Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

GENESIS-REEKS NO 5: Henog

Skriflesing: Genesis 5

Dit is belangrik om die skakel tussen Gen 4 en 5 raak te sien. In Gen 4 sien ons hoedat Adam se nageslag onmiddelik begin het om twee totaal verskillende paaie van godsdiens & aanbidding te loop! Ons sien dit in Kain en Abel.

KAIN glo nie die Here se woord aangaande die enigste manier hoe ‘n sondaar met Hom reggestel kan word nie: naamlik deur die plaasvervangende offer van ‘n onskuldige wat in die skuldige se plek sterf. Kain aanvaar nie God se openbaringskennis nie en bring ‘n bloedlose offer, ‘n offer sprekende van sy eie arbeid as boer.

ABEL daarenteen is oortuig dat God se kennis waar is en hy glo Hom daarvoor en bring ‘n offer wat spreek van lewensverlies, die sterwe van ‘n plaasvervangende offerdier. Op hierdie manier is Abel voorloper van alle ware gelowiges deur die eeue: mense wat hulle eie inherente geestelike bankrotskap besef en erken en God se belofte glo dat JESUS hulle perfekte redding is.

Die res van Gen 4 volg die geslagslyn van Kain tot by die sewende geslag en sluit af met ‘n verwysing na ‘n ander seun van Adam en Eva met die naam van Set. Set sou die voortsetting van die gelowige Abel-linie wees, aangesien Kain vir Abel vermoor het. Die volk Israel en die komende Verlosser – wat in Gen 3:15 belowe is – sou uiteindelik duisende jare later uit Set se geslag gebore word. In Gen 3:15 het die Here voorsê dat die slang se saad sou probeer om die beloofde Man wat uit die vrou se saad sou voortkom, dood te maak. En hier begin die proses alreeds toe Kain vir Abel vermoor. Maar, Gen 3:15 beloof OOK dat die beloofde verlosser die slang se kop sou vermorsel. En iets daarvan sien ons deur die ingryping van God in die geboorte van Set, die vader van die geslag uit wie Jesus sou kom. Die slang kon nie daarin slaag om God se belofte te vernietig nie!

Dit is dus logies dat hoofstuk 5 juis op Set se nageslag fokus.

Insiggewend hoe hoofstuk 5 begin! Hy gaan haal die verhaal weer reg by die begin en maak dan ‘n belangrike nuwe stelling! Set is Adam se kind, reg? Maar Adam was deur God self gemaak – in GOD se beeld en gelykenis. Maar, toe Adam 130jr oud was, het hy die vader van Set geword IN SÝ (Adam se) BEELD EN GELYKENIS! (vers 3). God het vir Adam in GOD se beeld & gelykenis gemaak, maar Adam het vir Set in ADAM se beeld en gelykenis gemaak. Want onthou wat het TUSSEN Adam se daarstelling en Set se daarstelling gebeur: Die Val! Sedert die Val word die mens se nageslag in die GEVALLE MENS se beeld en gelykenis daargestel!

Die Val het veroorsaak dat Adam se oorspronklike beeld en gelykenis verderf het en daarom kon hy slegs kinders in die wêreld bring wat in sy eie verdorwenheid deel. Set was gebore in SY PA se verdorwe en sondige beeld en gelykenis!

En omdat Noag uit Set gebore is en Noag die vader van die hele nuwe mensdom was nádat die wêreld vergaan het, word ELKE MENS volgens die beeld en gelykenis van Adam en Set en Noag gebore. Dit is dus die leer van die erfsmet/erfsonde of universele verdorwenheid wat in hierdie vers geleer word. Elke mens op aarde in 2018 is ‘n nakomeling van Set deur middel van Noag en sy drie seuns. Daarom is elke mens besmet met die beeld en gelykenis van ADAM! Die beeld en gelykenis van ‘n gevalle en verdorwe pa. Dit is die Bybelse leer wat die enigste ware verduideliking gee vir waarom die mensdom is wat dit vandag steeds is.

In die res van hoofstuk 5 – vanaf vers 4 tot vers 20 – word Set se nageslag beskryf. En wat vir ons belangrik is om raak te sien is die woord DOOD/GESTERF wat 8 keer genoem word. Wat beteken dit? Dit wys vir ons hoe die erfsmet van kind tot kind loop. Sonder keer. En die mens is eenvoudig nie in staat om dit stop te sit nie.

Maar in verse 21-24 is daar skielik ‘n uitsondering. Henog – die 7de vanaf Adam – het nie gesterf nie. Hy is opgeneem by God sonder om die dood te sien! Henog is een van twee mense van wie die Skrif berig dat hulle “met God gewandel” het (die ander een is Elia). Henog was ook een van twee wat lewend hemel toe geneem is (die ander een is Elia). En Henog is een van twee van wie berig word dat hulle “God behaag het” (die ander een is die Here Jesus Christus). Judas-brief wys vir ons dat die wêreld waarin Henog geleef het baie goddeloos was, maar dat hy die eensame pad geloop het van getrouheid aan die onsigbare God en Here wie hy liefgehad het, hoewel hy Hom nie kon sien nie.

Die feit dat Genesis 5 so min van Henog sê en glad nie uitbrei op sy opneming in die hemel nie, is ‘n bewys van die Goddelike inspirasie van die Skrif. Indien Genesis ‘n MENSLIKE produk uit die hart van die mens sou wees, sou daar ‘n breedvoerige en dramatiese beskrywing van Henog se “wegraping” wees. Maar, die feit dat dit slegs ‘n paar versies is, wys vir ons WIE die ware outeur van Genesis is, naamlik die Here God self. Hy maak nie ‘n ophef oor iets waaroor die mens se natuur ‘n ophef sou maak nie! Dit is God se Woord – sonder twyfel.

Hoewel daar baie min oor Henog gesê word, is daar wel ‘n paar verse in die NT wat ‘n bietjie ekstra openbaringskennis gee. Kom ons fokus net vir ‘n paar minute op Henog en ons hoor wat die Here se Gees vir ons hier leer.

1 Henog het met God gewandel > Hy het met die Here wat hy nie kon sien nie, gelewe. As mens met iemand wandel, praat jy met hom/haar en hoor graag van hom. Dis ‘n oor en weer storie – stap vir stap elke dag. Maar dis net persone wat in vrede met mekaar leef wat met mekaar kan wandel. En Genesis 3&4 het dan nou juis gewys dat die mens van sy God vervreem het en nie meer in Sy Skepper se geselskap gepas het nie. Van nature doen elke mens wat Adam gedoen het: Vlug en kruip weg vir God.

Hoe kon Henog dan met Hom wandel? Dis net logies dat daar eers VERSOENING moes plaasvind. Dit is waarom ‘n vers soos Amos 3:3 so belangrik is: “Hoe kan twee met mekaar wandel tensy hulle eers met mekaar afgespreek het?” Daar moet harmonie en gemeensaamheid wees! Dus enige mens wat met die Here lewe, is ‘n mens wat versoen is met Hom.

Maar wat van Henog, wat in die oertyd geleef het.

Wel, Hebreërs 11:5 sê vir ons dat Henog God behaag het – hy was dus in God se guns, versoen met God, in God se goeie boekies! En vers 6 sê dat slegs GLO vir God behaag. Henog was dus met God versoen deur vir God te glo.

Maar, om vir God te glo, moes Hy eers vooraf iets gesê/beloof het. Dis onmoontlik om iemand te glo indien die persoon niks gesê/beloof/bekendgemaak het nie!

Ons weet nie presies waarop Henog vir God geglo het nie. Maar ons weet dat Kain en Abel baie besliste openbaringskennis van God ontvang het aangaande die enigste tipe offer wat God behaag – naamlik die offer van ‘n lewe wat plaasvervangend in die plek van die sondaar gegee word. Abel het dit geglo en Kain nie. Ons weet ook dat daardie spesifieke diereoffer 1000de jare vooruit heenwysend was na Christus se offer. En ons weet uit Rom 3 dat God in die OT-tyd die gelowiges se sondes tydelik bedek het totdat Christus sou sterf en Sy sterwe ook die OT-gelowiges se skuld in tru-rat uitgewis het.

Henog moes dus sonder twyfel minstens die elementêre openbaringskennis van God gehad het wat Kain en Abel gehad het.

En hy het God daarvoor geglo. En hy het daarom as ‘n versoende mens met die Here geleef.

Wanneer Hebr 11:6 sê dat GLO God behaag, beteken dit nie dat dit die GLO SELF is waarvan Hy so baie hou nie. Asof die GLO “iets” in die mens is wat die mens innerlik aankleef en wat die mens goed maak in Sy oë nie! Nee, dit beteken dat dit WAT geglo word, Hom behaag – naamlik dit wat Hy gesê/beloof het! Want onthou nou: Ons glo GLO ‘n inhoud van iets wat God gesê het. Die INHOUD van dit wat Hy gesê het, en wat deur die mens se glo geglo word, DIT behaag Hom. Wat was dit in Kain en Abel se geval? Die korrekte tipe offer. Dit het Hom behaag, want CHRISTUS se offer het al die tyd verskuil gesit binne-in die diereoffer! En Henog se glo het presies dieselfde inhoud geglo as wat Abel se glo geglo het!

Henog het dus vir God geglo. Hy het dit wat God oor die vir-Hom-aanneemlike-offer gesê het, geglo. DIT WAT GOD GESÊ HET, het dus van Henog ‘n man gemaak wat God behaag. Hy was versoen met God – op grond van Christus se offer – al het Christus eers duisende jare later gesterf. Want dis juis waarvoor Hy vir God geglo het!

Indien ons dit alles na 2018 toe moet vertaal, klink dit so: God het Sy hart uitgepraat in die Bybel. Dis Sy woorde. Nou lees ek die Woord (of ek hoor die gepredikte Woord) en ek hoor die verbysterende goeie nuus dat God 2000jr gelede sondaars met Homself versoen in/deur Jesus se kruisdood.

Baie baie mense hoor dit, maar dit het geen lewensveranderende effek op hulle nie omdat die Heilige Gees hulle nie geestelik lewendmaak nie. Onthou, alle mense is geestelik dood en verdorwe en KAN NIE op die evangelieboodskap ag slaan TENSY die Gees hulle vooraf lewendmaak nie.

Dit is die mens wat lewendgemaak is, wat skielik intens in die evangelieboodskap begin belangstel. So ‘n persoon se gedagtes en hart verander oor homself en oor God. Voorheen het hy gedink sy toestand is nie SO ernstig nie en dat hy die hemel kan haal as hy net sy bes probeer.

NOU SKIELIK verander sy denke oor hierdie sake. Hy besef God is heilig en regverdig en niemand kan met Hom leef tensy hy nie met Hom versoen is deur Jesus se kruisoffer nie! EN HY GLO GOD! Hy draai weg van sy vorige sienswyses en hy draai NA God en NA die Waarheid en Hy glo God. Wat het God nou weer gesê? Dat Hy 2000 jr gelede sondaars met Homself versoen het deur Jesus se kruisoffer. En die innerlik lewendgemaakte persoon begin God daarvoor glo/vertrou.

Dit is nie sy omdraai na God OF sy glo van God wat maak dat hy nou God behaag nie. Dit is DIT WAT GOD GESÊ HET wat God behaag, naamlik die getuienis oor Jesus se suksesvolle kruisoffer. En DIS juis wat die persoon glo!

Sien u? Al het Henog aan die begin van die tye geleef en ons leef in 2018, is die beginsel van redding steeds presies dieselfde. En alles draai om Jesus se suksesvolle kruisoffer.

2 Henog se wandel met God het ‘n beginpunt gehad > Dis nogal belangrik om raak te sien dat Henog vir 65jr NIE met God gewandel het nie. Toe word sy seun Metusalag gebore. Van daar af het dinge verander en wandel Henog met God / leef hy met die Here (verse 21-22). Daar word nie gesê dat hy VOOR Metusalag se geboorte met die Here geleef het nie. Wel NA sy geboorte – vir 300 jaar lank! En so het Henog 365jr oud geword.

Tussen die lyne lees ons dus dat Metusalag se geboorte God se manier was om vir Henog lewend te maak. En dit daartoe gelei het dat hy vir God begin glo het. Met lewensveranderende effek.

Dit gebeur vandag nog dat die aankoms van addisionele lede van die gesin, die ouers geestelik verryk en dat die Here dit kragtig gebruik. Weer eens: Dit is SY besluit of Hy dit wil gebruik of nie.

En tog was daar iets buitengewoon in Metusalag se geboorte wat ons in die betekenis van sy naam sien. Toe hierdie kind gebore is, het die Here iets aan Henog geopenbaar oor die verre toekoms – en ons kan daarvan aflei dat die Here dit gebruik het om Henog se oë oop te maak.

Die Here het naamlik aan Henog bekendgemaak dat wanneer Metusalag se lewe op aarde verby is, die vernietiging van die wêreld sou plaasvind. En toe noem Henog die baba “Metusalag”. Want Metusalag beteken: “Wanneer hy dood is, sal dit gestuur word”. Kenners van die ou antieke tale het hierdie woord “Metusalag” gaan ontleed en tot presies hierdie betekenis van die woord gekom.

Op die een of ander manier het die Here aan Henog voorsê dat Metusalag se dood die vergaan van die wêreld sou inlei. Iets soos: “Henog, sien jy daardie baba? Ná sy dood, sal ek my oordeel oor die wêreld bring”.

En wanneer ons die OT-verhaal lees en sommetjies maak, sien ons dat Metusalag 969 jaar oud geword het. Sy dood was net voordat die vloed in Noag se tyd die aardbewoners getref het. En ons weet dat die vloed die hele wêreld laat vergaan het. En dat dit God se oordeel was.

Wanneer hy dood is, sal DIT gestuur word” > bedoelende die vloed, die oordeel van God!

Ons kan dink wat die effek hiervan op Henog moes wees. ‘n Ontsettende ontsag vir die Here het in hom losgebreek. Elke keer wanneer die kind verkoue kry of siek word, dink Henog: “is die einde van die wêreld dalk nou op hande”? Hy het iets in sy binneste geweet wat niemand anders geweet het nie en waaroor almal hom sou hoon en spot en uitlag as hy dit moes vertel. Die aantrekkingskrag van wêreldse dinge het houvas op hom verloor. Geestelike realiteite het vir hom baie reëel geword.

3 Henog se wandel met God het ‘n afsluiting gehad > Ja, die Here het vir Henog eenvoudig weggeneem sonder dat hy die dood gesmaak het. Die Here het vir Henog by Homself opgeneem. Die Here het vir Henog “oorgedra”. Oor wat? Oor die dood. Alles binne ‘n breukdeel van ‘n sekonde! Soos iemand iemand anders deur ‘n rivier dra en op die anderkanste wal neersit sonder dat die persoon ooit aan die water raak. Die een oomblik was Henog nog met die Here in geloofs-fellowship en die volgende oomblik van aangesig tot aangesig! Glo het SIEN geword. Binne ‘n sekonde!

Daarin was Henog sekerlik ‘n uitbeelding van wat met alle gelowiges gaan gebeur by die wederkoms van Christus! ALMAL – wat op aarde is tydens die wederkoms – sal weggevoer word die Here tegemoet – 1 Thes 4:16. Hulle sal verander word, in ‘n oogwink (1 Kor 15:51). Geen gelowige wat op aarde is tydens die wederkoms sal die dood smaak nie. Dis ‘n swart-op-wit belofte van Bo.

En gelowiges wat reeds gesterf het en nie op aarde is tydens die wederkoms nie, sal nie ‘n agterstand hê by diegene wat op aarde is nie. Hulle sal onverganklik opgewek word en SAAM MET die ander die Here tegemoet gaan (1 Thes 4).

Henog en Elia se opname in die Here se teenwoordigheid is simbole en profetiese heenwysings hierna. En dit gee vir ONS ‘n toekomshoop soos wat ‘n wêreldse mens nooit kan hê nie!

Category Genesis Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)