Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

GENESIS – REEKS NO 38
Genesis 40 -> ONTHOU EN VERGEET
Josef se hoop dat die Farao hom uit die tronk sou vrylaat, het in skerwe gespat toe die skinker totaal van hom vergeet en vergeet om vir die Farao van hom te vertel! En dit blyk die patroon van sy lewe te wees: Net wanneer die hoop hoog is, kom die teleurstelling! Maar die manier waarop Josef hierdie teleurstellings hanteer, gee vir ons die sleutel om te verstaan hoe Christus-gelowiges in die 21ste eeu met geloof, hoop en liefde kan leef te midde van onregverdige en onsmaaklike omstandighede – veral daardie tipe omstandighede waaraan ons uitgelewer voel – waaroor ons geen kontrole het nie en waaruit ons onsself op geen manier kan verlos nie.

DIE GODDELIKE BESTEMMING (verse 1-8)
Twee van Farao se werknemers het die een of ander onbekende misdaad van ongehoorsaamheid aan Farao begaan. Farao was so kwaad dat hy beide in die tronk plaas – die sel waar Josef reeds was. Die een was die Farao se skinker en die ander die hoofbakker. En hulle word onder Josef se toesig geplaas. In hfst 39 het ons gesien hoe Josef meer en meer verantwoordelikhede in die tronk ontvang het. Al was hy onskuldiglik opgesluit, het hy steeds ‘n gesindheid van onderworpenheid aan sy heer, Potifar, geopenbaar en hy het probeer om sy nuwe selmaats se gees op te beur.

Na ‘n ruk het beide die skinker en bakker ‘n droom gehad. In die kultuur van daardie tyd het die heidene geglo drome openbaar toekomstige gebeure. Maar hoe om dit te interpreteer is ‘n ander vraag. In hierdie geval was die drome regtig van God en het iets oor beide se toekoms bekendgemaak. Hoewel dit eintlik nie oor die skinker en bakker gegaan het nie, maar oor Josef se toekoms. Die skinker en bakker was maar net rolspelers wat die Here gebruik het.

Josef herinner dus sy medegevangenes dat die HERE die een is wat die betekenis van die drome gee. Dis nie uit die mens nie. Dis ook nie van die geeste nie. Josef se absolute sekerheid hieroor is ‘n aanduiding van hoe sterk hy geestelik gestaan het. Hy het met sy God gewandel, al was hy sonder rede in die gevangenis. ‘n Mens in Josef se posisie sou maklik kon murmureer of God se bestaan bevraagteken of dalk soos Job se vriende vra of die mislike omstandighede te wyte was aan die een of ander onbelyde sonde wat Josef gedoen het. Maar die krag en werking van die Heilige Gees is sigbaar in Josef se sekerheid van God se liefde en sorg.

2 GOEIE EN SLEGTE NUUS (verse 9-19)
Die feit dat die skinker en bakker bereid was om vir Josef hulle drome te vertel en hom te vertrou met die uitleg was natuurlik te danke aan die Here se genadige werking, maar ook aan die feit dat hulle gedurende hulle tyd saam met Josef hom leer vertrou het. Hy het vertroue by hulle ingeboesem en dit was agv die vrug van die Gees in sy lewe. Dis wonderlik hoe die vrug van die Gees gelowiges in staat stel om ander te kan bereik en bedien. Dit bring ‘n skoonheid na vore. So anders as die mens in wie die Gees nie woon nie, wat meesal selfgesentreerd is. Dit bring ‘n lelikheid na vore wat ander wegstoot.
Kyk hoe manifesteer Heilige Gees-vrug in Josef se lewe. Hy vra geen vooraf betaling of gunsies vir sy dienste nie. Hy gee EERS die uitleg van die drome en dan versoek hy net die skinker om aan hom te dink wanneer hy ‘n vry man is – wat ‘n heel billike versoek is. Josef was so seker dat die uitleg van die drome waar is, dat hy vooraf kon vra: Dink asb aan my wanneer jy weer die Farao se skinker is.

Wanneer die Here regtig praat, gee Hy nie opinies of ‘n mening nie. Hy gee waarheid en klaar. Niks van die hedendaagse post-modernistiese relativisme van valse nederigheid wat nooit van niks seker is nie! Niks van die hedendaagse soort sogenaamde “profetiese woorde” waarvan ons hoor waar die sogenaamde “profete” meesal dinge ‘n ietwat verkeerd kan hê nie. O nee, waar die Heilige Gees praat, praat Hy feite en waarheid.

In kort beteken die drome die volgende:
Die skinker: Oor drie dae sou die Farao hom herstel in sy werk as skinker en hy sou weer soos voorheen die beker in die Farao se hand kon plaas. Hy moes dan net – so versoek Josef hom – aan Josef dink en vir Josef ‘n goeie woord by die Farao doen.

Die bakker: Oor drie dae sou die Farao hom aan ‘n boom ophang en die voëls sal die vleis uit die liggaam pik.

Laasgenoemde klink maar wreed, maar ons moet raaksien dat daar ‘n stuk genade in steek, want die man het drie dae tyd gehad om sy verhouding met God te ondersoek en gereed te maak om te sterf. Daar sit ‘n stuk GUNS in die waarskuwings en oordeelswoord wat God gee. Vals leraars probeer dit altyd systap en die skerp kante van die Woord afvyl. En sodoende versterk hulle die hande van die verlore mense sodat hulle hulle nie bekeer nie.

Josef se taak was nie om ‘n boodskap van God op te maak en te skep nie. Hy moes net sê wat die Here sê en klaar. Hy moes praat wat God praat en dit is dit.

Dis presies wat van alle Christene in 2019 verwag word. Stel God se Woord soos in die Skrif vervat .. en klaar. Moenie verskoning maak nie en moenie bang wees nie. En doen dit tydig en ontydig – of mense daarvan hou of nie.

Die drome van die skinker en bakker toon treffende ooreenkomste met die Evangelieboodskap van ons Here Jesus Christus.

Beide het teen die Farao “gesondig” en Sy toorn laat ontvlam en dus verdien beide om opgehang te word. Beide sit dus in die gevangenis en wag op vonnisvoltrekking. Tog ontvang die een kwytskelding en herstel van verhouding met die Farao – sonder verdienste slegs op grond van die Farao se vrye guns – terwyl die ander een die straf ontvang wat hy in elk geval verdien – hy kon dus glad nie beswaarmaak teen Farao se onregverdigheid nie. Die skinker kon net dag en nag dankbaar wees teenoor Farao. Die Farao se wens was die skinker se bevel. Ja, ook hý moes hang, maar die Farao het aan hom guns bewys. Nou LEWE hy!

Die Skrif verklaar dat ALLE mense gesondig het en God se heerlikheid verbeur en verloor het (Rom 3:23). Daarom verdien ALLE mense die ewige doodstraf – ewige dood en verwyder wees van God se genade (Rom 6:23; 2 Thes 1:8). Die salaris wat sonde uitbetaal is die dood (Rom 6:23).

Wanneer die Here Jesus verskyn vir Sy mense, sal hulle die ewigheid saam met Hom spandeer maar die res van die mensdom uitgedryf word tot ewige straf.

Die boodskap van redding vir almal wat tot geloofsvertroue in Jesus Christus kom, is dit: “Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word” (Hand 16:31).

Ons moenie slegs die goeie nuus met mense deel wanneer ons die evangelie aan mense bring nie. Ons is almal geneig om slegs die “skinker-helfte” van die boodskap te bring. Dan vergeet ons van die “bakker-helfte”. Ons moet ook die waarskuwing laat hoor – soos Josef dit so getrou gedoen het. Wie nie tot bekering en geloof in Jesus Christus kom nie, sal vernietig word.

Johannes 3:17-21 spel die skinker-en-bakker-posisies so duidelik uit.
“God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word. Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. En so kom die skeiding: die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is.”

Die evangelie is nie ONS boodskap aan mense nie. Dis GOD se boodskap. En ons mag nie daaraan torring nie, net so min as wat Josef aan die uitleg van die drome kon torring. Ons moet dit sê soos dit is.

3 DIE DROME WORD WAAR, MAAR DIE BELOFTES IS VERGETE
Josef se hoop moes geweldig opgevlam het toe sy uitleg van die drome binne drie dae presies vervul word. Sekerlik sou die skinker aan hom dink en vir hom ‘n goeie woordjie doen. Sekerlik sou die skinker dankbaarheid bewys.

Die ondenkbare gebeur egter. Josef bly nog twee lange jare in die gevangenis en die skinker vergeet totaal van hom. Dalk was hy aanvanklik vas van plan om met die Farao oor Josef te praat, maar die regte geleentheid was nie daar nie. En so het die tyd aangestap en het hy later heeltemal vergeet. Weer eens is Josef se hoop verpletter. Dis nou wat hy kry vir sy trou aan die Here toe Potifar se vrou hom wou verlei…

Totdat die Farao self ‘n droom ontvang… ‘n droom wat glad nie uitgelê kon word nie. Skielik verander alles. Maar daaroor meer in hoofstuk 41.

Die vraag is wat hoofstuk 40 vir ons vandag beteken. Wat is die boodskap van hierdie hoofstuk. Wat spreek die Heilige Gees deur hierdie woord?

Al was die twee jaar in die gevangenis die donkerste in Josef se lewe, praat hoofstuk 40 van die vrug van die Heilige Gees. Ons sien ‘n manifestasie van die Gees se vrug in die manier hoe Josef donkerheid en neerslagtigheid hanteer het. Kyk hierna:

1 Josef het ‘n vaste vertroue gehad dat die lewende God mét hom was in sy lyding – en dat Hy almagtig is. Dit is ‘n bonatuurlike vermoë wat die Gees skenk. Dit is uit en uit ‘n vrug van die Gees.

Ja, die Here wat Josef aanbid het, plaas soms Sy kind in moeilike en onaangename omstandighede, maar Hy gee ook die genade om dit te kan verdra. Ook die mens wat in Christus geregverdig is, ly soms. Maar sulke lyding val binne die Here se Raadsplan. “Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie” sê die Here in Hebr 13:5. Selfs ‘n rakker soos Jakob het gehoor: “Ek is by jou en ek hou die wag oor jou waar jy ookal gaan. Ek sal jou nie verlaat nie totdat ek volbring het alles wat ek belowe het” (Gen 28:15)

Ongelukkig is daar vandag kerkgroepe en predikers wat verkondig dat indien ‘n Christen net genoegsame geloof het, daar geen nodigheid is om te ly nie. Want, sê hulle, Christus se kruisdood het mos bevryding van alle swaarkry en lyding bewerk.

Hoe dwaas en verkeerd en misleidend hierdie teologie is, kan mens sien deur dit op Josef toe te pas. Stel jou voor Josef moes geglo het dat – indien hy net genoeg geloof in sy binneste opgewerk kon kry – hy onmiddelik uit sy moeites bevry sou word.

Wel, Josef sou in sak en as gesit het. Hy sou vir homself afvra: “maar kyk, my probleme bly en word net erger. Beteken dit dan daar iets fout is met my geestelike toewyding.” Hy sou op moedverloor se vlakte beland het. Hy sou sy eie hart so ernstig ondersoek het, dat hy wanhopig sou word. Dis presies ook waar baie mense beland wat hulle ore uitleen aan hedendaagse prosperity gospel predikers.

2 Josef was seker dat die Here hom kon en wou verlos wanneer ookal dit God se tyd was. Ook dit is ‘n bonatuurlike vermoë wat die Gees skenk. Dit is uit en uit ‘n vrug van die Gees.

Die drome van die skinker en bakker moes vir Josef herinner het aan die drome wat hyself van die Here ontvang het toe hy nog ‘n jong seun was – van hoe hy verhoog sou word en sy pa en broers uiteindelik voor hom kom buig.

Hy het dus geweet dat – al verstaan hy nie kop of stert van wat op daardie tydstip aangaan nie – die Here hom op Sy tyd en Sy manier sal verlos.

Ons glo wel nie dat die Here vandag vir ons allerhande drome en visioene gee om aan vas te hou nie, maar Hy gee wel die Skrifwoord. Hebr 1:1-2 is baie duidelik dat die Here God in die tydperk VOOR die Here Jesus se eerste koms na die aarde (Josef was in daardie tyd) met mense op allerlei maniere gepraat het, maar dat Hy nou slegs op een manier praat: die Woord van Christus.

Al kan ons nie altyd ons omstandighede verstaan nie, kan ons aan die Here se Woord vashou om te weet wat Sy toekomsplanne vir ons is. Maar dan moet ons natuurlik uit die Woord LEEF. Andersins sal die Woord nie in ons geestelike bloedstroom kom nie.

3 Josef kon sy energie vermors het deur in selfbejammering te gaan sit maar in stede daarvan het hy ánder gedien. Ook dit is ‘n bonatuurlike vermoë wat die Gees skenk. Dit is uit en uit ‘n vrug van die Gees.

Alle mense (ook Christene) se eerste reaksie in Josef se posisie sal selfbejammering wees. Die probleem met selfbejammering, is dat dit ‘n mens self-gefokus maak en jou oë wegneem van die Here en van ander mense af.

Vers 4 sê egter letterlik dat Josef die ander in die tronk BEDIEN het. Nie in die sin van tee en koekies aandra nie, maar geestelik. Dis dieselfde Hebreeuse woord wat op ander plekke gebruik word vir die dienswerk wat Aäron en die Leviete en priesters verrig het. Dis asof die Hebreeuse teks dus wil sê dat Josef sy dienswerk gesien het as ‘n daad van toewyding aan die Here.

Dis ongelooflik om te dink dat ‘n mens letterlik enige plek waar jy jou bevind bediening aan ander kan verrig. Selfs in ‘n gevangenis-opset. Of selfs in situasies waar jy baie alleen en afgesonder is. Dan is voorbidding vir ander weer binne jou bereik. ‘n Mens dink onwillekeurig aan die Apostel Paulus – hoe hy byvoorbeeld die Filippensebrief geskryf het terwyl hy in eensame afsondering in ‘n gevangenis was – onskuldiglik net soos Josef. Of dink aan Jesus wat aan die kruis hang, maar steeds uitreik na Maria en reëlings tref dat Johannes na haar sou omsien sodat sy nie alleen is nie.
In dit alles sien ons die vrug van die Heilige Gees kragtig manifesteer. Josef het in die Ou Testamentiese tyd geleef en die Gees se bekragtiging beleef. Hoeveel te meer nie ONS wat onder die Nuwe Verbond leef nie.

Tafelberg Gemeente
www.tafelbergkerk.co.za
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
Dr Chris Saayman

Category Genesis Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)