Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

GENESIS-REEKS NO 7: Die Ark

Skriflesing: Genesis 7

Die woord “ark” beteken iets soos “’n houer” (‘n boks). Dit beteken nie skip nie! Dis ‘n houer vir veilige bewaring! En Noag – wat geen kennis van so iets gehad het nie – moes die Ark bou volgens die presiese voorskrifte wat God hom gegee het. Op hierdie manier sou Noag en sy mense in die Ark beskerming & behoud vind teen die stormvloed van die toorn van God wat die aarde uitgewis het.

Genesis 6 & 7 is een van die duidelikste OT-tipologiese prentjie-uitbeeldings van die gelowige se verlossing en behoud in Christus. Verlossing van die toorn van God en behoud teen die wraak van God wat oor die ongeredde wêreld gaan kom (2 Petr 3).

As ons van naderby na Genesis 7 kyk, sien ons verbasend baie ooreenkomste tussen die Ark en Christus. Dit is so opbouend wanneer ‘n mens hierin raaksien hoe treffend die Skrif deur die Heilige Gees ingegee is – met soveel Goddelike korrektheid.

Laat my toe om vir u net ‘n aantal ooreenkomste te noem.

1 Die daarstel van die Ark was ‘n Goddelike voorsiening. Volgens vers 13 was dit die Here God wat die inisiatief geneem het en vir Noag geroep het om die Ark te bou. Met ander woorde: VOORDAT die vloed plaasgevind het en VOORDAT die Ark bestaan het, was dit reeds in God se gedagte om vir Sy mense ‘n verlossing te berei. Noag bou die Ark nog voordat daar ‘n teken was van ‘n naderende vloed.

Op dieselfde manier was die verlossing van die uitverkorenes in Christus Jesus nie God se nagedagte NADAT die sondeval plaasgevind het nie. Van alle ewigheid af, van voor die skepping reeds, was dit God se doel om vir Hom ‘n mensheid te verlos en te bewaar in Christus – die Ark van behoud. Christus was die Vader se voorsiening van alle ewigheid af. Daarom sê Openb 13:8 dat die Lam geslag was vanaf die grondlegging van die wêreld.

2 Die Ark was nie Noag se uitvindsel nie. Die Here moes dit aan hom OPENBAAR! Bekendmaak! Stap vir stap. Indien God dit nie gedoen het nie, sou Noag en sy mense beslis in die vloed omgekom het!

Op dieselfde manier moet God die genade-inisiatief neem om die realiteit van die verlossing in Christus aan die mens te OPENBAAR, bekend te maak. Geen gevalle sondaar is enigsins in staat om SELF tot hierdie insig/kennis te kom nie. Die mens aan wie God NIE die waarheid openbaar nie, sal verlore gaan en onbeskut wees op die dag wanneer Sy finale toorn oor die wêreld kom.

Dink byvoorbeeld aan 2 Kor 4:6 waar die Apostel so duidelik sê: “Net soos wat God by die skepping gesê het LAAT DAAR LIG WEES, net so het Hy Sy lig in ons harte laat skyn om aan ons die kennis te gee van die heerlikheid van God in Christus Jesus”.

3 Die materiaal wat Noag moes gebruik om die Ark te bou, was Goferhout (v 14). Dit was HOUT. Bome moes afgekap word. Sterwe moes plaasvind. Uit dood kom lewe. Lewe word bewaar deur ‘n offer. Dit is die geestelike beginsel wat ons hier sien. Die dood van die bome het die Ark produseer waarin die Here se mense van die dood gered word.

Die hout is ook ‘n vooruitwysing na Christus-as-ark-van-behoud se ware mensheid. Hy is God maar Hy is ook mens uit die aarde. Soos Jesaja 53:2 van Hom profeteer dat Hy soos ‘n “loot uit droë grond” sou wees en Daniel 9:26 profeteer dat Hy “afgekap” sou word. ‘n Profetiese Woord wat dui op die Here Jesus se sterwe as mens – voordat Hy die Ark van ons behoud kon word.

4 Die ark was ‘n veilige skuiling teen die oordeel van God. Aan diegene in die Ark kon die oordeel van God niks doen nie. Almal het behoue gebly. Dis ‘n plek van veiligheid – deur God voorsien TEEN God se eie toorn!

Dieselfde geld vir die twee ander “arke” waarvan ons in die OT lees.

Daar is die biesiemandjie waarin die babaseun Moses behoue gebly het teen die Satan se werktuig, Farao, se moorddadige veldtog om alle babaseuns uit die Here se volk te dood (Eks 2:3). Daardie mandjie word ook ‘n “ark” genoem.

Dan is daar natuurlik ook die Ark van die Verbond – die houtkis wat in die Tabernakel en later in die Tempel agter die voorhangsel in die Allerheiligste gestaan het. Binne in die Ark was die kliptafels met die Wet wat die Here vir Moses op berg Sinaï gegee het. Hierdie Ark het dus die Wet beveilig en bewaar.

Indien ons die 3 arke bymekaarvoeg, sien ons so duidelik wat die verlossing in Christus aan Sy kinders bied. Deur ingesluit te wees by Christus, het die gelowige beskutting teen God se toorn oor sonde, teen die satan se lis en teen die veroordeling van die Wet. Dit is die enigste 3 dinge in die heelal wat ons werklike skade kan aandoen: God se toorn, satan se aanslae en die Wet wat veroordeel. Maar deur ingesluit te wees by Christus se dood en opstanding, is die kind van God gevrywaar teen al drie!

5 Die ark was die ENIGSTE redding wat die Here God beskikbaargestel het. ALLE mense het die toorn van God tegemoetgegaan, maar daar was slegs EEN verlossing. Niks van “’n klomp verskillende alternatiewelike paaie wat na ewige geluk lei” nie.

Dit is presies wat Hand 4:12 sê: “Daar is geen ander Naam onder die hemel aan die mens gegee om gered te word nie behalwe die Naam: JESUS”. Die Bybel en die Evangelieboodskap is ‘n onbeskaamd EKSKLUSIEWE boodskap. Dit beteken dit sluit alle ander opsies UIT en stel slegs EEN opsie: Christus! Dis Christus Jesus en Sy kruisverlossing of dis NIKS! Dis hemel of hel. Dis die waarheid of leuen. Hoe polities inkorrek dit ookal in 2018 mag klink!

‘n Mens sien hierdie selfde waarheid ook in die feit dat die Ark SLEGS EEN DEUR gehad het (soos wat die Tabernakel en Tempel ook net een ingang sou hê).

Tussen ‘n gewisse dood in die komende vloed of absolute bewaring en redding in die Ark, was daar slegs EEN ingang, een deur. Geen ander opsies beskikbaar nie!

Wanneer dit gaan oor die toorn van God oor sonde & die hemelhoë skuld wat die mens voor ‘n Oneindige Wese het. En wanneer dit gaan oor die onvermydelike konsekwensies van sonde naamlik die ewige dood en veroordeling – dan is daar SLEGS EEN Verlosser van die Poel van vuur, EEN Ark-van-behoud en dit is Jesus Christus.

Geen wonder dat die Heiland van Homself gesê het in Johannes 14:6 > EK is DIE weg, DIE waarheid en DIE lewe – NIEMAND kom by die Vader behalwe deur MY nie!

En in Johannes 10:9 sê Jesus ook dat Hy self DIE DEUR is en dat niemand ingaan behalwe deur Hom nie. Hy is die Ark, maar Hy is ook die enigste deur van die Ark.

6 Die Ark was ‘n plek van absolute sekuriteit. Dit was met pik gesmeer en verseël en dus beveilig teen enige vorm van waterlek. Dit was waterdig, maak nie saak hoeveel water of reën dit moes trotseer nie. Almal binne die Ark was veilig en sekuur.

Dit laat ‘n mens dink aan wat die NT leer oor die posisie van elke mens wat by Christus ingesluit is. Byvoorbeeld Kolossense 3:3 > “Julle lewe is VERBORGE in Christus in God.” Letterlik: Weggesteek.

Wat Noag se beveiliging betref, dink ‘n mens ook aan vers 16 van Genesis 7: “Die HERE het vir Noag ingesluit”. Hoe wonderlik. Noag het nie nodig gehad om na homself om te sien nie. God self was verantwoordelik vir sy beveiliging en voortgang.

Op dieselfde manier word daar van elke mens wat sy/haar geloofstoevlug tot Christus geneem het gesê dat hulle DEUR GOD SE KRAG behou word (1 Petr 1:5).

Dis ook belangrik om raak te sien dat ALMAL wat in die Ark was uiteindelik op die nuwe aarde uitgestap het! ALMAL wat ingegaan het, het weer uitgegaan! Niemand is intussen dood nie. Niemand het oorboord geval nie. Elke mens, elke dier. Die vloed kon aan niemand raak nie.

Dit is tog wat die Here Jesus ook beloof het in Joh 18:9 > “Vader, van diegene wie U aan my gegee het, sal ek NIE EEN verlore laat gaan nie”.

7 Die Ark het ‘n venster gehad, maar dit was in die dak (6:16). Die bedoeling was dat die mense in die Ark gedwing was om BOONTOE te kyk, om na die Here te kyk en nie na die tonele van verwoesting rondom hulle nie. Hulle kon dus nie die vloedwater sien nie. Hulle kon nie die lyke wat ronddryf sien nie. Hulle kon slegs boontoe kyk.

So was dit ook die geval met die Here se mense wat deur die woestyn getrek het op pad na die Beloofde Land. Bedags het daar ‘n wolkkolom voor hulle uit gegaan en snags ‘n vuurkolom. Hulle moes DAARNA kyk en nie na die woestyn rondom hulle nie. Hulle moes na die Here opsien en nie let op gevare en hulle benouende omstandighede en moeites nie.

Dieselfde geld vir mense wat in die Here Jesus Christus glo. Daarom sê Kolos 3:2 > Anker julle gedagtes op die dinge wat DAARBO is en nie op die dinge wat op die aarde is nie.

8 Die pik waarmee die Ark waterdig gemaak is, het ‘n geestelike betekenis – maar om dit te sien, moet ‘n mens kyk na die Hebreeuse woord wat ons met “pik” vertaal naamlik KOFER. Dis baie interessant, want daar bestaan ‘n Hebreeuse woord vir “pik” naamlik “Zeffet” wat hier gebruik kon word, maar in stede daarvan word KOFER gebruik.

KOFER beteken “bedekking”. Werkwoord KAFAR “om te bedek”. Hierdie woord word tientalle kere op ander plekke in die OT vertaal met “versoening”. Want in versoening gaan dit oor bedekking. Die oortreding word bedek, dit word uitgewis. Versoening vind plaas – waar daar voorheen veroordeling en ‘n stukkende verhouding was.

In die OT was hierdie versoening (waar dit oor God en mens gaan) deur die onskuldige dood en bloed van offerdiere uitgebeeld. Die sondaar se sonde en skuld word voor die oë van die heilige God BEDEK en daarom vind versoening en vergifnis plaas.

Die Ark was dus met pik verseël/bedek, maar die Hebreeuse woord wat gebruik word is die woord wat op talle ander plekke in die OT vir die bedekking van sonde met offerbloed gebruik word. Die Ark is dus met “versoeningsbloed” bedek.

Die profetiese aard hiervan is baie duidelik wanneer ons die NT hieraan haak. Christus is nie net self die Ark nie, Hy is ook die pik, die bedekking, die KOFER, die versoening. Sy bloed is die versoening van Sy mense met die heilige God. Soos wat die vloedwater van God se toorn op die Ark afgekom het en die Ark verswelg het, het die toorn van God op Christus afgekom en Hom verswelg – veral gedurende die tyd van Sy kruisdood. En so het Hy ons gered, ons versoen met God sodat Sy toorn ons nooit sal tref nie!

9 Die opstanding van die Here Jesus word uitgebeeld in die datum waarop die Ark op berg Ararat tot stilstand gekom het. Uiteraard was dit God self wat die skip gestuur het. En dit was Hy wat bepaal het presies wanneer die mense op die nuwe aarde kon uitloop. Die presiese datum word gegee: Die 17de dag van die 7de maand (die maand Aviv).

Toe die Here egter die Pasga en paasfees ingestel het tydens die 10de plaag, het Hy op die godsdienstige kalender die 7de maand na die 1ste maand (die maand Nisan) verander – waarskynlik omdat die volk se uitredding uit Egipte ‘n nuwe begin was (Eks 12:1-2) en omdat die komende Messias die feeste wat in hierdie maand gehou sal word, gedurende hierdie einste maand sou vervul.

Die maand Nisan verskuif dus op die godsdienstige kalender (nie die burgerlike kalender nie) van die 7de maand (toe die Ark op Ararat geloop het) na die 1ste maand (toe Jesus opgestaan het). Die Pasga-ete was op die 14de van die maand Nisan. Dus elke jaar wat die 14de op ‘n Donderdag val, is die Sondag die 17de Nisan! By die jaar van Jesus se kruisiging was die 14de op ‘n Donderdag en dus was die opstanding die 17de! 

Ons weet dit uit Eks 12: Dat die paaslammers op die 10de Nisan uitgesoek moes word en ondersoek moes word tot die 14de Nisan wanneer hulle geslag moes word. Jesus MOES dus die 14de die paasmaaltyd met Sy dissipels gevier het. Dit was die Donderdag. Vrydag was die kruisiging en die 17de die Opstanding!

Die dag toe Noag in ‘n nuwe lewe uitgestap het!

Tussen hakies: Op die 17de van die maand Nisan het daar ook ander groot dinge gebeur wat alles in Christus se opstanding vervul is. Byvoorbeeld: Dit was die presiese dag toe die Israeliete deur die Rooi See gegaan het en uit Egipte bevry is. Dit was ook die dag wat die Fees van die Eersteling vrugte gevier is. Dit was ook die dag waarop die volk die vrug van die Beloofde Land begin eet het nadat die manna die vorige dag gestop het. Dit was ook die dag waarop Ester Hamman se bose planne openbaar het en die volk van gewisse uitwissing gered is.

Genoeg om te wys hoe wonderlik presies korrek die Woord van God is en hoe alles vorentoe wys na Jesus se opstanding op die 17de van die 1ste maand. Jesus het WAARLIK uit die dood opgestaan! En DIT het vir Sy mense die nuwe lewe laat aanbreek!

Die Genesis-teks is akkuraat en presies. Selfs die presiese datum wat die vloed begin het, word gegee. Vers 11 > Die 17de van die tweede maand in die 600ste jaar van Noag. Dit was die jaar 2304 vC. Op daardie dag het die water begin neerstroom. Nie net van BO af nie, maar ook van binne-uit die aarde (vers 11). Ons moet dus nie aan gewone reën dink nie. Die aardkors self het geskeur en waterfonteine van binne die aarde het uitgestroom. Daarmee saam was daar watermassas uit die lug. Die vensters van die hemel het oopgegaan. Veertig dae en nagte sonder ophou. Dit het die wêreld laat vergaan sodat alle mense uitgewis is (vers 23).

Iets geweldig moes gebeur het. Daar is die bekende teorie dat dit die vogmassas was wat sedert die oer-skepping BO die atmosfeer was (Gen 1:6-7 maak melding van die sogenaamde “gewelf” wat waters van mekaar geskei het sodat daar ook waters BO die gewelf was. Met gewelf word waarskynlik die atmosfeer bedoel). Die vogmassas BO die atmosfeer het die aarde dus soos ‘n soort “kap” omhul. Dit het veroorsaak dat die lugdruk & suurstofvlakke op aarde heelwat hoër was as vandag en verklaar waarom mense so oud kon word en die diere so groot – dat reptiele die grote van dinasourusse kon bereik. Met die vloed het die Here DAARDIE “opgebergte vogmassas” op die aarde laat neerdaal. Ja, dis net ‘n teorie, maar ‘n baie fasinerende teorie!

10 Die Ark en Noag en sy mense se redding deur die Ark dui ook vooruitwysend in prentjievorm op die NT doop – en veral op een spesifieke aspek van die doop. Dit staan in 1 Petr 3:19-21. Ek haal aan: “Agt mense is in die Ark veilig deur die water gered. Dit korrespondeer met die doop wat julle nou ook red. Nie omdat dit vuilheid van die liggaam verwyder nie, maar as ‘n appél tot God vir ‘n goeie gewete. En hoe red die doop? Deur die Opstanding van Jesus Christus”.

Die doop “red” dus deurdat dit ons aan die opstanding van Christus vasknoop. En dit is die OPSTANDING wat red! Geen mens is in staat om ‘n goeie gewete voor God te hê as dit nie in/deur die dood en opstanding van Christus is nie! Buite die opstanding van Christus is ons gewaande goeie gewete verdoem tot oordeel! Dit is SLEGS omdat ons ingesluit is by Sy opstanding wat ons ‘n goeie gewete het – bedoelende: vrygespreek en vergewe. En dit is aan HIERDIE REDDING wat die doop ons vasknoop! Net soos wat die besnydenis die groot mense en kindertjies aan die groot belofte van die redding wat die komende Verlosser nog sou kom bewerk vasgeknoop het. Net so knoop die doop ons & ons kinders aan Sy reeds VOLBRAGTE opstandingsredding vas.

Category Genesis Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)