Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEBREËRS-REEKS NO 8

Tema: Waarskuwende versekering

Skrif: Hebr 6: 4-8

Ek oordryf nie deur te sê dat Hebr 6:4-8 een van die moeilikste paragrawe in die Bybel is nie. Dit is altyd die kopkrapper wat predikers (soos ekself) probeer vermy. Ons wil liefs nie daaroor praat nie!

Op die klank af klink dit of die skrywer die hele boodskap van die evangelie eenkant toe skuif en sê: “Vir die gelowige wat iewers langs die pad van die Here Jesus Christus afvallig raak, is daar geen hoop nie, geen kans om om te draai nie. So ‘n persoon kruisig vir Jesus nog ‘n keer. Klaar uit en verby! As jy eers een keer die Heilige Gees ontvang het en in jou binneste die lig gesien het en selfs die hemelse lewe begin smaak het en dan jou rug daarop draai, is daar geen hoop vir jou nie. Jy het al die goeie seëninge van die Here ontvang, maar jou lewe lewer geen goeie vrugte op nie. Dan is dit verby met jou. Soos grond wat reënwater indrink, maar net dorings en onkruid oplewer. Daardie vullis sal verbrand word”.

Dit klink dus of die apostel sê dat ‘n kind van die Here sy/haar saligheid kan verloor. Jy kan ‘n kind vd Here wees, maar dan afvallig word van Hom en Hom heeltemal verloor met geen hoop op herstel nie. Jy kan wedergebore wees en dan weer onwedergebore word!

‘n Mens kan verstaan waarom hierdie gedeelte al soveel mense tot wanhoop gedryf het. Want as jy dit op die klank af lees, klink dit regtig of dít is wat daar staan!

Jy kry dus toegewyde gelowiges wat die een of ander geestelike laagtepunt in hulle lewens bereik en dink dat hulle die punt van afvalligheid van die Here bereik het – en dan totaal hooploos voel. Want die BYBEL sê dan daar is nie vir so iemand ‘n verdere kans vir omdraai nie! Die BYBEL sê so iemand het Jesus weer gekruisig!

Wát presies hierdie “afvalligheid” is en wanneer die punt van afvalligheid finaal bereik is, moet elke mens maar volgens eie oordeel bepaal! Vir die een is die onomkeerbare afvalligheid wanneer iemand vir geruime tyd nie meer in die gemeente meeleef nie. Vir die ander is dit wanneer iemand in die een of ander groot sonde verval. Niemand weet nie! Elkeen moet maar self besluit!

So kry jy byvoorbeeld ‘n toegewyde gelowige wat in pornografie verstrengel raak – dalk iets waarvan hy/sy tevore verlos was. En dan dink die persoon: “Dít is nou sekerlik die afvalligheid waarvan Hebr 6 praat. Dis verby met my. Dis klaar. My lewe dra net dorings en distels en onkruid ten spyte van die reën van die Heilige Gees wat op my lewe val. My lewe lewer nie goeie vrugte nie! Ek is verwerp! Die Here het nou vir ewig Sy rug op my gedraai”.

Predikers is soms ook lief om Hebreërs 6 te gebruik om hulle gemeentelede bang te maak en vrees in te boesem, met die bedoeling om die mense wakker te skud. Goeie bedoelings natuurlik. Vergetende dat volgens 1 Joh 4:18 vrees nooit liefde kan voortbring nie.

Hoe sal ons ooit weet wat Hebr 6:4-8 nou eintlik sê??


Die antwoord is: Die konteks moet vir ons s
ê wat dit beteken.

Elaine ontvang ‘n brief van Johan. En haar oog tref ‘n sinnetjie op bladsy twee wat sê: “Ek voel of ek vrek”.

Angsbevange gooi Elaine die brief neer en gryp haar selfoon om die nooddienste te bel! Want, Johan is op sy laaste! Daar’s groot fout!

Pleks dat Elaine net die hele brief gelees het. Dan sou sy gou sien Johan vrek oor háár!!

Die KONTEKS moet vir Elaine sê wat Johan op bladsy 2 bedoel met die woorde “ek voel of ek vrek”. Maar omdat sy dit buite die konteks lees, maak sy totaal verkeerde afleidings!

Presies so werk die Bybel ook. Hebr 6:4-8 is tog deel van ‘n brief. Ons moet dus kyk wie die eerste lesers was, wat hulle probleem was, met watter doel die apostel vir hulle geskryf het. En dan moet ons minstens kyk na die vorige 5 hoofstukke en veral die paragrafie wat net voor 6:4-8 staan. Want vers 4 begin met Griekse woordjie GAR, wat WANT beteken. Dit wat in verse 4-8 staan, haak aan die voorafgaande paragraaf. Verse 4-8 is die rede waarom hy in die voorafgaande verse gesê het wat hy gesê het.

Nou wat het hy in die voorafgaande gesê?

Luister nou met gespitste ore:

Hy het vir hulle gesê dat hulle die “boodskap van geregtigheid” (5:13) aan die een kant glo, maar aan die ander kant nie regtig verstaan nie, omdat hulle nog steeds vashou aan die basiese manier hoe die OT oor Jesus gepraat het. Die OT het profeties in prentjiesbeelde/skadubeelde van Jesus gepraat. Elke keer wanneer ‘n gelowige byvoorbeeld in die OT-tyd gesondig het, moes hy ‘n diere-offer na die tempel neem. Die offers moes oor en oor gebring word. Die skrywer sê vir sy lesers: Julle wil met die een hand vashou aan Jesus se eenmalige offer wat julle reggestel het met God – maar – met die ander hand wil julle teruggaan na die OT diere-offers wat herhaal en herhaal moes word!

Die latere Judaïsme – waarmee die Hebreërs grootgeword het – het boonop die OT verbuig en verdraai dat dit ‘n wettiese/legalistiese godsdienssisteem geword het. Die mense moes dit en dat doen om in God se goeie boekies te bly. Dít was nooit die boodskap van die OT nie, maar dit is hoe die Judaïsme dit verknoei het. Volgens die Judaïsme moes jy dus oor en oor en oor offers na die tempel neem om in God se guns te bly. Doen dit en jy is IN. Doen dit nie en jy is UIT!

Die mense aan wie die skrywer van Hebreërs geskryf het, het met hierdie geestesopvatting (“mindset”) grootgeword. En hulle het dit afgelê toe hulle Christene geword het en die “boodskap van geregtigheid” omhels het. Maar hulle het nie ‘n skoon breuk gemaak nie. Hulle wou 3 geestesopvattings tegelyk akkommodeer. Hulle wou op 3 stoele gelyktydig sit: 1 – Die manier hoe die OT van Jesus in prentjiesbeelde gepraat het. 2 – Die wettisisme van die Judaïsme. 3 – Geloof in die boodskap van geregtigheid.

Wat presies is die boodskap van geregtigheid? Dit is die boodskap van die NT. Die boodskap van hoe Christus al die prentjiesbeelde van die OT vervul het. Hoe Hy die verlossing klaargemaak het. Hoe Hy slegs een keer geoffer is met ‘n offer wat nooit weer herhaal kan word nie.

Die woord “geregtigheid” beteken eintlik net REG. God het die sondaarmens met Homself REGgemaak/ in die REGte verhouding met Homself gestel – deur Jesus se eenmalige offer!

Dit is die geestesopvatting (“mindset”) van hierdie boodskap van geregtigheid, wat die Hebreërs nie 100% kon verstaan nie. Waarom? Omdat hulle dit vermeng het met ander geestesopvattings: 1. – OT verstaan van Christus. 2. – die wettisisme van die Judaïsme.

En wat was die gevolg van die vermenging van hierdie 3 geestesopvatttings?

Dit het gaandeweg daartoe gelei dat hulle dit oorweeg het om liefs na die Judaïsme terug te keer. Dít is die “afvallig word” waarvan vers 6 praat. As jy die offer van Jesus loslaat, SIT JY MET NIKS! So eenvoudig soos dit. Dan sal herhalende diere offers jou niks help nie. Al bring jy 1000 per dag! MAAR dis nie ‘n toestand wat langer as VANDAG hoef aan te hou nie. Jy kan jou kop skoonkry en jou hele lewe aan Jesus se eenmalige offer ophang! Doen jy dit, het jy ALLES. Doen jy dit nie, het jy NIKS. Al besit jy al die goud en silwer in die wereld!

Die skrywer sê dus: “As julle eenmaal innerlik verlig geword het en die Heilige Gees ontvang het en die krag van die Woord ervaar het deur in Jesus te begin glo en dan los julle alles en gaan terug na die wettiese Judaïsme toe is dit onmoontlik om julle denke vernuwe en verander en omgedraai te kry, want dan is julle pens en pootjies terug in ‘n sisteem waar die offers vir vergifnis oor en oor herhaal moet word. Dan verloën julle Jesus se eenmalige klaargemaakte offer en maak as’t ware asof Hy weer en weer gekruisig moet word elke keer wanneer julle sonde doen.”


Hoe moet ‘n mens se denke vernuwe word (metanoia), as jy s
ó verward en deurmekaar is? Dis onmoontlik, sê die Hebreërskrywer. Jy kan nie tot bekering/metanoia/vernuwing-van-denke kom, as jy jou rug op die boodskap van geregtigheid draai OF as jy die geestesopvatting van die boodskap van geregtigheid vermeng en kompromiteer met ander geestesopvattings nie! Die verkeerde geestesopvattings blokkeer die lig! Want ware/egte metanoia beteken juis om suiwer te raak in jou denke en die geestesopvatting van die boodskap van geregtigheid ALLEEN te omhels! Christus ALLEEN. Die evangelieboodskap ALLEEN. Geloof ALLEEN. Genade ALLEEN. Geen vermenging van genade met wettiese geestesopvattings nie.

Stel jou voor dit reën te lieflik waar daar pas koring gesaai is. Maar al wat die grond oplewer is nikswerd onkruid!

Volgens die apostel is dit presies hoe die Hebreërs was. Hulle het die lieflike reën van die evangelieboodskap ontvang, die werking van die Heilige Gees, die boodskap van Jesus se klaargemaakte werk. Maar dit produseer net dorings en distels! Die vuur van God sal dit verbrand. Dis nikswerd!

Die skrywer is nie besig om sy lesers uit te skel as eens gereddes wat nou ongered geword het en wat nou op pad is hel toe nie. Dit is glad nie die saak waaroor hy skryf nie.

Die skrywer skryf vir Christene wat nie stewig geanker is in die boodskap van geregtigheid nie, met die doel om hulle geanker te krý! Sy brief moet hulle anker. Sy brief moet hulle koppe skoonkry. Sy brief moet hulle harte vasmaak aan slegs EEN geestesopvatting: die boodskap van Jesus se afgehandelde werk wat hulle ewige reg-wees met God is!

Ons moenie ons blindstaar teen die woord “onmoontlik” in vers 4 nie. “Dis onmoontlik om weer tot metanoia te kom”. Nee, die skrywer se einste woorde bring hulle dan juis tot metanoia! Vir mense is dit dalk onmoontlik, maar nie vir God nie! (Mat 19:26).

Die vraag is nie vanoggend wie van óns geestelik koud geword het of wie weer in vorige sondes verval het of wie van die gemeente weggedwaal het of wie opgehou glo het of wie ateïste geword het en vir wie dit onmoontlik geword het om weer genade te vind nie. Wees baie gerus, Hebreërs 6 praat glad nie van so iets nie.

Die vraag is wie van ons sukkel om die boodskap van geregtigheid klein te kry? En, as ons baie eerlik is, is dit ons almal! Ons sal dit dalk nie wil erken nie, maar ons almal sukkel om ons denke vernuwe te kry. Om bevry te word van wat ons kan noem “vermenging”. ‘n Vermenging van geestesopvattings oor die godsdiens. Ons geneigdheid om die genade van God te vermeng met wettisisme. Alhoewel min van ons Judaïste wil word en in Seepunt se Sinagoge wil gaan aanbid, sukkel ons tog maar om die evangelie van genade/geregtigheid helder en duidelik te SIEN. En wil ons harte maar te dikwels terugval op hoe ons vroeërjare oor godsdiens gedink het. Ons probeer aan beide vashou.

Dit is ‘n ernstige saak! Eerstens tas dit Jesus se suksesvolle klaargemaakte werk aan. Tweedens beïnvloed dit die sekerheid, sekuriteit en hoop waarmee ons leef. As ons nie absolute duidelikheid het oor ons ewige sekuriteit in ons Hoëpriester nie, is ons sekerheid en vrymoedigheid en vrede daarmee heen.

En daarom is Hebreërs 6:4-8 vir ons geskryf! Om ons ernstig te waarsku en ook om ons te verseker en te help.


WAARSKU: Pasop vir ‘n vermenging van God se genade in Christus en wetsgeörienteerde sentimente! Pasop vir ‘n verslapping in jou ywer om die evangelieboodskap beter en beter te verstaan. Om die boodskap van geregtigheid dieper en dieper te verstaan, is ‘n MOET vir elke Christen. En dit kom nie vanself nie. Ons moet hard daaraan werk! Ons moet ons daaraan blootstel. Ons moet lees en studeer. Ons moet op ons knieë bly.

HULP: Die gedeelte help ons om net nóg beter te verstaan dat die Here Jesus vir ons genoeg is. Dit is iets wat die mens se hart nou eenmaal nie wil/kan kleinkry nie. Jesus en Sy klaargemaakte werk, is genoeg. Baie baie moeilik om te snap. Daarom sê die skrywer van Hebreërs dit op allerlei maniere – as ‘n hulpmiddel – dat ons dit tog net kan snap.

Mag die Here ons elkeen help om te verstaan wat ons vanoggend gehoor het!

Category Hebreers Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)