Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

FILIPPENSE 1:27-30
FILIPPENSE-REEKS NO 7: Net een ding belangrik

Die Apostel Paulus was nie heeltemal seker of die Here sou wou gee dat hy uit Rome vrygelaat sou word of nie! Hy was in Rome in aanhouding sodat die Keiser hom kon verhoor. Nie omdat hy iets verkeerd gedoen het nie, maar omdat hy hom op die Keiser beroep het in sy stryd teen die nie-Christen Jode wat hom wou doodmaak omdat hy redding & verlossing deur die opstanding van die Here Jesus Christus verkondig het (sien Hand 25:11)!

Sou hy dalk in eie persoon by die gemeente in Filippi kon uitkom en hulle persoonlik kon onderrig en onderskraag in die Evangelieboodskap? Of sou hy gevange bly en dalk deur die Keiser doodgemaak word – en die Filippense maar op hulle eie moes aangaan en slegs maar net steun op sy briewe en alles wat hulle geweet het van wat die Apostels geleer het? Want onthou: tesame met die OT was dít God se Woord aan die gemeentes: die OT en die Apostels se lering.

NET EEN DING was belangrik! Nie of Paulus in lewende lywe by hulle sou uitkom of nie. Maar dat hulle in vertroue vashou aan die inhoude van wat hy hulle (as apostel) geleer het. Want die Apostels het ‘n unieke gesag gehad. Hulle was die persone wat deur die Here gekies was om die fondasie van die NT-kerk te lê (Efes 2:20). Fondasie wat betref LEER (doktrine) en WANDEL (die praktiese lewe van die kerk). Daar kan en mag dus nooit weer apostels wees nie. Die apostoliese amp is 2000 jaar gelede gesluit en dis vandag nog gesluit! Al wat die kerk die afgelope 2000 jaar te doen staan, is om die Apostels (wat die grondleggingswerk gedoen het) se leer/doktrine aan ander te leer en te verkondig. En dit is natuurlik die inhoud van ons hele Nuwe Testament.

Paulus sê dus vir die gemeente in Filippi (en ook vir ons): “Daar is net een groot ding wat vir julle belangrik is: Dat julle lewenswandel altyd in ooreenstemming met die Evangelieboodskap moet wees”. Met “Evangelieboodskap” bedoel hy dan die oorgelewerde leer van die Apostels – die klinkklare boodskap van die Nuwe Testament – wat natuurlik in 100% korrelasie met die OT is.

Letterlik in die Grieks: Lewenswandel = BURGERSKAP. “Laat julle burgerskap in ooreenstemming met die Evangelieboodskap wees”.

Hy sê: “Ja, julle is inderdaad Romeinse burgers en julle is trots daarop en julle praktiese lewe is soos dié van Romeinse burgers MAAR julle is eintlik burgers van ‘n totaal ander Ryk – die hemelse Ryk van God. Die koninkryk van God waaraan julle deel gekry het deur Jesus se dood en opstanding en julle te bekeer tot vertroue op Hom alleen en die Heilige Gees wat in julle lewens ingekom het. En nou is dit deurslaggewend dat julle praktiese lewe van elke dag (praktiese burgerskap) in lyn met daardie koninkryk moet wees”. Dis waaroor alles gaan.

Maar wat beteken dit presies? Dis die vraag!

Luister nou asb baie goed: Vir gelowiges om in ooreenstemming met die Evangelie van Christus te lewe (as burgers van die Here se koninkryk te lewe) impliseer SES dinge (ons neem dit streng uit die teks):

1 Dit beteken om eensgesind te wees (vers 27). Al is daar ook verskille onder Christus-gelowiges, mag dit nie die eenheid tussen hulle in gedrang bring nie. Die sondige menslike natuur wil altyd skei en verskeur en die eie-self laat seëvier. Maar die Here Jesus keer dit om en verander ons binneste sodat ons eenheid met ander gelowiges kan handhaaf en ons laat besef hoe belangrik dit is.

Dit beteken natuurlik eenheid IN DIE WAARHEID! Johannes die Apostel stel dit onomwonde in 2 Johannes vers 1 dat onderlinge liefde/eenheid slegs moontlik is IN DIE WAARHEID! Wanneer daar verskille kom oor sake wat duidelik in die Skrif as Waarheid geleer word, kan en mag daar nie eenheid wees nie! Buite-om die waarheid is geen eenheid moontlik nie.

Maar wanneer daar onderlinge verskille is oor sake wat op die buiterand lê – dinge waaroor die Bybel nie regtig iets sê nie of waaroor daar nog al die eeue kerklike verskille was – MOET daar eenheid wees ten spyte van daardie tipe verskille.

Voorbeelde is legio, maar dink aan verskille oor hoe die regering van die kerk ingeklee moet word (bv episkopaals of presbiteriaans), die verskille oor doop, verskillende praktiese maniere van nagmaalviering, die wederkoms van Christus ens. Christene wat uitmekaar gedryf word omdat sommige aan ‘n wegraping en duisendjarige vrederyk glo en ander nie, doen absoluut verkeerd. Die Apostel verbied eenvoudig sulke tipe verskeurdheid.

Maar wanneer dit gaan oor sake soos byvoorbeeld wie en wat die Here Jesus Christus is, die Godheid van Christus en die Godheid van die Gees, die Drie-Eenheid, die onfeilbaarheid & genoegsaamheid van die Skrif as God se Woord in mensetaal, die sondeleer, regverdigmaking deur die geloof, die huwelik en seksualiteit ensovoorts, MOET daar eenheid wees. Mens sou kon sê alles waarvan ons belydenisskrifte praat – Die Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus, Dordtse Leerreëls. Jy kan nie oor hierdie kern-sake verskil en steeds eenheid hê nie. Daarom word hierdie drie belydenisskrifte juis ook die “drie Formuliere van EENHEID genoem.” Dit bind die kerk tot eenheid saam rondom kern-waarhede waaroor daar nie kompromie gemaak mag word nie.

2 Dit beteken om te stry vir die Waarheid (vers 27): Christene wat ‘n eenheid vorm, kan makliker vir die waarheid stry. As individu is dit moeiliker. Christene moet nie net die waarheid ken en liefhê nie, maar ook bereid wees om daarvoor op te staan en te ly en dit te verdedig teenoor teenstanders. En in ons dag binne die NG Kerk voel ons al hoe meer aan ons vel hoe belangrik hierdie waarheid skielik geword het. Ons kan nie en mag nie net toekyk hoedat daar gedwaal word en afgewyk word van die kern-waarhede en niks daaromtrent doen nie!

Met “die waarheid” word bedoel DIE GELOOF as enkele pakket van waarheid. Dit het nie te make met die hoeveelheid water wat by die doop gebruik moet word en of daar wyn of druiwesap by Nagmaal gebruik moet word nie. Dit gaan oor die eksplisiete leer van die Skrif waaroor die ware kerk van Christus nog altyd in eenstemmigheid was.

Dis waarom dit so belangrik is dat alle Christene voortdurend moet studeer en lees en op hoogte bly van sake. Want hoe verdedig jy iets waaroor jyself onseker of onkundig is. En as jy en ek nalaat om dit te verdedig, sondig ons en staan verantwoordbaar voor die Here.

STRY vir die Waarheid. Al word jy ondergesit deur dwaalleraars se slim filosofiese argumente. Al word jy gespot en gehoon en verloor jy Facebook vriende. Wat maak dit saak? Wat saakmaak is die Waarheid van die Woord.

3 Dit beteken om nie afgeskrik te word deur teenstaanders nie (vers 28): Weer eens: Christene wat saamstaan en EEN is word nie maklik koudgesit en afgeskrik nie. Paulus was nie afgeskrik nie – want hy het nie as individu gefunksioneer nie, maar in samewerking met die ander apostels en medewerkers.

‘n Christen moet soms ‘n harde krokodilvel hê ten einde getrou aan die Here in die wêreld te leef. Daarom: MOENIE AFGESKRIK WORD deur die vyande van die Waarheid nie. STAAN by wat jy weet waaragtig waar is. Sorg dat jy nougeset by ‘n kerk en bediening is waar die Waarheid sonder kompromie bedien word. Al moet jy baie geld aan brandstof spandeer. En wees gedissiplineerd en nougeset hierin. Moenie in jou bed lê en sluimer wanneer God se Woord bedien word nie. Moet niks deur jou vingers laat glip nie. Moenie louwarm en geestelik bloedarmoedig wees nie! Wees nie traag in die ywer nie. Wees VURIG van gees. Dien die Here! (Rom 12:11).

4 Dit beteken om te glo (vers 29): Geloofsvertroue is uit en uit ‘n geskenk van God – GAWE (Efes 2:10). Dis nie moontlik vir ‘n sondaar om die Evangelie te glo en die Here Jesus te vertrou as Verlosser nie, want die mens is van nature geestelik DOOD (Efes 2:1) en nie in staat om te glo of te kies nie.

Luister hoe stel Rom 8:8 en 1 Kor 2:14 dit: “Van nature KAN geen mens God behaag nie.” KAN NIE!! En “Die natuurlike mens IS NIE IN STAAT om geestelike dinge te verstaan nie”.

Van A-Z moet alles van die Here se kant af kom. HY maak lewend wie Hy wil en Hy doen dit sonder mense se toestemming. HY het op die kruis al Sy mense se skuld vergewe en afgeskryf. HY het op die kruis al Sy mense by Christus ingesluit. HY laat hierdie goeie nuus aan sondaars verkondig. HY maak die geloof in hulle binneste lewend sodat hulle dit kan glo en Hom vertrou! Dis ‘n gratis geskenk! Lees Efes 2: 1-10 en oortuig jouself!

5 Dit beteken om te ly (vers 29): Lyding vir die Here is ook ‘n geskenk van God – GAWE. In dieselfde asem waarmee Paulus sê dat geloof ‘n gawe van God is, sê hy dat lyding vir die Here ‘n gawe van God is.

Lyding ter wille van die Here en Sy Waarheid, is alle Christene se voorland en voorreg (2 Tim 3:12). Christus het gely en Sy mense sal ook. Almal wat Godvrugtig wil wees en uitstaan vir die Here Jesus Christus SAL vervolg word.

U sal agterkom ‘n mens kry nie teenstand wanneer jy vir die Here probeer uitstaan sonder om spesifiek vir DIE HERE JESUS CHRISTUS eksplisiet en openlik op te staan nie!

Onlangs hoor ek weer van ‘n akteur wat op TV “die Here” bely en van “geloof” praat. Dis prysenswaardig, maar dit is nog geen belydenis nie. Goddeloses en mense van ander godsdienste sal jou nog dalk selfs op die skouer klop as jy van “geloof” of van “God” praat.

Maar, wat sê die Skrif? WIE is die rots van struikeling waaraan mense hulle stukkend stamp en oor wie hulle val? Die Here Jesus Christus. Waag dit om daardie NAAM openlik te bely en jy sal agterkom wat teenstand is.

Maar let op: Hierdie lyding is ‘n gawe van Bo. Hy gebruik die lyding in ons lewens ten goede soos Jesus se lyding op Sy opstanding uitgeloop het!

6 Dit beteken om dieselfde stryd te ervaar as wat die Apostels ervaar het (vers 30): Hierdie stryd is geensins uniek nie. Die stryd wat die apostels 2000 jaar gelede ervaar het, is nog steeds die stryd wat almal ervaar wat passievol is oor Jesus en die Evangelieboodskap! Die Waarheid sal altyd vanuit dieselfde donker demoniese put teengestaan word. Daardie demoniese put bestaan vandag nog net so werklik as 2000jr gelede! Almal wat Godvrugtig wil leef SAL vervolg word.

Daar is ‘n bepaalde EENHEID tussen die oorspronklike Apostels en alle gelowiges deur alle eeue van alle nasies. En dit is ‘n baie kosbare eenheid. Die eenheid is nie net die Waarheid wat bely word nie. Die eenheid is ook die stryd.

In kort beskryf hierdie 6 aspekte wat dit beteken om prakties as ‘n burger van die Here se koninkryk te leef!

Category Filippense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)