Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEBREËRS-REEKS NO 11

Tema: ‘n Beter Verbond

Skrif: Hebr 8

Die skrywer van die brief aan die Hebreërs het ‘n baie moeilike taak. Hy moet ‘n gemeentetjie van Joodse Christene oortuig dat dit beter is om Christene te bly as om terug te gaan na die Judaïstiese godsdiens waarmee hulle grootgeword het. Want hulle het oorweeg om terug te gaan.

Die Judaïsme was lekkerder. Die owerheid het jou nie vervolg en doodgemaak as jy ‘n Judaïs is nie. As jy ‘n Christen is wel.

Daarby was die Christelike Geloof vaal en oninteressant in vergelyking met die Judaïsme met sy priesters, sy diere-offers, sy tempel, sy rituele en bedrywige kultus.

Daarteenoor het jy in die Christelike Geloof niks wat sigbaar en tasbaar is nie. Net ‘n onsigbare beloftewoord van ‘n Jesus wat jy nie kan sien nie en wat verkondig word deur ‘n klompie manne wat sê dat hulle apostels is, ooggetuies van Jesus wat uit die dood opgestaan het 35 jaar tevore. Jy het net hulle woord daarvoor. Dis al. Net dit. Geen tempel, geen priesters, geen offers, geen feeste, geen rituele, geen kleredragte, geen ditte-en-datte. Net die paar apostels se woord. Dis al.

Die doel van die skrywer van die Hebreërbrief is om hierdie mense te oortuig dat dít wat op die oog af slegter lyk, beter is en dít wat op die oog af beter lyk, slegter is!

Die manier hoe die skrywer dit doen, is om die onvergelyke grootheid van die Here Jesus Christus te beskryf. Dit is waaroor die hele brief gaan: die heerlikhede van Christus. En, omdat sy eerste lesers Jode was, bewys hy sy argumente uit die OT.

Dit is veral die eerste 7 hoofstukke wat die grootsheid van die persoon van Christus beskryf en dan – in die lig daarvan – hoe gevaarlik afvalligheid van Christus is. As jy wegloop van God se heerlikheid in die aangesig van Jesus Christus, het jy nêrens om heen te gaan nie. Daar is eenvoudig geen alternatief nie. Net duisternis. So eenvoudig soos dit.

Die eerste 7 hoofstukke sê dus net een ding: Niemand of niks is groter as die Here Jesus Christus nie.

Hy is die unieke hoëpriester, groter as Moses, al die profete en alle engele. Hy doen vir die sondaar wat die sondaar regtig nodig het. Hy red nou en vir ewig. Hy is beide priester en koning in een Persoon. Maar Hy bedien nie in die aardse tempel in Jerusalem nie. Daardie tempel was net ‘n skadubeeld van die hemelse realiteit waar Christus bedien. Die OT priesters het die skadubeeld bedien, maar Christus die werklikheid!

Want kyk, wat presies doen ‘n priester? Wat is ‘n priester? Dis ‘n mens/man wat voor God verskyn namens al die ander mense! En namens hulle, bring hy offers en staan vir hulle in. Indien Jesus regtig Hoëpriester is, sal Hy ook dít doen.

En dis presies wat Hy doen! Maar Hy doen dit nie op aarde nie. Die aardse priesterdom en hulle bediening was net onvolmaakte skadubeelde/prentjiesbeelde van ‘n hemelse werklikheid. Moses moes die tabernakel bou as ‘n aardse afdruk van die hemelse realiteit. Die tabernakel moes iets afbeeld van Jesus se Hoëpriesterskap by die Vader – waar óns 100% verteenwoordig word.

Sittende in die hemele is Iemand wat God is, wat tussen ons gekom het as ‘n ware mens en wie – as God-mens – bó al die profete en engele is. Dis Jesus. En Hy verteenwoordig ons in die hemel self en verseker dat ons perfek aanvaar is.

Opgesom in een sinnetjie: Niemand of niks is groter as die Here Jesus Christus nie!

Dit is die een groot boodskap van Hebreërs 1-7.


As ons dit eenmaal gesnap het, is ons gereed vir die volgende groot boodskap wat die skrywer in die tweede helfte van hoofstuk 8 tot aan die einde van hoofstuk 9 gee. En dit is: Dit wat Jesus DOEN (Sy bediening) is ook groter en meer glorieryk as enigiets.

Hoofstukke 1-7: Jesus die Hoëpriester as Persoon is groter as almal. Hoofstuk 8-9: Jesus die Hoëpriester se BEDIENING is groter as almal s’n. Wat Hy gedoen het en steeds doen.

DAT Sy bediening groter is, sien ‘n mens in DRIE dinge: 1) Die feit dat Hy die middelaar van ‘n beter verbond is 2) dat Hy priester van ‘n beter tabernakel is en 3) dat Hy ‘n beter offer gebring het.

Die 2de en 3de sal in hoofstuk 9 behandel word (volgende week se boodskap)

Die eerste een word hier, in hoofstuk 8 behandel: Jesus, die Hoëpriester, se BEDIENING is groter as almal s’n. En ons sien dit in die feit dat Hy die (be)middelaar van ‘n beter verbond is. ‘n Beter verbond. Hoofstuk 8: 6-13.

Om hierdie verse te verstaan, sal dit ons help om ‘n paar vrae te vra: Wat is ‘n verbond? Watse verbond is dit wat afgeskaf is? Waarom was ‘n nuwe verbond nodig? Was so ‘n nuwe verbond ooit vooruit in die OT beloof? Wat is die “beter beloftes” waarvan hier gepraat word?

Wat is ‘n verbond? Hoor die woord “verbind”. Twee partye met mekaar verbind. Deur ‘n ooreenkoms. ‘n Verbond is ‘n ooreenkoms. Soos Piet en Koos se ooreenkoms dat Koos Piet se kar sal oorneem teen R100000. Of soos ‘n testament. Hannes bemaak sy huis aan sy seun Klasie – terwyl Klasie nog net pas gebore is!

Die kar-ooreenkoms is tweesydig. Voorwaardelik. Dit beteken beide partye kom ooreen dat die een dít sal doen en die ander dát sal doen.

Maar die testament is eensydig. Onvoorwaardelik. Dit beteken slegs Hannes besluit en skenk die erfporsie sonder dat Klasie enigiets hoef te doen. Hy hoef nie eens te weet dat hy ingesluit is nie. Klasie ontvang net.

‘n Verbond kan dus tweesydig wees: Daar is voorwaardes wat nagekom moet word en albei partye moet instem.

Of ‘n verbond kan eensydig wees: Daar is geen voorwaardes nie en slegs een party besluit hoe, wat en waar. Dit werk met ‘n skenk-aksie. Die ander party ontvang net.

Watse verbond is dit wat afgeskaf is? In die Ou Testamentiese bedeling het God se handelinge met Sy volk Israel oor duisende jare gestrek. Hierdie handelinge van God met Sy mense het ‘n voertuig gehad waarop dit gery het. Dit het wiele gehad. Kom ons sê ‘n vragmotor.

Hierdie voertuig was God se verbond/ooreenkoms met Abraham. Dit was ‘n eensydige ooreenkoms, wat soos ‘n testament gewerk het. Dit het uit ‘n belofte bestaan. ‘n Toesegging. God het HOMSELF aan Abraham en sy saad bemaak. Hy het gesê: “Ek sal vir jou ‘n God wees en jy sal vir my ‘n volk wees”. En toe gee God Sy persoonlike handtekening daarby: die besnydenis. Swart op wit. Om die belofte te waarborg.

Hierdie belofte van die Abrahamverbond was die genade-wiele waarop God se verhouding met Sy mense geloop het – dwarsdeur die hele OT periode. Dit was hierdie belofte wat die Israeliete vertrou het en sodoende met God in die regte verhouding geleef het.

‘n Paar honderd jaar nadat die Abrahamverbond begin het, sit die Here toe ‘n kap agterop die vragmotor se bak. Dit het by Berg Sinai gebeur toe Moses die wet ontvang het. Hierdie kap is die Ou Verbond. Die Ou Verbond ry bo-op en saam met die Abrahamverbond. Dit het nie die Abrahamverbond vervang nie. Kyk hoe helder stel Paulus dit: Galas 3:17 > Die wet, wat eers 430 jaar ná Abraham gekom het, kan nie die verbond met Abraham ongeldig maak asof die belofte nie meer sou geld nie..

Die OV het bestaan uit die 10 gebooie, die honderde wette en reëls van Moses, die jaarlikse feeste, die simboliese kleredragte, die tempelkultus en rituele, die priesterstelsel, die offers.

Hierdie OV was net ‘n tydelike manier hoe God Sy verhouding met Sy mense bestuur/geadministreer het.

Die doel daarvan was: 1. Om vir die mense te wys dat hulle sondaars is wat die verlossing wat in die Abrahamverbond aan hulle toegesê was, nodig het. Die OV moes die mense laat gryp na die genadeverlossing wat in die Abrahamverbond/testament aan hulle gegee is. 2. Om vir diegene wat op die Abrahamverbond vertrou, te wys hoe ‘n verloste mens se praktiese lewe moet lyk. 3. Om vir hulle met prentjiesbeelde te wys wie die toekomstige Verlosser sal wees en hoe Hy die verlossing sou bewerk. 4. Om die mense se alledaagse sosiale & maatskaplike lewe, huwelik- en gesinslewe, landboubedrywighede, howe en regspleging, gesondheidsorg ensovoorts te reël.

Die Israeliete het toe egter gegaan en – in plaas daarvan om net op die belofte van die Abrahamverbond te vertrou – van die Ou Verbond ‘n verlosser gaan maak. Hulle het gedink indien hulle al die honderde elemente van die OV probeer nakom, DAN sal hulle in God se goeie boekies bly. Terwyl hulle in elk geval alreeds in Sy goeie boekies was op grond van die Abrahamverbond!

Die kap van die vragmotor moes dus verwyder word. En die vragmotor moes in Jesus Christus oorgeverf word.

Die oomblik toe die vragmotor onderdeur die kruis ry, val sy kap af en die bloed van Jesus verf die vragmotor bloedrooi en die kruis vul die bak van die vragmotor!

In Jesus word al die elemente van die OV vervul en word dit oorbodig om nog langer so ‘n tipe administrasie te hê EN die belofte van die Abrahamverbond word vervul en kry sy diepste betekenis.

Die verbond wat verby is – waarvan Hebreërs 8 praat – is dus die Ou Verbond en nie die Abrahamverbond nie. Die Abrahamverbond was nog al die tyd die Nuwe Verbond in kiemvorm. Die Nuwe Verbond ís in wese die Abrahamverbond soos dit ten volle in Jesus Christus vervul is en nou alle nasies insluit.

Die genade-belofte van die Abrahamverbond – wat eensydig is soos ‘n testament – was dus deur al die eeue die voertuig waarop God se handelinge met die mens gery het. Tot vandag en vir ewig.

Die OV was ‘n tydelike administrasie, wat grootliks afgeskaf is.

Waarom was ‘n nuwe verbond nodig? Wanneer ‘n mens nie ‘n Ferrari kan koop nie, is foto’s en videos van Ferrari’s op jou selfoon genoeg. Maar wanneer jy die ware Jakob het, is die foto’s oorbodig. Die OV was foto’s en videos van wie en wat die Here Jesus sou wees. Ná Sy koms is dit oorbodig.

Die manier waarop die mense die OV verkeerd verstaan en gebruik het was iets wat stopgesit moes word. Hulle het die goeie OV misbruik om hulle verlossing te probeer verdien. En so het hulle die straf van die verbond beleef. Dit is soos wat jy skok wanneer jy Eskom se goeie elektrisiteit verkeerd gebruik. Hierdie strafsisteem moes stopgesit word. Dit het nie die sondaar se diepste behoefte bevredig nie. Dit het nie die krag gehad om mense in ‘n verhouding met God te vestig nie – nie omdat die verbond iets makeer het nie – maar omdat die mense sondaars is. Jesus moes kom, Jesus moes kom, Jesus moes kom om die sonde te vernietig.

Was so ‘n nuwe verbond ooit vooruit in die OT beloof? Beslis. Byvoorbeeld in Jeremia 31. Die Abrahamverbond vervolmaak in die Here Jesus, sou alles wees wat die sondaarmens nodig het! Jeremia het reeds die woord “nuut” gebruik. ‘n “Nuwe” verbond wat sou kom. Jeremia het dus reeds geweet dat die OV-administrasie vervang sou word. Die Jode aan wie Hebreërs geskryf was, het dit geweet, want hulle het Jeremia 31 geken!

Jeremia het reeds gesê dat daar ‘n tyd kom wanneer die Here se wet binne-in die mense se harte geskryf sal staan. Die Heilige Gees sal mense nuut maak en hulle sal van binne af vir die Here wil leef en lief wees. Hulle sal die Here persoonlik ken en al hulle sondes sal regtig vergewe wees. Seëninge op seëninge!

Wat is die “beter beloftes” waarvan hier gepraat word? Is die beloftes van die Nuwe Verbond dan nie dieselfde as die belofte van die Abrahamverbond nie? Dis mos steeds dieselfde “vragmotor”.

Ja dit is, maar onthou die skrywer kontrasteer nie die Nuwe Verbond met die Ábrahamverbond nie, maar met die Ou Verbond! Dan lyk die prentjie anders.

Die meeste seëninge van die OV was tydelik, aards en het te make gehad met die teenwoordige lewe. Baie van hierdie seëninge was aan voorwaardes gekoppel (soos ‘n kar-koop ooreenkoms): “As julle gehoorsaam is, sal julle goeie oeste geniet”. Iets van die beginsel van “wat jy saai sal jy maai”. En dit het veral gegaan oor die mense se daaglikse lewe, hulle sosiale strukture, politiek, regspleging, landbou, sanitasie, gesinne en families, gesondheid, militêre weerbaarheid ens.

Ongehoorsaamheid binne die OV het nie beteken dat hulle nie meer God se kinders is of Sy guns verloor het nie, want dit was vas en seker binne die onvoorwaardelike genadige belofte van die Abrahamverbond (wat steeds die vragmotor was waarop die kap (OV) gemonteer was).

Ongehoorsaamheid binne die OV het egter gelei tot verliese op die bogenoemde tydelike gebiede waarop die OV gefokus het. En hierdie verliese en swaarkry het dikwels gebeur, want die mense was inherent nie in staat om aan die voorwaardes van die OV te voldoen nie. Vandaar die droogtes en misoeste, rampe ensovoorts. Daarom het dit gelyk of die OV misluk. Alhoewel die mense se binnekant die eintlike probleem was. Die MENS misluk, nie God se administrasie nie!

Die Nuwe Verbond daarenteen sou die prentjie totaal verander.

Nou gaan dit hoofsaaklik oor geestelike seëninge wat op die tydelike sowel toekomstige lewe betrekking het. En dit is deur Christus se gehoorsaamheid ons s’n gemaak – nie deur ons gehoorsaamheid nie. En dit veroorsaak by ons ‘n hartsverandering wat maak dat ons die Here en Sy wil en Woord werklik liefkry. Daar ontstaan ‘n verhouding met die Here. En die Heilige Gees woon in ons en Hy veroorsaak die transformasie. Ook die kinders ken hierdie lewe – klein en groot. Élke gelowige het nou hierdie sekerheid van vergifnis en vrede met God.

Dit is hoe die Abrahamverbond lyk – soos wat dit met Jesus se dood en opstanding “oorgeverf” is!

Die vraag is nie of jy op of af van die vragmotor (NV) is nie. Die Here het aan jou met Sy eie handtekening – die doop – bevestig dat jy op is. Jy is op deur SY doen, nie deur jou doen nie.

Probleem is dat baie mense dit nie weet nie. Nie verstaan wat dit beteken nie. Nie glo nie. Nie omhels nie. Nie hulle lewens daaraan ophang nie. Nie hulleself aan Hom weggegee en uitverkoop nie. Nie omdraai nie. Nie bekeer nie. Daarom lyk en voel dit of hulle nie op die vragmotor is nie!

Hebreërs 8 help ons om beter en dieper te verstaan! Dit help ons om nie meer onder die onkundiges te tel nie.

Category Hebreers Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)