Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

GENESIS-REEKS NO 13: ‘n Veroweraar ontmoet ‘n middelaar
Skriflesing: Genesis 14

Abram het toe nie geswig voor die versoeking van materiële voorspoed nie. Maar nou kry hy te kampe met die versoeking van mag en heerskappy. Dis opvallend dat satan dieselfde strategie ook op Jesus probeer het toe hy Hom in die woestyn versoek het (Luk 4). Eers gaan dit oor kos en eet. Dan weer mag oor die koninkryke van die aarde.

Terselftertyd lees ons in Gen 14 vir die eerste keer in die Bybel van oorlog. En Abram se sukses word nou sy versoeking.

Dit het só gebeur:

Daar was ‘n sekere heidense koning met die naam van Kedor-Laómer wat ‘n lekker stewige greep op die destydse Midde-Ooste gekry het en toe besluit om sommer ook gou die koning van Sodom uit te sorteer. Dit het gelyk of hy onstuitbaar is. Hy verower toe vir Sodom en neem onder andere vir Lot as banneling. Lot was mos ‘n inwoner van Sodom. Maar Lot was ook Abram se neef. En Abram was God se man. Onwetende raak Kedor-Laómer toe met die lewende God slaags.

Abram besluit toe om ‘n reddingspoging te loods. Dit gaan vir hom oor Lot. Hy wil nie vir persoonlike gewin teen Kedor-Laómer oorlog voer nie. Hy wil net vir Lot bevry. En die Here self staan vir Abram in hierdie stryd by, want sy oorwinning oor Kedor-Laómer is niks anders nie as ‘n wonderwerk. Dit was die Here se reddende hand wat werksaam was.

Abram verkry dus wat hy wou gehad het: Hy bevry vir Lot. Maar, op die koop toe word hy ‘n magtige veroweraar. Al die buit beland in sy skoot. Hy maak op die ou end ‘n klomp materiële wins. Mag en heerskappy val skielik in sy skoot. Uit ‘n geestelike perspektief gesien, is hier dus gevaarligte na al die kante toe. Die Here het nie vir Abram geroep om ‘n Bill Gates te word nie. En Hy versoek ook niemand. Maar satan probeer die oorwinning wat die Here gee, in ‘n versoeking omswaai. Ag, as Abram tog maar net tot ‘n val kan kom, dan sal die “moederbelofte” en die koms van vrou se manlike “saad” dalk nie vervul word nie.

Dis nie maklik vir ‘n ware kind vd Here – wat absoluut glo dat die Here se enigste ware maghebber is wat opperheerskappy voer – om self mag te kry en dan nog aan die Here se heerskappy onderworpe te bly nie. Dis nie net moeilik nie, dis byna onmoontlik. Abram staan nou voor ‘n massiewe toets.

Sê byvoorbeeld enigeen van ons sou oornag die een of ander reg en mag bekom. Byvoorbeeld om ‘n stadsraad oor te neem. Sal alles regtig so eerbaar verloop – sal die Opperheerser werklik al die pad geëer word of sal eiebelang insluip?

Vir Abram was dit nie “sê nou maar” nie. Op ‘n dag het al die mag regtig in sy skoot geval. Satan se versoekingskrag werk intens op hierdie man van God in. Sou hy staande bly? Sou hy elke dag vir lang periodes op sy knieë kon bly? Sou hy geestelik verblind word?

Skielik verskyn daar iemand anders op die toneel? ‘n Vreemde man kom kruis uit die bloute die veroweraar se pad. Hy is Melgisédek – die middelaar. Een van die geheimsinnigste mense in die OT. Hy verskyn net vlugtig hier in Genesis 14 op die toneel en dan hoor ons nooit weer van hom in die OT nie. En tog was hy een van die belangrikste mense in die verlossingsgeskiedenis – dit verduidelik Hebreërs vir ons. Want dit is per slot van sake eintlik al waaroor die OT geskiedenis gaan: God se verlossingsplan in Christus wat stap vir stap uitgewerk word. In Genesis 14 word ‘n stukkie van die legkaart gepak, maar dis deel van ‘n groot prent wat uit vele legkaartstukkies bestaan – en dit was oor eeue heen gebou deur ‘n onsigbare Hand wat presies weet wat Hy doen.

Melgisédek word bekendgestel as ‘n KONING wat terselftertyd ook ‘n PRIESTER van die Here was. Koning en priester in een persoon. Dis iets wat later deur die Here verbied sou word in die Moses-wetgewing. ‘n Koning mag nie ‘n priester wees nie en mag nie priesterlike funksies vervul soos om offers te bring nie. Dink aan koning Saul wat as koning verwerp is toe hy offers gebring het.

Maar Melgisédek verskyn op ‘n tydstip toe die priesterdiens nog nie bestaan het nie. Elke man het as hoof van die huis self as priester opgetree en vir sy huismense by die Here ingetree. Soos Job byvoorbeeld gedoen het (Job 1). Die hoof van die huis het dus as ‘n tipe middelaar opgetree, want hy het berou en sondebelydenis en dankseggings namens sy gesin gedoen en ook natuurlik versoeningsoffers gebring. Dit was tipies priesterlike take. Abram self het dikwels altare gebou.

Maar nou verskyn daar skielik iemand wat ‘n priester was. Die Here self het hom in hierdie amp aangestel. God het hom gekies en geroep en afgesonder om hierdie funksie te verrig. En daarby was hy KONING in Salem – wat later bekend sou staan as Jerusalem.

En nou kom hou Melgisédek vir Abram ‘n klein erediensie. En hy is self die middelaar tussen God en Abram.

Die groot vraag in ‘n mens se gemoed is: WAAROM dit? Waarom hierdie geheimsinnige maaltyd – wat byna ooreenstem met ons nagmaal? Wat is die Here besig om te sê?

Kom ons fokus nou mooi.

Melgisédek word deur die Here gebruik om Abram te help om sy perspektief te behou. Hy is ‘n koersaanpasser in Abram se lewe. Onthou: Abram is skielik ‘n groot veroweraar wat op die punt staan om baie roem te verwerf. En die Here moet ingryp. En Hy maak van ‘n middelaar gebruik. ‘n Tussenganger – wat vir Abram ‘n klompie beginsels leer. Die afstand tussen die heilige God en die sondaarmens Abram word oorbrug deur die tussenganger. En die tussenganger verskuif die fokus vanaf die SELF na GOD toe!
Wanneer Melgisédek begin praat, fokus hy op God, nie op Abram nie. Hy sê: “Geseënd is Abram deur God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde. En geseënd is God, die Allerhoogste wat u vyande in u hand gegee het…”

Dus: “Abraham, jy moet onthou dat die oorwinning nie JOU prestasie is nie. Dis nie JOU vernuf nie. Jy is ‘n geseënde en begenadigde mens. DIT is die rede vir jou oorwinning. Dis geheel en al God se saak. En daarom, Abram, aan HOM al die eer.”

Hierdie tipe klemverskuiwing van mens na God, is heel dikwels nodig in die lewens van die Here se mees toegewyde kinders. Dis absoluut 100% maklik om jou perspektief te verloor. Veral wanneer dit goed gaan. Selfoorskatting is alle Christene se doodsvyand.

Abram, neem dan ook deel aan die erediens wat Melgisédek lei. Hy besef duidelik wat Melgisédek se boodskap is. En hy antwoord daarop deur ‘n tiende van alles wat hy buitgemaak het vir Melgisédek te gee. Dis duidelik ‘n dankoffer. Hy erken dat elke gawe uit die hand van die Here kom. Die satan se versoeking is betyds afgeweer. Abram sê vir Melgisédek: “Ek hef my hand op tot die Here, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat u s’n is nie..”

Gelukkig dat daar vir Abram ‘n man met die naam Melgisédek as tussenganger op die toneel verskyn het. Gelukkig dat daar ook vir ONS ‘n Man as Middelaar kom intree het.

Van HOM (Jesus) word getuig: “U is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melgisédek” (Hebr 7:17). “Daarom kan HY ook vir DIE wat deur Hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Want Hy lewe vir ALTYD om vir hulle by God in te tree” (vers 25).

Hebreërs 7 trek ‘n reguit lyn tussen Melgisédek en die Here Jesus Christus en systap die OT-priesterorde wat later uit Aäron en die stam van Levi sou kom. Jesus sou glad nie priester wees volgens daardie Levitiese priesterorde nie. Hy volg Melgisédek se orde. Want toe Melgisédek vir Abram kom ontmoet het, was Aäron en Levi nog glad nie eens gebore nie – want hulle sou latere afstammelinge van Abraham wees. Uit Abraham sou Isak gebore word. En uit Isak Jakob en Esau. En uit Jakob twaalf seuns was Levi die derde seun van Jakob en Lea.

Met ander woorde: Toe Melgisedek vir Abraham ontmoet het, was Levi nog binne in Abraham se lendene, binne in sy bloed. En Aäron ook. Want Aäron was ‘n afstammeling van Levi.

Daarby is Melgisédek groter as Abram, want hy seën vir Abram en ontvang ‘n tiende van Abram. As Melgisédek groter as Abraham is, is hy ook groter as Levi, wat binne-in Abraham is. Omdat Levi in Abraham se lendene was, gee LEVI dus ‘n tiende aan Melgisédek toe Abraham dit doen. Melgisédek staan dus bó Levi, Aäron en al die Levitiese priesters!

Jare later sê die Heilige Gees deur Psalm 110:4 > Jesus gaan vir ewig hoëpriester wees – volgens die orde van Melgisédek! Nie Levi nie.
Melgisedek – as persoon en as koning-priester – was eintlik ‘n prentjiesbeeld van Jesus. ‘n Profesie.
Byvoorbeeld: Hy was beide koning en priester – soos Jesus sou wees. Levi was dit nie.
Melgisédek was “koning van geregtigheid”. Dis wat sy naam beteken. Jesus is dié koning van geregtigheid. Hy IS ons geregtigheid (1 Kor 1:30). Levi was dit nie.
Melgisédek verskyn sommer net in die geskiedenis – hy duik net van iewers af op – oënskynlik sonder enige voorgeslag. Ten minste omdat niks daarvan opgeteken is nie. Daar is geen rekord van sy voorgeslag nie. Niemand weet vanwaar hy kom nie. Daar is ook geen rekord van sy dood nie. Daar is ook geen rekord dat hy sy priesterskap aan enigiemand te danke het nie. Ook nie dat hy dit aan enigiemand ná hom oorgedra het nie.
Net so was Jesus se priesterskap deur niemand op Hom oorgedra nie en dit is nie van Hom op iemand anders oorgedra nie. God het Hom aangestel. En Hy is priester vir ewig.
Christus se priesterskap is van ‘n hoër orde as die Levitiese priesters.
Mens kan nou verstaan waarom Jesus Christus se Naam in Hebreërs 7 aan dié van Melgisédek verbind word. Want Jesus is DIE koersaanpasser en tussenganger (Middelaar) vir wie mense soos Abram en Melgisédek net padmakers en vooruitwysers was.

Die afstand tussen die heilige God en verloregaande sondaars is SO geweldig onoorbrugbaar groot. En hoe sterker en groter die mens word, hoe erger die afstand tussen hom en die Here God. Dit is vir die sondaar gewoon net onmoontlik om self sy koers na God terug te vind.

TENSY daar Iemand is wat die mens se saak aan God kan voordra. Iemand wat die afstand kan oorbrug. Iemand wat by geleentheid vir ‘n erediens saam met Sy dissipels by ‘n tafel kon aansit en terwyl Hy brood breek en wyn uitdeel, sê: “Dit is my liggaam en bloed. Dit is die volmaakte offer vir julle sonde en alles wat die onoorbrugbare afstand tussen julle en God gemaak het. Dit is my Middelaars-offer. Ek kom staan tussen julle en God en versoen julle met Hom. Julle is geseënde mense, want julle het ‘n Middelaar gevind. Al wat nog oorbly is ‘n loflied”.

Hoofbron: Abraham Avontuur: J Smit

Category Genesis Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)