Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

FILIPPENSE-REEKS NO 6: EEN MINUUT NA JOU DOOD
Filip 1: 21-26

Vir die apostel Paulus was die hele lewe CHRISTUS. Die lewe was vir hom gesentreer in ‘n Persoon. En so ook sy dood = ook DIT was gesentreer in dieselfde Persoon. En die dood van ‘n gelowige oortref die beste van wat ooit op aarde was!

Daarom verkeer die apostel in ‘n tweestryd: Hy weet nie of hy op aarde wil bly en of hy wil heengaan om by die Here te wees nie! By die Here is dit by verre die beste, maar as hy op aarde bly, kan hy diensbaar wees en baie vir die gelowiges beteken om hulle op te bou sodat hulle kan toeneem in geloofsvertroue en blydskap! En dit is vir hom ook lewensbelangrik. Hy wil nie in die lewe bly om enige ander rede as om die Here te dien nie!

Is dit nie ‘n wonderlike getuienis nie? ‘n Getueinis van wat die Here Jesus vir ‘n mens kan doen – dat jy op só ‘n manier oor lewe en dood kan praat? Dis die teenwoordigheid van die H Gees wat dit veroorsaak.

Maar het u opgelet dat die Apostel vir ons ‘n antwoord op ‘n baie belangrike vraag gee – ‘n vraag waaroor ons soms wonder …. Wat gebeur met ‘n Christus-gelowige kind vd Here onmiddelik ná sy/haar dood?

Elke minuut van die dag is daar oral op aarde gelowiges wat in die Here Jesus Christus ontslaap – elke minuut van die dag. Ek lees op internet dat daar ongeveer 105 mense op aarde elke 60 sekondes sterf. Van hierdie 105, sterf daar tussen 8-10 Christene elke 60 sekondes en daar sterf elke 5 minute ‘n Christen as gevolg van marteldood. Ons sou dus kon sê dat daar ongeveer 14500 Christengelowiges elke 24 uur in die Here Jesus sterf.

Die tydperk tussen ‘n gelowige se sterwe en die finale opstanding by Jesus se wederkoms, is nie iets waaroor ons enigsins onseker & verward & onkundig hoef te wees nie.

Kyk wat sê vers 23 > “Ek (dit is die Geesbeheerde kind vd Here wat praat – dus nie enige mens/alle mense nie!) het ‘n verlange om heen te gaan en met Christus te wees”. Ook 2 Kor 5:8 > “As ons die liggaam verlaat, is ons tuis by die Here.”

Reeds in hierdie tydperk tussen ons aardse dood en vóór Jesus se terugkoms, is die ontslape gelowige by Christus (vanaf ’n sekonde ná die dood) en oefen saam met Hom mag uit vanuit ‘n troon – volgens Openb 20! Die ontslape ongelowige is nie by Christus nie maar in ‘n verterende vuur (Hebr 12:29)!

Ons lees iets daarvan in Lukas 16 > Hier vertel Jesus van die Ryk man en Lasarus. Eersgenoemde was nie ‘n kind van die Here nie (sy dade het dit bewys) terwyl Lasarus ‘n gelowige was.

Beide het tot sterwe gekom en beide was onmiddelik ná die dood in ‘n baie spesifieke plek. Die Ryk Man was in ‘n plek van ontsaglike pyn en hy verneem dat hy vir altyd daar sou moes bly. Lasarus was aan Abraham se boesem in ‘n plek van geluk en vrede.

Die Here Jesus self het dus baie duidelik geleer dát die ongeredde mens ná die dood geen verdere kanse op redding het nie en in ‘n plek van ewige pyn is. Terwyl die geredde mens in heerlikheid is.

Filip 1:23 is ’n totaal ánder soort taal as wat ’n mens by mense hoor wat glo aan goed soos reïnkarnasie of die vagevuur of die sieleslaap!

Die idee van reïnkarnasie kom uit die Hindoe-godsdiens en word deesdae wyd en syd deur die New Age Beweging verkondig. Reïnkarnasie beteken dat ’n mens ná jou dood ’n ánder vorm van lewe aanneem – hetsy ’n ander mens van ’n ander nasie óf ’n soort dier – dit hang af van hoe veel jou goeie dade (karma) was. Jy kom uit ’n vorige lewe waar jy ’n IETS was en jy gaan weer na ’n volgende lewe waar jy ’n IETS sal wees. Jy kon in jou vorige lewe ’n ander geslag gehad het en in ’n ander wêrelddeel gewoon het. Jy kon ook ’n dier of voël gewees het. Dit beteken: Dood bestaan glad nie – dit is net ’n ewig-herhalende siklus van een lewensvorm na ’n ander.

Sommige mense kry van bose geeste inligting oor hoe hulle “vorige lewe” sogenaamd was. Volgens die Bybel is dít egter ’n vorm van okkultisme. Sien Deut 18. Gruwel voor God. Ook Jes 8:19-20, Lev 19:31. Dit is onrein geeste wat die illusie skep dat ons met die dooies kan kommunikeer. Maar Deut 18: 11-12 verbied dit ten sterkste. Dit is die terrein van die bose.

Die vagevuur is ’n middeleeuse konsep wat veral in die Roomse Kerk posgevat het, naamlik dat gelowiges nie onmiddelik ná die dood by Christus is nie, maar eers vir korter of langer periodes van hulle sondes gereinig word in ’n tipe vuur. Uiteindelik sal almal wel vanaf die vagevuur na die hemel oorgaan – al neem dit honderde jare van pyniging. Christus se kruisdood is dus nie genoegsaam om ons van ALLE sondeskuld vry te maak nie. Die vagevuur is boonop – as ‘n ekstra reddingsmiddel nodig. Dit is natuurlik ‘n onbybelse dwaling.

Die idee van ’n sieleslaap impliseer presies dít wat die term aandui, naamlik dat ’n gelowige ná die dood onder ’n soort narkose verkeer – ’n slaaptoestand – totdat die wederkoms plaasvind. Onbewus van wat rondom jou aangaan. Dit is egter 100% in stryd met Openb 20: 4-6 en Filip 1:23.

Al drie hierdie sienswyses pas nie in by die duidelike leer van die Woord nie.

In Open 20: 4-6 openbaar die Gees aan ons wat die werklike posisie van die ontslape gelowiges & ongelowiges is gedurende die periode tussen jou aardse dood en die wederkoms van Christus… Wat gebeur in die hemele met diegene wat in die Here sterf vóór die wederkoms?

Johannes sien “siele” op trone sit, dus mense sonder liggame. Twee dinge staan vas: a) hulle is regtig daar en b) hulle lewe werklik!

Op ’n manier het hulle ook ’n fisiese gestalte, al het hulle nog nie hul opstandingsliggame nie, want Johannes SIEN hulle. Hulle is nie onsigbare spokerige geeste nie.

Ons moenie die begrip SIELE verkeerd verstaan nie. Dis steeds werklike mense.

Ná die dood, behou die mens dus op wonderbare wyse die eienskappe van die liggaam, sonder dat hy/sy ’n liggaam het. Kan praat. Kan gesien word. Behou menslike funksies. Moses en Elia het byvoorbeeld op die berg van verheerliking gepraat en was só sigbaar dat Petrus hulle herken het! (vgl Luk 9:27-36)

Hier is dus nie sprake van slegs ‘n deel van die gelowiges nie, maar álmal wat in Christus ontslaap het. Die hemel word dus voorgestel as ‘n groot troonsaal, die teenwoordigheid van God self, waar alle gestorwe gelowiges werklik lewe en wagtend is op die opstanding.

Dink aan Joh. 11:25 “Ek is die Opstanding en die Lewe. Wie ookal in My glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En wie lewe en in My glo, sal nooit sterf nie”.

Al sterf die Here se kind, is dit asof hy/sy glad nie sterf nie! Dis asof daar niks gebeur nie! Absoluut wonderlik!

Kom ons raak prakties:

Wanneer ‘n Christus-gelowige sterf, is hy/sy, sonder die aardse liggaam, onmiddelik by Christus en ontvang heerskappy saam met Hom maar besit tog liggaamlike funksies as mens, is sigbaar en is herkenbaar as die mens wat hy/sy op aarde was.

Die liggaam en gees skei dus onmiddelik (Vrgl Stefanus – Hand 7 “Here Jesus ontvang my gees”) maar die gees is nie ‘n onsigbare spook nie. Die mens hou aan om die mens te wees wat die mens op aarde was.

Vers 4: daar word nou “reg” aan hulle verskaf.

Op aarde is hulle deur onreg verdruk, maar nou oefen hulle die reg uit. Dit is vir die gelowige so ‘n vernedering om te moet sterf en te ervaar hoe die aardse tentwoning/liggaam afgebreek word. Wat ‘n vernedering is dit nie dat die aardse liggaam onder die grond begrawe word nie! Hoe onaansienlik. Tog is dit juis op daardie moment (met geen tussenpose) wat die gelowige met heerlikheid gekroon word! Wat die oog nie gesien het nie en die oor nie gehoor het nie, juis dit het God voorberei vir wie Hom liefhet!

Ons mag géén onsekerheid daaroor hê nie: Die mens wat sy/haar verlossing in Christus tydens sy/haar aardse lewe afgewys het en God se genade vertrap het, en nie daadwerklik vir Jesus as Verlosser aangeneem het en Hom as Here nagevolg het nie, kan hoegenaamd nie verwag om een minuut ná sy/haar dood die Here se teenwoordigheid as hemelse saligheid te beleef nie! Dit is ‘n absolute waan van illusie waaronder soveel mense verkeer dat byna almal wat sterf op die een of ander “goeie plek” eindig. En ons moet, waar moontlik, mense hieroor inlig en waarsku. Dit is ONS – wat iets van die Waarheid ken en weet – se verantwoordelikheid om die mense daarbuite in te lig en te waarsku.

Weergebore kinders van die Here egter, word sekondes ná die dood in heerlikheid opgeneem en hoef die “tweede dood” glad nie te vrees nie, want die “tweede dood” het geen mag oor hulle nie! Dit is die helse straf.

Dikwels dink ons die ware kerk is so klein en nietig in vergelyking met die reuse aantal mense wat in ongeloof leef. Tog word die aantal trone in die hemel daagliks net meer & meer! Dit is nie ‘n lewe van “niksdoen” nie. Daar word “geheers.” Daar word hard gewerk en gestry. ’n Lewe van groot aktiwiteit. Net soos daar op aarde reeds gestry word, maar dán sonder enige trane en moeite en versoekings en sonde!

Wanneer ons kyk na ’n gedeelte soos Lukas 16 (die ryk man en Lasarus wat beide gesterf het) sien ons watter eienskappe die mens ná die dood besit:

1 Sonder ’n tussenpose van 1 sekonde IS Lasarus by Abraham se boesem {vgl Stefanus se woorde: “Here ontvang my gees” Hand 7:59 }.
2 Kennis en geheue gaan voort – Ryk man onthou van sy 5 broers wat nog op aarde is.

3 Herken ander, al het jy hulle op aarde nie geken nie. (vgl Petrus herken onmiddelik vir Moses & Elia).

4 Die liefde gaan voort. Die ryk man gee steeds om vir sy broers wat in ongeloof leef.

5 Geen Bybelse getuienis dat diegene wat gesterf het, diegene wat nog op aarde is, kan sien of met hulle kommunikeer nie.

Jy kan/mag VANDAG reeds 100% sekerheid hê presies wat met u sal gebeur die oomblik ná u dood. Jesus se kruisdood en Sy geskrewe Woord IS jou sekerheid. Gryp dit vas en hoop volkome daarop dat Hy jou perfek verlos het op die kruis. Gee jouself weg aan Hom en vertrou Hom as jou persoonlike Verlosser en Saligmaker.

Ons is só geneig om baie tyd en aandag te spandeer aan voorbereiding vir dinge wat kortstondig & tydelik is: Beleggings / oorsese reis of vakansie in die wildtuin / eksamens. Maar die verstandige mens berei hom/haar voor vir dit wat vir ewig sal duur.

Ons leef soms soos mense wat ’n lekker partytjie hou op die boonste verdieping van ’n hoë gebou, min wetende dat ’n vuur uitgebreek het ’n paar verdiepings onder hulle.

Die mens wat egter hierdie dinge insien, is ‘n gelukkige mens.

Category Filippense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)