Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEBREËRS-REEKS NO 21

Tema: Hoe om as Christen te leef

Skrif: Hebreërs 13: 1-6

Hoe wonderlik is die heerlikhede van die Here Jesus Christus! En hoe baie is die seëninge wat ons deur Hom ontvang het! Met jou rug na Hom toe, is jy in donker duisternis (of jy dit wil weet of nie). Maar wie in Jesus die nuwe lewe ontvang het, sal juis aanhou en aanhou en progressie maak.

Hierdie is die dinge wat die apostel nou vir 12 hoofstukke lank uitgespel het – en ons het dit vers vir vers die afgelope 6 maande bestudeer.

En nou in die laaste hoofstuk kom die apostel met ‘n klompie kort stellings waarin hy ‘n paar spesifieke lewensareas uitlig wat besondere aandag vra wanneer ‘n mens werklik ernstig is om met die Here te lewe en geestelik te groei en vooruit te gaan.

1 JOU VERHOUDING MET ANDER CHRISTENE (verse 1-3)

In verhouding met alle ander Christene moet daar broederlike/susterlike liefde wees. Jy mag nie oorweeg OF jy en ander Christene wel geestelike broers en susters is nie. Julle IS dit. Dit is ‘n gegewe feit.

Om in die 21ste eeu van Christene onderling as “broers en susters” van mekaar te praat mag dalk oudtyds en agterhaal klink, maar dit is een van die bybelse begrippe wat die meeste in die NT gebruik word. En ons mag dit nooit loslaat nie.

Want u sien, die Christelike Kerk is nie ‘n organisasie nie, nie ‘n klub nie. Die Christelike kerk is ‘n broederskap. Alle ware Christus-gelowiges – ook diegene van wie ons nie hou nie – is ons geestelike familielede. Daar is bloedbande. Christus se bloed. Die begrippe “broers en susters” is daarom van die mees algemene in die NT om die verhouding tussen Christene te beskryf! Ons het geen opsie-keuse teenoor enigiemand nie. En ons mag nie optree ASOF dit waar is nie. Ons moet optree vanuit die feit DAT dit waar is. Ons mag nie ander gelowiges hierin faal nie.

Kyk vers 2 > Opgesom in my eie woorde: Hierdie broederskap geld nie net met betrekking tot die lede van jou gemeente wat jy goed ken nie, maar alle ander gelowiges wat vir jou vreemdelinge is. Wees gasvry teenoor hulle.

In praktyk beteken dit: Hoe sou ek teenoor my eie fisiese broer opgetree het wanneer hy onverwags by die kerk opdaag? DIT is hoe ek my geestelike broer en suster moet behandel – al kom hy en sy selfs van ‘n totaal ander kultuur.

Gasvryheid was ‘n baie belangrike saak in die midde-oosterse wêreld van die eerste eeu omdat daar nie eintlik goed soos gastehuise en losiesplekke was nie. En die wat daar was, het nie ‘n goeie reputasie gehad nie. Christene se fisiese HUISE was dus belangrike plekke en die NT beklemtoon dit dat dit moes oop wees vir ander gelowiges. Wie kan bereken hoeveel mense se lewens deur die eeue op hierdie manier versterk en verryk was?

Nog meer as dit: Kyk die laaste helfte van vers 2 > In die OT tyd het sommige mense met hul gasvryheid onwetende selfs ENGELE gehuisves!

Die punt is dit: Gasvrye mense word somtyds beloon met onverwagte verrassings! Beide Abraham en Lot het werklike engele in hulle huise ontvang – sonder dat hulle dit aanvanklik geweet het! Engele wat tydelik gematerialiseer het as mense van vlees en bloed.

Die bedoeling is nie dat ons gasvryheid moet betoon óm engele te kan ontvang nie! Hoewel dit nie onmoontlik is nie! Die punt is: daar is seën verbonde aan die betoning van gasvryheid.

Maar wat nou van Christene wat jy nooit ontmoet nie? Wel, ook hulle is jou broers en susters in die Here Jesus. Moenie dit vergeet nie. Veral wanneer dit oor diegene gaan wat in tronke is of wat mishandel word juis omdat hulle Christene is. Dit kan net sowel JY wees wat in soortgelyke situasies kan beland.

Weer eens: Hoe maak jy wanneer jy hoor dat jou fisiese broer sy werk verloor het omdat hy ‘n lewende getuie vir Jesus is? Sal ‘n mens nie jouself in sy skoene plaas nie? Sal jy nie dadelik dink aan wat hy alles nodig het nie? Sal jy nie dadelik aan sy vrou en kinders dink nie?

Nie minder nie wat betref ons geestelike broers wat in tronke aangehou word as gevolg van hulle verknogtheid aan Christus. Dit kon net so wel EK gewees het!

Die bediening en sorg aan Christene wat in nood is, is nie die verantwoordelikheid van net sommige Christene wat ‘n besondere belangstelling daarin het nie. Dit is die verantwoordelikheid van die hele liggaam van Christus.

In kort: Hoe leef ‘n Christen? Verse 1-3> Behandel alle ander Christene vir wat hulle is: broers en susters in Christus. Sien geestelike bande raak wat sterker is as bloedbande.

2 MOENIE DAT WÊRELDSE INVLOEDE JOU BESMET NIE (verse 4-6)

Nou gaan dit oor twee baie algemene sake wat enige Christen se getuienis kan maak of breek. Huwelik en geld. Ons sou ook kon sê geld en alles wat met geslagtelikheid /seksualiteit (verhouding tussen man en vrou) te make het.

Dis asof hierdie woorde gister geskryf was. So relevant is dit vir 2016.

2.1 DIE HUWELIK (v 4)

In die verrotte wêreld van die eerste eeu was die huwelik van baie min waarde. Wie gee tog enigsins om vir ‘n ou simpel verkrampte instelling wat net vir “koning mens” wil beperk sodat hy nie sy welluste kan uitleef nie!

Die gevolg was dat seksuele bedrywighede tussen ongetroudes absoluut algemeen was. En so-ook owerspel en seksuele omgang tussen mense van dieselfde geslag – openlike beoefening van homoseksualiteit. Keiser Nero – byvoorbeeld – het skaamtelose homoseksuele praktyke beoefen. Nero se boodskap was dat homoseksuele praktyke die normale alternatief vir heteroseksualiteit is.

Dit was die konteks waarbinne die eerste kerk ontstaan het en moes funksioneer en waarbinne die kerk geroepe was om heiliglik ANDERS te wees en ‘n getuienis te lewer.

Die uiters goddelose konteks waarbinne die eerste Christene geleef het, het veroorsaak dat hulle oorgereageer het en begin leer het dat seksuele reinheid SO belangrik is, dat die Woord van alle Christene totale selibaat vereis. Christene behoort glad nie te trou nie en mag niks met seksualiteit te doen hê nie. Hulle moet eerder in afsondering ‘n tipe asketiese kloosterlewe voer.

Die skrywer van die Hebreërbrief is midde in hierdie twee uiterstes – aan die een kant: Totale immoraliteit en aan die ander kant: totale askese. Maar die Heilige Gees lei hom om aan sy lesers ‘n gebalanseerde lering te gee.

Hy sê dat daar niks oneerbaar aan seksualiteit en die huwelik is nie. Daar is niks oneerbaar aan geslagtelikheid nie! Hoe kan dit? God self het dit dan geskep en gegee. Fisiese intimiteit binne die huwelik van een man en een vrou, is ‘n perfekte mooi geskenk van God self. Daar is niks vuil of sondig of verkeerd daarmee nie! Die pad van die Here vir Sy verloste mense is nié algehele onthouding en selibaatskap en ‘n miskenning van die huwelik (kloosterlewe) as instelling nie. Dit is NIE die Here se pad nie.

Die pad van die Here is seksuele reinheid en onthouding en selibaat BUITE die huwelik en seksuele genieting BINNE die huwelik! En die huwelik mag slegs tussen een man en een vrou. Enigiets anders as ‘n huwelik tussen een man en een vrou, is geen huwelik nie! Nie uit ‘n suiwer Bybelse oogpunt nie!


Dus: BINNE die wettige huwelik tussen een man en een vrou: seksuele uitlewing en genieting. BUITE die huwelik tussen een man en een vrou: selibaat, onthouding en reinheid.

Dit is daarom ongeoorloof vir twee heteroseksuele Christene om saam te woon asof hulle getroud is. Dit is net so ongeoorloof vir twee mense van dieselfde geslag om te trou of saam te woon.

Die pad van die Here BUITE die huwelik van een man en een vrou is selibaatskap – of dit nou ongetroude heteroseksuele Christene is en of dit homoseksuele Christene is. En die Christen-gelowiges wat hieraan gehoor gee en hulleself in hierdie verband aan die Here weggee en aan die Here uitverkoop, sal matelose vrede en krag en geluk beleef! Nee, hulle sal nie sonder frustrasie, versoeking en stryd wees nie, maar hulle sal die vrede wat alle verstand te bowe gaan beleef!

Die Woord spreek hom onomwonde uit teen buite-huwelikse seks, buite-egtelike verhoudings, egskeiding asook homoseksualiteit. Nie teen die MENSE nie, maar teen die ongehoorsame beoefening daarvan. Die Woord is eenvoudig en duidelik daaroor en roep ons op om ons knieë te buig en die gesag van die Skrif te aanvaar.

Dit is so dat die sekulêre ongelowige samelewing wat buite Christus wil wees, SKREE téén die standaard wat die Skrif stel. Die samelewing se stemme is hard en oortuigend. Dis vir Christene moeilik om staande te bly. Baie moeilik. Uiters moeilik.

Maar, dink net daaraan: In die laaste dag sal ons nie teenoor die sámelewing verantwoordbaar wees nie, maar teenoor die lewende God wat man en vrou geskape het en die huwelik ingestel het. Hý wat alleen weet hoe geslagtelikheid moet werk. Aan HOM sal ons verantwoording moet doen oor die manier hoe ons Sy gawe van seksualiteit gebruik of misbruik het.

In Jesus Christus is daar bevryding en vergifnis vir almal wat langs die lewenspad gefaal het op hierdie gebied – soos Hebreërbrief ons al tot vervelens toe verseker het. Almal wat bereid is om die knie te buig voor die Here en Sy Woord en waarheid. Alle heteroseksuele mense wat gefaal het en alle homoseksuele mense wat gefaal het – maar wat bereid is om van hulle troontjies af te klim en te buig voor die ware Koning, sal absolute vergifnis en vrede en krag ontvang. Hulle kan ook reken op die onfeilbare vertroostende versterking wat die Heilige Gees alleen gee.

Luister na 1 Kor 6: 9-10 > “Moenie julle laat mislei nie. Geen onsedelikes of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen sal deel kry aan die koninkryk van God nie. En so WAS party van julle juis ook. Maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God.” Dít is die klinkklare goeie nuus – wat sonder skroom wyd en syd moet uitbasuin!

2.2 GELD (vv 5-6)

Dieselfde God wat dit teen seksuele sondes het, het ook gesê: Jy mag nie begeer nie – op materiële gebied. ‘n Wellus na materiële besittings is dus net so boos as seksuele sonde. Ja, ons innerlike opstandigheid en weerstandigheid teen hierdie waarheid is mateloos erg. Maar dit kan nooit die waarheid verander of versag nie.

Die apostel se woorde verwys na begeertes oor die algemeen en na liefde vir geld in besonder. Die Christen se lewe behoort net so skoon en vry te wees van ontevredenheidsbeheptheid op materiële gebied as wat dit vry is van seksuele immoraliteit.

Die Here se pad vir Sy verloste kinders is tevredenheid, nie ‘n sieklike ontevredenheid nie.

Dit is haalbaar, omdat ‘n Christus-gelowige nie alléén in hierdie harde lewe leef nie. Die Here het Sy persoonlike hulp belowe. Hy sal NIE Sy geliefde seun/dogter in die steek laat nie.

Die ongeredde mens het slegs sy besittings om in geluk en troos te vind. Die ongeredde sing: “My enigste troos in lewe en dood is dat ek sekuriteit het in my aardse goed”.

Die Christus-gelowige is egter ‘n vreemde wese. Hy vind sy sekuriteit in die belofte dat God met ons is, dat Hy voorsien en dat Hy ons nooit begewe of verlaat nie – selfs al ís so ‘n wedergebore mens materieël baie vermoënd.

Wat ‘n uitdaging in vandag se materialistiese kultuur! Wanneer dinge vir die deursnee mens skeef loop, kan hulle nie kop bo water hou nie. Terwyl die Christus-gelowige vrede het. As die Here my het, het ek altyd genoeg.

Hoor hoe indringend stel die Heiland dit: “Moet julle nie bekommer nie. Julle hemelse Vader weet wat julle nodig het. En as jy jou lewe weggee aan die koninkryk van God, sal Hy jou al die ander goed ook gee”.

Ag hoe dikwels wens ons ons het ‘n antiseptiese middel wat ons kan pantser teen die misleiding van die wêreldse gees rondom seks en geld. Ons wil nie dat ‘n infeksie in ons ‘n vatplek kry nie. WAAR kan ek so ‘n antiseptiese middel kry??

‘n Praktiese ding om te doen is dat ons gewoon ophou om ons gedagtes en innerlike mens bloot te stel aan die wêreldse gees soos wat dit 24/7 gekommunikeer word deur die media. STOP om jouself bloot te stel! VLUG van mense en plekke en invloede wat seksuele en materiële wellus stimuleer. En stel jou innerlike mens doelbewus meer en meer bloot aan die lewende God se invloed en Sy manier van dink.

Die onwedergebore hart gril en sidder om aan so iets te dink.

Die onwedergebore hart sidder om te dink hy moet 2000 ure per jaar van video en flieks inkort vir die Heilige Gees se sake. Ja, die gemiddelde Amerikaner vermors 120 000 kosbare lewensminute elke jaar op die wêreld se breinspoeling met wellus op alle gebiede.

Is dit dan ‘n wonder dat ons sukkel om staande te bly en die Here se standaarde uit te leef?

STOP om jou innerlike mens bloot te stel. En jy sal 90% meer oorwinning geniet.

Gaan dink gerus weer oor die eerste 6 verse van Hebreërs 13 en dink wat sal gebeur as Christene dit deur die krag van die Heilige Gees begin uitleef. Dink watter rewolusie dit in Christene se lewens sal veroorsaak en hoe die ongeredde wêreld met verbasing toekyk. Mense wat omgee, wat liefhet, wat suiwer denke het, wat heilige standaarde het, wat gesonde huwelike en gelukkige families het, wat as ongetroudes heilig en oorwinnend leef – hetsy heteroseksueel of homoseksueel – omdat hulle passievol is om die lewende God te behaag… súlke mense SAL ‘n impak op die samelewing maak.

Mag die Here hierdie Godswoord in ons lewens seen.

Category Hebreers Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)