Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG GEMEENTE
HEMELVAARTDIENS 2019
STRYD? JA! OORWINNING? VERSEKER!
Skrif: Openbaring 12

Een ding is seker: geen mens kan leef sonder hoop (toekoms) nie. Ons moet seker wees van “môre” anders kan ons nie vandág leef nie. Sommige moderne teoloë ontken (of verwater) die werklikheid van die hemel en die ewige lewe, en verwar die gelowiges. Daarmee ontneem hulle die gelowiges tegelyk hul hoop. En wanneer ’n mens nie toekomshoop het nie, maak jou lewe vandag nie sin nie en kwyn jou verhouding met die Here.

Die Skrif se getuienis is egter helder duidelik. Die Here het die mens geskep met die doel om met Hóm saam te woon. Gen. 1-2. Die hele Bybel handel oor hierdie “saamwoon” (saamleef) tussen God en mens. Dit was tewens God se doel waarom Hy mense gemaak het. Skeppingsdoel/fabrieksdoel. As ‘n mens dit nie verstaan nie, sukkel jy om die Bybel se boodskap te verstaan.

Alhoewel die sondeval hierdie saamwoon verbreek het (en die hemel toe ‘n plek geword het waar satan kon inkom en God se kinders aankla – sien JOB), het God onmiddelik (nog in die tuin) die moederbelofte gegee dat Hy die gebroke verhouding sal herstel. Gen 3:15. God wil m.a.w. nie Sy skeppingsdoel (saamwoon) prysgee nie. Dit moet vervul word. En Adam het hierdie moederbelofte geglo/vertrou en sy vrou Eva (moeder v lewe) genoem. Adam het God geglo dat God ‘n verlossing sal bewerk en die saamwoon herstel. Hy het die Here op Sy Woord geneem. En so is die saamwoon tussen God en Adam weer herstel.

Die hele Skrif is nou hierop afgestem: die meesterplan wat God gemaak het om Sy saamwoon met die mens vir ewig te verseker. Die Hemel (saamwoon) sal herstel word en ís reeds in beginsel in/deur Jesus se opstanding uit die dood herstel. God het dit al die pad belowe – oor ‘n tydperk van duisende jare heen. Dit loop soos ‘n refrein deur die Skrif.

Jakob kry byvoorbeeld reeds by Betel ‘n visioen waarin hy die hemel geopen sien. By die berg Sinai daal die Here neer na Sy volk en gee Hy vir Moses die plan van die Tabernakel, ‘n afbeelding van die hemel. In die Tabernakel sou Hy tussen Sy volk woon alhoewel die skeiding nie finaal afgebreek was nie. Die voorhangsel was steeds daar. Slegs een maal per jaar kon die Hoëpriester met offerbloed in die direkte teenwoordigheid van die Here gaan en bly lewe (Lev.16). So kon die volk weet: die hemel sál weer vir ons oopgaan.

Dit was eers Christus se kruisdood wat dit wat die hemel en aarde van mekaar geskei het, ten volle weggeneem het. Daarom skeur die voorhangsel finaal – die oomblik toe Jesus sterf. Daarom vaar Jesus ook voor die oë van die dissipels op na die hemel. Want, die hemel is nie langer vir sondaars gesluit nie! Jesus het met ‘n werklike menslike liggaam daarheen gegaan, want daar is nou in die hemel weer plek vir ‘n mens. Die hemel is nie meer ‘n bedreiging vir ons nie.

Dit is die heerlike boodskap van Openb. 12 wat in beeldende taal die mees aangrypende boodskap verkondig. Die hele Bybel staan eintlik in Open 12 opgeteken en saamgevat in ‘n neutedop. Laat ons net vinnig sien wát presies in Openb 12 staan:

Dit teken ‘n prentjie van die dieperliggende geestelike agtergrond van die aardse stryd wat die kerk beleef. Parallel met die aardse stryd wat in besonder die KERK VAN CHRISTUS beleef, is daar ‘n onsigbare geestelike oorlog aan die gang. Rondom ons, is daar ‘n geestelike stryd aan die gang wat ons aardse stryd tot gevolg het –

‘n Vrou staan op die punt om geboorte te gee, maar ‘n groot vuurrooi draak wil die kind verslind. Die draak het 7 koppe, 7 horings en 7 krone. Waarom 7? Wel, hy probeer kennelik God se volmaaktheid naboots. Die koppe: Uit Daniël se profesieë weet ons dat gediertes met veelvuldige koppe op veelvuldige manifestasies van aardse mag & politieke koninkryke dui. Die horings & krone dui op gewaande krag en outoriteit. Dis nie letterlike horings en krone nie. In die Bybel is horings & krone meesal simbolies van krag & mag. Hierdie vuurrooi draak is die duiwel self wat self God wil wees (getal 7), wat soos ‘n koning wil regeer (koppe en krone) en wat gewaande krag besit (horings). Daar bestaan dus letterlik ‘n wese wat die Skrif SATAN noem, maar hy is nie letterlik ‘n rooi draak met sewe koppe nie. Dit is simboliese taal wat vir ons iets beskryf van satan se aard en wese.

Maar kyk wat gebeur: die kind oorwin die draak! Wie sou dit ooit kon verwag? Dat ‘n KIND ‘n DRAAK kan oorwin!? Maar dis ‘n presiese vervulling van die moederbelofte (Gen 3:15) nie waar nie? Waar God belowe het dat uit die vrou ‘n manlike persoon sal kom wat die slang se kop sal vermorsel. Die kind wat gebore is, is Jesus. En die vrou wat aan Hom geboorte gee is Israel/Kerk (nie Maria nie!).

Met een pennestreep teken die Gees in vers 5 vir ons die hele oorwinning van Jesus. Tot by Sy hemelvaart. Pleks dat die draak die kind kan verslind, word die kind opgeneem in die hemel – deur ‘n magsdaad van God natuurlik.

En die vrou (die kerk) ontglip óók die draak, want sy word na die woestyn geneem waar sy vir 1260 dae/ 42 maande bewaar word. Dit is ‘n simboliese tydperk wat dui op die hele tydperk vanaf Jesus se eerste koms tot Sy wederkoms. Die woestyn is die simbool van die plek waar die Here die volk Israel bewaar het vóór die intog in die Beloofde Land. Dit is die plek waar die Here se kerk steeds leef – vandag nog: Woestyn. Nie letterlike sand en son en duine nie. Maar ‘n plek van moeite & beproewing. ‘n Plek waar die belofte van die beloofde land (finale hemel) nog in die toekoms lê. ‘n Plek waar die draak die vrou (kerk) vervolg omdat hy weet dat sy tyd min is. Hy is immers uit die hemel gewerp deur Jesus se hemelvaart. Jesus die hemelvaart (die wegruk van die kind in Openb 12) het iets geweldig vermag. Die aanklaer (satan) is uitgewerp en die advokaat (Jesus) het ingekom! Gelowiges kan nou weet: Die een wat probeer om my aan te kla by God is uit die hemel uitgewerp en nou is Jesus – die Een wat vir my voorspraak doen – in die hemel aan God’s regterhand van gesag en heerskappy!

In die OT-tyd het die satan blykbaar toegang tot God gehad (dink aan Job), maar met Jesus se opstanding & hemelvaart is satan finaal uit die hemel gewerp. Nou vervolg hy die kerk. Vir die hele tydperk van 1260 dae. Maar die Here sorg vir Sy bloedgekooptes. Want die stryd tussen die draak en Christus/kerk is ‘n ONGELYKE stryd – die oorwinning is vooraf reeds behaal. Die stryd tussen Christus en die draak is nie ‘n wipplankryery (dan is díé een bo en dan is die ander een weer bo) en nou hang dit af wie uiteindelik die sterkste is nie. Die finale uitslag van hierdie stryd is nie onseker of onbekend nie. Die oorwinning is reeds behaal. In Gen. 3:15 is dit reeds neergeskryf dat die beloofde Man die slang se kop sal vermorsel en Openbaring wys vir ons hóé dit realiseer.

Kyk maar net wát sing die hemelinge toe die satan op die aarde neergewerp word – 1) God se koninkryk het rééds deurgebreek in die mens se geskiedenis met satan se neerwerping deur Jesus se hemelvaart. Die draak regeer NIE. Hy is geen godjie nie. Hy is nie alomteenwoordig nie. Hy is nie almagtig nie. En 2) sy vermoë om die gelowiges aan te kla, ís aan bande gelê. Die aanklaer is UIT die hemel en die advokaat is daar IN!

En nou – so sing die hemelinge – OORWIN die gelowiges (wat tydelik in die woestyn is) die draak met die Lam se bloed, waarvan hulle onverskrokke getuig. Daarby het hulle nie hulle eie lewens méér lief as wat hulle vir Jésus liefhet het nie.

Hóé oorwin gelowiges dus? Hoe oorwin hulle wanneer die leeus se bekke om hulle kele sluit in die Romeinse arenas – van destyds? Hoe oorwin hulle in die hedendaagse China & Noord-Korea & Moslemlande wanneer hulle vervolg word a.g.v. hulle verknogtheid aan Christus Jesus? Hoe oorwin Christen vroue in Afghanistan wanneer hulle gedwing word van hul mans te skei en met Moslemmans te trou? Hoe oorwin jy wanneer jy op skool of by jou werk uitgeskuif word omdat jy nie wil meedoen aan die ander se plesiertjies nie? Jy skinder en drink nie saam nie. Jy doen nie immorele gunsies om bevordering te kry nie. Jou gehoorsaamheid aan Christus word ‘n bietjie duur. Hoe oorwin ‘n Christenvrou wanneer sy versoek word om ‘n aborsie te laat doen, maar haar Christelike gewete daartéén getuig? Hoe oorwin jy? Antwoord: Met die oorwinning wat klaar volledig afgehandel is, dáármee oorwin jy: Die bloed van die kruis. Want jy het Hóm liewer as wat jy jou eie lewe het.

Kern van alles: Die draak (satan) kon dit nie regkry om die Seun wat gebore is, te verslind nie. Die Seun word weggeruk na die hemel. Dit dui op Jesus se hemelvaart.

En, die oomblik toe Jesus die hemel betree, word die satan finaal uitgewerp (as aanklaer). Nou spits hy hom daarop toe om die vrou te vervolg. Die vrou is ’n beeld van die kerk. Maar, ook met hierdie planne kan hy nie veel uitrig nie, want die Here bewaar die vrou. Dis die kern van alles. Hoe wonderlik! Die kern van alles is: STRYD – Ja! OORWINNING – verseker!

Ná die sondeval het die hemel vir die sondaarmens ‘n bedreiging geraak. Satan kon daar ingaan om die mens aan te kla. Maar, ná Jesus se hemelvaart word die aanklaer uitgegooi en ‘n Advokaat gaan sit aan die Vader se regterhand. Nou word die gelowiges in die hemel verdedig en nie meer aangekla nie! Daarom kan die draak se pogings om die gelowiges te vernietig niks uitrig nie! Die Skrifte leer dit so in Openb 12! Wanneer die draak die vrou agtervolg, word daar skielik aan die vrou arendsvlerke gegee sodat sy in die woestyn versorg word – buite bereik van die slang.

Dit wys op die geweldige wins wat die hemelvaart van die Here Jesus Christus vir die ware gelowiges het. Die aanklaer het nie meer toegang tot die hemel nie, maar hy vervolg nou die gelowiges op aarde. Maar, daar is nou ‘n Advokaat in die hemel wat vir die gelowiges pleit en intree sodat die draak ook op aarde niks uitgerig kan kry nie. Daarom is ‘n kind vd Here se lewe níé aan toeval uitgelewer nie. In die hemel is daar ‘n Advokaat wat alles bestier. Soms voel ‘n mens alleen en Godverlate. Dan mag jy bid en weet dat jy verhoor word. Want daar is ‘n Advokaat aan die regterhand van die Vader. ‘n Mens se talle sorge kan na hierdie Advokaat gebring word.

U sien: die hemelvaart van Christus beteken nie dat Hy nou skielik ver van ons is nie. Asof Hy na ‘n vae en verre droomwêreld vertrek het wat niks met ons lewens te make het nie! Nee. Hy het met my menslike liggaam aan die regterhand vd Vader gaan sit. Dit waarborg vir my die feit dat mý plek in die hemel ook gereed gemaak word. Eintlik kan ons sê het die hemel reeds aangebreek. Hemel & aarde is reeds aan mekaar verbind.

Wanneer ‘n mens so na die Skrif luister, kwel die liberale teoloë se twyfelvrae jou nie meer nie. Dan is dit nie meer nodig om te bewys dat daar so ‘n plek soos die hemel is nie. Ek is ook nie meer besorg oor die vraag wáár die hemel is nie. Ek verstaan nou die Skrif se totale boodskap: Dat God van die begin af met mense wil SAAMWOON. Daarvoor het Christus gekom: Om hierdie saamwonery weer ‘n werklikheid te kom maak. Daarom het Hy na die hemel opgevaar: om aarde en hemel weer in verbinding met mekaar te bring. Om my plek gereed te gaan maak. Dis hierdie grootste heerlike en manjifieke Boodskap wat alle twyfelvrae versmoor. Prys die Here vir Sy magtige oorwinningsboodskap!

Tafelberg Gemeente
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Hemelvaartsdiens 2019

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)