Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

GENESIS-REEKS NO 21: Eksamentyd!
Skriflesing: Genesis 22
In die Hebreeuse taal is die woord vir WOORD en DAAD dieselfde woord, naamlik DABAR! ‘n Woord beteken nie net iets nie, dit doen iets! ‘n Belydenis (woorde) beteken niks indien dit nie tot aksie/dade oorgaan nie! ‘n Belydenis van redding in die Here Jesus Christus beteken niks indien dit nie GELEEF word nie – want woord en daad is EEN.

Dit is die duidelike boodskap van – byvoorbeeld – Jakobus 2. En by Abraham was dit waar.

Die egtheid van die Here se verbondsverhouding met Abraham kon in sy lewenswandel gesien word. Dit beteken nie dat hy sondeloos was nie, maar sy geestelike lewe het meer en meer deurleef geword. Dit het ons die afgelope paar weke in ons studie van Genesis gesien – in watter leerskool Abraham was.

En nou is dit eksamentyd!

Vers 1 sê duidelik dat die Here vir Abraham op die proef gestel het. Dis ‘n ondersoek om vas te stel waar Abraham regtig staan. Sy kwaliteit moet gemeet word. En die hemelse Eksaminator neem die toets prakties af – nie skriftelik of mondeling nie!

En tog is die kandidaat wat geëksamineer word nie net ‘n nommer nie. Die Here ken hom persoonlik. Hoor hoe roep Hy hom op sy naam: Abraham! En Abraham antwoord onmiddelik: HIER IS EK! Want geloofsvertroue beteken om ‘n verhouding met die Here te beleef. Dis woord en antwoord! Soveel so dat Abraham nie aan die Here se stem twyfel nie. Hy is seker. En hy is sensitief. Dis soos ‘n NT-gelowige wat Bybel lees (want dit is waar die Here praat) en ingestel is om die Here te hoor!

Christen-wees is nie vir sissies nie – het iemand gesê. Mens moet ‘n kosteberekening doen alvorens jy ‘n volgeling van die Here Jesus Christus word. Abraham het meteens gevoel hoedat die Here se gesprek met hom ‘n intense oomblik-vir-oomblik worsteling word. Want vers 2 moes hom diep in die hart getref het. Soos ‘n spies. Die Eksaminator sê: “Neem jou enigste seun wat jy liefhet en gaan offer hom as brandoffer in die land van Moria.”

Dis werklik die onmoontlike om van hierdie man te eis! Daarby is Isak dan nou juis die spilpunt waaromheen die vervulling van God se belofte aan Abraham draai en vir wie se koms hy so lank gewag het en dit nog nadat Isak deur ‘n wonderwerk gebore is. Hoe op aarde wil die Here dan nou vir Isak tot niet maak? Dit maak net nie sin nie! Dit klink sinneloos en harteloos! Onverstaanbaar skokkend! Dis nie net sy seun wat Abraham op die altaar moes gaan plaas nie, maar sy geloofsvertroue! Dis kruisdra! Dis selfverloëning! Nie net vir ‘n paar minute nie! DRIE DAE se sielsuitmergelende reis na Moria!

Abraham het nie geweet dat hy met eksamen besig is nie. Hy het nie ‘n Genesis 22:1 gehad om te lees nie. Hy het nie geweet wát God se bedoeling was nie. Sy geloofsvertroue kon so maklik in ‘n vraagteken verander. ‘n Vraagteken van verwarring.

En dan sien ons waarom die gelowige se lewe met die Here iets bonatuurlik is: Vers 2: “Abraham het die volgende dag klaargemaak en vir Isak gevat en begin reis na die plek wat die Here hom gewys het”. Hy gehoorsaam. Hy stel nie uit nie. Hy word geroep om iets prys te gee, sy enigste seun prys te gee. Dis menslik onmoontlik, maar Abraham doen dit.

Waar kom so iets vandaan? Antwoord: Dis die vrug van ‘n wonderwerk wat die Here in sy hart gedoen het. ‘n Wonderwerk wat vandag nog gedoen word in elke mens in wie die Heilige Gees kom woon het. Abraham se gehoorsaamheid kon nie aan iets anders toegeskryf word as ‘n werk wat die Here in sy lewe kom doen het nie!

Ek sien ook ‘n tweede wonderwerk: ‘n Mens verwag dat Abraham in ‘n senuspanning sou wees. Maar let op hoe eienaardig KALM hy is. Hy moes ‘n innerlike sekerheid gehad het dat die Here weet wat Hy doen. Hy moes oortuig gewees het dat die Here in/deur Isak ‘n belofte vir die verre toekoms gegee het en dat die Here dit op een of ander manier gaan waarmaak. Al moet die Here dan ook vir Isak uit die dood opwek.

Dis asof Abraham totale gemoedsrus het dat die Here op een of ander manier ‘n uitkoms gaan gee. Hy is doelgerig om vir Isak dood te maak en te offer.

Hebreërs 11:17-18 gee die Heilige Gees se kommentaar op Genesis 22. Daar staan dat Abraham inderdaad vir Isak geoffer het! En hom weer – om dit so te stel – uit die dood terugontvang het. Want hy het die geloofsoortuiging gehad dat God vir Isak uit die dood kan opwek. Dus was hy vas van plan om die Here end-uit te gehoorsaam. Uit God se oogpunt gesien HET Abraham dus voluit gehoorsaam!

Maar weer eens: WAAR kom hierdie kalmte en rus en vasberadenheid vandaan? Dis bonatuurlik, nie waar nie. Hoe kon Abraham vir sy dienaar sê: “Ek en die seun gaan om te aanbid”? AANBID??!! Abraham sien die offer van sy eie seun as ‘n aanbiddingsgeleentheid? Hy is op pad om die Here se Naam te gaan loof en prys en grootmaak! Hy is op pad om die Here as sy God te gaan bely! Sy krisis is sy aanbiddingsgeleentheid.

Soos Paulus en Silas hulle tronkervaring as geleentheid tot openlike lofprysing aangewend het (Hand 16). Dit lyk of beproewings tot geloofsverdieping lei – in die geval van die Here se mense. Ja, vir Abraham WAS dit ‘n werklike kruisweg – maar die Here was al die pad in die saak betrokke en het alles vir Abraham ten goede laat meewerk sodat hy in die proses gegroei het in sy verhouding tot die Here.

Abraham was vas oortuig dat die Here self in die hele aangeleentheid betrokke was – al kon hy nie verstaan HOE nie.

Kyk wat antwoord hy op Isak se vraag waar die offerdier vandaan sal kom: “God sal vir Homself die lam voorsien”. Hy kon antwoord: “JY is die brandoffer” of hy kon een of ander leuen uitdink. Maar hy was vas oortuig dat die Here op een of ander manier sou voorsien en Isak NIE sou sterf nie. Of indien hy sterf, die Here hom uit die dood sou lewendmaak. Want: God het BELOOF. Deur die krag van die Heilige Gees moes Abraham daaraan vasgehou het. Die onsigbare belofte van die Here.

Sien u watter tipe STAAL die Heilige Gees in ‘n kind van God se siel inbou? Dit gebeur vandag nog net so in almal wat aan die Here deur Jesus se kruisbloed behoort.

En daardie sielsvertroue op God se belofte, wat die Gees in Abraham se binneste ingegraveer het, was eg en waar – Abraham het op die waarheid vertrou. En sy oë het dit gesien.

Hoe weet ons dit?

Want, toe hy die mes optel om – in absolute volkome oorgawe aan die Here – Isak se hart te deurboor, het God ingegryp en dit verhinder. En in die plek van Isak, het die Here ‘n dier voorsien om plaasvervangend te sterf.

Die Here het geweet dat Abraham volkome toegewyd is. Dat sy hart op die regte plek was. Nie dat die Here goed te wete moet kom asof daar iets is wat Hy nie weet nie. Maar dit wat God in elk geval geweet het, het nou duidelik in die praktyk gewys. En dit is altyd wat vir die Here belangrik is: Nie woorde en belydenisse nie, maar DADE. ‘n Lewenswyse van toewyding en oorgawe – veral ongekontroleerd daar waar niemand sien nie.

Die Godsvrees wat Abraham gehad het, was nie ‘n bangwees vir God of bangwees vir straf nie. Hy het nie teen wil en dank Moria toe geloop uit vrees vir straf nie.

Godsvrees beteken: Ontsagwekkende liefde. ‘n Liefde met ontsag. En so ‘n tipe liefde spoel altyd oor in ‘n mens se dade, jou keuses, jou spontane lewenswandel. In Abraham se geval het hy selfs die kind van die belofte nie van die Here weerhou nie. Daar was geen terrein van sy lewe wat hy vir die Here toegesluit gehou het nie.

Dalk is daar vandag ook iemand wat diep innerlik wroeg en dink: Sal die Here werklik ook vir MY voorsien?
Veral wanneer jy raaksien dat Abraham teen wil en dank by Moriaberg gekom het. Hy MOES daar kom. Daar was geen ander pad nie. Jy KOM daar! Kom wat wil!!

Luister baie goed: Toe Abraham & Isak by Moriaberg aankom, toe wag die HERE reeds daar. En wanneer ’n mens die Hebreeus gaan bekyk, sien jy dat die woord wat hier vir “Here” gebruik word, ’n totaal ANDER woord is om die Here se Naam te beskryf.

Toe Abraham werklik in die krisis is – op die berg – juis toe verskyn die Here met ’n ander Naam aan hom. Toe Abraham vol innerlike onsekerheid & kommer is en hy daar by die berg arriveer met niks waarop hy kan steun nie, juis toe is die HERE daar – met ’n ander Naam. Die Hebreeuse woord wat hier vir HERE gebruik word, beteken “die Here wat Hom besonderlik aan my kom verbind het” Die God vd verbond. Die HERE, met ’n hart wat vir my KLOP. ’n Hart wat my verstaan. ’n Hart wat my met mededoë aankyk. ’n Hart wat my nie los op Moriaberg nie.

Ja, die Engel vd Here wag vir Abraham & Isak op Moriaberg. Wie is dit? Wie is hierdie ENGEL (met die bepaalde lidwoord)? Dit is JESUS self, voordat Hy mens geword het in Betlehem. Terwyl hulle die brandofferaltaar pak, is Hy in hulle krisis. Gaan Hy voor hulle uit. Omdat HY SELF, baie eeue later, op die berg Golgota geoffer sou word. Die Vader sou regtig uiteindelik Sy eie offerlam voorsien – Sy eie Seun. En niemand sou tussenbeide tree en Hom verhinder om dit te doen nie. Hy sou end-uit deurgaan daarmee. Dáárom het Hy vir Abraham voorsien op die berg-van-krisis.

Hy is daar in my kommer & onsekerheid. Hy sal ook daar wees in joune! Hoe weet ons dit met soveel sekerheid? Want Hy het op die BERG (Golgota) voorsien. Hy het alreeds Sy allerbeste voorsien: Sy Seun as versoeningsoffer.

Die grootste wonder van Genesis 22 is die feit dat dit ‘n helder profesie is van Jesus Christus – wie eers eeue der eeue later op Golgota sou sterf.

Genesis 22 wemel van vooruitwysings na Christus en die Evangelieboodskap van verlossing deur die plaasvervangende offer van Christus. Die vingerafdrukke van die Here se Gees sit so duidelik op hierdie hoofstuk.

Kyk net na die volgende:

Ons het reeds gesien hoe “die Engel van die Here” die Here Jesus was voor Sy vleeswording.

Maar kyk ook na die volgende:

Mens hoor die ego van die Evangelieboodskap in God se opdrag aan Abraham: “Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, en gaan offer hom”. Presies wat God die Vader self sou doen.

Isak moes ook op ‘n berg geoffer word. Dit herinner aan Golgota. Tewens, die berg Moria is die plek waar die tempel jare later opgerig sou word, ‘n hanetree van Golgota af (sien 2 Kron 3:1). In die tempel sou diereoffers as plaasvervangende offers van versoening tussen God en mens sonder ophou gebring word. Die tempel was gebou op presies dieselfde plek waar Abraham vir Isak moes offer. Moria is dus die tempelberg in Jerusalem. Dis dieselfde plek. Is dit nie ‘n aangrypende profetiese woord nie?

Isak wat die hout vir die offer na Moria dra, is ‘n profetiese vooruitwysing na Jesus wat sy kruis na Golgota gedra het. Hy was self die lam net soos Jesus self die Lam van God was.

Abraham se woorde: “God sal self ‘n lam voorsien” was sonder twyfel woorde wat die Heilige Gees letterlik deur sy mond uitgespreek het. Dit is byna ‘n opsomming van die hele Bybel se boodskap: Dat die mens nie offers hoef te bring nie, omdat God dit gedoen het in Christus.

Die offerdier wat God voorsien het om in Isak se plek te sterf, is ‘n versinnebeelding van die plaasvervangende offer van Christus in die plek van sondaars. Dis die sondaarmens wat veronderstel is om te sterf, maar toe sterf Jesus daardie dood en dra daardie straf. Net so kom Isak lewendig van die altaar af omdat daar vir hom ‘n plaasvervangende offer was.

En so het God in Jesus Christus die woorde van vers 14 letterlik vervul: “Op die berg van die Here sal dit voorsien word”.

Maar ook Isak self was ‘n profetiese vooruitwysing na die Here Jesus! Beide was immers “seuns van God se belofte”. Beide het bonatuurlike geboortes gehad en is uit God se belofte gebore. Beide moes voorsiening maak vir Abraham se nageslag. Nageslagte wat God beloof het.

Dalk het u dit ook vreemd gevind dat Isak so passief is. Hy sit hom glad nie teë nie! Hy volg maar net sy pa. Hy dra die hout op sy skouer. Stribbel nie teë nie. Klim op die altaar en laat toe dat sy pa hom vasbind. Hy lê maar net daar.

Daarin hoor ons Jesaja 53 wat oor Jesus se koms profeteer en sê dat Hy stil sou wees soos ‘n skaap voor sy skeerders. Jesus se totale onderworpenheid aan Sy Vader se wil.

Isak was verder “dood” en weer opgewek en teruggee aan sy pa (Hebr 11:19). Die beginsels van dood en opstanding kan hier so duidelik gesien word.

Hoe seker kan ons nie wees dat ons Bybel die betroubare, gesaghebbende, foutlose geïnspireerde Woord van God is nie!! Net die ware God alleen kan die toekoms duisende jare vooruit voorsê EN dit tot in detail vervul en waar maak!

Category Genesis Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)