Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 19
Die uitdrukking “sit aan die regterhand van God” is heel waarskynlik beeldspraak en dui op gesag en outoriteit. Dis waar Christus Jesus is – in ‘n posisie van heerskappy (Mat 28:18). Meer belangrik nog: Hy is aangestel as Hoof van Sy kerk – bedoelende nie ‘n bepaalde denominasie nie, maar alle ware gelowiges, wat uiteraard in plaaslike gemeentes internasionaal versamel is. Die woord “kerk” beteken letterlik “die Here s’n”. Dit is die “ekklesia” – die uitgeroepenes. Vanuit die ganse verlore mensdom, het die Vader voor alle tye vir Hom ‘n gemeente uitverkies. Hierdie is die mense op wie Sy liefde gefokus is. Dis vir hulle – die skape – vir wie Jesus kom verlos het op die kruis. Dis in hulle lewens wat die Gees die weergeboorte bewerk. En Christus is die Hoof van hierdie kerk. Hy regeer deur Woord en Gees. Die ware kerk wil altyd onder Christus se heerskappy leef deur gewillige onderworpenheid aan die Woord en aan geen ander of niks anders nie. Terselftertyd geniet die kerk die effek van Christus se hoofskap naamlik a) die werking en bediening van die Heilige Gees – wat insluit die gawes wat die Gees gee en b) die beskerming van die Here teen die vyand. Mens verwag hierdie twee dinge van ‘n hoof! Byvoorbeeld ‘n skoolhoof. Hy/sy sal sorg dra dat alles wat nodig is vir die goeie funksionering van die skool tot almal se beskikking is. En verder sal die hoof sy skool op die hart dra en vir die skool in die bresse tree. Christus se posisie “aan die Vader se regterhand” het egter ook ‘n verdere implikasie en dit is – dat Hy sal terugkeer vir Sy tweede koms na die aarde! Vir gelowiges is dit ‘n werklike verwagting, ‘n toekomshoop (Fil 3:20; Luk 21:28; Rom 8:23; Tit 2:13; 1 Tess 4:16). Wanneer Hy verskyn, sal dit as regter wees en nie as verlosser nie. Hierdie Regter het egter inderdaad homself tydens Sy eerste koms as plaasvervanger van alle uitverkorenes voor God se regbank gestel en die vonnis namens hulle ontvang en die straf namens hulle gedra. Hy het ‘n vloek geword sodat die vloek vir ewig van hulle weggeneem is (Gal 3:13). Dis die rede waarom die gelowiges absolute sekerheid het dat – wanneer die Regter kom – hulle hemelse blydskap en saligheid sal ontvang (Matt 25:41; 2 Tess 1:6). Wat die ongeredde mense aanbetref, sal die Regter hulle in die ewige verdoemenis werp (Matt 25:34; 2 Tess 1:7). Lees 2 Thes 2: 6-8.

DIE HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 19
50 Vraag: Waarom word daar bygevoeg: en sit aan die regterhand van God?
Antwoord: Christus het na die hemel opgevaar sodat Hy Hom daar as die Hoof van sy Christelike kerk (a) kan betoon, deur wie die Vader alles regeer (b) >>> (a) Ef 1:20-23; Kol 1:18. (b) Matt 28:18; Joh 5:22.

51 Vraag: Watter nut bring hierdie heerlikheid van ons Hoof Christus vir ons? Antwoord: Ten eerste dat Hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede, uitstort (a). Ten tweede dat Hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar (b) >>> (a) Hand 2:33; Ef4:8. (b) Ps 2:9; 110:1, 2; Joh 10:28: Ef 4:8.

52 Vraag: Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel?
Antwoord: Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde Persoon met gespanne verwagting as Regter uit die hemel verwag (a) wat Hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder: dat Hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp (b), maar my, saam met al die uitverkorenes, na Hom in die hemelse blydskap en heerlikheid saamneem (c) >> (a) Fil 3:20; Luk 21:28; Rom 8:23; Tit 2:13; 1 Tess 4:16. (b) Matt 25:41; 2 Tess 1:6. (c) Matt 25:34; 2 Tess 1:7.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)