Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEBREËRS-REEKS NO 16

Tema: Geloof geïllustreer

Skrif: Hebreërs 11: 1-16

‘n Christen is iemand wat omgedraai het. Dis ‘n mens wat tot die skokkende ontdekking gekom het dat hy/sy in sondeskuld verlore is en toe besef het dat God hom met sonde-en-al by Jesus se kruisdood ingesluit en verlos het. En hy waag dit om dit te begin glo! Toe draai hy om na God toe! Hy bekeer hom met hart en siel. En hy word splinternuut. ‘n Nuwe skepsel, sê die Woord.

Die groot kenmerk van so ‘n mens is dat hy/sy AANHOU met glo. Ten spyte van mislukkings, teleurstellings, foute, sondes, afdwaling en verdwaling, aanvegtings, HOU HY AAN. Die nuwe lewe binne-in hom, sterf nooit. Want die Heilige Gees is daar!

‘n Ware Christen is dus ‘n man/vrou van geloof.

Maar wat is geloof? En hoe lyk ‘n mens wat glo? Hoe tree so iemand op? Is ék ‘n vrou/man van geloof?

Al hierdie belangrike vrae word in Hebreërs 11 beantwoord. Vanoggend bestudeer ons net die eerste 16 verse waarin ons twee belangrike waarhede sien: 1 Wat presies is geloof? 2 Hoe tree geloof op?

1 WAT IS GELOOF (verse 1-3) Met behulp van ‘n mens se 5 liggaamlike sintuie verkry jy sekerheid van die fisiese, tasbare, sigbare wêreld waarin jy lewe. Ek kan die mooi natuur sien, daaraan vat en dit ruik. Ek kan proe wat ek eet en luister wat my vriend my vertel.

Geloof is egter nie ‘n liggaamlike sintuig nie. Geloof is om séker te wees van die onsienlike. Nie die onbekende nie, maar die onsienlike.

Die onsienlike bestaan uit twee kategorië:

A Sommige dinge is onsienlik omdat dit net nog nie gebeur het nie of omdat ek nog nie daar gekom het waar dit is nie.

Byvoorbeeld: Die Bybel beloof aan die kind van God dat hy die Here se onmiddelike teenwoordigheid sal geniet by die oomblik van sy dood. Die Bybel beloof aan die kind van God ‘n opstandingsliggaam. Die Bybel beloof aan die kind van God dat hy die Here vir ewig sal geniet. Hierdie dinge is onsienlik omdat dit nog nie gebeur het nie. Maar ek is seker daarvan omdat God my Sy Woord gegee het. Geloof is sekerheid oor die goed waarop ons hoop (toekomstig dus).

B Ander dinge is onsienlik omdat dit gewoon nie gesien kan word nie. Dit is waar van God self, maar ook van die hele geestelike wêreld. Ek is doodseker dat God is en dat Hy die God van die Bybel is. Ek is ook seker dat engele en demone bestaan. Dit is onsienlik, maar ek het sekerheid omdat die Here dit in Sy Woord bekendgemaak het. En hierdie sekerheid veroorsaak dat die onsienlike my gedagtes, woorde en dade begin beheers. Ek is seker van wat ek nie kan sien nie.

Die sekerheid wat ek het, is egter nie ‘n gevoel binne-in my nie. My sekerheid is gebou op God wat gepraat het. En ek glo wat Hy sê. Sy Woord is my sekerheid – onafhanklik van hoe ek voel.

Die skrywer van die Hebreërbrief sê al hierdie dinge omdat hy hoofstuk 10 afgesluit het deur te sê dat die ware kinders van die Here nie afvallig sal word nie, maar dat hulle volhardend vir God glo en daarom sal hulle lewe!

Nou spel hy uit wat hy met “glo” bedoel.

En hy neem sy lesers op ‘n kort toer deur die OT en wys vir hulle op ‘n klompie bekende gelowiges se lewens. Almal het iets in gemeen gehad. Hulle het geglo.

Hulle het in dieselfde fisiese heelal as ons gewoon en geleef. En hulle het geglo dat God bestaan en dat God die skepper daarvan is.

Deur die eeue is daar gedebateer oor waar die heelal vandaan kom. Niemand was daar om te sien hoe dit ontstaan het nie. Daarom bespiegel almal.

Gelowiges het egter nie nodig om te raai of te filosofeer nie. Hulle weet met sekerheid dat God met super intelligente ontwerp die heelal geskep het deur slegs ‘n woord te praat! Dit was gemaak uit niks – deur ‘n aksie van almagtige krag. Die skepping het nie uit “iets” ontstaan nie. Dit het uit NIKS ontstaan (ex nihilo).

Ja, daar is ‘n Skepper – aan wie ons almal verantwoordbaar is. Hoe kan ons so seker hiervan wees? Niemand was tog daar wat dit kan bevestig nie. Ons is seker omdat God dit in Sy Boek sê. En ons glo Hom.

Sien u wat geloof is? Nie ‘n soort magiese ding in ons binneste nie. Nie ‘n sprong in die duister nie. Dit beteken gewoon om vir God te glo vir wat Hy gesê het.

Kyk byvoorbeeld na die mense van die OT-tyd. Hulle het geleef en gesterf in God se guns. Die onsienlike het hulle lewens van A-Z beheers!

As ‘n mens na hulle kyk, sien jy nie net wat geloof is nie, maar ook hoe geloof prakties OPTREE. Wanneer ons hart vir God glo, sal dit noodwendig ons hele lewe beïnvloed. Dit raak baie prakties. Sommige mense sê dat hulle vir God glo, maar hulle lewens wys dit nie. Dan is daar groot fout.

2 HOE TREE GELOOF OP? (verse 4-16)


1 > ABEL (vers 4)
> Abel se optrede praat nog steeds met ons. Hy het God se woord blindelings geglo en daarvolgens gehandel en God het sy offer aanvaar. Terwyl Kain se offer verwerp is. Op die een of ander manier (hoe, weet ons nie) het God vir hulle gewys dat vergifnis slegs deur bloedvloeïng plaasvind en Abel bring toe ‘n diereoffer (‘n voortuitwysing na Christus se offer), maar Kain bring ‘n bloedlose offer van koring. Die feit dat Abel vir God geglo het, het veroorsaak dat hy prakties die korrekte offer gebring het.


2 > HENOG (verse 5-6)
> Die feit dat Henog vir God geglo het, het gemaak dat die Here vir Henog ‘n werklikheid was. Hy het met die Here gewandel. Oral waar hy gaan, was hy in gesprek met Hom. Eendag het hy nog so saam met die Here geloop en nooit weer teruggekeer na sy huis nie! Sonder om dood te gaan of sy liggaam agter te laat, het hy reguit binne-in die hemelse woning ingeloop! Ja, die Here het hom kom haal sonder dat hy gesterf het. Hy het net verdwyn! Die onsienlike was vir Henog ‘n absolute realiteit. Henog was seker dat God IS en dat dit die moeite werd is om met Hom te wandel. Dit het sy lewe beheers. Slegs omdat hy vir God op Sy Woord geneem het.


3 > NOAG (vers 7)
> Noag het grootgeword in ‘n wêreld waar dit nog nooit vantevore gereën het nie. Hoe het hy dan geweet wat reën is en dat dit sou reën? Hy het dit geweet omdat die Here dit vir hom gesê het en hy vir God geglo het – terwyl daar geen moontlike bewyse was waarop hy hom kon beroep nie. Hy het net gehandel op grond van onsienlike waarheid en vir dekades lank aan ‘n skip gebou, met geen see of rivier of meer in sig nie. Deurentyd was hy gespot en gehoon, maar hy het aangehou om die onsienlike te sien en daarvolgens op te tree. Uiteindelik was Noag korrek bewys en die spotters het omgekom.


4 > ABRAHAM (verse 8-10)
> Abraham was bereid om sy eie land te verlaat en die onbekende in te trek terwyl hy niks gehad het om op te vertrou nie behalwe dat die Here vir hom gesê het om te gaan nie. Die onsienlike God was so ‘n werklikheid vir Abraham en Sy Woord so seker dat Abraham nie gehuiwer het om te gehoorsaam nie. Wat ander mense as “sekerhede” ag, het Abraham verruil vir wat die mense as “onsekerhede” ag. Maar hy het dit nie so gesien nie omdat hy ‘n man van geloof was en die Here se onsienlike belofte vir hom meer sekerheid gegee het as enigiets anders.


5 > SARA (verse 11-12)
> Abraham se vrou, Sara, het dieselfde geloof as haar man openbaar – al was daar twyfel in haar gemoed. Twyfel beteken nie dat ‘n mens nie vir God glo nie. Dink aan die pa van die maansiek kind wat uitroep: “Ek glo Here…” en toe weet hy skielik ook nie meer of hy glo nie en roep: “Kom my ongeloof te hulp”.

Ons moet onthou dat Sara ver verby die ouderdom was waar sy nog ‘n kind in die wêreld kon bring. Dit was gewoon onmoontlik. En daarby was Abraham ook gevorderd in jare. En die Here het beloof dat sy swanger sou word met Isak. Teen haar eie ouderdom en verstorwenheid in, het sy die onsienlike belofte van die Here aangegryp. Al wat sy in haar hand gehad het, was God se belofte. Op hierdie manier het Abraham die vader geword van ‘n nageslag so talryk soos die sterre. Indien Sara nie aan die onsienlike belofte vasgeklou het nie, sou die volk Israel nooit op aarde wees nie. En sou Abraham se geestelike nageslag ook nie op aarde wees nie.

OPSOMMEND

Soos wat die Onsienlike vir jou ‘n werklikheid word en jy Sy Woord as betroubaar en waar begin ag, gebeur die volgende 5 dinge:

ABEL: Jy kom na Hom langs die weg wat Hý bepaal het – alleen deur die bloedoffer van Christus

HENOG: Jy besef dat om Hom te behaag die belangrikste ding in die wêreld is

NOAG: Slegs ‘n onsienlike waarheid dryf jou voort, dag na dag, maand na maand, jaar na jaar, dekade na dekade!

ABRAHAM: Jy wil Hom gehoorsaam selfs al lyk dit of jy alles verloor

SARA: Jy glo dat wat Hy beloof het sal gebeur – al lyk dit hoe onmoontlik!


6 > AS JY IN GELOOF LEEF SAL JY IN GELOOF STERF (verse 13-16)
> Al hierdie genoemde mense het geleef soos wat hulle geleef het en opgetree soos wat hulle opgetree het omdat die onsienlike God en die onsienlike realm vir hulle ‘n werklikheid was. En omdat hulle die Here se belofte geglo het. Dit het ‘n reuse uitwerking op hoe ‘n mens leef en optree. Vandag nog steeds.

En tog het hierdie OT-gelowiges nie tydens hulle aardse lewens alles gesien en beleef wat die Here beloof het nie. Hulle het byvoorbeeld nie geleef om die Messias, die Christus, in Betlehem se krip te sien en om te sien hoe die béter offer op die kruis geoffer word nie.

Ja, hulle het dit alles op ‘n afstand gesien en dit met sekerheid geweet en hulle harte daarop geplaas. Ja, hulle het vir ander mense vertel van die hoop wat in hulle binneste was. Hulle het vertel dat hulle nie aan die hier en die nou behoort het nie, maar aan die toekomstige wêreld wat God vir hulle berei het.

As ‘n mens vir Abel of Noag of Henog of Abraham of Sara sou vra wát dit nou eintlik was wat hulle najaag in die lewe, sou hulle (volgens vers 14) antwoord: Ons jaag na ons ewige tuiste!

Dit was vir hulle so ‘n werklikheid, selfs al het hulle nie van die kruis en opstanding van Jesus geweet nie. Hulle het geen begeerte gehad om terug te gaan na die lewe waar hulle voorheen was voordat die Here God hulle kom ontmoet het nie. Nooit! Hulle harte en hulle hoop was net daarop gefokus dat God hulle veilig in Sy woning sal bring. Hy het dit tog beloof!

Bó alles: wat was dit wat vir hulle so ‘n werklikheid/realiteit in hulle lewens was? Dit was die onsigbare God.

En bó alles: waarvan was hulle so seker? Dat God se beloftewoord waar en betroubaar is.

En daarom is die ewige heerlikheid so ‘n groot sekerheid vir elkeen in wie se hart die Heilige Gees hierdie geloofsvertroue laat ontbrand het!

Category Hebreers Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)