Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 21

In Openb 7 lees ons van ‘n groot skare wat niemand kon tel nie. Die volmaakte vergadering – die 144000 – die kerk van Christus. Hulle is verseël, beveilig, beskermd. Dit is nodig, want in Open 6 word beskryf met watter oordele die Here die aarde tref.. So erg, dat die mense vra dat rotse op hulle moet val om hulle te beskerm teen die toorn vd Lam. Hfst 6 sluit met die vraag: “Wie sal kan bestaan?” Die antwoord is in hfst 7. Die vergaderde kerk sal die toorn vd Lam deurstaan! Buite die kerk is Sy toorn. Buite die kerk moet ‘n mens in grotte gaan wegkruip teen Sy toorn. Want, jy is nie verseël nie. Buite die kerk is daar nie saligheid nie. Dit beteken nie dat die kerk jou red nie. Christus alleen red op Golgotha. Maar, Hy deel die volbragte redding in die kerk uit. Nie in enige kerk nie, maar daar waar Hy in waarheid aan die Woord kom en regeer deur Sy Gees en Woord. Dit alles wys vir ons hoe ontsaglik belangrik die regte begrip van wat KERK is.. Die onkunde is erg. Ons dink die kerk is soos ‘n vereniging waaraan almal behoort wat toevallig min of meer enersdenkend is. Dis ‘n geestelike leier wat ‘n klompie mense rondom hom versamel. Jy betaal ‘n fooi en trek voordeel uit ‘n klompie goed. Belangrike is: Aan jou behoeftes moet voldoen word. Ons dink: Eintlik is die ware kerk onsigbaar in die wêreld versprei. Dis die optelsom van alle mense wat die Here ken. Weet nie presies waar hy in die wêreld versprei is nie. Maak ook nie regtig saak nie. Wat saakmaak is dat ek as individu ‘n persoonlike verhouding met Christus moet hê! Die kerk is ‘n bysaak. Dis net ‘n organisasie. Ek gee my bydrae en verwag dat aan my behoeftes voldoen word. Kry ek ‘n boodskappie “om huistoe te neem?” Die Skrif en ons belydenis praat skokkend-verrassend ánders oor die kerk. Totaal anders. HK Sondag 21: “Wat glo jy, wat sê die Woord oor die kerk?” Uit die Woord en belydenis sien ons onmiddelik dat die kerk glad nie ‘n gesiglose klomp gelowiges is nie. Die kerk is geografies aanwysbaar met definitiewe aanduibare mense wat vergader word. Kyk na Openb 7. Die kerk is man vir man die mense (op hul name) wat die Here self versamel het. Nie enige plek nie. In die OT: Rondom die Tabernakel in die volgorde soos Hy voorgeskryf het, is Sy OT-kerk versamel. Daar by die versoeningsoffers vind jy die kerk. In Openb 7: stamme van Israel. Nie al die stamme nie, maar soos Christus hulle versamel het. Efraim en Dan ontbreek omdat hulle troueloos was. Die Here versamel hulle. Hulle is nie maar net daar omdat hulle wettige stamme was nie! In die kerk gaan dit om ‘n vergadering van mense wat saam gehoorsaam wil lewe onder Christus se gesag. Dit gaan nie oor elkeen se geestelike lewe nie. Ons mag ook nie sê: “Ag, wat maak dit saak waar ek die Here aanbid? In alle kerke is daar tog gelowiges…” Die vraag is nie of daar gelowiges is nie, maar of daar gehoorsaamheid is en of Hy gedien word soos wat Hy dit vra. Anders plaas jy jouself buite die kerk waar Christus jou wil beskerm. Die Here se volbragte verlossing is nie maar oral te kry nie. Dit lê nie op straat rond nie. Hy deel dit uit in die kerk waar Hy werklik aan die Woord kom in alle Waarheid. Dit is so wonderlik dat daar van die 144000 gesê word dat hulle “knegte” van God is en “Hom” dien in Sy tempel. Die kerk is ‘n vergadering wat Hy versamel en waar Hy in die middelpunt is. Uit dit alles kan u sien wat ‘n geweldige verantwoordelikheid op ons almal, maar veral die kerkraad rus om toe te sien dat hierdie kerk van Tafelberg meer en meer die kenmerke vd ware kerk van Christus vertoon en dat ons deel is van ‘n kerkverband wat getrou aan Xp. wil lewe. Die kerkraad moet letterlik gaan sit en kyk: IS ons deel van die getroue kerk van Christus?? Daarbuite is immers geen verseëling moontlik nie. Die kerkraad moet sorg dat ons deel IS van getroue kerkverband. Ons kan ook sien hoe mense se totale ingesteldheid sal verander na mate hulle besef wat KERK werklik is. Dink net hoe sal ons dan die erediens sien. Nie maar net ‘n geleentheid vir ‘n pitkosboodskappie vir die week nie, maar ‘n ontmoeting vd verbondsgod met Sy versamelde kerk waar Hy Sy heil wil uitdeel. Wat help dit ons kry “pitkos vir die week”, maar ek is nie verseker van my ewige heil nie? Ek het nie die HEIL ontvang nie. Wat help “pitkos” dan??? Dink hoe sal ons ons betrokkenheid sien. Nie iets vir wanneer “ek so voel” nie. Of om te kyk waar daar aan my behoeftes voldoen kan word nie. Maar ‘n besef dat ek deur die Here versamel is by Sy kerk. ‘n Wonderwerk. Uit genade het Hy aan my ‘n erfdeel gegee wat ek dankbaar benut soveel moontlik. Dink net hoe jaloers sal ons begin word om suiwere kerk te wees. Nagemaakte goed bevredig net nie meer nie.

SONDAG 21 – HEIDELBERGSE KATEGISMUS

54 Vraag: Wat glo jy van die heilige, algemene, Christelike kerk? Antwoord: Dat die Seun van God (a) uit die hele menslike geslag (b) vir Hom ‘n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is (c), deur sy Gees en Woord (d) in die eenheid van die ware geloof (e) van die begin van die wêreld af tot die einde toe (f) vergader, beskerm en onderhou (g) en dat ek daarvan ‘n lewende lid is (h) en ewig sal bly (I) >>>> (a) Ef 5:26; Joh 10:11; Hand 20:28; Ef 4:11-13. (b) Gen 26:4; Op 5:9. (c) Rom 8:29; Ef 1:10-13. (d) Jes 59:21; Rom 1:16; 10:14-l7; Ef 5:26. (e) Hand 2:42, Ef4:3-5. (f) Ps 71:17, 18; Jes 59:21; 1 Kor 11:26. (g) Matt 16:18; Joh 10:28-30; Ps 129:1-5. (h) 1 Joh 3:I4, 19-21; 2 Kor 13:5; Rom 8:l0. (i) Ps 23:6; 1 Kor 1:8, 9; Joh 10:28; 1 Joh 2:19; 1 Pet 1:5.

55 Vraag: Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Antwoord: Ten eerste dat die gelowiges, almal saam en elkeen afsonderlik, as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het (a). Ten tweede dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend (b) >> (a) 1 Joh 1:3; Rom 8:32; 1 Kor 12:12, I3; 1 Kor 6:17. (b) 1 Kor 12:21; 13:1, 5; Fil 2:4-8.

56 Vraag: Wat glo jy van die vergewing van die sondes? Antwoord: Dat God, op grond van die voldoening van Christus, aan al my sondes en ook my sondige aard waarteen ek my lewe lank moet stry nooit meer (a) wil dink nie. Uit genade wil Hy aan my die geregtigheid van Christus skenk (b) sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie (c) >> (a) 1 Joh 2:2; 1:7; 2 Kor 5:19. (b) Rom 7:23-25; Jer 31:34; Miga 7:19; Ps 103:3, 10, 12. (c) Joh 3:18; 5:24.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)