mense gaan vertel is die WARE Kersboodskap…

Wat só klink:

“My vriend, weet jy: God het Sy liefde duidelik en helder bewys toe Jesus as mens gebore is en deur Sy dood op die kruis en opstanding uit die dood. En ook JY sal hierdie liefde leer ken en beleef indien jy jou verlorenheid buite Christus besef en dit erken en omdraai na Hom toe en jou geloofsvertroue op Jesus oorplaas. En indien jy end-uit buite Christus sou bly, sal jy onder die toorn van God in jou sondeskuld sterf”.

DIT is die ware Kersboodskap!

Tafelberg Gemeente
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

 

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)