Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

 

 

 

 

 

 

GENESIS-REEKS NO 10: Nimrod en die toring van Babel
Skriflesing: Genesis 10-11

Genesis 10-11 koppel die tydperke van Noag en Abraham aanmekaar. Dit is seker nie sulke opwindende leesstof nie en dalk nie so gepak met geestelike beginsels nie, maar nogtans belangrik. ALLES wat geskryf is, is immers deur die Heilige Gees ingegee (2 Tim 3) en daarom moet ons op alles fyn let.

Genesis 10-11 lewer kragtige getuienis van hoe die profetiese woord wat Noag in hoofstuk 9 uitgespreek het, histories in vervulling begin tree het. Die Gees het deur Noag gesê (sien die vorige boodskap) op watter manier sy drie seuns (Sem, Gam en Jafet) se nageslag die drie hoofstrome van die mensdom sou uitmaak. En hoe die Here se vloek en seën deur hierdie drie hoofstrome sou beweeg! En sodoende sou die stryd tussen die slang se saad en die vrou se saad – wat in Gen 3:15 voorsê is – begin uitspeel.

Indien die vertelling van hfst 9 direk na hfst 12 sou spring, sou ons nie kon verstaan het dit wat ons vandag in die wêreld sien, naamlik dat daar tallose nasies, etniese verskille, honderde tale is nie. Ons sou ook nie kon verstaan wat (uit menslike oogpunt) veroorsaak het dat die Here later Sy handelinge met die nasies laat staan het en Hom gaan toespits het op slegs EEN MAN (Abraham) en uit SY nageslag ‘n kerk, ‘n geloofsgemeenskap, ‘n uitverkore verbondsvolk gaan vorm het nie. Hfste 10-11 MOET dus daar wees!

Genesis 10-11 gee met ander woorde vir ons – met net ‘n paar pennestrepe – ‘n beskrywing van die post-vloed era. Die mensdom NA die vloed. En wat hy eintlik net oor en oor sê is dat die nuwe mensdom wat uit die Ark uitgestap het en die aarde begin bevolk het, presies net so verdorwe in sonde en rebellie was as die mensdom wat VOOR die vloed geleef het en wat onder die oordeel van God uitgewis is. Daar was absoluut GEEN verbetering nie. Daar is ‘n onverklaarbare, diep innerlike smet wat in die mens se hart kleef, wat die mens nie mee raad het nie! Die realiteit en werklikheid van die erfsmet/erfsonde gaan met volle stoom voort. Die mens bal steeds die vuis teen die Here en stel net daarin belang om KONING MENS te vereer en te dien.

Om hoofstukke 10-11 lekker te kan raakvat, moet ons raaksien dat die inhoud van hoofstuk 11 eintlik die inhoud van hoofstuk 10 histories in tyd VOORAFGAAN. En dat hoofstuk 11 eintlik half ‘n kommentaar op hoofstuk 10 is.

Ek besef dat dit baie tegnies is, maar dis belangrik om ook te sien dat Gen 10:8-12 en 11:1-9 twee tussenwerpsels is. Ons moet dus hierdie twee tussenwerpsels SAAM AS ‘N EENHEID lees en alles wat buitekant die tussenwerpsels staan, is ‘n beskrywing van die geslagsregisters van die afstamming van Noag tot Abraham – wat niks anders is nie as ‘n stille getuienis van die trou van God in die geslagte. Hy hou Sy Woord en bly by Sy bedoeling. Die geslagsregisters getuig daarvan. Ja, dis net name, maar AGTER die name, moet ons die werksaamhede van die Here sien.

Vir hierdie boodskap, gaan ons egter konsentreer op die twee tussenwerpsels: Gen 10:8-12 en 11:1-9. Dit gaan oor Nimrod en sy maaksel: Babel – wat ‘n skrikwekkende uitbeelding is van die mens se opstand teen God. En daaroor die volgende:

Dis baie interessant om hierdie gedeeltes binne die raamwerk van die lig van die Nuwe Testament te lees. Dan sien ons hoedat Nimrod en Babel ‘n profetiese vooruitwysing was na die koms van die Antichris en sy ryk wat die wederkoms van Christus sal voorafgaan.

Kyk maar in Openbaring wat ‘n betekenis Babilon daar het. Babilon het ‘n geestelike betekenis: Dit vergestalt die geestelike bose ryk van alles wat wêrelds is, alles wat behoort tot die mensdom wat buite Christus leef. Soos 1 Joh 2:16 dit vir ons opsom: “alles wat in die wêreld is, die begeertes van die vlees en die oë en al die gesteldheid op besit, is NIE van die Vader nie, maar van die wêreld en dit alles gaan verby, maar wie die wil van God doen bly vir ewig.”

Dit is van diepe betekenis dat die Heilige Gees die skrywer van Genesis só gelei het dat die beskrywing van die Nimrod/Babel gebeure juis die roeping van Abraham & die Goddelike belofte van ‘n beloofde Land voorafgaan, want op dieselfde manier sal die Antichris en die vernietiging van die Antichris, die Christus-gelowiges (Abraham se geestelike nasate) se ingaan in die ewige Beloofde Land voorafgaan.

Dis ‘n interessante studie om die storielyn van Genesis 3 af deur die OT te volg en dop te hou hoe die Moederbelofte in 3:15 histories uitspeel: hoe die saad van die slang gedurig probeer om die saad van die vrou te vervolg en te probeer verhoed dat die vrou se saad (wat ‘n manlike persoon sou wees) enigsins gebore word. Wanneer ons by Genesis 10-11 kom, sien ons duidelik hoe Nimrod en Babel en die mense se opstand teen die Here om die toring te bou en NIE oor die aarde te versprei soos wat die Here se opdrag was nie, ‘n poging van die slang was om die koms van die beloofde Verlosser te verhoed en alles wat van God kom, aan te veg en belaglik te maak. Dit is die wêreldse gees wat vandag nog in die lewens van alle onverlosde mense voortwoed.

Dit gaan alles oor opposisie en teenstand teen die Here God. ‘n Teenstand wat VOOR die skepping van die mens ontstaan het toe Lucifer tot ‘n val gekom het. En hierdie pragtige engel het tot ‘n val gekom deur selfverheffing en hy homself BO die Here wou stel. Dit is die kern van alle kwaad wat sederdien woed en dit is hierdie gif wat die Here Jesus in beginsel met Sy kruisdood en opstanding oorwin en vernietig het en prakties finaal gaan vernietig by Sy koms.

Vergelyk nou net vir ‘n oomblik dit wat in Genesis 10-11 oor Nimrod en Babel geskryf is met dit wat die Apostel Paulus in 2 Thessalonisense 2 oor die koms van die finale Antichris sê. Dit klink so:
“Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie. Hy sal hom verset teen al wat God genoem word of wat as heilig vereer word, en hy sal hom bo hulle verhef. Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit herhaaldelik vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? En julle weet nou wat hom nog teëhou, sodat hy eers as dit sy tyd is, sy verskyning sal maak. Die geheime krag van die wetteloosheid is al aan die werk, maar die een wat die wettelose teëhou, moet eers uit die weg wees, en dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. Maar wanneer die Here Jesus kom, sal Hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig. Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders en met gruwelike misleiding van dié wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie.”

Het u geweet dat die meeste van die hoofkarakters in die OT was OF ‘n voorafskaduwing van die Antichris OF van die ware Christus, Jesus? Nimrod was maar net een van die talle.

Ek wys u op SEWE ooreenkomste tussen Nimrod en die finale Antichris en elkeen van hierdie kenmerke kan ‘n mens ook in die positiewe draai om te sien wat dit van Christus sê!

1 Die naam NIMROD beteken: Die rebel, die opstandige, die wettelose

2 Nimrod se opstand het die vorm aangeneem van ‘n openlike massa-opsweping en opstand teen God. Dit was ‘n georganiseerde aksie.

3 Vier keer word die woord “magtige” van Nimrod gebruik. Soos die Antichris ook sal opereer in die mag van satan self. Die woord “magtige” is die Hebreeuse woord gibbor wat eintlik “baas” beteken. Hy was die bo-baas in boosheid.

4 Nimrod was ‘n jagter “voor die Here” wat eintlik beteken ‘n jagter TEEN die Here. Hy was ten diepste ‘n jagter van MENSE! En hy was deur Kus uit Gam se nageslag – wat deur Noag vervloek was. Daardie woorde “voor die Here” word ook in Genesis 6:11 gebruik van die aarde wat “korrup was voor die Here”. Dit het ‘n negatiewe konnotasie.

5 Nimrod was ook ‘n koning. Babel word sy koninkryk genoem (Dan 10:10). Antichris sal ook ‘n heerser wees (Dan 10:36)

6 Nimrod se hoofkwartier was in Babilon en ons weet hoe die NT konneksies maak tussen Antichris en die misterieuse Babilon. Die woord BABEL beteken “verwarring” alhoewel dit ironies genoeg in die oorspronklike Babiloniese etimologie “God se poort” beteken het. “God se poort” het egter in “verwarring” ontaard as gevolg van die sonde en God se oordeel daarop. Dis alles so sprekende van waar ookal die gees van Antichris vandag heers.

7 Nimrod se hoogste ambisie was om vir homself ‘n naam te maak en roem te skep. Daarin sien ons die moedersonde van selfverheffing wat van Lucifer af deur die Sondeval oorspoel. Nimrod was natuurlik ‘n afstammeling van Gam en ons weet dat Noag Gam se nageslag vervloek het.

Om saam te vat:

Onder Nimrod se koningskap het Babel die simbool geword van dit wat met die oorspronklike Val in die mens se bloedstroom ingepomp is: arrogansie, selfgesentreerdheid en opstand teen die Here en ‘n ambisie om Koning Mens alleen te dien en eer. Die hemelhoë toring was eintlik so sprekende van die innerlike geestelike toestand: Die mens wil van onder af opklim hemel toe. Hy wil die hemel bereik op grond van sy eie vindingrykheid en werke.

En die Here moes weer eens met sy oordeel ingryp en ‘n einde hieraan maak. Daar is eintlik ‘n fyn spot in die teks: Die Here het “neergedaal” om na die toring te gaan kyk. Die mens dink sy toring reik tot in die hemel. Maar die Here sien dit nie eens nie. Hy moet NEERDAAL om dit enigsins te kan sien! Of soos Psalm 2 sê: Die Here LAG vir die opstandige nasies wat so woel en werskaf om van Hom af weg te kom. Hy lag Hom letterlik pap vir die mens se simpel pogings.

Kyk nou mooi hierna:

Voor die skepping van Adam, het die Here die engele geskep met Lucifer (môrester) as hulle beeldskone aanvoerder. Lucifer en ‘n derde van die engele kom in opstand teen God en ontwikkel ‘n selfdunk. Die Here doen opruiming deur Sy oordeel te voltrek. Sy oordeel laat die aarde woes en donker en leeg.

Die Here restoureer die verwoeste aarde in 6 dae en skep die mens en plaas hom in ‘n tuin. Die mens kom in opstand teen God en ontwikkel ‘n selfdunk. Die Here doen opruiming deur Sy oordeel te voltrek. Sy oordeel laat die mens buite die paradys en besoedel met erfsonde en dood.

Die mens se korrupsie bereik later weer eens sulke hoogtes dat die Here weer eens opruiming doen en Sy oordeel voltrek deur met ‘n reuse vloed die mensdom uit te wis. Net Noag stap uit op ‘n nuwe aarde.

En dan volg Nimrod en Babel. Weer eens moet die Here opruiming doen en Sy oordeel voltrek. Hy bring verwarring onder die mense en verwar hulle taal en skep ‘n menigte tale en op daardie manier word hulle forseer om oor die aarde te versprei.

Hierdie verwarring van tale was ‘n wonder wat die Here plotseling gedoen het. Hoe weet ons dit met soveel sekerheid? Omdat eeue later Hy ‘n soortgelyke wonder sou doen op die dag van die uitstorting van die Heilige Gees toe Hy verskillende tale GEGEE het! By Babel het Hy die een taal verwar en baie tale geskep. In Jerusalem op Pinksterdag bring Hy weer die menigte tale byeen in een nuwe volk – alle gelowiges van alle nasies wat in Christus een liggaam vorm!

Ons moet baie mooi sien wat gebeur het: Babel en Jerusalem is twee groot kontrasterende geestelike groothede regdeur die Bybel!

BABEL versinnebeeld die gees van die verbygaande wêreld en sy opstand teen die Here en Sy koninkryk. Die verwarring in tale is ‘n simbool van die Here se oordeel oor die opstandige mensdom.

JERUSALEM (en veral die NUWE Jerusalem) versinnebeeld die Evangelieboodskap, die versoeningswerk van Christus op die kruis, die werk en bediening van die Heilige Gees. Die tale-wonder van Pinkster praat daarvan dat die Evangelie vir alle nasies bedoel is – dat elkeen in sy eie taal die Evangelie kan hoor en die Here in Gees en waarheid aanbid.

Jerusalem se Heilige Gees gewerkte tale staan TEENOOR Babilon se verwarring van tale.

En beide was TALE – die menslike tale wat gepraat word om sinvol te kan kommunikeer. Nie ‘n onverstaanbare gebrabbel – soos sommige kerke vir ons wil laat glo nie. Dit was TALE soos Hebreeus, Arabies, Grieks, Aramees.

Nimrod en Babel wou ‘n eenheid van mense vorm wat vasstaan teenoor die Here. Toe verwar die Here hulle taal en versprei hulle oor die aarde, want die tipe eenheid van mense wat die Here wil hê is almal van alle nasies wat in Christus is, wat versoen is met God en in vrede met Hom leef. Maak nie saak watter taal hulle praat nie. Dit was om HIERDIE waarheid te bevestig wat die Here die tale-wonder op Pinksterdag gegee het.

Die veelheid van tale in die wêreld is dus te wyte aan God se oordeel oor die mens wat Sy opdrag om die hele wêreld te bevolk verontagsaam het.

Maar, die koms van die Heilige Gees buig hierdie oordeel om tot ‘n seën: Nou word die veelheid van tale in diens gestel van God se plan om vir Hom ‘n kerk uit alle nasies en tale te versamel. Die oordeel van Genesis 11 word in die boek Handelinge omgekeer in ‘n seën. Is dit nie die aangrypend wonderlike Here wat hier aan die werk is nie?

En dan uiteindelik: In Openbaring word “Babilon” vir ewig vernietig en die “Nuwe Jerusalem” word die ewige woonplek van God en Sy mense.

Category Genesis Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)