Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

GENESIS-REEKS NO 1: Skepping en restourasie

Skriflesing: Genesis 1

Die woord “genesis” beteken “oorsprong” en die boek is inderdaad in kiemvorm die oorsprong van al die groot leerstellings wat in die res van die Skrif ontwikkel word. Genesis is werklik een van die mees fenominale geskrifte wat bestaan en absoluut van voor tot agter deur die Heilige Gees ingegee. Dit verduidelik die oorsprong van die heelal, die wêreld, die mens, die diereryk, geslagte, huwelik, sonde en val, verhoudings, tale – in kort – dit verduidelik waarom alles wat ons elke dag ervaar is soos dit is.

Die ware enige GOD word in Genesis geopenbaar as die Skepper-God, die Verbondsgod en die Drie-enige God. Die MENS word in Genesis geopenbaar as skepsel, as gevalle wese, as begenadigde wat weer met God wandel. SATAN en sy weë word in Genesis geopenbaar in hoe hy altyd die Woord bevraagteken en twyfel saai. Die waarheid van SOEWEREINE UITVERKIESING word in Genesis geopenbaar in hoe God Abraham kies en vir homself ‘n volk opsy sit. VERLOSSING UIT GENADE word in Genesis geopenbaar in hoe God vir Adam klee. REGVERDIGMAKING DEUR DIE GELOOF SONDER WERKE word in Genesis geopenbaar in hoe Abraham vrygespreek word. DIE GELOWIGE SE SEKURITEIT word in Genesis geopenbaar in Noag se bewaring. GOD SE SOEWEREINITEIT word in Genesis geopenbaar in hoe Hy met almal en alles handel volgens Sy eie besluit. Die KRAG VAN GEBED word dwarsdeur Genesis geopenbaar. Die VLEESWORDING van Christus word in die moederbelofte in 3:15 geopenbaar. Die FINALE OORWINNING OOR SATAN word in Genesis 3:15 geopenbaar. Die DOOD EN OPSTANDING VAN CHRISTUS word in Genesis op allerlei maniere geopenbaar. Die VERHOGING EN VERHEERLIKING van Christus word in Genesis geopenbaar – byvoorbeeld in die Josef-figuur. Die HOËPRIESTERSKAP VAN CHRISTUS word in Genesis geopenbaar. Die OORDEEL VAN GOD OOR DIE ONGELOWIGE word in Genesis geopenbaar. En so kan ‘n mens voortgaan met nog en nog voorbeelde. Net eenvoudig te wonderlik vir woorde. Genesis is gepak met kosbare goud.

Terug na Genesis 1: In die begin het God hemel en aarde geskape. So veelseggend. Geen poging word aangewend om Sy bestaan te bewys nie, dit word net as feit gestel en klaar. Dit sny ATEÏSME af, want Hy bestáán. Dit sny MATERIALISME af, want Hy staan BO die stoflike dinge. Dit sny PANTEïSME af want Hy is apart/los van die skepping. Hy is eenvoudig die enige ware God en almagtig en oneindig. Vanuit Sy inisiatief en vanuit Sy diepte wese kom letterlik alles voort.

Daar twee maniere hoe ons Genesis 1 kan verstaan – en nie een is noodwendig verkeerd nie. Hulle is byna “ewe reg”..!

DIE EERSTE SOU ONS DIE “OU AARDE VERSTAAN VAN GENESIS 1” KON NOEM EN DIE TWEEDE DIE “JONG AARDE VERSTAAN VAN GENESIS 1”. Met “jong aarde” word bedoel dat die aarde en skepping ongeveer 6000-10000 jaar oud is en met “ou aarde” word bedoel dat die aarde en skepping veel ouer is as 10000 jaar – niemand weet hoeveel nie – kan honderde-duisende of miljoene wees.

Nie met enige een van hierdie twee verstaansmodelle word evolusie veronderstel nie. Ons mening is dat die evolusie-teorie op geen manier met Genesis 1 gerym kan word nie. Wanneer ons van “ou aarde” praat, beteken dit nie “oud” in die betekenis waarvan evolusioniste daarvan praat nie.

1 DIE “OU AARDE” VERSTAAN > Vers 1 & 2 sê: “In die BEGIN het God hemel en aarde geskape en die aarde was leeg en sonder vorm”. En daarná volg die beskrywing van hoe God in 6 dae alles formeer het.

Tradisioneel lees ons dit as sou die 6 dae formering ‘n beskrywing van en verdere uitbreiding op vers 1 wees. Met ander woorde: IN DIE BEGIN het God hemel en aarde geskape (vers 1) en DIT is nou ‘n vertelling van hoe Hy dit nou eintlik gedoen het… en dan volg die 6 dae formering.

Die probleem is dat volgens Jesaja 45:18 die Here NIE die aarde geskep het om leeg en vormloos te wees nie. Nadat God dus die oer-aarde IN DIE BEGIN (weet nie hoe lank gelede nie) geskep het, het daar iets gebeur wat dit woes en leeg en duister gelaat het en vandaaruit het Hy met die 6 dae formering – wat eintlik ‘n restourasie was – begin (en DIT was 6000-10000 jaar gelede).

Dis interessant dat die Hebreeuse werkwoord “was” in 1:2 ook met “geword het” vertaal kan word soos in Gen 19:26: “Lot se vrou was verander in ‘n soutpilaar”. Aktiewe werkwoord dus. Gen 1:2 kan dus vertaal word: “Die aarde het woes en leef GEWORD”.

Wat presies die oorspronklike aarde leeg en duister gelaat het, weet ons nie, maar die mees algemene gedagte is dat dit die skepping van die engele asook die val van sommige engele – waaronder Lucifer – was. Immers, wanneer Adam uiteindelik daar is, is Lucifer alreeds ‘n gevalle wese. Volgens Job 38:7 was die engele reeds daar toe God alles gemaak het. Die val van die engele moes dus iewers voor Adam se tyd gebeur het.

Opsommend: Baie baie lank gelede – dit kon miljoene jare gelede gewees het – in die BEGIN – het God hemel en aarde geskape. Uit niks. Slegs deur Sy almagtige Woord. Dit was die tyd van die skepping van die engele asook die val van sommige. Maar toe: Ongeveer 6000-10000 jaar gelede het God daardie reeds-bestaande aarde gerestoureer/toeberei/geformeer gedurende 6 letterlike dae sodat dit min of meer die aarde is wat ons vandag ken – nie presies nie, want daardie aarde is meer as 4000 jaar gelede deur die vloed in Noag se tyd vernietig en herskep!

Die restourasie moes gedurende 6 letterlike dae plaasgevind het, want in Eksodus 20 – waar God die Wet gee – baseer Hy uitdruklik die Sabbatsgebod en die 7de dag van die week as rusdag op Sy skeppingswerk (of restrourasiewerk) wat ook in 6dae plaasgevind het en Hyself op die 7de gerus het. Gesien in die lig van die Here se eie woorde in Eksodus 20, het ons dus NIE in Genesis 1 met digterlike poëtiese taal te doen nie – waar “6 dae” op digterlike wyse na 6 simboliese “tydperke” kan verwys nie.

Die feit dat die oorspronklike oer-aarde baie baie oud kan wees, kan ‘n verklaring bied vir die bestaan van oer-diere soos dinosaurusse. Maar, dit is nie ‘n aanduiding van evolusie – soos wat dit sedert die tyd van Charles Darwin aangedui word nie.

2 DIE “JONG AARDE” VERSTAAN > Dit is die tradisionele verstaan van Genesis 1 naamlik dat die aarde en skepping ongeveer 6000-10000 jaar oud is en dat die 6 dae formering ‘n verdere uitbreiding op vers 1 is. Met ander woorde: IN DIE BEGIN het God hemel en aarde geskape en DIT is hoe Hy dit nou gedoen het… en dan volg die beskrywing van die 6 dae formering.

Indien ‘n mens die hele OT neem en al die daterings navors, kom jy by die slotsom dat Adam, die eerste mens, ongeveer 6000 jr gelede geskep was – maksimum 10000 jaar gelede. En die 6dae skepping het dit nie lank tevore voorafgegaan nie. Dit is hoe ons by die “jong aarde” verstaan van Genesis 1 uitkom.

Die probleem met hierdie verstaansmodel is dat dit nie ‘n antwoord het op die vraag wanneer die engele geskep was en wanneer Lucifer en ‘n derde van God se engele geval het nie.

Dit gee ook nie ‘n antwoord op die aanduidings wat ons vandag het van die bestaan van oer-diere nie.

Ons moet egter in gedagte hou dat die vloed in Noag se tyd – meer as 4000 jaar gelede – ‘n WÊRELD vloed was wat die destydse wêreld totaal laat vergaan het. 2 Petr 3 is baie duidelik daaroor dat die wêreld vergaan het – soveel so dat Petrus onder leiding van die Heilige Gees sê dat ons van twee verskillende aardes moet praat! Voor en ná die vloed. Die oer-diere het dus in die vloed uitgesterf en die effek van die vloed krap ons moderne metodes waarmee ons die aarde en fosiele dateer, totaal deurmekaar. Goed wat baie oud LYK, is nie noodwendig so oud soos dit lyk nie! Geen wonder dat daar al hoeveel fosiele van oer-diere gevind is wat duidelik aandui dat hulle plotseling deur die dood oorval is. Sommige was besig om geboorte te skenk, ander het nog kos in die mond gehad ensovoorts. Die vloed is dus ‘n faktor waarmee deeglik rekening gehou moet word. U kan oor al hierdie dinge aanlyn gaan lees. Daar is baie wonderlike webblaaie wat in diepte navorsing hieroor bevat. Regtig fasinerend. Uit die Bybel sou ‘n mens dus kon aflei dat daar maklik DRIE verskillende aardes kon wees! Een van miljoene jare gelede wat deur die val van die engele verwoes is. Een wat by die vloed vernietig is. En ‘n derde wat sedert die vloed tot vandag bestaan!

‘n Mens leer so baie oor wie die ware God is deur net na die struktuur van Genesis 1 te kyk. Sy vingerafdrukke is op hierdie hoofstuk. Die orde, die skoonheid, die super-intelligente ontwerp, die lig, die lewe, die outoriteit, die krag van Sy Woorde.

Dis wonderlik om te sien hoe die oer-skepping van die aarde ‘n weerspieëling was van die latere skepping, val en geestelike herskepping van die mens! Eers was die aarde mooi en goed en toe word dit woes, leeg en duister. Byna asof die aarde onder die waters van oordeel begrawe was. En toe word dit gerestoreer! Net so: Eers was die mens goed en na Gods beeld gemaak in ‘n pragtige tuin en toe sak die gordyn oor die mensdom en geestelike leegheid en duisternis volg. Die mens word totaal verdorwe en dood teenoor sy God en verloor die paradys – en hy kan homself nie daaruit verlos en herstel tot wat hy voorheen was nie.

Maar toe beweeg die Gees van God oor die woeste waters. En skielik is daar hoop vir die skepping en die aarde. God het nie Sy handewerk verwerp nie. Hy het planne om die leë, duistere en vormlose te herstel en uit die dood te laat opstaan. Daar is Goddelike inisiatief en genade en omgee. Was dit nie daarvoor nie, sou die oer-skepping vir ewig duister en leeg gebly het.

So-ook met die rebelse mens wat die oordeel verdien en verdien dat God hom in sy duisternis moet los. Maar nee, God wil vanuit die verdoemde mensdom ‘n nuwe skepping te weeg bring. Hy sal almal wat in Christus is, van die dood tot die lewe bring. Uit Sy eie inisiatief en genade alleen, deur die Gees.

Toe God begin met die herskepping en restourasie van Sy oer-skepping, was die eerste stap om lewende woorde te spreek: “Laat daar lig wees”! En daar was lig! As Hy praat, SKEP Hy en wat Hy skep, kom onvermydelik na vore! U sien: Die Gees het oor die duistere waters beweeg, die Woord is gespreek en die lig was daar en die herskepping het begin!

So ook in die herskepping van die gevalle mens. Hy word ‘n nuwe skepping waar die Woord en Gees onfeilbaar op hom inwerk! Geestelike duisternis in ‘n gevalle mens se lewe kan SLEGS deur die Here se lig verdryf word. Aan homself en sy eie wilskrag oorgelaat, is daar dus geen hoop nie! Lig kom wanneer die Woord deur die Gees toegepas word. Die Woord IS Gees en lewe (Joh 6:63). Die Woord skei siel en gees (Hebr 4:12).

Vervolgens het God die atmosferiese hemelruim gemaak. Dis die eerste keer wat gesê word dat Hy iets MAAK. Die hemelruim het ook deur God se WOORDE tot stand gekom. Soos Hy die nuutgemaakte mens ‘n nuwe natuur gee deur Sy Woord (Jak 1:18; 1 Petr 1:23). ‘n Hemelse natuur. Weergeboorte is nie ‘n verbetering van die ou gevalle menslike natuur nie. Dis ‘n nuwe skepping sodat die weergebore mens deel aan die goddelike natuur (2 Petr 1:4).

Op die derde skeppingsdag (of restourasiedag) het iets soos ‘n opstanding-uit-die-dood plaasgevind. God het die droeë grond en see van mekaar geskei en uit die aarde plantegroei laat voortkom. Lewe uit die dood – letterlik! En dit is presies wat weergeboorte is. Lewe uit die dood. Die natuurlike mens is DOOD in sonde (Efes 2:1) en word letterlik lewendgemaak deur die almag van God.

Genoeg om aan te toon hoedat die beginsels wat God by die oorspronklike skepping/restourasie gevolg het, ‘n voorafskaduïng was van die manier hoe Hy uit genade Sy uitverkore skape herskep tot nuwe mense in Christus! Die daarstel van son en maan en seediere en voëls en krioelende lewende wesens en wilde diere en vrugbaarheid en boonop hoe GOED alles was, is so sprekende van die nuwe lewe en groei en vernuwing wat die herskepping in Christus in mense se lewens teweegbring. Wie in Christus is, is nuwe skepsels (2 Kor 5:17).

En toe het God die mens geskep. Baie baie goed geskep. Uit Sy hart gebore – beeld en gelykenis van God. Dit beteken nie dat die mens gelyk aan God in Sy Godheid geskep was nie. Slegs God is God en die mens deel nie daarin nie. Maar dit beteken dat die mens goed, regverdig en heilig was (Efes 4:24) om in alles met God se wil ooreen te stem en kennis te hê (Kol 3:10). Die mens is “God compatible” – hy kan God ken en met Hom leef. God drie-enig wou dit wat Hy as Vader, Seun en Gees in Homself gehad het, met ander deel. Opvallend is die meervoud wat gebruik word: ONS. “Laat ONS mense na ONS beeld maak..” (vers 26). ‘n Enkelvoudige wese wat Homself in die meervoud uitdruk! Met die val het die mens hierdie beeld en gelykenis verloor, maar vind dit terug met die wedergeboorte (1 Kor 15:49) en sal dit uiteindelik volkome geniet (1 Joh 3:2).

Verder het die Here die mens man en vrou gemaak. Baie duidelike onderskeie geslagte wat 100% bymekaar pas. Hy het hulle ook vrugbaar gemaak en hulle in ‘n posisie van arbeid en heerskappy oor die res van die skepping gestel. Hy het ook bepaal dat hulle spesifiek plantaardige gewasse as kos sou hê – dalk omdat dit die gesondste is, maar waarskynlik ook omdat daar nog nie so iets soos dood & sterfte was nie (vlgs Rom 5:12) en diere dus nie geëet kon word nie.

‘n Laaste opmerking, wat dalk die belangrikste is. Mens moet sien hoe die Here Jesus Christus reeds in die eerste hoofstuk van die Skrif aan die orde gestel word. Onthou wat het Hy in Joh 5:39 vir die Jode gesê: “Die hele Skrif (OT) getuig van MY” (Joh 5:39). Dus, ook Genesis 1 getuig van HOM!

En waar sien ons Hom in Gen 1? Antwoord: Ons sien Hom VOOR vers 1! Ja, voordat God die oer-skepping gemaak het, was JESUS reeds daar. Daar was nie niks nie. Joh 1:1 sê: “In die BEGIN (dit is die begin VOOR die begin van Gen 1:1) was die Woord en die Woord was by God en die Woord was self God”. Hierdie “Logos” is Christus! Hy was VOOR die skepping reeds daar toe God Sy ewige Raad bepaal het – die dekrete of Raadsplan waarvolgens ALLES verder in die geskiedenis sou verloop (Efes 1:11).

Ja, Genesis 1 sê dat God deur Sy WOORD alles geskep het. Maar daardie “woord” was meer as net ‘n gesproke woord. Dit was ten diepste ‘n Persoon: die Here Jesus Christus self! Kyk wat sê Joh 1:3: “Deur HOM was alles gemaak en sonder Hom was niks gemaak wat gemaak is nie.” Ook Kolos 1:16 en Hebr 1:2. Alles is volgens die patroon van die Here Jesus se perfeksie geknip.

Volgende Sondag gaan ons DV voort om na hoofstuk 2 te kyk en te sien watter skatte daarin verpak is.

Category Genesis Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)