Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

GENESIS-REEKS NO 3: Die Val

Skriflesing: Genesis 3

Die 3de hoofstuk van Genesis is by verre van die belangrikste hoofstukke in die Bybel. Dit is die bron vanwaaruit die hele res van die Skrif voortvloei. Dis die fondasie waarop feitlik al die kardinale doktrines van die Evangelieboodskap rus. Dis die oorsprong van die talryke riviere van Goddelike waarheid.

By Gen 3 begin die drama wat die afgelope 6000 jaar op die verhoog van die mens se geskiedenis afspeel. Hier vind ons God se verduideliking waarom die menslike ras vandag nog so gevalle en verrot is. Hier leer ons wat die subtiele meganismes is wat die satan gebruik. Hier sien ons die absolute kragteloosheid & onmag van die mens om die regte pad te loop. Hier ontdek ons die geestelike gevolge van sonde en hoe elke mens van nature van God wegvlug. Hier ontdek ons God se gesindheid teenoor die skuldige mens. Hier sien ons die universele geneigdheid by alle mense om eie skuld en skaamte te wil bedek deur middel van iets wat die mens self probeer doen om te verbeter en in God se goeie boekies te kom. Hier sien ons die begin van die stroom van profesieë wat reg deur die Bybel loop om die Verlosser se koms aan te kondig. Hier leer ons dat die mens nie met God versoen kan word behalwe deur ‘n Middelaar wat van God se kant voorsien word nie.

Moderne filosofie (veral evolusionisme) verkondig dat die mens oorspronklik by die onderkant van die morele leer begin het en steeds stadig maar seker hemelwaarts klim – hy moet net genoeg opgevoed word – dus ‘n ontkenning van die feit dat die mens ‘n gevalle wese is – en ‘n ontkenning & verloëning van Gen 3.

Gen 3 wys egter die waarheid: Die mens het heel bo begin en tot op die bodem geval en kan op geen manier terugkeer na sy oorspronklike staat nie behalwe in en deur die verlossing wat God self in Christus Jesus uitgewerk het! Jesus was BO en het vrywillig tot onder gedaal sodat die gevalle mens wat op Hom hoop, IN HOM (in een oomblik) van heel onder opgehys word tot die beste vlak ooit! Die mens het WEDERGEBOORTE nodig en nie opvoeding nie.

Gen 3 is dus ondubbelsinniglik die verklaring waarom sonde universeel is en alle mense gevalle wesens is. Dat in Adam ALMAL sterf. Dat deur een mens sonde in die wêreld gekom het en deur die sonde die dood en dit na alle mense deurgedring het (Rom 5:12). Dit verklaar waarom NIEMAND vry is nie en waarom almal van nature God haat en na die sonde neig.

Ons het verlede keer verduidelik wat die betekenis van die “Boom van kennis van goed en kwaad” was asook waarom die Here ‘n verbod op die eet van die boom geplaas het. Mens moet dit verstaan om Gen 3 te verstaan. Omdat die mens nie homsélf geskep het nie, maar deur die Hére geskep is, was die mens bedoel om verantwoordbaar & verantwoordelik teenoor die Here te wees. Hy kon nie onafhanklik wees nie. Die mens was geskep om in onderworpenheid aan die Here te leef, as KIND in die huis en nie die hoof van die huis nie. Die verbod om van die boom te eet, was bedoel om te verseker dat die mens in hierdie posisie bly en nie sterf nie. STERF = DOOD = geskei wees van die lewensbron.

Die eet van die boom het die mens tot ‘n val gebring omdat die mens meteens self-gefokus, self-gesentreerd, eiewillig & “koning-op-die-troontjie” geword het en homself afgesny het van die Here. Sonde is ‘n vergryp aan die Oneindige God. Net die teenoorgestelde van dit waartoe die mens geskep was om te wees. LEWE = verantwoordelik en afhanklik van die Here as Sy kind. DOOD = onafhanklik en self-gefokus, met die rug op God.

Ons gaan kortliks ons pad deur die essensie van Gen 3 werk onder die volgende hofies: 1 Stappe tot die Val. 2 Satan se rol. 3 Die effek van die Val. 4 God se reaksie. 5 Die Val en Christus.

1 Stappe tot die Val > Eva het twee groot foute gemaak – en so gebeur dit vandag nog: 1 In plaas daarvan om die slang te bestraf, het sy aan die slang ruimte gegee en fyn gelet op wat hy sê. 2 Sy het met die Here se Woord gepeuter.

As u mooi kyk, sal u sien hoe Eva die Here se Woorde aan haar en haar man vir die slang aanhaal, maar ‘n byvoeging tot die Here se Woord maak (“en dit nie aanraak nie”), daaraan verander (“dat julle nie sterf nie” i.p.v. “julle sal sekerlik sterf” en daarvan weglaat (“sal julle sterf”).

Tot die Here se Woord byvoeg, daaraan verander of dit ontken. Dit is altyd die gevalle mens se respons op die slang se influistering. En dit het gelei tot die Val. En vandag nog hou dit die mens gevange en verslaaf en geestelik morsdood!

2 Satan se rol > Was dit ‘n werklike slang? Antwoord: Ja. Hoe weet ons dit? Want die Apostel Paulus sê dit in 2 Kor 11:3. En ons weet nie beter as die Apostels nie. Ons glo die Woord.

Wat presies was die slang se influistering? Wat was sy metode? Heel eerste wek hy twyfel in God se Woord. “Is dit werklik so dat God gesê het??” Vraagteken, vraagteken. “Het Hy werklik bedoel wat Hy gesê het?” Eerstens ‘n aanslag op die onfeilbaarheid van die Woord.

Tweedens vervang die slang die Here se Woord met sy eie woord – sy eie weergawe van goeie nuus: “Julle sal beslis NIE sterf nie”. Die Here het gesê hulle SAL sterf. Maar hoe kan DIT nou “evangelie”, “goeie nuus” wees? Nee. Die goeie nuus is: hulle sal NIE sterf nie. Altyd die boodskap van alle vals leraars wat deur die slang mislei is: God is liefde en God is goed en op die ou end is die hel net ‘n storietjie. Niemand sal sterf nie. Moet dus nie bekommerd wees nie. En onthou: die gevalle natuur van die mens is maar altyd net té gewillig om die slang te glo eerder as om vir God te glo!

Adam moes dus kies: God sê: Julle sal sterf. Die slang sê: Julle sal nie sterf nie. Die slang se boodskap klink die meeste soos goeie nuus!

Derdens werp die slang ‘n skadu oor wie/wat God is. Hy bevraagteken Sy goedheid en perfeksie. Hy suggereer aan Eva dat God eintlik iets goeds van haar en haar man weerhou, iets wat hulle kon bevoordeel het! “God weet dat, as julle van die boom eet, julle soos God self sal wees. Hy wil net nie hê julle moet soos Hy wees nie”. Wat ‘n aanloklikheid: Om SOOS God te wees! Om ‘n klein godjie te wees. Tot vandag is dit die kern van alle sonde: Om soos God te wil wees. Om op die troon te wees. Om beter te weet.

Vierdens werk die slang van buite die mens tot binne die mens – presies die teenoorgestelde van hoe God werk: van binne na buite. Die slang werk in die vrou deur haar aptyt vir kos (liggaam), haar begeerte na kos (innerlike) en haar begeerte tot wysheid (intelligensie) te prikkel.

Nooit sal die Here op hierdie manier met die mens werk nie. Hy maak altyd eerstens die verdorwe mens se menslike GEES lewend en werk van daar af na die eksterne.

3 Die effek van die Val > Dis so belangrik om dit goed raak te sien, want dit wys vir ons presies hoe die mens vandag steeds is. Dit help ons om onsself – en die hele mensdom – te verstaan.

Die effek van die Val op Adam en sy vrou was VIERLEDIG: 1 hulle ontdek dat daar met hulleself iets ernstig verkeerd is (skaamte & naaktheid). 2 hulle wil dit wat verkeerd is bedek met ‘n bedekking wat hulleself maak. 3 hulle is bang vir God en poog om weg te kom van Sy teenwoordigheid. 4 hulle bied verskonings vir hulle sonde in stede van om dit te bely.

Voordat die Here ‘n gevalle mens bonatuurlik geestelik lewend maak, is hierdie 4 dinge van ALLE mense waar. Dis die erfsmet & geestelike dood wat van Adam na almal toe oorgerol het.

Diep innerlik weet die mens dat daar met hom iets groot fout is, dat hy (geestelik) “naak” is en die stem van die (Godgegewe) gewete kla hom aan en sê vir hom: “Jy is nie meester van jou eie lewe nie en jy is verantwoordbaar teenoor God se wil”.

Terwyl die mens hierdie besef het, kom hy nie ná die Here toe in gebrokenheid en erkentlikheid nie. Nee, hy probeer sy sonde bedek met sy eie godsdienstigheid en eie-geregtigheid en eie pogings om in God se goeie boekies te kom. Niks anders nie as vyeblare. Hy glo sy goeie werke sal sy sonde uitkanselleer en hoop dat sy goeie werke eendag swaarder sal weeg as sy sondes en dat God hom sal vryspreek.

En tog werk die vyeblare nie. Want wanneer die mens God se stem hoor, gaan kruip hy vir Hom weg. Hy is ongemaklik in die Here se teenwoordigheid. Altyd aan die vlug en weghardloop. Hy voel hy pas nie in God se teenwoordigheid nie!

En daarby kom hy nie so ver om gebroke voor die Here te wees en sy toestand te bely nie, maar soek verskonings vir alles en pak die skuld op ander. Hy verskuif letterlik sy eie verantwoordelikheid na ander. Weg van homself af. Adam sê dis Eva en Eva sê dis die slang!

So was Adam. So is almal.

4 God se reaksie > Dit is seker die hoogtepunt van Gen 3 – om die Here se hartklop te sien – presies die teenoorgestelde van wat ons sou verwag. Indien Gen 3 ‘n storie sou wees wat deur mense uitgedink was, sou die Here (in antwoord op die Val) vir Adam gee presies wat hy verdien: straf en dood en verwerping. Mens verwag dat Adam en Eva aan ewige kettings van duisternis oorgegee sou word – soos wat met die gevalle engele gebeur het.

Maar Gen 3 is nie deur mense uitgedink nie. Dis deur die Heilige Gees ingegee. En daarom seëvier die genade. Die Here kom soek die gevalle mens op. Hy roep hom. “Adam, waar is jy?” Dis nie Adam wat die Here soek nie. Dis die Here wat Adam soek. Daar is niemand wat God soek nie (Rom 3:11). Maar die Here roep. Daarom is daar hoop. Dis die HERE wat vir Abraham sou roep, vir Jakob sou roep, vir Moses sou roep. Dis Jesus wat die dissipels sou kies en roep. Dis die Herder wat die skape roep. Anders sou niemand ooit gered word nie.

En wanneer die Here vir Adam roep, hou Hy ‘n genadige BELOFTE in Sy hand. ‘n Belofte wat later as die “moederbelofte” bekend sou staan (vers 15). Die belofte klink so: Die Here praat met die slang en sê: “Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad wat jou kop sal vermorsel hoewel jy hom in die hakskeen sal byt.” ‘n Belofte van hoop en verlossing. VOORDAT Hy die mens uit die Tuin wegstuur, vertoon Hy EERS Sy ware hartklop, Sy genade en barmhartigheid deur ‘n vaste toesegging te maak van ‘n manlike persoon wat iewers in die toekoms die slang se kop sal verbrysel.

Ons wat die volle Bybel besit, weet presies hoe hierdie moederbelofte vervul is (by Jesus se eerste koms) en nog vervul gaan word (by Jesus se wederkoms). Die hele res van die Bybel vloei letterlik vanuit Gen 3:15 voort en openbaar die konflik tussen die slang en die komende Verlosser – die manlike persoon wat sou kom. En die konflik sal uiteindelik uitmond in die vernietiging van Antichris by Jesus se wederkoms.

Maar, behalwe dat God die mens roep en die belofte van verlossing gee, doen Hy nog iets: Hy klee die gevalle mens! Hy verwyder die mens se eie-geregtigheid, sy vyeblaar-klere, en klee hom in klere wat GOD SELF maak. Klere van bloed, want dierevelle word gebruik.

Hier is so ‘n aangrypende tekening van die evangelieboodskap. Hoe God die inisiatief neem en die gevalle mens klee met die offer van Christus. Hoe die offer van Christus die mens se eie-geregtigheid en eie meriete vervang. En hoe God self al die pad die handelende Persoon is – nie die mens nie. Hier sien ons dat daar ‘n Godgegewe MIDDELAAR sal kom wat die gevalle mens herstel. Dit sou Jesus wees.

Laastens doen God nog iets. Hy vertoon nie net Sy genade nie, maar ook Sy heiligheid deur die mens uit die paradys te dryf en toegang tot die Boom vd Lewe (simbool van LEWE = gemeenskap met God) te verbied. In sy gevalle toestand kan en mag die mens nie van die Boom vd Lewe eet nie. Die mens wat BUITE die paradys is, is ‘n simbool van die toestand waarin alle mense deur alle eeue gebore sou word. Die SKEIDING is simbool van wat die hel uiteindelik sal wees. En slegs Jesus Christus sou die Paradys weer kon open deur op die kruis die skeiding (verwydering van God = dood) van die hel te ondergaan. Die ingang is bewaak deur ‘n engel met ‘n swaard. Jesus sou duisende jare later met die swaard deurboor word, sodat die hek kon oopswaai. En aan die einde van die Bybel lees ons in Openbaring van die herstelde Paradys – die Nuwe Jerusalem waar God en Sy mense weer saam is – vir ewig.

5 Die Val en Christus > Die NT koppel Adam en Christus aanmekaar. Christus word die “laaste Adam” genoem. Adam is die verbondshoof van die verlore mensdom en Christus die verbondshoof van die gelowiges, die uitverkorenes, die Bruid van Christus.

Mens kan dus nie Gen 3 lees sonder om dit binne die raamwerk van die NT te lees nie. Ons moet sien hoe die Here Jesus Christus die Val omgekeer het toe Hy mens geword het, gehoorsaam was aan Sy Vader, gely het, gesterf het, ‘n vloek geword het op die kruis, die lyding van die hel gesmaak het, opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die Troon van God. Nie een van hierdie aspekte was om dowe neute nie. Dit het die Val volledig omgekeer en geregtigheid gevestig vir almal wat Hom daarvoor sou vertrou.

Adam moes ondergeskik aan God leef en God se Woord glo, maar hy wou homself BO God stel en het God se Woord verwerp en die slang se woord aanvaar. Sodoende het Adam geval en gesterf – hy is verwyder uit God se teenwoordigheid.

Christus was self God van alle ewigheid en het gedeel in God se heerlikheid, maar Hy het Homself verneder en was bereid om af te klim tot in Betlehem se krip. Hy het Hom vereenselwig met sondaars. Hy het God se Woord geglo en die slang weerstaan. Hy was bereid om af te klim tot in die dood van die kruis en die vloek wat Adam oor homself en die mens gebring het, op Homself te neem. Toe het God Hom verhoog tot die hoogste posisie en ‘n Naam gegee BO elke naam!

Sien u hoe het die Here Jesus die Val omgekeer. Sodat elkeen wat Hom daarvoor vertrou, in ‘n baie beter posisie gestel word as waar Adam ooit was!

Adam kon net dood lewer, maar Christus gee LEWE. Lewe-gee is baie hoër en miljoen keer MEER as om dood te maak! Lewe is meer, beter en hoër as dood. Jesus is magtiger om te red as wat Adam was om te vernietig. Adam het mag gehad om dood te maak, Christus het mag om lewe te skenk. Sy genade doen veel meer as om net maar te herstel wat Adam verbrou het. Christus plaas nie maar net Sy mense terug tot wat die mens VOOR die sondeval was nie. Hy doen veel meer. Hy kanselleer nie maar net Adam se gemors nie. Hy gee onsterflikheid, ewige lewe, geregtigheid, heiligheid, ewige reg-wees, aanneming tot kinders. VEEL MEER…

Wat Adam vermag het, kon uitgewis word. Wat Jesus vermag het, kan nooit uitgewis word nie. Adam se effektiwiteit is uitgewis, Christus s’n kan nooit uitgewis word nie. Sy kinders sal NOOIT verlore gaan nie. Die nuwe Jerusalem sal nooit ‘n einde bereik nie en daar sal nooit weer ‘n slang ingeseil kom nie.

Category Genesis Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)