Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

FILIPPENSE – REEKS NO 2: Bonatuurlike lewe
Filip 1: 7-11

In die eerste 6 verse van Filip 1 het ons gesien: Alle ware Christus-gelowiges is heilig en is ingesluit by Christus. Ingesluit by Sy dood, opstanding, troonsbestyging, Sy lewe.

En voeg daarby: Genade en vrede is alle gelowiges se permanente deel: Suiwere onverdiende guns (dis wat genade is) en die VRUG daarvan: VREDE.

Dis ook belangrik dat gelowiges bid vir mense wanneer hulle aan mense dink gedurende die gewone daaglikse lewe.

Verder is dit ‘n groot FEIT dat dit God self is wat die goeie werk van verlossing in die gelowige begin het en HY is ook die Een wat dit uiteindelik sal klaarmaak. Ons het ALLES 100% aan Hom te danke. Indien Hy ons nie gekies het reeds voor die skepping nie en nie self besluit het om in ons te werk nie, sou ons NOOIT tot geloof en bekering gekom het nie. En, ons hoef ons nie te verknies oor die toekoms nie, want HY maak ook klaar wat Hy begin het. Wat ‘n wonderbaarlike Evangelieboodskap!

In die eerste 6 verse sien ons met ander woorde hoe die Apostel oor die gelowiges in Filippi gevoel het, hoe hy oor hulle gedink het, hoe hy oor mense wat tot redding gekom het, gedink het. As Apostel, het hy werklik die mense in sy hart gehou!

Dit is darem maar ‘n REUSE verandering, transformasie, omwenteling, wat in ‘n mens se binneste gebeur wanneer die Here jou waarlik weergebore laat word en jy ‘n splinternuwe mens in die Here Jesus word: SKIELIK gebeur daar iets besonders: Waar jy van nature geneig was om op jouself te fokus en mense te reserveer wat vir JOU iets kan beteken, SWAAI DIT OM: Nou is jou hart verkleef aan ander mense wat ook dieselfde wedergeboorte ken as wat jy ken. Selfs mense wat jy nie eens behoorlik ken nie of mense van ander kulture en agtergrond: Dis asof jy hulle in jou hart vashou en liefhet en omhels – al beteken hulle nie noodwendig vir JOU iets nie.

Hoe verklaar ‘n mens so iets behalwe dat dit ‘n wonder van Bo is!

Die Apostel stel dit baie duidelik: Die kinders vd Here in Filippi is mense vir wie hy in sy hart vashou MAAR OOK is hulle weer op hulle beurt medewerkers met hom in die genade van die Here.

Daar is ‘n wedersydse wisselwerking. Van hulle kant af hou hulle weer die apostel in hulle harte vas. MET AL die swaar dinge wat hy deurgegaan het ter wille van die evangelieboodskap. Ons weet almal hoe Paulus in die tronk was – nie omdat hy iets verkeerd gedoen het nie, maar as gevolg van sy verknogtheid aan die Here Jesus. Hoe hy dikwels sy apostelskap moes verdedig en hoe hy male sonder tal die evangelieboodskap moes verdedig. En watter moeite en stryd dit hom op die hals gehaal het.

MAAR: Die kinders van die Here in Filippi het met die apostel meegeleef. Hulle het vir hom geldelike hulp gestuur. Versorging gebied. Voorbidding gedoen. Belanggestel.

Sien u dit?? Sien u die gemeenskap wat tussen gelowiges bestaan? ‘n Omgee en liefde en onderlinge verbondenheid. Dis net eenvoudig iets bonatuurlik, want die natuurlike mens – dit is die mens wat geestelik nog steeds in sy natuurlike staat is en nog nie wedergebore is nie en daarom nog nie geloofsvertroue oorgeplaas het op Christus se kruisdood nie – is NIE IN STAAT tot so ‘n lieflike selflose liefde nie. Dis gewoon menslik onmoontlik.

Daarom stel die Apostel dit soos volg: “Omdat ek hierdie verbondenheid van julle met my gesien en beleef het, WEET ek dat julle egte kinders van God is en DAAROM voel ek oor julle soos ek voel! Julle VRUG, julle spontane WERKE vertel vir my dat die Here in julle is en dat Hy ‘n genadewerk in julle binneste gedoen het! Want spontane vrug en werke sal NOOIT jok nie. Dit vertel na buite toe wie/wat ‘n mens regtig is. Soos JAKOBUS dit so goed verduidelik…

Nou is daar iets belangrik – vers 8 – eintlik vanselfsprekend: Paulus VERLANG na die mense van Filippi. Hy verlang na hulle. Hyself is in benouende omstandighede in Rome. Hy kan nie na hulle gaan nie. Maar die innerlike geestelike verbondenheid in Christus is SO sterk, dat hy so erg verlang.

Maar hier is die belangrike ding wat hy sê: Dieselfde gevoel en toenadering en liefde wat in CHRISTUS se binneste is, is in Paulus se hart.

Kyk asb mooi hierna: Dit is nie net van Paulus waar nie, maar van ALLE ware Christene: WAT IS WAAR VAN ALMAL? ALMAL besit DIESELFDE hart as wat Jesus het! En dit is ook absoluut bonatuurlik. Dit is deel van die bonatuurlike nuwe lewe in die Here wat alle ware Christen-gelowiges se deel is. Dit wat IN Jesus se hart is, IS in alle gelowiges se harte! Mens hoef nie daaroor te vra of te bid nie, dit IS reeds daar. Deur verbondenheid met Hom en deur Sy Gees wat inwoon, en deur ingesluit te wees by Hom, besit die kind vd Here PRESIES DIT wat in Jesus se binneste is! En DAARMEE kan ons gaan en vir ander begin omgee! Ons hoef nie water uit die droë boorgat te pomp nie. Ons BESIT dit wat in Christus se eie hart is! Ons kan Hom net glo daarvoor en daaruit begin leef.

En dan die belangrike verse 9-11:

Die apostel gaan nou daartoe oor om vir die gelowiges in Filippi te bid. Ja, verse 9-11 is ‘n gebed! Elke woord is so opreg bedoel. Kom ons luister ‘n bietjie wat Paulus vir hulle (en vir ons) bid:

LEES WEER VERS 9 >> “Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling”

Die liefde is alreeds daar, want die Heilige Gees is daar. Rom 5 = Die GEES stort die liefde in die hart uit, waar Hy vir die mens iets gedoen het. Liefde vir die Here, liefde vir die Woord, liefde vir ander Christene, liefde vir vyande. BONATUURLIKE soort liefde. Nie ‘n warm soort gevoel/emosie nie. Liefde is nie eerstens ‘n GEVOEL nie! MAAR: Dit kan GROEI! Dis nie staties nie. Dis ‘n AKSIE-liefde, nie LIP-liefde nie! Daar is nie grense of perke aan hierdie tipe liefde nie!

En nog twee goed wat SAAM MET die liefde groei is KENNIS EN GEESTELIKE ONDERSKEIDINGSVERMOË. Dis mos twee goed wat ‘n mens-in-wie-die-Gees-woon net altyd NOG EN NOG van wil bekom: Kennis oor geestelike dinge – veral ‘n dieper verstaan van die Skrif. En ‘n beter vermoë om te onderskei tussen waarheid en dwaling. ‘n Beter vermoë/insig in situasies waar dit nodig is om die beste te kies! Die INSIG hierin moet van BO kom! Die dorstigheid na meer kennis en onderskeidingsvermoë kom absoluut van Bo. Daarsonder sou ons net dors na gewone wêreldse menslike dinge soos wat alle mense van nature doen, sonder om van beter te weet. Maar dit is baie duidelik uit die Apostel se gebed, dat die verlange na en die ontvangs van geestelike kennis en onderskeidingsvermoë ‘n vrug is van die Heilige Gees se bediening in die gelowige se lewe. Bonatuurlike lewe dus!

LEES WEER VERS 10 (Kyk mooi na hierdie vers!) >> “sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees”…

Ja, die dinge wat ons NOU kies, sal belangrik wees op die dag van die wederkoms van Christus! Dink ons ooit so daaraan? Keuses wat ons vandag maak, moet Christus se eer bo alles stel en HOM verheerlik. Want ons moet verantwoording doen by die Wittroon. Dit beteken nie dat mense wat regtig kinders van die Here is, verlore sal kan gaan en veroordeel word by die finale Wittroon op grond van verkeerde of sondige keuses nie. Veroordeling is iets van die verlede in die geval van die Christus-gelowige (Rom 8:1). Maar: Kinders van die Here se dooie werke sal wel verbrand word (1 Kor 3). ‘n Christen kan nie verwag om werke van “hout, hooi en stoppels” – waardeur Christus nie verheerlik was nie – in die ewigheid in te dra nie. Die Apostel stel dit duidelik in 1 Kor 3 dat sulke werke getoets en verbrand sal word – hoewel dit niks te make het met die persoon se ewige saligheid nie. Dit beteken wel dat ‘n kind van God nie die vryheid het om tydens jou aardse lewe droog te maak en op te mors OMDAT jy weet dat jy deur Christus volkome verlos is en sekerheid van saligheid het nie. Só ‘n vryheid is ‘n valse vryheid.

LEES WEER VERS 11 >> “en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer”.

Hierdie vers sê so baie, want eintlik som dit die evangelieboodskap in een sinnetjie op!

Mense dink vandag dat min of meer ALLE mense ná hulle dood in die een of ander goeie plek sal wees. Maak nie saak van die Here Jesus Christus nie. As jy maar net so op ‘n manier effens moreel goeterig probeer leef het, staan jy ‘n baie baie goeie kans…! Dit geld van almal! Ook mense wat nie-Christelike godsdienste en kultusse aangehang het.

Die Apostel Paulus is baie duidelik daaroor: NEE, sê hy! Jy kan SLEGS deur Jesus Christus met God in die regte verhouding wees. En net met Hom in die regte verhouding, kan jy op die “goeie plek” wees.

Die ENIGSTE MANIER hoe ‘n sondaarmens in die regte verhouding met die lewende God kan staan – en in die toekoms sal staan – is deur Christus alleen – Christus se kruisoffer en Sy opstanding uit die dood. Dit gaan oor hartsvertroue op HOM alleen. Dis al. Dis die hele Christelike Geloof. Dit gaan alles oor HOM, nie die mens nie.

Category Filippense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)