Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

GENESIS-REEKS NO 9: Noag se val en sy wonderlike profesie

Skriflesing: Genesis 9

Toe die Here 4500 jaar gelede die aarde oordeel met die vloed en uit die Ark kom Noag en sy seuns, was dit letterlik die her-begin (die OOR-begin) van alles. Die menslike ras het weer nuut begin met die woorde van God se verbondsbelofte dat die aarde nooit weer deur water sal vergaan nie. Ná alles wat hulle deurgemaak het en hoe hulle die Here se oordeel met hulle eie oë gesien het, het hulle werklik so ‘n Goddelike gerusstelling en verbondseën nodig gehad!

Mens sou dink dat, nadat die mens so ‘n geweldige voltrekking van God se heilige wraak aanskou en beleef het, hulle voortaan net in Godsaligheid en geregtigheid sou leef.

En dan is net die volgende ding wat ‘n mens lees dat Noag ‘n wingerd geplant het, dronk geword het en kaal in sy tent gelê het. Dit het uiteraard tyd geneem, want ‘n wingerd dra nie oornag vrug nie. Die punt is net: Noag, die begenadigde, die man wat vir dekades in geregtigheid geleef het en gesien het wat sonde aan God se hart doen en hoe God se heiligheid en oordeel lyk, gaan homself te buite, drink homself dronk, en ontklee homself in sy besopenheid. Die Hebreeus klink so ‘n bietjie anders as ons Afrikaanse 1983 vertaling. In die Hebreeus staan daar dat Noag gaan kaal lê het met ‘n doelgerigte, berekende daad. Hy WOU dit doen. Dit was nie maar net as gevolg van sy besopenheid nie! Hoe aaklig!

Sien u waarom is die Bybel nie ‘n mensuitgedinkte storie nie. As Genesis ‘n mensuitgedinkte storie was, sou die hoofkarakters se mislukkings en sondes verbloem gewees het. Dit net tussen hakies.

Maar die Skrif skroom nie om selfs die gelowiges se sondes en mislukkings op die naam te noem nie. En dit gee vir ONS hoop. Want as iemand soos Noag gered kon word, kan EK ook gered word. Ons kan ons met hierdie mense vereenselwig. Hulle is soos ons is.

Om terug te keer na die teks: Ons sien in Genesis 1-9 hoedat daar TWEE keer voor begin word met die mensdom. Eers met Adam en dan weer met Noag.

Kom ons vergelyk ‘n bietjie die twee met mekaar:

Adam was op ‘n aarde geplaas wat leeg en donker en sonder vorm was en bedek was met water omdat God dit met Sy oordeel getref het ná die opstand en val van die engele. So ook kom Noag op ‘n aarde wat deur God se oordeel getref is en deur ‘n vloed vergaan het.

Die Here God het vir Adam aangestel oor alles wat Hy gemaak het en net so gee die Here alles in die skepping aan Noag se heerskappy oor (9:2).

Adam was deur die Here geseën en aangesê om vrugbaar te wees en te vermeerder en die aarde te vul. Net word Noag deur die Here geseën en aangesê om vrugbaar te wees en te vermeerder en die aarde te vul.

Adam was in ‘n tuin gestel en moes dit bewerk en net so het Noag ‘n wingerd geplant. Adam het in die tuin tot ‘n val gekom en net so kom Noag tot ‘n val deur die wingerd wat hy geplant het. Adam se oortreding het hom naak gelaat en so-ook Noag. Adam se naaktheid is deur iemand anders bedek en so-ook Noag s’n. Adam se sonde het ‘n vloek op sy nageslag gebring en so-ook Noag s’n. Adam het drie seuns gehad – Kain, Abel en Set – en deur Set sou die beloofde Messias gebore word. Noag is Set se nakomeling en hy het drie seuns gehad – Jafet, Ham en Sem. En die Messias sou uit die Sem linie gebore word.

Feitlik onmiddelik nadat Adam oortree het, kom daar ‘n wonderlike profesie wat in ‘n paar sinne die breë riglyne van die hele geskiedenis vooruit sê. Net so vloei daar ‘n profesie uit Noag se mond wat die toekoms van die menslike ras in drie breë historiese kontoere trek!

Maar wat leer ons uit Noag se val en sy vergryp aan die Oneindige God? Romeine 15:4 sê tog dat ALLES wat in die OT Skrifte opgeteken is vir ONS onderrig en lering daar staan. Dus, WAT presies leer ons uit Genesis 9?

1 Die mens is in beginsel totaal verdorwe in sy relasie tot God. Dit leer ons van Noag. Die menslike natuur is verdorwe en het verlossing desperaat nodig. Op sy beste en in die beste omstandighede, is die mens feilbaar. Die mens is nie in staat om staande te bly nie. Noag het persoonlik gesien wat die gevolge van sonde is, hy het die wonderlike verbondsbeloftes van die Here ontvang, hy was aangestel om te heers en te regeer – maar hy is nie in staat om oor sy eie hart te regeer nie. Dit is waarom Romeine 8 dit so duidelik stel dat geen mens van nature (en buite die verlossing in Christus) in staat is om God te behaag nie. In die teologie praat ons hiervan as die sogenaamde “total depravity” van die mens wat van ALLE mense waar is. Vandaar die geweldige noodsaak vir die Here Jesus se verlossing om besit te neem van die mens.

2 Ons sien die geweldige gevaar van dronkenskap. Opvallend dat dit die eerste keer is wat wyn en alkohol in die Skrif genoem word en onmiddelik word dit beskryf in terme van dronkenskap, skande en vervloeking. Dronkenskap word dwarsdeur die Skrif beskryf as ‘n baie ernstige vergryp aan die Oneindige Wese. Dink maar aan die Apostel Paulus se woorde in Efesiërs 5 dat dronkenskap glad nie onder die Here se mense MAG voorkom nie, maar dat hulle eerder met die Heilige Gees vervul en beheers moet word.

3 Ons leer hoe belangrik waaksaamheid en gebed vir elke Christus-gelowige is. ‘n Volgeling van Christus is nooit immuun teen struikeling en val nie. Die kind van God in wie die Heilige Gees woon, verduur daagliks die baie werklike aanslae van drie groot vyande: Die bose, die wêreld en die innerlike gevalle sondige natuur. Satan, wêreld en vlees. Dit is slegs ‘n konstante lewe-met-die-Here, gebed en afhanklikheid wat suksesvol teenstand kan bied teen hierdie drieledige aanslag. Noag was ‘n man wat vir 600 jaar die versoekings, hoon en spot van die bose vyand weerstaan en verduur het en hier – toe sy omstandighede eintlik baie goed was – val hy in sonde.

Kom ons kyk nou laastens na die profetiese woord wat Noag uitgespreek het. ‘n Mens lees dikwels Genesis 9 en gaan vinnig oor die woorde wat Noag uitgespreek het en besef nie WAT eintlik daar gebeur het en wat hy gesê het nie. Dit was niks anders nie as ‘n profetiese woord. Dit beteken: Hy het die HERE se woord direk gespreek – nuwe, vars openbaringkennis. Dit gebeur natuurlik nie meer vandag nie aangesien ons die volledige Skrif besit en geen verdere nuwe openbaringskennis nodig of moontlik is nie. Die Here het Sy hele hart in die 66 boeke van die Skrif uitgepraat. In ons dag beteken die begrip “profesie” om die Skrif na te praat en nie om “nuwe woorde, nuwe waarheid, nuwe openbarings” direk van Hom te kan hoor deur middel van stemme of drome en dit aan ander weer te gee nie.

Wat so merkwaardig is van Noag se profesie is die skrille kontras: Aan die een kant sy skandelike vergryp aan die Oneindige God en aan die ander kant die manier hoe die Heilige Gees deur hom praat aangaande die toekoms van drie groot lyne wat regdeur die toekomstige mensdom sou loop.

Hoe moet ‘n mens dit verstaan? Hoe kan die Gees praat deur ‘n man wat so gefaal het? Hoe kan die val van Noag en die profesie deur Noag langs mekaar gestel word?

Dit wys vir ons hoe presies die Skrif deur die Here ingegee is. Kyk nou wat is die inhoud van die profesie: Die menslike ras sal van DRIE basiese strome afstam en hulle oorsprong daarin vind en die drie strome spruit voort uit Noag. Noag is bron van waaruit die fontein ontspring. En as die bron vuil is, hoe gaan die fontein wees?

Die Heilige Gees stel met opset Noag se klaaglike val en sy profesie aangaande die toekoms van die mensdom langs mekaar om te wys hoe die toekomstige mensdom geestelik sal lyk, naamlik net so verdorwe as wat die bron was! En dit sien ons sommer onmiddelik by Gam – een van Noag se seuns – wat hom verlekker aan sy pa se naaktheid & dronkenskap en daaroor stories gaan aandra.

Die Gees van die Here wil dus vir ons laat sien HOE NODIG die ganse mensdom die koms van die beloofde Messias het. Dis ‘n boom wat tot in sy wortels verrot is en slegs God alleen kan red.

Wat dus hier gebeur het is dat Gam by sy pa se tent inloer en sien hoe sy pa daar lê: dronk en kaal. En toe gaan vertel hy dit vir Sem en Jafet. Hulle kom toe met ‘n kombers en loop agteruit – sonder om na hulle pa te kyk – en bedek sy naaktheid met die kombers.

Toe Noag wakker word uit sy roes, moes Sem en Jafet vir hom vertel het hoe disrespekvol Gam opgetree het. En toe gee die Heilige Gees vir hom die woorde van die profesie.

In kort sê hy die volgende:

Gam is vervloek en hy sal ‘n nikswerd slaaf wees en sy broers dien. Die Here se lof is oor Sem en Gam sal sy slaaf wees. Jafet se woonplek sal ruim wees en hy sal ontvang word in Sem se tente. Gam sal ook Jáfet se slaaf wees.

Daar is die drie rasse vanwaaruit die hele mensdom na vore sou kom. Tot vandag.

Noag sê nie hierdie woorde uit homself en omdat hy kwaad of verontwaardig is nie. Hy spreek onder leiding van die Gees. Hoe weet ons dit? Hoe weet ons dit was openbaringskennis wat van die Gees gekom het en nie Noag se eie vleeslike reaksie op wat gebeur het nie? Ons weet dit omdat alles net so vervul is in die geskiedenis. Die Here het dit waargemaak! Noag kon op geen manier uit homself hierdie dinge vooruit weet nie.

Kom ons fokus net ‘n bietjie in op die inhoud van hierdie profetiese woord:

Gam het sy pa geminag in sy patetiese dronkenskap en naaktheid en dit leedvermakerig vir sy broers gaan vertel. Dis net ‘n dwaas wat grap met sonde (Spr 14:9). Vir ‘n kind om sy ouers se val en sonde bekend te maak en daarmee die spot te dryf, was ‘n diepe vergryp aan die Oneindige God. Gam se basiese sonde was ‘n totale onvermoë om sy pa te eer. Ons sien hier hoe die saad van die slang alreeds woeker om die Here se belofte van ‘n komende Verlosser (sien Gen 3:15) in die wiele te ry.

Die vloek en seën sou nie noodwendig op Sem, Gam en Jafet self kom nie en ook nie op elke individuele nakomeling nie, maar dit sou vervul word in die breë geskiedenis van elkeen se afstamming. Die profetiese woord spreek Kanaän aan, wat Gam se vierde kind sou wees. Wat bewys hoe die sonde deur die Here besoek word in die geslagte. Net soos God se verbondsbeloftes en verbondseën ook in die geslagte loop, so ook die verbondsvloek wanneer daar in ongeloof en goddeloosheid volhard word en daar geen bekering plaasvind nie. Gam sondig as seun van sy pa en hy oes wat hy gesaai het in sy eie seun, Kanaän. Hy maai wat hy gesaai het. Hy sondig as seun en word gestraf in sy seun.

En die straf sou wees dat Gam se breë nageslag in diens van ander (die nageslag van die ander twee broers) sou staan. Hulle sou dienaars wees. Slawe.

Let net tussen hakies daarop dat hierdie vloek nie net op Kanaän sou kom nie. Die rede waarom die Heilige Gees vir Noag lei om spesifiek Kanaän uit te sonder is heel waarskynlik sodat die latere volk Israel ‘n spesiale hoop & ‘n verwagting kon hê toe hulle die beloofde land moes gaan beset en juis die land van die Kanaäniete moes gaan skoonmaak. Die nageslag van Gam dus. En die Israeliete was SEM se nageslag. En Kanaän sou aan Sem onderworpe wees! Toe Moses en die volk op pad was na die land Kanaän en hulle onder leiding van Josua die land moes binneval, het hulle ‘n goddelike belofte (spesifiek Gen 9:26) onder hulle voete gehad: Noag se profetiese woord! Onthou dit is die historiese uitspeel van die vervulling van die moederbelofte (Gen 3:15) dat die slang se saad en vrou se saad in konflik sou wees en die vrou se saad die slang se saad se kop sou vermorsel. Toe die volk Israel die land Kanaän beset, was dit reeds ‘n voorlopige vervulling van die moederbelofte en ook van Noag se profetiese woord. Gam se nageslag verteenwoordig dus die aanslag van die slang. Sem en Jafet verteenwoordig die saad van die vrou – uit wie die Messias sou voortkom! Die vloek en seën formule wat Noag uitspreek is dus ‘n voortsetting van die vloek en seën van die moederbelofte (3:15).

Wat Sem & Jafet betref: Noag spreek die Here se seën oor hulle uit. Die voorregte wat Sem sou ontvang, was geestelike voorregte. Ons kan dit nie in die Afrikaanse vertaling sien nie, maar in die Hebreeus word ‘n ander Naam van God aan Sem gekoppel naamlik die Here se verbondsnaam. Sommige vertalings vertaal dit met “die Here God”. Die Here sou met Sem se nageslag in ‘n besondere verbondsverhouding tree. Met die oog op die koms van die beloofde Messias natuurlik. Want die Here Jesus sou spesifiek deur Sem se nageslag kom.

En dan Jafet. Sy woonplek sou verruim word en hy sou welkom wees in Sem se tente. Hy sou dus in dieselfde geestelike seën deel as waaraan Sem sou deel hê. “Welkom wees in Sem se tente” beteken: Jafet sou deel in Sem se seën. Hoe geweldig groot Jafet se nageslag was, kan gesien word in die oorweldigende getalle van die destydse Grieke en Romeine – beide stam van Jafet af. En Paulus wys in Romeine 11 vir ons hoe Jafet deel in Sem se seën, waar hy aandui hoedat die heidennasies deel in die heil wat Christus gebring het as gevolg van Israel se verwerping van Christus (die beeld van die wilde olyf wat op die mak olyf ingeënt is).

Daar sien ons dus nou die drie stamvaders / drie hoofde van die mensdom: Gam, Sem, Jafet. Die een sal onderwerp word aan die ander, die tweede sal geestelike prominensie hê en die derde sou groot word.

Onnodig om te sê hoe onmoontlik dit is om vandag te gaan sit en te probeer uitwerk watter nasie het wie as stamvader! Dit sou totaal onmoontlik en onverantwoordelik wees en glad nie die bedoeling van Noag se woorde nie. Ons kan dus nie vandag gaan sit en somme maak en bevind dat die moderne Chinese van Gam afstam en dus onder ‘n vloek is en slawe moet word en onderwerp moet word nie! Om maar net ‘n lukrake voorbeeld te noem.

Onthou: die vloek en seën wat Noag profeties uitgespreek het, het nie betrekking op elke individu nie. Daar kan argumentsonthalwe pragtige toegewyde kinders van die Here in 2018 in Europa of Afrika woon wat streng gesproke vir Gam as voorvader het! En NIE vervloek is nie!

Dit gaan oor BREË HISTORIESE BANE waarin die stryd tussen twee sade (vrou en slang) sou uitspeel.

Kyk byvoorbeeld na die OT geskiedenis van Noag af verder die toekoms in: Nimrod was ‘n afstammeling van Gam (Gen 10:6-8) en hy was die bouer van die stad Babel en die vader van die Babiloniese Ryk. Net so was Misraim die vader van die Egiptiese nasie. En ons weet hoe Babilon en Egipte dwarsdeur die Skrif die twee groot vyande van die Here se volk was. Ons weet ook hoe beide Babilon en Egipte deur ander moonthede onderwerp is – bv Persië, Grieke en Romeine. Daar is aanduidings dat die Perse vir Sem as stamvader gehad het en die Grieke en Romeine vir Jafet.

Op sy beurt was Sem se seun Eber (Gen 20:21) die vader van die Hebreërs. Op hierdie manier het die volk Israel uiteindelik uit Sem gestam. Ander groeperings ook, maar in besonder Israel. En aan hulle is die ware kennis van die Here gegee, die aanbidding, die beloftes, die verbond. Deur Israel, het die Here dus die Waarheid oor Homself (die waarheid van die Evangelieboodskap) in Sem se nageslag bewaar. Die Here was in ‘n besondere sin die God van Israel (Amos 3:2). En die doel daarmee was sodat die beloofde Verlosser uiteindelik op aarde gebore kon word. Dis waaroor alles gaan.

Is die Bybel nie die onbeskryflike Woord van God nie? Hy wat alles vooruit weet en in Sy Raadsplan opgeneem het, kon in ‘n paar eenvoudige sinne vooruitsê watter drie groot familiegroepe uiteindelik die aarde sou bevolk. ONS pas ook daarin. Dit maak nie saak presies WAAR nie. Dalk is meeste van ons Jafet se nageslag. Maar wat maak dit saak? Christus het op die kruis gesterf om ook uit Gam se nageslag almal te red wat ooit op Hom sou vertrou vir redding. Geen spesifieke nasie is vervloek nie. Christus het ons van die vloek verlos deur VIR ONS die vloek te word (Gal 3:13), sodat elke mens – uit watter nasie ookal – wat bekeer/omdraai/omkeer en op Hom hoop en hul lewens aan Sy Koningskap onderwerp, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê (Joh 3:18).

GELOOF is lewensonderwerping. Om Hom te glo impliseer om jou te onderwerp aan Sy sê oor jou lewe.

DINK NET DAARAAN: 2000 jaar gelede HET Jesus my sondeskuld uitgewis en my saak met God reggemaak. En daardie kruisredding kom land/ vat grond in my lewe in 2018 wanneer die Heilige Gees in my die bekering en geloof werk. Maak nie saak of ek van Sem, Gam of Jafet afstam nie!

Category Genesis Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)